Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 27.07.2016. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2010/30

Carnikavā 2010. gada 22. septembrī
Saistošie noteikumi par Carnikavas pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un naudas balvām
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2010. gada 22. septembra lēmumu (prot. Nr. 18, 25. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta 3. daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts Carnikavas novada domes (turpmāk – Dome) finansiālais atbalsts un naudas balvas Carnikavas novadā deklarētiem profesionālās ievirzes izglītības iestāžu – mūzikas un mākslas skolu (t.sk. augstskolu) audzēkņiem un interešu izglītības dalībniekiem kultūras un mākslas (tai skaitā tautas mākslas) kolektīviem un individuāliem dalībniekiem par sasniegumiem savā jomā, un finansiālais atbalsts kultūras un mākslas pasākumu organizēšanai Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

2. Carnikavas novada pašvaldības kultūras un mākslas finansiālais atbalsts tiek nodrošināts ar mērķi sekmēt novadā deklarēto iedzīvotāju ieinteresētību kultūras procesos, to popularizēšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā un māksliniecisko kolektīvu radošo aktivitāti un dalību kultūras aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs.

3. Finansiālais atbalsts tiek piešķirts:

3.1. dalībai konkursos un festivālos Latvijā un ārvalstīs;

3.2. mākslas pasākumu organizēšanai Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

4. Naudas balvas tiek piešķirtas, lai publiski pateiktos to ieguvējiem par izcilajiem panākumiem kultūras un mākslas jomā.

5. Finansiālo atbalstu un naudas balvas piešķir, izvērtējot pasākuma nozīmi, lietderību un konkrētās personas vai kolektīva ieguldījumu kultūras un mākslas popularizēšanā novadā un sasniegtos rezultātus.

II. Finansiālais atbalsts dalībai konkursos un festivālos

6. Finansiālo atbalstu dalībai konkursos un festivālos šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā ir tiesības saņemt individuālajam mākslas jomas pārstāvim (mūzikas instrumenta spēle, gleznošana u.c.), ja deklarētā dzīvesvieta ir Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, un mākslinieciskajam kolektīvam, ja tā radošā darbība notiek Carnikavas novada kultūras vai izglītības iestādēs, vai tā darbība reģistrēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

7. Finansiālais atbalsts paredzēts transporta izdevumiem, dalības maksai, telpu nomai, apdrošināšanai un citiem ar dalību konkursā vai festivālā saistītiem izdevumiem.

8. Lai saņemtu finansiālo atbalstu dalībai festivālā, pretendents vai tā pārstāvis (t.sk. izglītības vai kultūras iestāde) iesniedz Domē:

8.1. fiziskai personai – rakstisku iesniegumu, kurā norāda finansiālā atbalsta pretendenta datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi;

8.2. mākslinieciskajam kolektīvam – kolektīva nosaukumu, dalībnieku vārdus, uzvārdus, personas kodus;

8.3. konkursa vai festivāla nosaukumu, mērķi, mērogu, norises vietu, laiku;

8.4. iesniegumam pievieno izdevumu tāmi, pretendentam adresētu uzaicinājumu vai nolikumu un citus dokumentus, kas apliecina dalībnieka vai kolektīva sasniegumus iepriekšējā periodā (rezultātu protokola kopija vai diploma kopija).

III. Naudas balvas par sasniegumiem konkursā, festivālā

9. Lai saņemtu naudas balvu par sasniegumiem iepriekšējā gadā, dalībnieks vai viņa pārstāvis iesniedz pašvaldībai:

9.1. fiziskai personai – rakstisku iesniegumu par naudas balvas piešķiršanu un apliecinošus dokumentus par panākumiem konkursos, norādot balvas pretendenta datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi;

9.2. mākslinieciskajam kolektīvam – kolektīva nosaukumu, dalībnieku vārdus, uzvārdus, personas kodus;

9.3. konkursa vai festivāla nosaukumu, mērogu, norises vietu, laiku;

9.4. iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina dalībnieka vai kolektīva sasniegumus, par kuriem lūdz naudas balvu (rezultātu protokola kopija vai diploma kopija).

10. Naudas balvu apmērs par sasniegumiem konkursos, skatēs un festivālos (euro pēc nodokļu nomaksas):

 

Konkursa, festivāla mērogs

Iegūtā vieta

Individuālā naudas balva,
euro

Kolektīvā naudas balva
euro

10.1.

Rīgas reģiona

I.

71,14

355,72

II.

56,91

284,57

III.

42,69

142,29

10.2.

Latvijas Republikas

I.

113,83

711,44

II.

99,60

569,15

III.

85,37

426,86

10.3.

Starptautisks

I.

142,29

1422,87

II.

128,06

996,01

III.

113,83

711,44

(Carnikavas novada domes 18.09.2013. saistošo noteikumu Nr.SN/2013/28 redakcijā)
IV. Finansiālais atbalsts kultūras un mākslas pasākumu organizēšanai

11. Finansiālo atbalstu pasākuma organizēšanai var saņemt šādos gadījumos:

11.1. fiziska vai juridiska persona, kura piedalījusies un uzvarējusi Carnikavas novada domes izsludinātā konkursā;

11.2. fiziska vai juridiska persona, kas pasākuma idejas aprakstu, norisi un tāmi iesniegusi pēc savas iniciatīvas.

V. Kārtība, kādā tiek piešķirts finansiālais atbalsts un naudas balvas

12. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata Domes Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja (turpmāk – IKS komiteja).

13. IKS komitejai ir tiesības:

13.1. pārbaudīt iesniegumā norādītās ziņas un pieprasīt papildu informāciju;

13.2. neizskatīt iesniegumu par finansiālā atbalsta vai naudas balvas piešķiršanu un sniegt rakstisku atbildi iesnieguma iesniedzējam, ja:

13.2.1. iesniegumā nav norādītas visas nepieciešamās ziņas un nav pievienoti dokumenti, atbilstoši šiem noteikumiem;

13.2.2. iesniegumā norādītās ziņas ir nepatiesas;

13.2.3. finansiālā atbalsta vai naudas balvas pretendents nav ievērojis noteikumu VI nodaļas nosacījumus.

13.3. nepiešķirt finansiālo atbalstu, ja pieteikums tiek atzīts par nepieņemamu vai neatbilst pašvaldības interesēm.

14. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas finansiālais atbalsts (naudas balva) tiek pārskaitīts uz iesniegumā norādīto juridiskās vai fiziskās personas bankas kontu.

VI. Finansiālā atbalsta (naudas balvas) pretendenta (saņēmēja) pienākumi

15. Finansiālā atbalsta saņēmējs atskaitās par izlietotajiem finanšu līdzekļiem (izņemot naudas balvas) Domes grāmatvedībā ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc piešķirtā finansējuma izlietošanas, iesniedzot Domē rakstveida atskaiti ar attaisnojuma dokumentiem.

16. Gadījumā, ja finansiālā atbalsta pretendents (saņēmējs) nav piedalījies konkursā vai festivālā vai konkurss vai festivāls nav noticis, piešķirtā finansiālā atbalsta summa jāieskaita atpakaļ Domes bankas kontā.

VII. Nobeiguma noteikumi

17. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Domes bezmaksas informatīvajā izdevumā "Apkārtraksts".

18. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Carnikavas pagasta padomes noteikumi "Kultūras un mākslas finansiālajam atbalstam", kas apstiprināti ar Carnikavas pagasta padomes 07.05.2003. lēmumu Nr. 288.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
01.01.2014