Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils pilsētas domes 2020. gada 26. marta saistošos noteikumus Nr. 7 "Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību nolikums".
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 26

Jēkabpilī 2016.gada 1.septembrī
Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikums
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu,
Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799
"Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību kārtība
" 7.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka kārtību, kādā fiziskās personas var nodarboties ar licencēto makšķerēšanu (turpmāk – licencētā makšķerēšana) un licencēto vēžošanu (turpmāk – vēžošana), Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuvē (turpmāk – Radžu ūdenskrātuve).

2. Radžu ūdenskrātuve atrodas Jēkabpils pilsētas teritorijā un ir privāta ūdenstilpe, kas pieder Jēkabpils pilsētas pašvaldībai un tai pieder arī zvejas tiesības Radžu ūdenskrātuvē.

3. Licencētā makšķerēšana un vēžošana Radžu ūdenskrātuvē tiek ieviesta, lai racionāli izmantotu zivju un vēžu krājumus ūdeņos, kuros zivju un vēžu ieguve ir pieejama ierobežotā apjomā un ar to tiktu iegūti papildu līdzekļi zivju un vēžu krājumu pavairošanai, aizsardzībai un makšķerēšanas un vēžošanas attīstībai. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas ieviešanas pamats ir Radžu ūdenskrātuves zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi (apstiprināti 2005.gada 30.novembrī ar Jēkabpils pilsētas domes lēmumu Nr.553 (protokols Nr.29, 3.§)) saskaņā ar kuriem licencētās makšķerēšanas organizētājam ir noteiktas papildus prasības ūdenskrātuves vides un zivju resursu aizsardzībai, licencētai makšķerēšanai paredzēto zivju sugu regulāra pavairošanai, kā arī vēžu pavairošanai.

4. Licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Radžu ūdenskrātuvē organizē Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāde Jēkabpils sporta centrs, adrese: Andreja Pormaļa ielā 106, Jēkabpils, LV – 5201, tālrunis 65231534, (turpmāk – Jēkabpils sporta centrs).

5. Licencētā makšķerēšana un vēžošana Radžu ūdenskrātuvē veicama ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumus Nr.799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumus Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi".

II. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas noteikumi

6. Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Radžu ūdenskrātuvē var fiziskas personas, kurām makšķerēšanas vai vēžošanas laikā līdz 31.12.2016. ir klāt makšķerēšanas karte, bet no 01.01.2017. – makšķerēšanas un vēžošanas karte (turpmāk – makšķerēšanas karte) un personu apliecinošs dokuments, izņemot bērnus un pusaudžus vecumā līdz 16 gadiem, personas vecākas par 65 gadiem un personas ar invaliditāti, kurām atļauts makšķerēt bez makšķerēšanas kartes. Papildus makšķerēšanas kartei un personu apliecinošam dokumentam ir nepieciešama arī Jēkabpils sporta centra izsniegta īpaša maksas atļauja – licence (turpmāk – licence), bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem – gada bezmaksas licence.

7. Licencētā makšķerēšana un vēžošana Radžu ūdenskrātuvē notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi", ievērojot šādus papildus nosacījumus:

7.1. makšķerēšana no laivas vai citiem ūdens transporta līdzekļiem atļauta no 15.maija – līdz pirmajam ledum (līdz Radžu ūdenskrātuves aizsalšanai);

7.2. vēžošana atļauta no 1.jūlija līdz 30.septembrim;

7.3. licencētās makšķerēšanas vietā zemūdens medības nav atļautas;

7.4. viena makšķernieka dienas lomā (izņemot Jēkabpils sporta centra rīkotajās vai ar Jēkabpils sporta centru saskaņotajās sacensībās) atļauts uzglabāt un paturēt šādas limitētās zivju sugas:

7.4.1. līdakas, zandartus – 3 gab. no katras sugas;

7.4.2. samus – 2 gab.;

7.4.3. līņus – 5 gab.;

7.4.4. plaužus – 5 kg;

7.4.5. karpas – 5 kg;

7.4.6. zušus – 1 gab.;

7.4.7. pārējo sugu zivis, izņemot šī nolikuma 8.punktā minēto sugu zivis, – 5 kg kopā.

7.5. viena vēžotāja lomā (izņemot Jēkabpils sporta centra rīkotajās vai ar Jēkabpils sporta centru saskaņotajās sacensībās) atļauts uzglabāt un paturēt vēžus – 50 gab., ne īsākus par 10 centimetriem (vēža garumu nosaka, mērot attālumu no pieres dzelkšņa, asa izauguma pirms acīm, līdz astes plāksnīšu galam).

8. Aizliegts iegūt baltos amūrus un platpierus.

9. Vēžojot, aizliegts to pievilināšanai izmantot jebkādas smaržvielas.

10. Vēžojot, vienam vēžotājam atļauts izmantot tikai Jēkabpils sporta centram piederošos ne vairāk kā 5 krītiņus, kas tiek izsniegti vēžotājam pēc licences saņemšanas.

11. Makšķerēšana Radžu ūdenskrātuvē atļauta no krasta (izmantojot 4 m tauvas joslu), no ledus, no laivas, kā arī iebrienot ūdenī.

12. Maksimālais izsniedzamo vienas dienas licenču skaits (izņemot citu termiņu licences, kuru skaits nav ierobežots):

12.1. makšķerēšanai – 30;

12.2. vēžošanai – 5;

12.3. citu termiņu licenču skaits nav ierobežots.

13. Laivām, kuras atrodas Radžu ūdenskrātuvē, jābūt reģistrētām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

III. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības un pašvaldību lēmumi

14. Makšķerniekiem un vēžotājiem jāievēro Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi "Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi" (turpmāk – saistošie noteikumi). Saistošie noteikumi ir saistoši visām personām, kas uzturas Radžu ūdenskrātuvē un Radžu ūdenskrātuvei piegulošā teritorijā. Personas par saistošo noteikumu neievērošanu ir saucamas pie administratīvās atbildības minētajos noteikumos paredzētajā kārtībā. Ar Jēkabpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jekabpils.lv un pie Radžu ūdenskrātuves Mežaparka ielā 7, Jēkabpilī.

IV. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas licences

15. Licencētā makšķerēšana Radžu ūdenskrātuvē atļauta tikai iegādājoties kādu no šādām licencēm:

15.1. vienas dienas licence makšķerēšanai 1,50 euro;

15.2. viena mēneša licence makšķerēšanai 10,00 euro;

15.3. trīs mēnešu licence makšķerēšanai 20,00 euro;

15.4. sešu mēnešu licence makšķerēšanai 30,00 euro;

15.5. gada licence makšķerēšanai 45,00 euro;

15.6. trīs mēnešu licence makšķerēšanai pensionāriem, personām ar invaliditāti, politiski represētām personām (uzrādot normatīvajos aktos noteikta parauga apliecību) 5,00 euro;

15.7. gada licence makšķerēšanai pensionāriem, personām ar invaliditāti, politiski represētām personām (uzrādot normatīvajos aktos noteikta parauga apliecību) 15,00 euro;

15.8. gada bezmaksas licence makšķerēšanai bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem.

16. Vēžošana Radžu ūdenskrātuvē atļauta tikai iegādājoties vienas dienas vēžošanas licenci par 4,00 euro, kā arī papildus samaksājot 0,70 euro par katra krītiņa izmantošanu.

17. Licence (2.pielikums) ir stingrās uzskaites veidlapa un tajā tiek norādīts:

17.1. licencētās makšķerēšanas un vēžošanas organizētāja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiska adrese un tālruņa numurs;

17.2. licences veids;

17.3. kārtas numurs;

17.4. licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vieta;

17.5. licences derīguma termiņš;

17.6. licences cena;

17.7. licences izsniegšanas datums, zīmogs;

17.8. licences saņēmēja un izsniedzēja paraksts.

18. Personas datus un licencētās makšķerēšanas vai vēžošanas termiņu licencē ieraksta tās izsniedzējs. Licence bez tajā ierakstītajiem, nepilnīgi ierakstītiem vai nepatiesiem personas datiem vai bez licencētās makšķerēšanas vai vēžošanas termiņa norādes uzskatāma par nederīgu.

19. Licences makšķerēšanai var iegādāties:

IzplatītājsPārdošanas vietaAdreseTālrunisDarba laiks
SIA "Ripo AISK"Tirdzniecības centrs "Rimi"Vienības iela 7, Jēkabpils294558989:00-20:00
SIA "ELGUS"Veikals "OTTO"Brīvības iela 149,Jēkabpils291576599:00-18:00
SIA "Dials N"Veikals "Sams"Pasta iela 73, Jēkabpils286256508:00-20:00
Jēkabpils sporta centrsRadžu ūdenskrātuveMežaparka iela 7, Jēkabpils294296788.00-17.00
Jēkabpils sporta centrsMežaparka kalna namiņšNeretas iela 121, Jēkabpils29429678Trešdien - svētdien 12:00-19:00
SIA "ZZ Dats"Interneta portāla www.epakalpojumi.lv sadaļa "e-Loms"www.epakalpojumi.lv67333600Visu diennakti

20. Licences vēžošanai pārdod arī Jēkabpils sporta centra pilnvarotais pārstāvis pie Radžu ūdenskrātuves Mežaparka ielā 7, Jēkabpilī.

21. Jēkabpils sporta centrs šī nolikuma 23.5.apakšpunktā noteiktajā termiņā katru pusgadu pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus 10% apmērā no licenču realizācijas iegūtās kopējās summas. Jēkabpils sporta centra rīcībā paliekošie pārējie naudas līdzekļi no licenču realizācijas iegūtās kopējās summas izmantojami Radžu ūdenskrātuves zivju un vēžu krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas un vēžošanas organizēšanas nodrošināšanai.

V. Makšķernieku un vēžotāju lomu uzskaite

22. Visiem makšķerniekiem un vēžotājiem ir jāreģistrē lomi licences otrajā pusē pēc tur norādītās lomu uzskaites formas (zivs suga, daudzums, svars vai vēžu daudzums gabalos), vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas, kas jānodod 10 darbdienu laikā licenču iegādes vietās. Licenci var nodot:

22.1. Jēkabpils sporta centra pilnvarotajam pārstāvim;

22.2. iemetot pasta kastē, kura atrodas Radžu ūdenskrātuves krastā pie inspektoru namiņa Mežaparka ielā 7, Jēkabpilī;

22.3. kādā no šī nolikuma 19.punktā minētajām licenču realizācijas vietām;

22.4. aizpildot lomu uzskaites tabulu sadaļā "e-Loms" interneta vietnē www.epakalpojumi.lv (ja licence iegādāta interneta vietnē www.epakalpojumi.lv).

VI. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi

23. Jēkabpils sporta centra pienākumi:

23.1. sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību sniegt informāciju masu informācijas līdzekļos (t.sk. Jēkabpils pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā "Jēkabpils Vēstis", oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", laikrakstos "Brīvā Daugava", "Jaunais Vēstnesis", Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā un Jēkabpils sporta centra mājas lapā internetā) par licencētās makšķerēšanas un vēžošanas ieviešanu Radžu ūdenskrātuvē un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu Radžu ūdenskrātuvē vai tās piekrastē;

23.2. nodrošināt licencētās makšķerēšanas, vēžošanas licenču pieejamību iespējami plašākam makšķernieku, vēžotāju lokam un to realizāciju Radžu ūdenskrātuves tuvumā, kā arī vietējos laikrakstos un pašvaldības sabiedriskajās vietās sniegt rakstisku informāciju par licenču realizāciju;

23.3. licenču noformēšanā, uzskaitē un realizācijā ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības;

23.4. nodrošināt no licencētās makšķerēšanas, vēžošanas licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali un izmantošanu atbilstoši nolikumā paredzētajiem mērķiem;

23.5. iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981) pārskatu par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu divas reizes gadā, par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15.jūlijam un 15.janvārim, kā arī pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus, kas iegūti, realizējot licences, divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim – par otro pusgadu;

23.6. nodrošināt lomu uzskaiti šī nolikuma V. sadaļā noteiktajā kārtībā;

23.7. reģistrēt šī nolikuma 19.punktā minētajās pārdošanas vietās pārdotās un izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas Radžu ūdenskrātuves inspektora namiņā Mežaparka ielā 7, Jēkabpilī;

23.8. uzskaitīt interneta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu;

23.9. veikt zivju krājumu papildināšanu atbilstoši Radžu ūdenskrātuves zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem;

23.10. nodrošināt vides un zivju aizsardzības prasību ievērošanu;

23.11. iepazīstināt makšķerniekus un vēžotājus ar šo nolikumu;

23.12. noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora vai pašvaldības pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;

23.13. katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas (ja tas ir paredzēts) pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas un vēžošanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu, pārskatu pirms iesniegšanas saskaņojot ar Jēkabpils novada pašvaldību, kā arī pēc pieprasījuma nodot Valsts vides dienestam lomu uzskaites datus, kas uzrādīti nodotajās licencēs;

23.14. katru gadu līdz 1. februārim iesniegt valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem.

24. Jēkabpils sporta centrs pēc saskaņošanas ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību veic:

24.1. ūdens transporta līdzekļu reģistrācijas kontroli un kustības organizāciju;

24.2. nodrošina laivu nomu Radžu ūdenskrātuvē;

24.3. Radžu ūdenskrātuves salu un krasta zonas apsaimniekošanu un uzturēšanu, tajā skaitā atpūtas vietu organizāciju.

VII. Pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

25. Veikt zivju krājumu papildināšanu atbilstoši Radžu ūdenskrātuves zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, kas apstiprināti 2005.gada 30.novembrī ar Jēkabpils pilsētas domes lēmumu Nr.553 (protokols Nr.29, 3.§).

VIII. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas prasību ievērošanas kontrole

26. Šajā nolikumā noteikto licencētās makšķerēšanas, un vēžošanas noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts vides dienesta inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotās personas, Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija un Jēkabpils sporta centra inspektors. Kontrolē savas kompetences ietvaros piedalās Valsts policija un Latvijas Republikas Zemessardze.

IX. Noslēguma jautājumi

27. Nolikums stājas spēkā no 2016.gada 1.septembra pēc tā saskaņošanas un apstiprināšanas ar Jēkabpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā un ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim.

28. Saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā.

Pielikumā: 1. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas vietas shēma..

2. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas licenču paraugi.

3. Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikuma saskaņojumi.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
1.pielikums
Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves
licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikumam
Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas vietas shēma

2. pielikums
Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves
licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikumam
LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS UN VĒŽOŠANAS LICENČU PARAUGI

1. Dienas licence makšķerēšanai

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils sporta centrs
Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201

VIENAS DIENAS LICENCE
Nr.____________

20__. gada __ . _________

Licences cena 1,50 euro

Ar licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikumu esmu iepazinies

____________________________________
(licences saņēmēja paraksts)

____________________________________
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Reģ. Nr. 90000024205,
Jēkabpils sporta centrs, Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201
tālrunis 65231534

VIENAS DIENAS LICENCE Nr. _________

Makšķerēšanai Radžu ūdenskrātuvē

20___.gada ____ . ____________________

Licences cena 1,50 euro

Licence izsniegta 
(vārds, uzvārds, personas kods) 
Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.
  
 

__________________________________________________
Lomu uzskaites forma
(nododama licenču realizācijas vietā)

Licences darbības laikā nozvejotās zivis: 

SugaSkaitsSvarsParaksts
    

2. Viena mēneša licence makšķerēšanai

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils sporta centrs
Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201

VIENA MĒNEŠA LICENCE
Nr.____________

20__. gada __ . _________

Licences cena 10,00 euro

Ar licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikumu esmu iepazinies

____________________________________
(licences saņēmēja paraksts)

____________________________________
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Reģ. Nr. 90000024205,
Jēkabpils sporta centrs, Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201
tālrunis 65231534

VIENA MĒNEŠA LICENCE Nr. _________

Makšķerēšanai Radžu ūdenskrātuvē

No 20___.gada ____ . ____________  līdz _______________

Licences cena 10,00 euro

Licence izsniegta 
(vārds, uzvārds, personas kods) 
Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.
  
 

__________________________________________________
Lomu uzskaites forma
(nododama licenču realizācijas vietā)

Licences darbības laikā nozvejotās zivis: 

SugaSkaitsSvarsParaksts
    

3. Trīs mēnešu licence makšķerēšanai

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils sporta centrs
Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201

TRĪS MĒNEŠU LICENCE
Nr.____________

20__. gada __ . _________

Licences cena 20,00 euro

Ar licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikumu esmu iepazinies

____________________________________
(licences saņēmēja paraksts)

____________________________________
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Reģ. Nr. 90000024205,
Jēkabpils sporta centrs, Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201
tālrunis 65231534

TRĪS MĒNEŠU LICENCE Nr. _________

Makšķerēšanai Radžu ūdenskrātuvē

No 20___.gada ____ . ____________  līdz _______________

Licences cena 20,00 euro

Licence izsniegta 
(vārds, uzvārds, personas kods) 
Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.
  
 

__________________________________________________
Lomu uzskaites forma
(nododama licenču realizācijas vietā)

Licences darbības laikā nozvejotās zivis: 

SugaSkaitsSvarsParaksts
    

4. Sešu mēnešu licence makšķerēšanai

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils sporta centrs
Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201

SEŠU MĒNEŠU LICENCE
Nr.____________

20__. gada __ . _________

Licences cena 30,00 euro

Ar licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikumu esmu iepazinies

____________________________________
(licences saņēmēja paraksts)

____________________________________
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Reģ. Nr. 90000024205,
Jēkabpils sporta centrs, Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201
tālrunis 65231534

SEŠU MĒNEŠU LICENCE Nr. _________

Makšķerēšanai Radžu ūdenskrātuvē

No 20___.gada ____ . ____________  līdz _______________

Licences cena 30,00 euro

Licence izsniegta 
(vārds, uzvārds, personas kods) 
Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.
  
 

__________________________________________________
Lomu uzskaites forma
(nododama licenču realizācijas vietā)

Licences darbības laikā nozvejotās zivis: 

SugaSkaitsSvarsParaksts
    

5. Gada licence makšķerēšanai

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils sporta centrs
Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201

GADA LICENCE
Nr.____________

20__. gadā

Licences cena 45,00 euro

Ar licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikumu esmu iepazinies

____________________________________
(licences saņēmēja paraksts)

____________________________________
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Reģ. Nr. 90000024205,
Jēkabpils sporta centrs, Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201
tālrunis 65231534

GADA LICENCE Nr. _________

Makšķerēšanai Radžu ūdenskrātuvē

20___.gadā

Licences cena 45,00 euro

Licence izsniegta 
(vārds, uzvārds, personas kods) 
Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.
  
 

__________________________________________________
Lomu uzskaites forma
(nododama licenču realizācijas vietā)

Licences darbības laikā nozvejotās zivis: 

SugaSkaitsSvarsParaksts
    

6. Trīs mēnešu licence makšķerēšanai pensionāriem, personām ar invaliditāti, politiski represētām personām

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils sporta centrs
Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201

TRĪS MĒNEŠU LICENCE PENSIONĀRIEM, PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, POLITISKI REPRESĒTĀM PERSONĀM
Nr.____________

20__. gada __ . _________

Licences cena 5,00 euro

Ar licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikumu esmu iepazinies

____________________________________
(licences saņēmēja paraksts)

____________________________________
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Reģ. Nr. 90000024205,
Jēkabpils sporta centrs, Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201
tālrunis 65231534

TRĪS MĒNEŠU LICENCE PENSIONĀRIEM, PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, POLITISKI REPRESĒTĀM PERSONĀM Nr. _________

Makšķerēšanai Radžu ūdenskrātuvē

No 20___.gada ____ . ____________  līdz _______________

Licences cena 5,00 euro

Licence izsniegta 
(vārds, uzvārds, personas kods) 
Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.
  
 

__________________________________________________
Lomu uzskaites forma
(nododama licenču realizācijas vietā)

Licences darbības laikā nozvejotās zivis: 

SugaSkaitsSvarsParaksts
    

7. Gada licence makšķerēšanai pensionāriem, personām ar invaliditāti, politiski represētām personām

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils sporta centrs
Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201

GADA LICENCE PENSIONĀRIEM, PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, POLITISKI REPRESĒTĀM PERSONĀM
Nr.____________

20__. gadā

Licences cena 15,00 euro

Ar licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikumu esmu iepazinies

____________________________________
(licences saņēmēja paraksts)

____________________________________
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Reģ. Nr. 90000024205,
Jēkabpils sporta centrs, Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201
tālrunis 65231534

GADA LICENCE PENSIONĀRIEM, PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, POLITISKI REPRESĒTĀM PERSONĀM
Nr. _________

Makšķerēšanai Radžu ūdenskrātuvē

20___.gadā

Licences cena 15,00 euro

Licence izsniegta 
(vārds, uzvārds, personas kods) 
Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.
  
 

__________________________________________________
Lomu uzskaites forma
(nododama licenču realizācijas vietā)

Licences darbības laikā nozvejotās zivis: 

SugaSkaitsSvarsParaksts
    

8. Bezmaksas gada licence makšķerēšanai bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils sporta centrs
Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201

BEZMAKSAS GADA LICENCE BĒRNIEM UN PUSAUDŽIEM LĪDZ 16 GADIEM
Nr.____________

20__. gadā

Licences cena bezmaksas

Ar licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikumu esmu iepazinies

____________________________________
(licences saņēmēja paraksts)

____________________________________
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Reģ. Nr. 90000024205,
Jēkabpils sporta centrs, Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201
tālrunis 65231534

BEZMAKSAS GADA LICENCE BĒRNIEM UN PUSAUDŽIEM LĪDZ 16 GADIEM Nr. _________

Makšķerēšanai Radžu ūdenskrātuvē

20___.gadā

Licences cena bezmaksas

Licence izsniegta 
(vārds, uzvārds, personas kods) 
Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par nederīgu.
  
 

__________________________________________________
Lomu uzskaites forma
(nododama licenču realizācijas vietā)

Licences darbības laikā nozvejotās zivis: 

SugaSkaitsSvarsParaksts
    

9. Vienas dienas vēžošanas licence

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils sporta centrs
Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201

VIENAS DIENAS VĒŽOŠANAS LICENCE
Nr.____________

20__. gada __ . _________

Vienas dienas vēžošanas licence 4,00 euro, kā arī papildus maksa 0,70 euro par katra krītiņa izmantošanu.

Ar licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikumu esmu iepazinies

____________________________________
(licences saņēmēja paraksts)

____________________________________
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Reģ. Nr. 90000024205,
Jēkabpils sporta centrs, Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201
tālrunis 65231534

VIENAS DIENAS VĒŽOŠANAS  LICENCE Nr. _________

Vēžošanai Radžu ūdenskrātuvē

20___.gada ____ . ____________________

Vienas dienas vēžošanas licence 4,00 euro, kā arī papildus maksa 0,70 euro par katra krītiņa izmantošanu.

Licence izsniegta 
(vārds, uzvārds, personas kods) 
Bez personas datu un vēžošanas perioda norādes licence uzskatāma par nederīgu.
  
 

__________________________________________________
Lomu uzskaites forma
(nododama licenču realizācijas vietā)

Licences darbības periodā noķertie vēži:

Vēža garums,
cm
Skaits,
gab.
Atlaisto vēžu skaits (ar ikriem, mazāki par 10cm), gab.
   
Paraksts
3.pielikums
Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves
licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikumam
Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas un vēžošanas
nolikuma saskaņojumi

SASKAŅOTS:

Zemkopības ministrijā 2016.gada 15.jūnijā

SASKAŅOTS:

Valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" 2016.gada 19.jūlijā

SASKAŅOTS:

Valsts vides dienestā 2016.gada 27.jūnijā

Jēkabpils pilsētas domes 01.09.2016. saistošo noteikumu Nr.26 "Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikums"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsZvejniecības likuma 10.panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu vai licencētajām zemūdens medībām tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm).

Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 7.punkts nosaka, ka organizētājs izstrādā attiecīgo ūdeņu licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību nolikumu. Noteikumu 10.punkts paredz nepieciešamos saskaņojumus, savukārt 15.punkts paredz, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas un vēžošanas kārtību Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuvē. Zemūdens medības Radžu ūdenskrātuvē nav atļautas.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošie noteikumi nepiedāvā izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu. Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
4. Informācija par plānoto projekta

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
7. Cita informācijaSpēku zaudējuši 11.04.2013. saistošie noteikumi Nr.13 "Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikums".
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
01.09.2016