Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.75

Rīgā 2016.gada 12.maijā (prot. Nr.18, 2.p.)

Par pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2016.gada 8.aprīlī saņēma pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli", vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945, juridiskā adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV - 5401 (turpmāk - AS "Daugavpils siltumtīkli"), 2016.gada 8.aprīļa iesniegumu Nr.1.1-12/681e par koģenerācijas stacijā 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, saražotās siltumenerģijas tarifiem pie dabasgāzes tirdzniecības cenām no 128,06 līdz 149,40 EUR/tūkst.n.m3.

Regulators konstatē

1. AS "Daugavpils siltumtīkli" koģenerācijas stacijā 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, saražotās siltumenerģijas tarifi pie dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas tika noteikti ar Regulatora 2013.gada 14.augusta lēmumu Nr.148 "Par pašvaldību akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 160.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.148), kurā zemākais apstiprinātais tarifs ir pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 156,52 EUR/tūkst.n.m3 un tai atbilstošā piemērojamā dabasgāzes diferencētā tirdzniecības gala tarifa.

2. Regulators 2008.gada 24.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 114.nr.), ar kuru apstiprināja dabasgāzes diferencētos tirdzniecības gala tarifus lietotājiem atkarībā no dabasgāzes patēriņa apjoma gadā un dabasgāzes tirdzniecības cenām, sākot no 128,06 EUR/tūkst.n.m3.

3. AS "Daugavpils siltumtīkli" paziņojumu par saražotās siltumenerģijas tarifiem pie dabasgāzes tirdzniecības cenām no 128,06 līdz 149,40 EUR/tūkst.n.m3 publicēja 2016.gada 11.aprīlī (Latvijas Vēstnesis, 2016, 69.nr.). Priekšlikumi un ieteikumi sakarā ar AS "Daugavpils siltumtīkli" publicēto paziņojumu Regulatorā nav saņemti.

4. AS "Latvijas Gāze" oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (nr.89) 2016.gada 10.maijā ir publicējusi dabasgāzes tirdzniecības cenas 2016.gada maijam un prognozi 2016.gada jūnijam un jūlijam. Lietotājiem ar dabasgāzes patēriņu virs 25 tūkst.n.m3 gadā 2016.gada maijā piemērojami dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 149,40 EUR/tūkst.n.m3 un 2016.gada jūnijā, jūlijā varētu tikt piemēroti dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi pie dabasgāzes tirdzniecības cenas 149,40 EUR/tūkst.n.m3.

5. Saskaņā ar Regulatora 2010.gada 11.jūnija lēmuma Nr. 1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika" 42.punktu, ja prognozējamā dabasgāzes tirdzniecības cena un attiecīgais dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs neiekļaujas Regulatora apstiprināto tarifu tabulā, komersants pēc Regulatora pieprasījuma iesniedz tarifu projektu vai Regulators nosaka tarifa piemērošanas kārtību atbilstoši piemērojamam dabasgāzes diferencētajam tirdzniecības gala tarifam.

6. Likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 1.pants nosaka Likuma mērķi - nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, un Likuma 9.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka Regulatora funkciju aizstāvēt lietotāju intereses un veicināt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību.

7. AS "Daugavpils siltumtīkli" pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts uz Regulatora padomes sēdi, bet neieradās uz to.

Regulators secina

1. Regulators ir izvērtējis Lēmumā Nr.148 noteikto tarifu piemērošanu un Regulatora rīcībā esošo informāciju par AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes tirdzniecības cenu 2016.gada maijā un cenas prognozi 2016.gada jūnijam un jūlijam un secina, ka AS "Daugavpils siltumtīkli" no 2016.gada maija nevarēs piemērot saražotās siltumenerģijas tarifu atbilstoši faktiskajai dabasgāzes tirdzniecības cenai un attiecīgi piemērojamam dabasgāzes diferencētajam tirdzniecības gala tarifam, jo Regulatora Lēmumā Nr.148 apstiprinātā tarifu tabula neietver AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes publicēto tirdzniecības cenu 2016.gada maijā un cenas prognozi 2016.gada jūnijam un jūlijam.

2. AS "Daugavpils siltumtīkli" saražotās siltumenerģijas tarifs ir nepieciešama komponente AS "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifā.

3. Izvērtējot Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus attiecībā uz administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu tiesisku (leģitīmu) mērķi, un administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai, Regulators secina, ka šīs lietas ietvaros konstatētie fakti norāda uz administratīvā akta izdošanas nepieciešamību un pamatotību, lai AS "Daugavpils siltumtīkli" varētu piemērot saražotās siltumenerģijas tarifus situācijā, kad AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes tirdzniecības cena ir zemāka par Lēmumā Nr.148 iekļauto cenu. Regulators secina, ka šis administratīvais akts ir nepieciešams, piemērots un vajadzīgs attiecīgā mērķa - nodrošināt iespēju saņemt sabiedriskos pakalpojumus par tarifiem, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām - sasniegšanai.

4. Ņemot vērā Likumā noteikto Regulatora funkciju - aizstāvēt lietotāju intereses un veicināt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību, Regulatoram jānosaka Lēmumā Nr.148 apstiprināto tarifu piemērošanas kārtība atbilstoši AS "Latvijas Gāze" publicētajam dabasgāzes diferencētajam tirdzniecības gala tarifam norēķinos par 2016.gada maiju un turpmākajiem mēnešiem. Savukārt sabiedrisko pakalpojumu lietotāju interesēs ir, lai sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs - AS "Daugavpils siltumtīkli" - norēķinos piemērotu siltumenerģijas tarifu atbilstoši attiecīgajā mēnesī piemērojamam AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes tirdzniecības gala tarifam. Izdarot Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus attiecībā uz administratīvā procesa dalībnieku tiesību un interešu ierobežojumu, Regulators secina, ka šajā lēmumā noteiktā AS "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtība saistīta tikai ar AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes tirdzniecības cenas samazināšanos, līdz ar to ar šo lēmumu netiek ierobežotas AS "Daugavpils siltumtīkli" un lietotāju intereses.

5. Lai sasniegtu Likuma 1.pantā noteikto mērķi, izpildot Likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto funkciju, Regulators secina, ka ar Lēmumu Nr.148 apstiprinātie AS "Daugavpils siltumtīkli" koģenerācijas stacijā 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, saražotās siltumenerģijas tarifi ir piemērojami atbilstoši attiecīgajā mēnesī piemērojamam AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes diferencētajam tirdzniecības gala tarifam.

6. Regulators, pieņemot šo lēmumu, vadās no privātpersonu (šajā gadījumā - AS "Daugavpils siltumtīkli" sniegto sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un AS "Daugavpils siltumtīkli") tiesību un tiesisko interešu ievērošanas principa, to samērojot ar citiem Administratīvā procesa likumā nostiprinātajiem administratīvā procesa principiem, tai skaitā samērīguma principu. Regulatora ieskatā, šā administratīvā akta mērķi nav iespējams sasniegt ar citiem samērīgiem, ekonomiski un tiesiski pamatotiem līdzekļiem.

Saskaņā ar Regulatora 2010.gada 11.jūnija lēmuma Nr. 1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika" 42.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 6.panta otro daļu, 7.panta pirmo daļu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Administratīvā procesa likuma 8.pantu, 13.pantu, 15.panta divpadsmito daļu, 56.pantu, 65.panta trešo daļu, 66.pantu,

padome nolemj:

uzdot AS "Daugavpils siltumtīkli" norēķiniem par 2016.gada maiju un turpmāk, līdz jaunu AS "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas tarifu apstiprināšanai, piemērot Regulatora apstiprinātos koģenerācijas stacijā 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, saražotās siltumenerģijas tarifus (Regulatora 2013.gada 14.augusta lēmumu Nr.148; Latvijas Vēstnesis, 2013, 160.nr.), atbilstoši piemērojamam AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes diferencētajam tirdzniecības gala tarifam atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas:

Dabasgāzes tirdzniecības cena
(EUR/tūkst.n.m3)
Dabasgāzes diferencētais tirdzniecības gala tarifs
(EUR/tūkst.n.m3)
Siltumenerģijas tarifs
EUR/MWh
128,06 177,65 28,82
135,17 184,76 29,65
142,29 191,87 30,47
149,40 198,99 31,31

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

12.05.2016