Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 04.04.2017. - 30.09.2019. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Carnikavas novada domes 2019. gada 21. augusta saistošos noteikumus "Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā".
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2016/7

Carnikavā 2016.gada 23.martā
Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2016.gada 23.marta lēmumu (prot. Nr.6, 22.§)

PRECIZĒTI
ar Carnikavas novada domes
2016.gada 22.jūnija lēmumu (prot. Nr.12, 16.§)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību:

1.1. kādā tiek piešķirts Carnikavas novada domes (turpmāk – Dome) finansiālais atbalsts dalībai konkursos, festivālos, plenēros un līdzīga satura kultūras pasākumos Latvijā un ārvalstīs (turpmāk visi kopā – Pasākumi);

1.2. kādā tiek piešķirts finansiālais atbalsts kultūras pasākumu organizēšanai Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;

1.3. kādā tiek sniegtas atskaites par finansiālā atbalsta izlietojumu.

2. Finansiālais atbalsts tiek nodrošināts ar mērķi sekmēt novadā deklarēto iedzīvotāju ieinteresētību kultūras procesos, augsta mākslinieciskā līmeņa nodrošinājumu, centienus uz izcilību un kultūras popularizēšanu Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā.

3. Noteikumu II nodaļa attiecas uz Pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo dalību tikai ārvalstu mēroga Pasākumos. Dalībai Latvijas mēroga Pasākumos finansējums tiek paredzēts Pašvaldības izglītības iestāžu budžetā.

II. Finansiālais atbalsts dalībai Pasākumos izglītības iestāžu audzēkņiem

4. Uz finansiālo atbalstu dalībai Pasākumos var pretendēt Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestādes un augstākās izglītības iestādes mākslās izglītojamais, ja tā deklarētā dzīves vieta vismaz gadu pirms finansiālā atbalsta pieprasīšanas, ir Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

5. Noteikumu 4.punktā minētajos gadījumos vienai personai piešķirtais finansiālais atbalsts dalībai vienā vai vairākos Pasākumos saimnieciskā gada ietvaros nevar pārsniegt EUR 400,00.

6. Finanšu līdzekļi tiek paredzēti pašvaldības kārtējā gada budžeta sadaļā "Sporta un kultūras finansiālais atbalsts".

7. Finansiālā atbalsta apmērs dalībai Pasākumos tiek noteikts pēc sekojošiem kritērijiem:

Nr. p.k.Pretendenta sasniegumi iepriekšējos divos gados, skaitot no pieteikuma iesniegšanas dienasAtbalsta summa (EUR)
1.Pretendents ieguvis 1.–3.vietu konkursā un ir saņemta izglītības iestādes ieteikuma vēstule par lietderību pretendentam piedalīties Pasākumā.ne vairāk kā 400,00 EUR
2.Pretendents vēl nav guvis sasniegumus konkursos, bet ir saņemta izglītības iestādes ieteikuma vēstule par lietderību pretendentam piedalīties Pasākumā.ne vairāk kā 300,00 EUR

(Carnikavas novada domes 22.02.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/3 redakcijā)

8. Ja pretendents iepriekšējā gadā ieguvis divas vai vairākas godalgotas vietas (1.2.vietu) konkursos un izglītības iestādes ieteikuma vēstulē raksturots kā talantīgs, nolūkā attīstīt pretendenta dotības Dome var piešķirt papildus 7.punktā minētajam finansējumam līdz 250,00 EUR gadā dalībai Pasākumos.

III. Finansiālā atbalsta izlietošanas mērķis un tā pieprasīšanas kārtība

9. Noteikumu II nodaļā minētais finansiālais atbalsts paredzēts transporta izdevumu vai degvielas apmaksai, dalības maksai, naktsmītnes apmaksai, telpu īrei, apdrošināšanai un citiem ar dalību Pasākumos saistītiem izdevumiem.

10. Lai saņemtu finansiālo atbalstu, iesniedz rakstisku iesniegumu (1.pielikums) Carnikavas pašvaldības administrācijas klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – KAC) vismaz 10 (desmit) dienas pirms Domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu (turpmāk – IKSS Komiteja) kārtējās sēdes. Pilngadību nesasniegušas personas vietā iesniegumu iesniedz likumīgais pārstāvis vai izglītības iestāde, kuru tas pārstāv.

11. Finansiālais atbalsts dalībai Pasākumos netiek piešķirts, ja līdz Noteikumu 28.punktā minētajai Domes sēdei Pasākums jau ir noticis.

12. Ja iesniedzējs Noteikumos noteiktā termiņā nav iesniedzis atskaiti par iepriekšējā periodā viņam piešķirto finansējumu, nākamais finansējuma pieprasījums netiek virzīts izskatīšanai.

IV. Finansiālais atbalsts pasākumu organizēšanai

13. Tiesības pretendēt uz finansiālo atbalstu pasākumu organizēšanai ir Uzņēmumu Reģistrā reģistrētām juridiskajām personām un individuālajiem komersantiem, kuri organizē kultūras pasākumus Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

14. Pašvaldības finansiālā atbalsta apmērs pasākuma organizēšanai ir līdz EUR 1000,00 vienam pasākumam, ievērojot noteikumu 15.punktā minēto.

15. Finansiālā atbalsta apmērs tiek noteikts atbilstoši sekojošiem kritērijiem un iegūtajiem punktiem. Maksimālais punktu skaits – 40:

Kritērijs Punkti
1. Pasākuma mērķauditorijaBērni un jaunieši10
Seniori, ģimenes8
Jaukta vecuma5
2. Piedāvātā pasākuma programmaIzklaidējoša10
Informatīvi izglītojoša5
3. Pasākuma veidsBezmaksas10
Maksas5
4. Prognozētā auditorijaVirs 50010
Līdz 5005

16. Finansiālā atbalsta apmērs (atkarībā no iegūto punktu skaita):

30–40 punktilīdz 1000,00 EUR
10–30 punktilīdz 800,00 EUR
5–10 punktiLīdz 500,00 EUR

17. Lai saņemtu finansiālo atbalstu kultūras pasākuma organizēšanai, pasākuma organizators iesniedz KAC pieteikumu (pielikums Nr.2) ar pasākuma ideju, norisi, tāmi un lietderības pamatojumu vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms IKSS kārtējās komitejas sēdes.

18. Finansiālais atbalsts netiek piešķirts, ja līdz Noteikumu 28.punktā minētajai Domes sēdei pasākums jau ir noticis.

19. Ja pieteicējs Noteikumos noteiktā termiņā nav iesniedzis atskaiti par tam iepriekšējā periodā piešķirtā finansējuma izlietojumu, nākamais finansējuma pieprasījums netiek virzīts izskatīšanai.

V. Naudas balvas par izglītojamo individuāliem sasniegumiem

20. Par individuāliem sasniegumiem kultūras jomas konkursā kārtējā gadā, var piešķirt naudas balvu Latvijas profesionālās ievirzes izglītības un augstākās izglītības iestādes mākslās audzēknim/studentam, ja tas vismaz vienu gadu pirms naudas balvas pieprasīšanas ir deklarējis savu dzīves vietu Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, šādā apmērā (pirms nodokļu nomaksas):

20.1. 1.–3.klase*:

VietaNaudas balva (euro)
Starptautisks mērogsValsts mērogsReģionāls mērogs
I19013070
II17011050
III1509030

20.2. 4.–6.klase*:

VietaNaudas balva (euro)
Starptautisks mērogsValsts mērogsReģionāls mērogs
I21015090
II19013070
III17011050

20.3. 7.–9.klase*:

VietaNaudas balva (euro)
Starptautisks mērogsValsts mērogsReģionāls mērogs
I230170110
II21015090
III19013070

20.4. 10.–12.klase* un vecāki pretendenti:

VietaNaudas balva (euro)
Starptautisks mērogsValsts mērogsReģionāls mērogs
I250190130
II230170110
III21015090

* klase/kurss profesionālās ievirzes izglītības iestādēs mūzikā un mākslā

21. Starptautisks mērogs Noteikumu izpratnē ir konkurss Latvijā vai ārvalstīs, kura dalībnieku sastāvu veido vismaz trīs dažādu valstu pārstāvji.

22. Latvijas mērogs Noteikumu izpratnē ir konkurss Latvijā, kuru rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar pašvaldību un kurā piedalās Latvijas mākslas skolu audzēkņi.

23. Reģionāls mērogs Noteikumu izpratnē ir konkurss Latvijas pilsētā vai novadā, kuru organizē konkrēta pašvaldības izglītības iestāde vai novadu apvienība, kurā piedalās Latvijas mākslas un mūzikas skolu audzēkņi.

24. Ja izglītojamais kārtējā gada laikā ir guvis vairākus sasniegumus, naudas balvu piešķir par vienu augstāko sasniegumu.

25. Iesniegums naudas balvas saņemšanai (3.pielikums) iesniedzams KAC no attiecīgā gada, kurā gūti sasniegumi, 1.decembra līdz nākamā gada 5.janvārim.

(Carnikavas novada domes 22.02.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/3 redakcijā)

25.1 Pilngadību nesasniegušas personas vietā iesniegumu iesniedz likumīgais pārstāvis vai izglītības iestāde, kuru tas pārstāv.

(Carnikavas novada domes 22.02.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/3 redakcijā)

26. Ja iesniegums naudas balvas saņemšanai nav iesniegts Noteikumu 25.punktā minētajā termiņā un kārtībā, naudas balva netiek piešķirta.

27. Noteikumu V nodaļa neattiecas uz Carnikavas pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu apbalvošanu, kas tiek reglamentēta ar pašvaldības iekšējiem normatīvajiem aktiem.

VI. Finansiālā atbalsta un naudas balvas piešķiršana

28. Iesniegumi un pieteikumi finansiālā atbalsta un balvu saņemšanai tiek izskatīti IKSS Komitejas sēdē, un tai sekojošā kārtējā Domes sēdē.

29. IKSS Komitejai ir tiesības pārbaudīt iesniegumā norādītās ziņas un pieprasīt papildus informāciju, uz kuru finansiālā atbalsta un naudas balvu pretendentiem atbilde jāsniedz ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā. Ja tas netiek izdarīts, finansējuma pieprasījums netiek virzīts izskatīšanai Domē.

30. Lēmumus piešķirt vai atteikt piešķirt finansiālo atbalstu un balvas Noteikumos paredzētajā kārtībā pieņem Dome.

31. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas finansiālais atbalsts vai naudas balva tiek pārskaitīta uz iesniegumā norādīto fiziskas personas norēķinu kontu vai izmaksāta VAS "Latvijas pasts" Carnikavas nodaļā (turpmāk – pasts).

32. Apliecinājums par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem publiski tiek pasniegts svinīgā sarīkojumā.

33. Finansiālā atbalsta gadījumā pārskaitījums tiek veikts pēc atbilstoša rēķina iesniegšanas pašvaldībā. Ja rēķins netiek saņemts viena mēneša laikā, pēc lēmuma pieņemšanas, Domes lēmums par finansējuma piešķiršanu zaudē spēku.

VII. Finansiālā atbalsta saņēmēja pienākumi un tiesības

34. Finansiālā atbalsta saņēmējs iesniedz atskaiti par piešķirto līdzekļu izlietojumu ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc pasākuma dienas un piešķirtā finansiālā atbalsta izlietošanas, iesniedzot KAC finanšu atskaiti (4.pielikums) un attaisnojuma dokumentus.

35. Finansiālā atbalsta saņēmējam ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasākuma iesniegt elektroniskā formā KAC informāciju par sasniegtajiem rezultātiem, īsu aprakstu par pasākuma norisi un fotogrāfijas.

36. Gadījumā, ja finansiālā atbalsta saņēmējs nav piedalījies iesniegumā norādītajā pasākumā vai plānotais pasākums nav noticis, piešķirtais finansiālais atbalsts viena mēneša laikā no iesniegumā norādītā pasākuma dienas jāieskaita atpakaļ pašvaldības bankas kontā.

VII.1 Pārejas noteikums

(Nodaļa Carnikavas novada domes 22.02.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/3 redakcijā)

36.1 Iesniegumi naudas balvas saņemšanai par sasniegumiem 2016.gadā, kas iesniegti atbilstoši 2016.gada 23.marta saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2016/7 "Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā", no 2016.gada 30.novembra līdz 2016.gada 31.decembrim, tiek izskatīti atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2017/3 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2016.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.SN/2016/7 "Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā"", 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no Carnikavas novada domes 2017.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.SN/2017/3 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2016.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.SN/2016/7 "Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā"" spēkā stāšanās dienas.

(Carnikavas novada domes 22.02.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/3 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājumi

37. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

38. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē domes 22.09.2010. saistošie noteikumi "Saistošie noteikumi par Carnikavas pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un naudas balvām", kas apstiprināti ar Carnikavas novada domes 22.09.2010. lēmumu (protokols Nr.18, 25.§).

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica

Carnikavā 2016.gada 22.jūnijā
1. pielikums
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.SN/2016/7 "Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā"

CARNIKAVAS NOVADA DOMEI

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM
  
 Iesniedzēja vārds un uzvārds vai juridiskas personas nosaukums
  
 Personas kods vai Reģ.Nr. LR Uzņēmumu reģistrā
  
 Tālruņa numurs un e-pasta adrese
  
 (iesniedzēja pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods)

 

  
 Korespondences adrese

 

  
 deklarētās dzīvesvietas adrese

 

 

IESNIEGUMS
pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai

DALĪBAI KONKURSOS, FESTIVĀLOS U.C.
PASĀKUMOS

Lūdzu piešķirt pašvaldības finansiālo atbalstu dalībai :
 pasākuma nosaukums 
   
Norises vieta: 
Norises laiks: 
Kopējais pieprasītā finansējuma apjoms (EUR):
_________(____________________________________EUR, ___ centi) apmērā

summa vārdiem

  

Norādīt kādiem izdevumiem un kādā apmērā nepieciešams finansējums (EUR):

• dalības maksai ______________

• transporta izdevumiem__________

• degvielai___________

• naktsmītnēm__________

• telpu nomai_______

• apdrošināšanai_______________

• citiem ar dalību saistītiem izdevumiem (norādīt kādiem)

  
  

 

Izglītības iestādes ieteikuma vēstuli ar pretendenta raksturojumu par audzēkņa nosūtīšanu uz konkursu pievieno iesniegumam.

Pretendentam adresētu uzaicinājumu, ja tāds ir, pievieno iesniegumam.

Pasākuma nolikums (jānorāda konkrētas interneta vietnes adrese, kur tas pieejams, ja nav – jāpievieno kā pielikums)

 

Ja pretendents ir interešu izglītības pulciņš, iesniegumam jāpievieno dalībnieku sarakstu, norādot vārdus, uzvārdus, personas kodus un deklarētās dzīvesvietas adresi.

Kopējā pasākuma izdevumu tāme – jāpievieno kā pielikums iesniegumam.

Iepriekš piešķirtais pašvaldības finansiālais atbalsts dalībai konkursos/festivālos, pievienojot diplomu kopijas (iepriekšējā gadā):

DatumsApmērs
(EUR)
MērķisIegūtā vietaAtskaites iesniegšanas datums
     
     
     

Bankas konts, kurā lūdzu pārskaitīt piešķirto finansiālo atbalstu:

 
 

Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei Carnikavas novada domē saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem:

Iesniedzējs:  
 /paraksts/ 
Datums:  
2. pielikums
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.SN/2016/7 "Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā"

CARNIKAVAS NOVADA DOMEI

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM
  
 Iesniedzēja vārds un uzvārds vai juridiskas personas nosaukums
  
 Personas kods vai Reģ.Nr. LR Uzņēmumu reģistrā
  
 Tālruņa numurs un e-pasta adrese
  
 (iesniedzēja pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods)
  
 Korespondences adrese

 

PIETEIKUMS
pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai

KULTŪRAS UN MĀKSLAS PASĀKUMA ORGANIZĒŠANAI

Lūdzu piešķir finansiālo atbalstu kultūras/mākslas pasākuma organizēšanai Carnikavas novada administratīvajā teritorijā:

Pasākuma nosaukums:  
   
   
Pasākuma norises vieta  
Pasākuma organizēšanas laiks:  
   

Plānotais dalībnieku skaits:____________

Pieprasītais kopējais finansējuma apmērs (EUR):
_________(____________________________________EUR, ___ centi)

summa vārdiem

  

Norādīt kādiem izdevumiem un kādā apmērā nepieciešams finansējums (EUR):

• apbalvošanai (diplomiem, medaļām un balvām)______

• reklāmas plakātu un baneru izgatavošanai_____

• apskaņošanas nodrošināšanai______

• apsardzes pakalpojumiem______

• mediķu pakalpojumiem______

• pasākuma apdrošināšanai______

• reklāmai_______

• citiem ar pasākuma organizēšanu saistītiem izdevumiem (norādīt kādiem)

 
 

Pasākuma scenārijs/norise ( jāpievieno kā pielikums)

 

Kopējā pasākuma izdevumu tāme – jāpievieno kā pielikums iesniegumam.

Iepriekš piešķirtais pašvaldības finansiālais atbalsts pasākuma organizēšanai (iepriekšējā gadā):

DatumsApmērs
(EUR)

 

MērķisAtskaites iesniegšanas datums
    
    
    

Bankas konts, kurā lūdzu(am) pārskaitīt piešķirto finansiālo atbalstu:

 

Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei Carnikavas novada domē saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem:

     
vārds, uzvārds amata nosaukums 

paraksts

Datums ____________________________

3. pielikums
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.SN/2016/7 "Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā"

CARNIKAVAS NOVADA DOMEI

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM
  
 Pretendenta vārds un uzvārds vai interešu pulciņa nosaukums
  
 Personas kods
  
 Tālruņa numurs un e-pasta adrese
  
 Iesniedzēja pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods
  
 Korespondences adrese
  
 Pretendenta deklarētās dzīvesvietas adrese

 

IESNIEGUMS NAUDAS BALVAS SAŅEMŠANAI

Lūdzu piešķirt naudas balvu par sasniegumiem konkursā:

individuālajam izpildītājam 
  vārds, uzvārds
par šādu sasniegumu: 
Konkursa nosaukums 
Konkursa vieta:  
Konkursa norises laiks: 
Iegūtā vieta  

Interneta vietne, kurā iespējams apskatīt rezultātus (ja nav, tad pielikumā jāpievieno rezultātus apliecinoši dokumenti):

 
Pedagogs , 
 (vārds, uzvārds) (personas kods)

Naudas balvas saņemšanas veids (atzīmēt ar ):

Individuālais izpildītājs  Pedagogs
pastā;    pastā
ar pārskaitījumu uz:   ar pārskaitījumu uz:
bankas nosaukums    
konta Nr.:     

Pielikumā: dokumenti, kas apliecina sasniegumus konkursā (atzīmēt ar ):

rezultātu protokola kopija (nav nepieciešams, ja ir rezultāti internetā);

diploma kopija (nav nepieciešams, ja ir rezultāti internetā);

   
(datums) (iesnieguma iesniedzēja paraksts)

Piekrītam iesniegumā norādīto personas datu iesniegšanai Carnikavas novada domē naudas balvas par sasniegumiem kultūrā saņemšanai un apstrādei saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumiem:

Individuālais izpildītājs: Pedagogs: 
 (paraksts) (paraksts)

 

4. pielikums
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.SN/2016/7 "Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā"
FINANŠU ATSKAITE
par Carnikavas novada domes piešķirtiem finanšu līdzekļiem

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM
EUR________- apmērā

 

pasākuma nosaukums

 

(pasākuma norises datums un vieta)

Finanšu līdzekļi ir izlietoti šādi:

Nr.p.k.Attaisnojuma dokumentaMaksājuma saņēmējsSumma
EUR

 

Par ko maksātsEEK
(čeki)

 

datumsnosaukums un numurs
1.      
2.      
3.      
Pavisam kopā EUR    
   (summa vārdiem) 
Atskaiti iesniedza
(paraksts)(vārds, uzvārds)

Apstiprinu, ka no Carnikavas novada domes saņemtie līdzekļi izlietoti tikai paredzētajiem mērķiem, atbilstoši tāmei un šai atskaitei.

  
(paraksts)(vārds, uzvārds)
(datums) 
  
04.04.2017