Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2019. gada 3. janvāra noteikumus Nr. 1 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 154

Rīgā 2016. gada 23. septembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
padomes sēdes protokols Nr. 33 2. p.)
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 34.2 panta
ceturto daļu un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma finansēšanas novēršanas likuma 37.1 pantu un
47. panta otrās daļas 1., 2. un 7. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (tālāk tekstā – NILLTF) riska pārvaldīšanas minimālās prasības un ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm (tālāk tekstā – kredītiestāde). Kredītiestādes ievēro šo noteikumu prasības individuāli un konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, nodrošinot konsolidācijas grupā vai apakšgrupā, kā arī ikvienā meitas sabiedrībā šo noteikumu prasībām atbilstošu NILLTF riska pārvaldīšanu.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. NILLTF risks – ietekme un iespējamība, ka kredītiestāde var tikt izmantota noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai terorisma finansēšanā;

2.2. privātbaņķiera pakalpojumi – finanšu pakalpojumi, ko kredītiestāde sniedz klientam, izpildot šādus nosacījumus:

2.2.1. klienta plānotais vai faktiskais gada kopējais kredīta apgrozījums pārsniedz 1 000 000 euro. Ja klientam kredītiestādē ir atvērti vairāki konti, tad, aprēķinot kopējo kredīta apgrozījumu, summē visu kontu līdzekļu kredīta apgrozījumu;

2.2.2. kredītiestāde nodrošina klientam īpašus pakalpojumus, piemēram, konsultācijas finanšu plānošanas, investīciju, nodokļu un mantošanas jautājumos, vai īpašus pakalpojuma sniegšanas noteikumus vai apkalpošanas kārtību, piemēram, klientam individuāli nozīmēts apkalpojošais darbinieks, kuram ir tiesības lemt par klientam noteikto ierobežojumu paaugstināšanu un kurš ir vienīgais klienta sakaru kanāls ar kredītiestādi, vai noteikta īpaša saziņas kārtība, paaugstināti klienta datu konfidencialitātes nosacījumi;

2.3. NILLTF riska ekspozīcija – NILLTF riska, kuram ir pakļauta kredītiestāde, ņemot vērā tās klientiem, produktiem un pakalpojumiem, to piegādes kanāliem un kredītiestādes darbības ģeogrāfijai piemītošo NILLTF risku, ietekme;

2.4. NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģija – dokuments, kurā kredītiestāde nosaka NILLTF riska ekspozīciju, kuru tā uzskata par iespējamu uzņemties, ņemot vērā tās darbības stratēģiju un spēju pārvaldīt NILLTF risku, kā arī nosaka prasības, kā kredītiestāde nodrošina tās noteikto NILLTF riska ekspozīcijas rādītāju maksimālo pieļaujamo robežvērtību nepārsniegšanu un NILLTF riska pārvaldību;

2.5. finanšu aktīvi – klienta naudas līdzekļi, kas nodoti glabāšanā kredītiestādes kontā noteiktu vai nenoteiktu laiku ar vai bez procentiem, kā arī klienta finanšu instrumentu portfeļu, kas tiek turēti kredītiestādē, tai skaitā finanšu instrumentu portfeļu, kas nodoti kredītiestādei pārvaldīšanā, vērtība.

3. Kredītiestāde veic NILLTF riska izvērtēšanu attiecībā uz klientiem, produktiem un pakalpojumiem un to piegādes kanāliem, kredītiestādes darbības ģeogrāfijai piemītošajiem riskiem, kā arī ar tiem saistītajiem procesiem un citiem faktoriem, kas var ietekmēt NILLTF risku.

4. Pirms jauna finanšu pakalpojuma ieviešanas vai pirms finanšu pakalpojuma sniegšanas jaunai klientu mērķauditorijai kredītiestāde izvērtē šiem pakalpojumiem, klientiem un valstīm, ar kurām tie saistīti, piemītošo NILLTF risku un tā ietekmi uz risku, kas saistīti ar kredītiestādi, segšanai nepieciešamo kapitālu. Kredītiestāde izvērtē nepieciešamību izstrādāt jaunas šo finanšu pakalpojumu NILLTF riska pārvaldīšanas politikas un procedūras vai veikt grozījumus spēkā esošajās politikās un procedūrās. Minētās prasības attiecas ne tikai uz jaunajiem finanšu pakalpojumiem, bet arī uz tādiem esošajiem finanšu pakalpojumiem, kuru nosacījumi tiek būtiski mainīti.

II. NILLTF riska pārvaldīšana un NILLTF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma

5. Kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma ietver vismaz:

5.1. kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģiju, tai skaitā NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas mērķus;

5.2. NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas īstenošanas politikas un procedūras, iekļaujot kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas struktūru un darbības organizāciju, vadības un darbinieku atbildības un pilnvarojuma sadalījumu NILLTF riska pārvaldīšanas jomā, NILLTF riska identificēšanu un pārvaldīšanu, tai skaitā mērīšanu, novērtēšanu, kontroli, pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu kredītiestādes vadībai, klientu informācijas un darījumu uzskaiti un dokumentēšanu, prasības NILLTF riska pārvaldīšanā iesaistīto darbinieku atalgojuma sistēmas neatkarībai no kredītiestādes saimnieciskās darbības rezultātiem, kā arī NILLTF riska pārvaldīšanas izpildei nepieciešamo personāla resursu un to profesionālās kvalifikācijas prasības;

5.3. politiku un procedūru regulāras pārskatīšanas prasības atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos vai kredītiestādes darbības procesos, sniegtajos pakalpojumos, pārvaldības struktūrā, klientu bāzē vai darbības reģionos;

5.4. kredītiestādes risku segšanai nepieciešamā kapitāla pietiekamības uzturēšanas prasības;

5.5. NILLTF riska pārvaldīšanā nepieciešamo informācijas tehnoloģiju (tālāk tekstā – IT) nodrošinājuma prasības;

5.6. regulāras (ne retāk kā reizi 18 kalendāro mēnešu laikā) NILLTF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas darbības neatkarīga vērtējuma veikšanas prasības, nosakot NILLTF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas darbības pārbaudes apjomu, kārtību, uzdevumus un termiņus, kā arī prasības attiecībā uz neatkarīga pārbaudes veicēja izvēli;

5.7. regulāras NILLTF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas pārskatīšanas, efektivitātes novērtēšanas un pilnveidošanas prasības, ņemot vērā izmaiņas kredītiestādes darbībā un ārējos apstākļus, kas ietekmē kredītiestādes riskus un darbību;

5.8. NILLTF riska ekspozīcijas rādītāju un to maksimāli pieļaujamo robežvērtību izstrādes prasības;

5.9. regulāru NILLTF riska ekspozīcijas rādītāju apkopošanas, novērtēšanas un rādītāju attīstības dinamikas izvērtēšanu, kā arī atbilstošu lēmumu pieņemšanu saskaņā ar kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģiju un tās īstenošanas politiku un procedūru prasībām;

5.10. NILLTF riska stresa testu veikšanas prasības;

5.11. metodes kredītiestādes spējai pārvaldīt NILLTF risku atbilstoši noteiktajiem NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas mērķiem.

6. Kredītiestāde izveido savai saimnieciskajai darbībai piemērotu NILLTF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu, ņemot vērā tās klientiem, pakalpojumiem un produktiem, to piegādes kanāliem un kredītiestādes darbības ģeogrāfijai piemītošo NILLTF risku, kā arī NILLTF riska pārvaldīšanā iesaistītās struktūrvienības un citus faktorus, kuri ietekmē kredītiestādes NILLTF risku.

7. Kredītiestāde nodrošina NILLTF riska pārvaldīšanu, ņemot vērā tā mijiedarbību ar citiem kredītiestādes darbībai piemītošajiem riskiem. NILLTF riska pārvaldīšana tiek veikta nepārtraukti visā NILLTF riskam pakļautajā kredītiestādes darbības laikā.

8. Kredītiestāde nodrošina visu NILLTF riska pārvaldīšanas pasākumu izpildi pilnā apmērā attiecībā uz visiem klientiem, tai skaitā klientiem, kas ir ar kredītiestādi saistītās personas.

III. NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģija

9. Kredītiestāde NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā nosaka NILLTF riska ekspozīcijas rādītāju maksimālās pieļaujamās robežvērtības, kuras kredītiestāde var uzņemties un spēj pārvaldīt, definējot kvalitatīvus un kvantitatīvus NILLTF riska ekspozīcijas rādītājus un NILLTF risku mazinošus pasākumus atbilstoši šo noteikumu 10. punkta prasībām.

10. Kredītiestāde izstrādā NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģiju atbilstoši kredītiestādes darbībai piemītošajam NILLTF riskam. Kredītiestāde stratēģijā nosaka vismaz:

10.1. kredītiestādes NILLTF riska ekspozīcijas rādītājus, ietverot vismaz šādus rādītājus:

10.1.1. kredītiestādes klientiem piemītošā NILLTF riska ekspozīcijas rādītājus un to maksimālās pieļaujamās robežvērtības, līdz kurām kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas iekšējā kontroles sistēma spēj nodrošināt NILLTF riska pārvaldību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tai skaitā:

10.1.1.1. visu klientu, kas pakļauti padziļinātai izpētei saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 23.12.2015. normatīvo noteikumu Nr. 234 "Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm" 40., 41., 42., 43. punktu, kā arī klientu, kas bija pakļauti padziļinātai izpētei atskaites perioda laikā, pamatojoties uz NILLTF riskiem, kas bijuši atklāti darījuma attiecību laikā un bijuši spēkā atskaites perioda laikā, (tālāk tekstā kopā – klienti, kas pakļauti padziļinātai izpētei) finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma īpatsvaru kredītiestādes klientu kopējā finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma apmērā,

10.1.1.2. ienākumu, kuri gūti no klientiem, kas pakļauti padziļinātai izpētei, īpatsvaru kopējā kredītiestādes ienākumu apmērā,

10.1.1.3. klientu, kas atbilst Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 23.12.2015. normatīvo noteikumu Nr. 234 "Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm" 24.8. punkta prasībām, finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma īpatsvaru kredītiestādes klientu kopējā finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma apmērā,

10.1.1.4. ienākumu, kuri gūti no pakalpojumiem, kas sniegti klientiem, kuri atbilst Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 23.12.2015. normatīvo noteikumu Nr. 234 "Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm" 24.8. punkta prasībām, īpatsvaru kopējā kredītiestādes ienākumu apmērā,

10.1.1.5. kredītiestādes 20 pēc kopējā kredīta apgrozījuma lielāko saistīto klientu grupu, kas pakļautas padziļinātai izpētei, finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma īpatsvaru kredītiestādes klientu, kas pakļauti padziļinātai izpētei, kopējā finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma apmērā,

10.1.1.6. ienākumu, kuri gūti no pakalpojumiem, kas sniegti kredītiestādes 20 pēc kopējā kredīta apgrozījuma lielākajām saistīto klientu grupām, kuras pakļautas padziļinātai izpētei, īpatsvaru kopējā kredītiestādes ienākumu apmērā,

10.1.1.7. klientu, kuru patiesā labuma guvēja rezidences (domicile) valsts atbilst kādam no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 23.12.2015. normatīvo noteikumu Nr. 234 "Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm" 31. punktā minētajiem risku paaugstinošajiem faktoriem, finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma īpatsvaru kredītiestādes klientu kopējā finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma apmērā;

10.1.2. kredītiestādes pakalpojumiem un produktiem piemītošā NILLTF riska ekspozīcijas rādītājus, tai skaitā:

10.1.2.1. privātbaņķiera pakalpojumu sniegšanas ietvaros veikto darījumu kredīta apgrozījuma apmēra un gūto ienākumu īpatsvaru kopējā kredītiestādes klientu darījumu kredīta apgrozījumā un kredītiestādes ienākumu apmērā,

10.1.2.2. klientiem izsniegto aizdevumu, kas tiek nodrošināti ar finanšu instrumentu nodrošinājumu vai citas valsts kredītiestādes izsniegtu garantiju, izņemot gadījumus, kad tiek veikti repo darījumi, apmēra īpatsvaru kopējā klientiem izsniegto aizdevumu apmērā,

10.1.2.3. trasta un fiduciāro darījumu kredīta un debeta apgrozījuma apmēra un gūto ienākumu īpatsvaru kopējā kredītiestādes darījumu kredīta un debeta apgrozījuma un ienākumu apmērā;

10.1.3. kredītiestādes pakalpojumu un produktu piegādes kanālam piemītošā NILLTF riska ekspozīcijas rādītājus, tai skaitā:

10.1.3.1. klientu, kuru identifikācija veikta neklātienē (klients fiziski nav piedalījies identifikācijā), finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma apmēra īpatsvaru kopējā klientu finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma apmērā,

10.1.3.2. klientu, kuru identifikācija veikta, izmantojot trešās personas (aģentus, starpniekus), finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma apmēra īpatsvaru kopējā klientu finanšu aktīvu un kredīta apgrozījuma apmērā,

10.1.3.3. darījumu, kuri veikti, izmantojot pakalpojumu piegādes kanālus ar paaugstinātu NILLTF risku (e-komercija un tās paveidi), kredīta apgrozījuma apmēra īpatsvaru kredītiestādes klientu kopējā darījumu kredīta apgrozījuma apmērā;

10.1.4. kredītiestādes korespondējošajām attiecībām piemītošā NILLTF riska ekspozīcijas rādītājus, tai skaitā:

10.1.4.1. kredītiestādes loro korespondentu (respondentu) ienākošo un izejošo maksājumu apgrozījumu sadalījumā pa loro korespondentu (respondentu) reģistrācijas valstīm, kas atbilst kādai no valstu grupām, kurām piemīt NILLTF risku paaugstinoši faktori atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 23.12.2015. normatīvajos noteikumos Nr. 234 "Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm" noteiktajām prasībām,

10.1.4.2. katras korespondējošās kredītiestādes, kurā kredītiestādei atvērts nostro konts (korespondējošais konts), iesniegto pieprasījumu skaitu un pieprasījumu ietvaros minēto darījumu līdzekļu apmēru;

10.2. katram no šo noteikumu 10.1. punktā noteiktajiem kredītiestādes NILLTF riska ekspozīcijas rādītājiem kredītiestāde NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā nosaka maksimālās pieļaujamās robežvērtības atbilstošajam periodam, uz kuru ir attiecināma NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģija;

10.3. principus, pēc kuriem kredītiestāde vadās, nodrošinot Latvijas Republikas un starptautisko institūciju noteikto sankciju prasību izpildi;

10.4. NILLTF risku ierobežojošos nosacījumus;

10.5. paredzētās NILLTF riska mazināšanas metodes;

10.6. NILLTF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas struktūrvienību darbinieku, kuru amata pienākumos ir ietverta NILLTF riska kontrole, resursu pietiekamības kritērijus un kompetences prasības;

10.7. personāla pilnvarojuma sistēmas izveides principus attiecībā uz lēmumiem, kas ietekmē kredītiestādes NILLTF riska ekspozīciju;

10.8. principus NILLTF riska pārvaldīšanas funkciju izpildei nepieciešamā IT nodrošinājuma pietiekamības vērtēšanai, kā arī IT sistēmu, kas nodrošina NILLTF riska kontroles funkciju, neatkarīgas pārbaudes kārtību;

10.9. publiski un no datu bāzēm pieejamās informācijas izmantošanas principus klienta saimnieciskās darbības pārzināšanas mērķiem;

10.10. NILLTF riska pārvaldīšanas efektivitātes vērtēšanas prasības, tai skaitā:

10.10.1. NILLTF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas darbības neatkarīga vērtējuma prasības;

10.10.2. informācijas par NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas prasību izpildi sniegšanas kredītiestādes vadībai prasības;

10.10.3. ziņošanas kredītiestādes vadībai par atkāpēm no apstiprinātās NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas un tās īstenošanas politikām un procedūrām prasības;

10.11. peļņu, kādu kredītiestāde vēlas iegūt, uzņemoties NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā noteikto NILLTF riska ekspozīciju.

11. NILLTF riska ekspozīcijas rādītāju maksimālo pieļaujamo robežvērtību noteikšana balstās uz kredītiestādes spēju pārvaldīt NILLTF risku, kas ir saistīts ar kredītiestādes esošās un paredzamās saimnieciskās darbības raksturu, kā arī NILLTF riska pārvaldīšanai pieejamajiem resursiem.

12. Kredītiestāde, nosakot kredīta apgrozījumu klienta kontā, iekļauj tajā visus ienākošos maksājumus. Ja saskaņā ar kredītiestādes politikās un procedūrās noteiktajām prasībām visi klienta darījumi (tai skaitā ar kredītiestādi) tiek veikti, izmantojot vienīgi klienta norēķinu kontu kredītiestādē, tad kredītiestāde, nosakot kredīta apgrozījumu klienta kontā, neiekļauj tajā maksājumus, kas veikti starp dažādiem šā klienta kontiem šajā kredītiestādē.

13. Kredītiestāde iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģiju viena mēneša laikā pēc tam, kad kredītiestādes padome to ir apstiprinājusi.

14. Kredītiestāde ievēro NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā noteiktos pieļaujamos NILLTF riska ekspozīcijas rādītājus un nepielāgo tos savas saimnieciskās darbības mērķu vai klientu interešu apmierināšanas vajadzībām. Ja kredītiestādes politikās un procedūrās ārkārtas gadījumos paredzēta iespēja atkāpties no noteiktajām robežvērtībām vai prasībām, šo atkāpšanos apstiprina valde, būtisku noviržu (noteiktā robežvērtība pārsniegta par 10 procentiem) gadījumā katru reizi sniedzot ziņojumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

IV. Kredītiestādes amatpersonu un darbinieku atbildība

15. Kredītiestādes padome ir atbildīga par NILLTF riska pārvaldīšanu, un tā veic vismaz šādas darbības:

15.1. apstiprina NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģiju un izmaiņas NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā;

15.2. apstiprina NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas īstenošanas politikas;

15.3. uzrauga un kontrolē, kā kredītiestādes valde pārvalda kredītiestādes darbībai piemītošo NILLTF risku un vai šī darbība notiek saskaņā ar NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģiju;

15.4. nosaka, ka iekšējā audita struktūrvienība regulāri pārbauda un novērtē kredītiestādes darbības atbilstību tās NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijai un tās īstenošanas politikām un procedūrām un ziņo padomei par pārbaužu rezultātiem;

15.5. nosaka regulāru un ārkārtas informācijas apmaiņas kārtību starp padomi un valdi. Padome nosaka, ka tā vismaz reizi ceturksnī saņem ziņojumu par NILLTF riska pārvaldīšanu, kurā apkopota informācija par NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu;

15.6. nosaka kredītiestādes atalgojuma politiku, kura nav pretrunā ar tās NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģiju un neveicina īstermiņa ienākumu gūšanu, veicot darījumus, kuriem piemīt vai kuri rada paaugstinātu NILLTF risku, kā arī nosaka, ka iekšējās kontroles sistēmas struktūrvienību darbinieku, kuru amata pienākumos ir ietverta NILLTF riska kontrole, atalgojums nav atkarīgs no kredītiestādes saimnieciskās darbības rādītājiem;

15.7. regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā, pamatojoties uz kredītiestādes darbības finansiālajiem rezultātiem un darbības plāniem un ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos, ekonomiskajā situācijā, tirgos un tirgus attīstības prognozēs, kā arī jaunu finanšu pakalpojumu ieviešanu, pārskata NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģiju un īstenošanas politikas un procedūras un novērtē kredītiestādes pašu kapitāla pietiekamību kredītiestādes risku, kurus tā uzņēmusies vai uzņemsies, segšanai.

16. Kredītiestādes valde ir atbildīga par kredītiestādes padomes apstiprinātās NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas īstenošanu un NILLTF riska pārvaldīšanu, un tā veic vismaz šādas darbības:

16.1. nodrošina NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas īstenošanas politiku un procedūru izstrādi un ievērošanu;

16.2. nodrošina kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu un NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas īstenošanas politiku un procedūru piemērošanu visās kredītiestādes struktūrvienībās Latvijas Republikā un citās valstīs;

16.3. nosaka pilnvaru, pienākumu un atbildības par NILLTF riska pārvaldīšanu sadalījumu starp kredītiestādes struktūrvienībām un darbiniekiem;

16.4. nodrošina NILLTF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas struktūrvienību darbinieku, kuru amata pienākumos ir ietverta NILLTF riska kontrole, informēšanu par NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģiju un tās īstenošanas politikām un procedūrām un atbildību par kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas un tās īstenošanas politiku un procedūru ievērošanu;

16.5. nodrošina, ka NILLTF riska pārvaldīšanas jomā tiek piesaistīti darbinieki, kuru kvalifikācija atbilst veicamajiem pienākumiem;

16.6. nodrošina, ka, veicot NILLTF riska pārvaldīšanu, pastāvīgi tiek uzturēti augsti ētikas standarti, tai skaitā novērsti interešu konflikti, kas paaugstina vai var paaugstināt NILLTF risku, piemēram, sniedzot pakalpojumus ar kredītiestādi saistītām personām;

16.7. pēc NILLTF riska stresa testu rezultātu analīzes apstiprina korektīvos pasākumus NILLTF riska pārvaldīšanai gadījumos, kad tie ir nepieciešami, un nodrošina izmaiņu NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā izstrādi. Izmaiņas NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā iesniedz apstiprināšanai kredītiestādes padomē.

17. Kredītiestāde iekšējos normatīvajos aktos nosaka atbildības sadalījumu starp kredītiestādes valdes locekli, kurš ir atbildīgs par NILLTF novēršanu kredītiestādē, un par NILLTF novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu, paredzot atbildības sadalījumu par vismaz šādiem jautājumiem:

17.1. kredītiestādes padomes un valdes regulāru un ārkārtas informēšanu par kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas prasību izpildi, tai skaitā sniedzot precīzu un pilnīgu informāciju par NILLTF riska ekspozīciju un tās dinamiku;

17.2. NILLTF riska pārvaldīšanas pasākumu atbilstību, pietiekamību un nepieciešamo izmaiņu NILLTF riska pārvaldīšanā savlaicīgu nodrošināšanu;

17.3. ziņojumu sniegšanu valdei par visiem gadījumiem, kad NILLTF riska pārvaldīšanas gaitā konstatētas atkāpes no apstiprinātās NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas un tās īstenošanas politikām un procedūrām.

V. NILLTF riska ekspozīcijas uzraudzība

18. Kredītiestāde nosaka NILLTF riska ekspozīcijas rādītāju apkopošanas un izvērtēšanas kārtību, tai skaitā:

18.1. informācijas avotus;

18.2. informācijas iegūšanas un izvērtēšanas kārtību;

18.3. kredītiestādes darbiniekus, kas ir tiesīgi sagatavot, izvērtēt un pārbaudīt NILLTF riska ekspozīciju raksturojošo informāciju;

18.4. kārtību un apjomu, kādā informācija par NILLTF riska ekspozīcijas rādītājiem tiek sniegta kredītiestādes valdei un padomei, kā arī prasības, kā sniedzami ziņojumi par NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijā noteikto robežvērtību pārsniegšanu vai potenciālu pārsniegšanu;

18.5. darbinieku, kas sniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šo noteikumu 19. un 20. punktā minēto informāciju, izmantojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Datu ziņošanas sistēmu.

19. Kredītiestāde līdz katra kalendārā ceturkšņa pirmā mēneša pēdējam datumam iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pārskatu par iepriekšējā ceturkšņa kredītiestādes NILLTF riska ekspozīcijas raksturojumu atbilstoši šo noteikumu pielikumam elektroniski XML (Extensible Markup Language) faila formātā saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sagatavoto XSD (XML Schema Definition) shēmu.

20. Kredītiestāde nekavējoties iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai informāciju par katru gadījumu, kad ir konstatēta esoša vai potenciāla būtiska neatbilstība kredītiestādes NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas prasībām, saskaņā ar šo noteikumu 19. punktā noteikto kārtību un pielikumu.

21. Kredītiestāde šo noteikumu 19. punktā minēto pārskatu par NILLTF riska ekspozīcijas raksturojumu sagatavo saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.10.2008. normatīvajos noteikumos Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" noteiktajām prasībām un kārtību.

22. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatē, ka pārskats par NILLTF riska ekspozīcijas raksturojumu ir nepilnīgs vai neprecīzs, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija nav norādījusi citu termiņu, kredītiestāde laboto pārskatu iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas.

VI. NILLTF riska stresa testēšana un metodes kredītiestādes spējai pārvaldīt NILLTF risku

23. Kredītiestāde regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā veic NILLTF riska stresa testus vismaz attiecībā uz šādiem riska faktoriem:

23.1. korespondējošo attiecību pārtraukšana ar kredītiestādes tiešajiem korespondentiem, sadarbībā ar kuriem tiek veikti maksājumi būtiskajās valūtās (30 procenti no kopējiem maksājumiem);

23.2. ģeopolitisko notikumu ietekme;

23.3. iespējamo kredītiestādei piemēroto sankciju vai korektīvo pasākumu ietvaros noteikto darbības ierobežojumu ietekme.

24. Kredītiestāde izstrādā stresa testu scenārijus atbilstoši kredītiestādes darbībai piemītošajam NILLTF riskam.

25. Kredītiestāde apkopo stresa testu rezultātus, izvērtē to ietvaros identificētos riskus un ietekmi uz likviditāti, kapitālu un finanšu rādītājiem, kā arī sniedz ziņojumu valdei.

26. Stresa testu rezultātus un uz to pamata pieņemtos lēmumus par NILLTF riska pārvaldīšanu kredītiestāde iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 30 dienu laikā pēc lēmumu pieņemšanas.

27. Kredītiestāde izstrādā metodes kredītiestādes spējai pārvaldīt NILLTF risku un ņem vērā šādus kritērijus:

27.1. iepriekšējo periodu un plānoto ar kredītiestādes darbību saistīto risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru;

27.2. kredītiestādes iepriekšējo periodu NILLTF riska ekspozīciju, kuru tā bija uzņēmusies pārvaldīt, un ar tās pārvaldīšanu saistītos izdevumus, kā arī iespējamās izmaiņas saistībā ar kredītiestādes darbības attīstības prognozēm;

27.3. korespondējošo attiecību riska un citu veidu riska stresa testu rezultātus saskaņā ar šajā nodaļā noteikto.

VII. Noslēguma jautājumi

28. Kredītiestāde nodrošina šo noteikumu 19. punktā minētā pārskata iesniegšanu, sākot ar 2016. gada ceturto ceturksni, iesniedzot pirmo pārskatu līdz 31.01.2017.

29. Kredītiestāde nodrošina NILLTF riska pārvaldīšanas stratēģijas izstrādi un apstiprināšanu līdz 30.09.2016., pirmo reizi iesniedzot NILLTF riska stratēģiju Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ne vēlāk kā līdz 04.10.2016.

30. Kredītiestāde nodrošina šo noteikumu 27. punktā minēto metožu kredītiestādes spējai pārvaldīt NILLTF risku izstrādi līdz 30.09.2016.

31. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 27.01.2016. normatīvie noteikumi Nr. 25 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja p.i.
Juridiskā un licencēšanas departamenta direktors G.Romeiko
Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
23.09.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 154
Pārskats par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska ekspozīcijas raksturojumu

Tirgus dalībnieka nosaukums:

Pārskata periods: __.__.____. – __.__.____.

Nr.p.k.Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (NILLTF) riska ekspozīcijas rādītājsValsts kods
saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2014
Apmērs, euro
(apgrozījumam, ienākumiem un peļņai norāda par pārskata periodu, finanšu aktīviem – par situāciju pārskata perioda beigu datumā)
Īpatsvars,
%
Pieprasījumu skaitsKorespondenta (respondenta) nosaukumsKredītiestādes noteiktā NILLTF
riska
maksimālā pieļaujamā robežvērtība

atbilstoši NILLTF riska pārvaldības stratēģijā noteiktajam
1.Klientu, kas pakļauti padziļinātai izpētei saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 23.12.2015. normatīvo noteikumu Nr. 234 "Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm" 40., 41., 42. un 43. punktu, kā arī klientu, kas bija pakļauti padziļinātai izpētei atskaites perioda laikā, pamatojoties uz NILLTF riskiem, kas bijuši atklāti darījuma attiecību laikā un bijuši spēkā atskaites perioda laikā, (tālāk tekstā kopā – klienti, kas pakļauti padziļinātai izpētei) finanšu aktīvu apmērs un tā īpatsvars kredītiestādes klientu kopējā finanšu aktīvu apmērā      
2.Klientu, kas pakļauti padziļinātai izpētei, kredīta apgrozījuma apmērs un tā īpatsvars kredītiestādes klientu kopējā kredīta apgrozījuma apmērā      
3.Ienākumu, kuri gūti no klientiem, kas pakļauti padziļinātai izpētei, sniegtajiem pakalpojumiem, apmērs un tā īpatsvars kopējā kredītiestādes ienākumu apmērā      
4.Klientu, kas atbilst Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 23.12.2015. normatīvo noteikumu Nr. 234 "Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm" 24.8. punkta prasībām, finanšu aktīvu apmērs un tā īpatsvars kredītiestādes klientu kopējā finanšu aktīvu apmērā      
5.Klientu, kas atbilst Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 23.12.2015. normatīvo noteikumu Nr. 234 "Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm" 24.8. punkta prasībām, kredīta apgrozījuma apmērs un tā īpatsvars kredītiestādes klientu kopējā kredīta apgrozījuma apmērā      
6.Ienākumu, kuri gūti no pakalpojumiem, kas sniegti klientiem, kuri atbilst Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 23.12.2015. normatīvo noteikumu Nr. 234 "Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm" 24.8. punkta prasībām, apmērs un tā īpatsvars kopējā kredītiestādes ienākumu apmērā      
7.Kredītiestādes 20 pēc kopējā kredīta apgrozījuma lielāko saistīto klientu grupu, kas pakļautas padziļinātai izpētei, finanšu aktīvu apmērs un tā īpatsvars kredītiestādes klientu, kas pakļauti padziļinātai izpētei, kopējā finanšu aktīvu apmērā      
8.Kredītiestādes 20 pēc kopējā kredīta apgrozījuma lielāko saistīto klientu grupu, kas pakļautas padziļinātai izpētei, kredīta apgrozījuma apmērs un tā īpatsvars kredītiestādes klientu, kas pakļauti padziļinātai izpētei, kopējā kredīta apgrozījuma apmērā      
9.Ienākumu, kuri gūti no pakalpojumiem, kas sniegti kredītiestādes 20 pēc kopējā kredīta apgrozījuma lielākajām saistīto klientu grupām, kuras pakļautas padziļinātai izpētei, apmērs un tā īpatsvars kopējā kredītiestādes ienākumu apmērā      
10.Klientu, kuru patiesā labuma guvēja rezidences (domicile) valsts atbilst kādam no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 23.12.2015. normatīvo noteikumu Nr. 234 "Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm" 31. punktā minētajiem risku paaugstinošajiem faktoriem, finanšu aktīvu apmērs un tā īpatsvars kredītiestādes klientu kopējā finanšu aktīvu apmērā      
11.Klientu, kuru patiesā labuma guvēja rezidences (domicile) valsts atbilst kādam no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 23.12.2015. normatīvo noteikumu Nr. 234 "Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm" 31. punktā minētajiem risku paaugstinošajiem faktoriem, kredīta apgrozījuma apmērs un tā īpatsvars kredītiestādes klientu kopējā kredīta apgrozījuma apmērā      
12.Privātbaņķiera pakalpojumu sniegšanas ietvaros veikto darījumu kredīta apgrozījuma apmērs un tā īpatsvars kopējā kredītiestādes klientu darījumu kredīta apgrozījuma apmērā      
13.Ienākumu, kas gūti par privātbaņķiera pakalpojumu sniegšanas ietvaros veiktajiem darījumiem, apmērs un tā īpatsvars kopējā kredītiestādes ienākumu apmērā      
14.Klientiem izsniegto aizdevumu, kas tiek nodrošināti ar finanšu instrumentu nodrošinājumu vai citas valsts kredītiestādes izsniegtu garantiju, apmērs pārskata perioda beigās, izņemot gadījumus, kad tiek veikti repo darījumi, un tā īpatsvars kopējā klientiem izsniegto aizdevumu apmērā      
15.Trasta un fiduciāro darījumu kredīta apgrozījuma apmērs pārskata perioda beigās      
16.Trasta un fiduciāro darījumu debeta apgrozījuma apmērs pārskata perioda beigās      
17.Ienākumu, kas gūti no trasta un fiduciārajiem darījumiem, apmērs un tā īpatsvars kopējā kredītiestādes ienākumu apmērā      
18.Klientu, kuru identifikācija veikta neklātienē (klients fiziski nav piedalījies identifikācijā), finanšu aktīvu apmērs un tā īpatsvars kopējā klientu finanšu aktīvu apmērā      
19.Klientu, kuru identifikācija veikta neklātienē (klients fiziski nav piedalījies identifikācijā), kredīta apgrozījuma apmērs un tā īpatsvars kopējā klientu kredīta apgrozījuma apmērā      
20.Klientu, kuru identifikācija veikta, izmantojot trešās personas (aģentus, starpniekus), finanšu aktīvu apmērs un tā īpatsvars kopējā klientu finanšu aktīvu apmērā      
21.Klientu, kuru identifikācija veikta, izmantojot trešās personas (aģentus, starpniekus), kredīta apgrozījuma apmērs un tā īpatsvars kopējā klientu kredīta apgrozījuma apmērā      
22.Darījumu, kas veikti, izmantojot pakalpojumu piegādes kanālus ar paaugstinātu NILLTF risku (e-komercija un tās paveidi), kredīta apgrozījuma apmērs un tā īpatsvars kredītiestādes klientu kopējā darījumu kredīta apgrozījuma apmērā      
23.Kredītiestādes loro korespondentu (respondentu) ienākošo maksājumu apgrozījuma apmērs sadalījumā pa loro korespondentu (respondentu) reģistrācijas valstīm, kuras atbilst kādai no valstu grupām, kurām piemīt NILLTF risku paaugstinoši faktori atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 23.12.2015. normatīvajos noteikumos Nr. 234 "Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm" noteiktajām prasībām      
24.Kredītiestādes loro korespondentu (respondentu) izejošo maksājumu apgrozījuma apmērs sadalījumā pa loro korespondentu (respondentu) reģistrācijas valstīm, kuras atbilst kādai no valstu grupām, kurām piemīt NILLTF risku paaugstinoši faktori atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 23.12.2015. normatīvajos noteikumos Nr. 234 "Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm" noteiktajām prasībām      
25.Katras korespondējošās kredītiestādes, kurā kredītiestādei atvērts nostro konts (korespondējošais konts), iesniegto pieprasījumu skaits un pieprasījumu ietvaros minēto darījumu līdzekļu apmērs      
26.Peļņa, kādu kredītiestāde vēlas iegūt, uzņemoties NILLTF riska pārvaldības stratēģijā noteikto NILLTF riska ekspozīciju      
 ...*

 

      

*Ja kredītiestāde individuāli ir definējusi rādītājus, kas nav norādīti šo noteikumu 10. punktā, kredītiestāde to norāda jaunā rindā, norādot arī kredītiestādes noteiktos kvantitatīvos rādītājus.

28.09.2016