Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 05.11.2014. - 31.08.2016. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13

Jēkabpilī 2013.gada 11.aprīlī
Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikums
Apstiprināti
ar Jēkabpils pilsētas domes
11.04.2013. lēmumu Nr.133 (prot. Nr.9, 3.§)

Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574
"Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība" 3., 7. un 13.punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā fiziskās personas var nodarboties ar licencēto makšķerēšanu, (turpmāk tekstā – licencētā makšķerēšana) kā arī licencētajām zemūdens medībām (turpmāk tekstā – zemūdens medības) un licencēto vēžošanu (turpmāk tekstā – vēžošana) Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuvē (turpmāk tekstā – Radžu ūdenskrātuve).

2. Radžu ūdenskrātuve atrodas Jēkabpils pilsētas teritorijā un ir privāta ūdenstilpe, kas pieder Jēkabpils pilsētas pašvaldībai un tai pieder arī zvejas tiesības Radžu ūdenskrātuvē.

3. Licencētā makšķerēšana, zemūdens medības un vēžošana Radžu ūdenskrātuvē tiek ieviestas, lai racionāli izmantotu vēžu un zivju krājumus ūdeņos, kuros vēžu un zivju ieguve ir pieejama ierobežotā apjomā un ar to tiktu iegūti papildu līdzekļi vēžu un zivju krājumu pavairošanai, aizsardzībai un makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas attīstībai. Licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas ieviešanas pamats ir Radžu ūdenskrātuves zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi (apstiprināti 2005.gada 30.novembrī ar Jēkabpils pilsētas domes lēmumu Nr.553 (protokols Nr.29, 3.§)) saskaņā ar kuriem licencētās makšķerēšanas organizētājam ir noteiktas papildus prasības ūdenskrātuves vides un zivju resursu aizsardzībai, licencētai makšķerēšanai, zemūdens medībām un vēžošanai paredzēto zivju sugu regulāra pavairošana.

4. Licencēto makšķerēšanu, zemūdens medības un vēžošanu Radžu ūdenskrātuvē organizē Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāde Jēkabpils sporta centrs, adrese: Andreja Pormaļa ielā 106, Jēkabpils, LV – 5201, tālrunis 65231534 (turpmāk tekstā – Jēkabpils sporta centrs).

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 02.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.24)

5. Licencētā makšķerēšana, zemūdens medības un vēžošana Radžu ūdenskrātuvē veicama ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumus Nr.1498 "Makšķerēšanas noteikumi" un Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumus Nr.574 "Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība".

2. Licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas noteikumi

6. Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu, zemūdens medībām un vēžošanu Radžu ūdenskrātuvē var fiziskas personas, kurām makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību laikā ir klāt makšķerēšanas karte un personu apliecinošs dokuments, izņemot bērnus un pusaudžus vecumā līdz 16 gadiem, personas vecākas par 65 gadiem un visu grupu invalīdus, kuriem atļauts makšķerēt bez makšķerēšanas kartes. Papildus makšķerēšanas kartei un personu apliecinošam dokumentam ir nepieciešama arī Jēkabpils sporta centra izsniegta īpaša maksas atļauja – licence (turpmāk tekstā – licence).

7. Licencētā makšķerēšana un zemūdens medības Radžu ūdenskrātuvē notiek visu gadu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1498 "Makšķerēšanas noteikumi", ievērojot šādus papildus nosacījumus:

7.1. makšķerēšana no laivas vai citiem ūdens transporta līdzekļiem atļauta no 1.jūnija līdz pirmajam ledum (līdz Radžu ūdenskrātuves aizsalšanai);

7.2. vēžošana atļauta no 1.jūlija līdz 30.septembrim.

7.3. zemūdens medības atļautas visā Radžu ūdenskrātuvē, izņemot pilsētas publisko peldvietu (skatīties 1.pielikumā) no 1.jūnija līdz 31.decembrim, vai līdz pirmajam ledum (līdz Radžu ūdenskrātuves aizsalšanai) tikai dienas gaišajā laikā.

7.4. viena makšķernieka vai zemūdens mednieka dienas lomā (izņemot Jēkabpils sporta centra rīkotajās vai ar Jēkabpils sporta centru saskaņotajās sacensībās) atļauts uzglabāt un paturēt šādas limitētās zivju sugas:

7.4.1. līdakas, zandartus – 3 gab. no katras sugas;

7.4.2. samus – 2 gab.;

7.4.3. līņus – 5 kg;

7.4.4. plaužus – 5 kg;

7.4.5. karpas – 5 kg;

7.4.6. pārējo sugu zivis – 5 kg no katras sugas;

7.5. viena vēžotāja lomā (izņemot Jēkabpils sporta centra rīkotajās vai ar Jēkabpils sporta centru saskaņotajās sacensībās) atļauts uzglabāt un paturēt vēžus – 50 gab., ne īsākus par 10 centimetriem (vēža garumu nosaka, mērot attālumu no pieres dzelkšņa, asa izauguma pirms acīm, līdz astes plāksnīšu galam).

8. Aizliegts iegūt baltos amūrus un platpierus.

9. Vēžojot, aizliegts to pievilināšanai izmantojot jebkādas smaržvielas.

10. Vēžojot, vienam vēžotājam atļauts izmantot tikai Jēkabpils sporta centram piederošos ne vairāk kā 5 krītiņus, kas tiek izsniegti vēžotājam pēc licences saņemšanas.

11. Makšķerēšana Radžu ūdenskrātuvē atļauta no krasta (izmantojot 4 m tauvas joslu), no ledus, no laivas, kā arī iebrienot ūdenī. Maksimālais vienā dienā (izņemot citu termiņu licences, kuru skaits nav ierobežots) izsniedzamo licenču skaits:

11.1. makšķerēšanai – 30,

11.2. zemūdens medībām –3;

11.3. vēžošanai – 5.

12. Laivām, kuras atrodas Radžu ūdenskrātuvē, jābūt reģistrētām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

3. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības un pašvaldību lēmumi

13. Makšķerniekiem, vēžotājam un zemūdens medniekiem jāievēro Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 24.oktobra saistošie noteikumi Nr.51 "Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi". Saistošie noteikumi ir saistoši visām personām, kas uzturas Radžu ūdenskrātuvē un Radžu ūdenskrātuvei piegulošā teritorijā. Personas par šo noteikumu neievērošanu ir saucamas pie administratīvās atbildības minētajos noteikumos paredzētajā kārtībā. Ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv un pie Radžu ūdenskrātuves Mežaparka ielā 7, Jēkabpilī.

(Jēkabpils pilsētas domes 02.10.2014. saistošo noteikumu Nr.24 redakcijā)

4. Licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas licences

14. Licencētā makšķerēšana Radžu ūdenskrātuvē atļauta tikai iegādājoties kādu no šādām licencēm:

14.1. dienas licence makšķerēšanai 1,50 euro, t.sk. PVN;

14.2. viena mēneša licence makšķerēšanai 10,00 euro, t.sk. PVN;

14.3. trīs mēnešu licence makšķerēšanai 20,00 euro, t.sk. PVN;

14.4. sešu mēnešu licence makšķerēšanai 30,00 euro, t.sk. PVN;

14.5. gada licence makšķerēšanai 45,00 euro, t.sk. PVN;

14.6. gada licence makšķerēšanai pensionāriem, personām ar invaliditāti, politiski represētām personām (uzrādot normatīvajos aktos noteikta parauga apliecību) 15,00 euro, t.sk. PVN;

14.7. gada bezmaksas licence makšķerēšanai bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem.

(Jēkabpils pilsētas domes 02.10.2014. saistošo noteikumu Nr.24 redakcijā)

15. Zemūdens medības Radžu ūdenskrātuvē atļautas tikai iegādājoties kādu no šādām licencēm:

15.1. sezonas licence zemūdens medībām 145,00 euro, t.sk. PVN;

15.2. vienas dienas licence zemūdens medībām 15,00 euro, t.sk. PVN;

15.3. vēžošana Radžu ūdenskrātuvē atļauta tikai iegādājoties vienas dienas vēžošanas licenci 4,00 euro t.sk. PVN, un samaksājot 0,70 euro par katra krītiņa izmantošanu.

(Jēkabpils pilsētas domes 02.10.2014. saistošo noteikumu Nr.24 redakcijā)

16. Licence (2.pielikums) ir stingrās uzskaites veidlapa un tajā tiek norādīts:

16.1. licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas organizētāja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiska adrese un tālruņa numurs;

16.2. licences veids;

16.3. kārtas numurs;

16.4. licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību vai vēžošanas vieta;

16.5. licences derīguma termiņš;

16.6. licences cena;

16.7. licences izsniegšanas datums, zīmogs;

16.8. licences saņēmēja un izsniedzēja paraksts.

17. Personas datus un licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību vai vēžošanas laiku vai termiņu licencē ieraksta tās izsniedzējs. Licence bez tajā ierakstītajiem, nepilnīgi ierakstītiem vai nepatiesiem personas datiem vai bez licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību vai vēžošanas laika, termiņa norādes uzskatāma par nederīgu.

18. Licences makšķerēšanai var iegādāties:

IzplatītājsPārdošanas vietaAdreseTālrunisDarba laiks
SIA "Ripo AISK"Tirdzniecības centrs "Rimi"Vienības ielā 7, Jēkabpilī294558989.00-20.00
SIA "ELGUS"Veikals "OTTO"Brīvības ielā 149, Jēkabpilī291576599.00-18.00
Jēkabpils sporta centrsJēkabpils sporta centrsAndreja Pormaļa ielā 106, Jēkabpilī6523692400.00-24.00
Jēkabpils sporta centrsRadžu ūdenskrātuveMežaparka iela 7, Jēkabpils263008038.00-17.00
(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 02.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.24)

19. Licences vēžošanai un zemūdens medībām pārdod Jēkabpils sporta centra pilnvarotais pārstāvis pie Radžu ūdenskrātuves Mežaparka ielā 7, Jēkabpilī.

20. Jēkabpils sporta centrs katru pusgadu pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus 10% apmērā no licenču realizācijas iegūtās kopējās summas. Jēkabpils sporta centra rīcībā paliekošie pārējie naudas līdzekļi no licenču realizācijas iegūtās kopējās summas izmantojami Radžu ūdenskrātuves zivju un vēžu krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas organizēšanas nodrošināšanai.

5. Makšķernieku, zemūdens mednieku un vēžotāju lomu uzskaite

21. Visiem makšķerniekiem, vēžotājiem un zemūdens medniekiem ir jāreģistrē lomi licences otrajā pusē pēc tur norādītās lomu uzskaites formas (zivs suga, daudzums, svars vai vēžu daudzums gabalos), vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas, kas jānodod ne vēlāk kā līdz kalendārā gada beigām. Licences var nodot Jēkabpils sporta centra pilnvarotajam pārstāvim vai iemetot tās pasta kastē, kura atrodas Radžu ūdenskrātuves krastā pie inspektoru namiņa Mežaparka ielā 7, Jēkabpilī, vai kādā no licenču realizācijas vietām.

22. Jēkabpils sporta centrs ziņas par nodoto licenču aizpildītajiem lomu uzskaites datiem pēc pieprasījuma nodod Valsts vides dienestam, bet licences ar lomu uzskaiti par iepriekšējo gadu līdz tekošā gada 1. februārim iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" zivju krājumu novērtēšanai.

(Jēkabpils pilsētas domes 02.10.2014. saistošo noteikumu Nr.24 redakcijā)

6. Licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi

23. Jēkabpils sporta centra pienākumi:

23.1. sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību sniegt informāciju masu informācijas līdzekļos (t.s., Jēkabpils pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā "Jēkabpils Vēstis", "Latvijas Vēstnesis", Jēkabpils rajona laikrakstos "Brīvā Daugava", "Jaunais Vēstnesis" un Jēkabpils pilsētas mājas lapā internetā) par licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas ieviešanu Radžu ūdenskrātuvē un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu Radžu ūdenskrātuvē vai tās piekrastē;

23.2. nodrošināt licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas licenču pieejamību iespējami plašākam makšķernieku, vēžotāju un zemūdens mednieku lokam un to realizāciju Radžu ūdenskrātuves tuvumā, kā arī vietējos laikrakstos un pašvaldības sabiedriskajās vietās sniegt rakstisku informāciju par licenču realizāciju;

23.3. licenču noformēšanā, uzskaitē un realizācijā ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības;

23.4. nodrošināt no licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali un izmantošanu atbilstoši Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību nolikumā paredzētajiem mērķiem;

23.5. iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV–1981) pārskatu par licencēto makšķerēšanu, zemūdens medībām un vēžošanu divas reizes gadā, par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15.jūlijam un 15.janvārim, kā arī pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus, kas iegūti, realizējot licences, divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim – par otro pusgadu;

23.6. nodrošināt lomu uzskaiti;

23.7. veikt realizēto licenču uzskaiti speciālā licenču uzskaites žurnālā;

23.8. veikt zivju krājumu papildināšanu atbilstoši Radžu ūdenskrātuves zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem;

23.9. nodrošināt vides un zivju aizsardzības prasību ievērošanu;

23.10. iepazīstināt makšķerniekus, zemūdens medniekus un vēžotājus ar ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību un vēžošanas nolikumu.

24. Jēkabpils sporta centrs pēc saskaņošanas ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību veic:

24.1. ūdens transporta līdzekļu reģistrācijas kontroli un kustības organizāciju,

24.2. nodrošina laivu nomu Radžu ūdenskrātuvē;

24.3. Radžu ūdenskrātuves salu un krasta zonas apsaimniekošanu un uzturēšanu, tajā skaitā atpūtas vietu organizāciju.

7. Pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

25. Veikt zivju krājumu papildināšanu atbilstoši Radžu ūdenskrātuves zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, kas apstiprināti 2005.gada 30.novembrī ar Jēkabpils pilsētas domes lēmumu Nr.553 (protokols Nr.29, 3.§).

8. Licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību, vēžošanas prasību ievērošanas kontrole

26. Šajā nolikumā noteikto licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts vides dienesta inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotās personas un Jēkabpils pilsētas pašvaldības pilnvarotās personas. Kontrolē savas kompetences ietvaros piedalās Jēkabpils sporta centrs, valsts policija un zemessardze.

(Jēkabpils pilsētas domes 02.10.2014. saistošo noteikumu Nr.24 redakcijā)

9. Nolikuma spēkā stāšanās laiks un darbības termiņš

27. Šis licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas nolikums stājas spēkā pēc tā saskaņošanas un apstiprināšanas ar Jēkabpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

28. Informācija par Jēkabpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem par licencēto makšķerēšanu, zemūdens medībām un vēžošanu ir publicējama laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā, kā arī ir izliekama redzamā vietā pašvaldības ēkā.

29. Nolikuma darbības ilgums ir 3 gadi no spēkā stāšanās dienas.

Pielikumā: 1. Licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas vietas shēma.

2. Licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas licenču paraugi.

3. Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas nolikuma saskaņojumi.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Raščevskis
1.pielikums
Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas,
licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikumam
Licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas vietas shēma

2.pielikums
Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas,
licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikumam
LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS, ZEMŪDENS MEDĪBU UN VĒŽOŠANAS LICENČU PARAUGI

(Pielikums grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.34; 02.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.24)

1. Dienas licence makšķerēšanai

2. Viena mēneša licence makšķerēšanai

3. Trīs mēnešu licence makšķerēšanai

4. Sešu mēnešu licence makšķerēšanai

5. Gada licence makšķerēšanai

6. Gada licence makšķerēšanai pensionāriem, invalīdiem, politiski represētām personām

7. Bezmaksas gada licence makšķerēšanai bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem

8. Sezonas licence zemūdens medībām

9. Vienas dienas licence zemūdens medībām

10. Vienas dienas vēžošanas licence

3.pielikums
Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas,
licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikumam

(Pielikums grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 02.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.24)

Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikuma saskaņojumi

SASKAŅOTS:

Zemkopības ministrija

_____________________ ______________

20__.gada ______________________

SASKAŅOTS:

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

_______________________ ____________

20__.gada ______________________

SASKAŅOTS:

Valsts vides dienests

________________________ _________________

20__.gada ______________________

SASKAŅOTS:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

_________________ _________________

20__.gada ______________________

05.11.2014