Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.247

Rīgā 2008.gada 24.jūlijā (prot. Nr.27, 5.p.)

Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2008.gada 17.aprīlī saņēma akciju sabiedrības "Latvijas Gāze", vienotais reģistrācijas numurs: 40003000642, juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001 (turpmāk - AS "Latvijas Gāze") iesniegumu (2008.gada 16.aprīļa vēstule Nr.01-7-3/1449) ar pievienoto tarifu projektu un lūgumu paaugstināt spēkā esošos ar Komisijas 2007.gada 28.marta lēmumu Nr.83 "Par AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" apstiprinātos diferencētos dabasgāzes tirdzniecības gala tarifus un noteikt jaunus dabasgāzes pārvades (pārrobežu pārvades sistēmas, pārvades sistēmas pakalpojuma bāzes Latvijas lietotāju apgādei), uzglabāšanas (iesūknēšanas, glabāšanas, izņemšanas), sadales un tirdzniecības pakalpojumu tarifus, tai skaitā, sadales un tirdzniecības pakalpojumu diferencētos tarifus, un tarifu autotransportā izmantojamai dabasgāzei atbilstoši iesniegtajam tarifu projektam. Komisija 2008.gada 3.jūlijā saņēma AS "Latvijas Gāze" iesniegumu (2008.gada 2.jūlija vēstule Nr.01-7-3/2279) "Par 2008.gada dabasgāzes tarifu projekta papildinājumiem", ar kuru AS "Latvijas Gāze" iesniedza tarifu projekta precizējumus (turpmāk minētie iesniegumi - tarifu projekts).

Izvērtējot AS "Latvijas Gāze" iesniegto tarifu projektu, Komisija konstatē:

1. Spēkā esošie AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifi ir apstiprināti ar Komisijas 2007.gada 28.marta lēmumu Nr.83 "Par AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 54.nr.).

2. AS "Latvijas Gāze" tarifu projekts ir iesniegts un aprēķināts saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.februāra lēmumu Nr.36 apstiprināto Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, ar Komisijas 2008.gada 6.februāra lēmumu Nr.37 apstiprināto Dabasgāzes pārvades pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, ar Komisijas 2008.gada 27.februāra lēmumu Nr.57 apstiprināto Dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku un ar Komisijas 2008.gada 27.februāra lēmumu Nr.58 apstiprināto Dabasgāzes tirdzniecības tarifu aprēķināšanas metodiku un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20. pantam.

3. AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes pārvades (pārrobežu pārvades sistēmas, pārvades sistēmas pakalpojuma Latvijas lietotāju apgādei), uzglabāšanas (iesūknēšanas, glabāšanas, izņemšanas), sadales un tirdzniecības pakalpojumu vidējo bāzes tarifu, tai skaitā, diferencēto sadales un tirdzniecības pakalpojumu tarifu, diferencēto dabasgāzes tirdzniecības gala tarifu un autotransportā izmantojamās dabasgāzes tarifa izmaiņas pamato ar naftas produktu cenu pasaulē, kas pārsniedz spēkā esošajos dabasgāzes apgādes tarifos fiksēto augstāko mazuta kotācijas robežu (400 USD/t) par vairāk nekā 35%, dabasgāzes iepirkuma cenu izmaiņām dabasgāzes piegādes līgumā, ar izmaksu pieaugumu dabasgāzes apgādes sistēmas ekspluatācijas drošības paaugstināšanai, kā arī materiālu un darbaspēka resursu izmaksu pieaugumu inflācijas rezultātā.

4. AS "Latvijas Gāze" savā iesniegumā (2008.gada 2.jūlija vēstule Nr.01-7-3/2279) ierosina tarifu projektā aprēķinātos dabasgāzes apgādes tarifus piemērot no 2008.gada 1.septembra.

5. AS "Latvijas Gāze" paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Komisijai publicēja 2008.gada 25.aprīlī (Latvijas Vēstnesis, 2008, 65.nr.).

6. 2008.gada 14.maijā Komisija pieņēma lēmumu Nr.177 "Par papildu informācijas pieprasījumu akciju sabiedrībai "Latvijas Gāze"" (prot.Nr.19, 5.p.), ar kuru pieprasīja AS "Latvijas Gāze" iesniegt Komisijai tarifu projekta izvērtēšanai nepieciešamo papildu informāciju. 2008.gada 30.maijā AS "Latvijas Gāze" iesniedza pieprasīto informāciju (2008.gada 29.maija vēstule Nr.01-7-3/1890), tai skaitā informāciju par AS "Latvijas Gāze" ienākumiem un dabasgāzes iegādes papildu izmaksām no 2008.gada janvāra, kā arī sagaidāmajām izmaksām par dabasgāzes iepirkšanu laikā līdz iespējamajam tarifu spēkā stāšanās brīdim.

7. Saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 13.panta otro daļu Komisija 2008.gada 10.jūnijā rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par AS "Latvijas Gāze" iesniegto tarifu projektu (paziņojums publicēts 2008.gada 16.maijā, Latvijas Vēstnesis, 2008, 76.nr.). Priekšlikumus un viedokļus izteica Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas, Jūrmalas pilsētas Individuālo siltuma ražotāju, centralizētā siltuma un ūdens patērētāju asociācijas, Jūrmalas pilsētas Sabiedrisko pakalpojumu regulatora un AS "Latvenergo" pārstāvji.

8. Uzklausīšanas sanāksmē dabasgāzes lietotāju izteiktie viedokļi pamatā attiecas uz tarifu diferenci lietotājiem atkarībā no dabasgāzes patēriņa apjomiem gadā un sadales tarifu diferencēšanas grupām, kā arī nepieciešamību noteikt savlaicīgu dabasgāzes tarifu spēkā stāšanās laiku.

9. Saistībā ar AS "Latvijas Gāze" iesniegto tarifu projektu ir saņemts Jelgavas Pensionāru biedrības iesniegums ar lūgumu atlikt valsts un pašvaldību administratīvi regulējamo cenu pieaugumu.

10. Viedoklis par tarifu projektā aprēķināto dabasgāzes apgādes tarifu pieauguma ietekmi uz tautsaimniecību ir saņemts no Latvijas Bankas (2008.gada 18.jūlija vēstule Nr.07.1-08.1/122), Finanšu ministrijas (2008.gada 18.jūlija vēstule Nr.6-03/367) un Ekonomikas ministrijas (2008.gada 21.jūlija vēstule Nr.422-1-7230).

11. Saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 1.punktu Komisija aizstāv lietotāju intereses un veicina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību.

12. Atbilstoši likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 21.panta septītajai daļai apstiprinātie tarifi stājas spēkā Komisijas administratīvajā aktā noteiktajā dienā, taču ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas.

13. Dabasgāzes tirdzniecības tarifu aprēķināšanas metodikas 40.punkts paredz, ka, apstiprinot dabasgāzes diferencētos tirdzniecības gala tarifus, Komisija nosaka, kā pārskata periodā piemērot aprēķināto dabasgāzes tirdzniecības cenu.

14. Dabasgāzes tirdzniecības tarifu aprēķināšanas metodikas 8.punkts paredz - ja tirdzniecības apjomu, patēriņa struktūras, valūtu kursu un citu rādītāju prognozes, kas izmantotas, apstiprinot esošos tarifus, atšķiras no faktiskajiem šo rādītāju lielumiem, pakalpojuma sniedzējs ņem vērā šīs atšķirības, nākošajā tarifu projektā par prognožu novirzes summu samazinot vai palielinot plānotos ieņēmumus un tam atbilstoši arī tarifus.

15. 2008.gada 14.jūlijā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.558 "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos Nr.297 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem"", saskaņā ar kuriem dabasgāzes apgādē nepieciešams regulēt dabasgāzes tirdzniecību jebkuriem enerģijas lietotājiem, izņemot dabasgāzes tirdzniecību automobiļu gāzes uzpildes kompresoru stacijās.

16. AS "Latvijas Gāze" pārstāvis Komisijas 2008.gada 23.jūlija sēdē izteica viedokli, ka aprēķinātie tarifi atbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem. AS "Latvijas Gāze" pārstāvis norādīja, ka atbilstoši dabasgāzes apgādes tarifu aprēķināšanas metodikām tarifus apstiprina bāzes gadam, t.i., 2008.gadam, un tarifu pārskata cikls ir trīs gadi. Šobrīd AS "Latvijas Gāze" nav plānojusi 2009.gadā iesniegt jaunu tarifu projektu. Tomēr minētais neizslēdz AS "Latvijas Gāze" tiesības iesniegt jaunu tarifu projektu, ja izmaksu pieaugums ir lielāks nekā plānotais, tāpat kā Komisijai ir tiesības ierosināt tarifu pārskatīšanu, ja izmaksas ir mazākas. Vienlaikus, AS "Latvijas Gāze" pārstāvis izteica viedokli, ka jauno dabasgāzes tirdzniecības gala tarifu ieviešanas laika atlikšana no 2008. gada 1. septembra uz 1. oktobri komersantam radīs zaudējumus aptuveni 7,5 milj. Ls apmērā, jo spēkā esošajos tarifos iekļautās dabasgāzes iepirkšanas izmaksas nesegs faktiskās dabasgāzes iepirkšanas izmaksas. Tas nozīmē, ka 2008. gadā peļņa komersantam būs ievērojami zemāka nekā iesniegtajā tarifu projektā paredzētā saskaņā ar Komisijas noteikto kapitāla atdeves likmi un apstiprinātajiem pakalpojumu tarifiem.

Izvērtējot AS "Latvijas Gāze" iesniegto tarifu projektu,

Komisija secina:

1. Tarifi aprēķināti tādā apmērā, lai dabasgāzes lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu AS "Latvijas Gāze" izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, kā to paredz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 20.pants.

2. Tarifu projektā izmaksu pieaugums ir pamatots un atbilst dabasgāzes iepirkšanas un ekspluatācijas izmaksu pieaugumam.

3. Dabasgāzes lietotāju izteiktajām bažām par dabasgāzes tarifu proporciju lietotājiem ar dažādu patēriņa apjomu nav pamata, jo dabasgāzes tarifu projektā aprēķinātie dabasgāzes tarifi atspoguļo dabasgāzes iepirkuma izmaksu pieaugumu, savukārt dabasgāzes tarifu proporcija atspoguļo dabasgāzes sadales pakalpojuma atšķirīgās izmaksas lietotājiem ar dažādu patēriņa apjomu.

4. Veicot likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto Komisijas uzdevumu aizstāvēt lietotāju intereses un ievērojot Dabasgāzes tirdzniecības tarifu aprēķināšanas metodikas 40.punkta ietvaru, Komisija uzskata par būtisku dabasgāzes lietotāju interešu aizstāvību, nosakot saprātīgu dabasgāzes tirdzniecības cenas aprēķināšanas kārtību 2008.gada IV ceturksnī lietotājiem piegādātajai dabasgāzei, izmantojot 2007.gadā iegādātos dabasgāzes krājumus.

5. Ņemot vērā likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 1.punktā un 21.panta septītajā daļā noteikto, piemērojot Dabasgāzes tirdzniecības tarifu aprēķināšanas metodikas 8.punktu un izvērtējot AS "Latvijas Gāze" 2007.gada un 2008.gada 1.pusgada darbības rādītājus, Komisijai ir pamats noteikt tarifu projektā aprēķināto dabasgāzes apgādes tarifu spēkā stāšanos no 2008.gada 1.oktobra. Nosakot iepriekš minēto dabasgāzes apgādes tarifu spēkā stāšanās brīdi, Komisija ir apsvērusi šāda noteikuma lietderību atbilstoši Administratīvā procesa likuma 66. pantam, kā arī vadījusies no Administratīvā procesa likuma 4. pantā noteiktajiem administratīvā procesa principiem, jo īpaši no samērīguma principa, kurš  paredz, ka labumam, ko sabiedrība iegūst ar ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, ir jābūt lielākam nekā viņa tiesību vai tiesisko interešu ierobežojumam (Administratīvā procesa likuma 13. pants).

6. Ņemot vērā minēto, Komisija secina, ka dabasgāzes apgādes tarifu spēkā stāšanās no 2008.gada 1.oktobra dod iespēju dabasgāzes lietotājiem sagatavoties dabasgāzes apgādes tarifu izmaiņām. Lai nodrošinātu AS "Latvijas Gāze" iespēju kopumā tarifu piemērošanas periodā segt ekonomiski pamatotas izmaksas, un ņemot vērā to, ka ziemas mēnešos būtiski pieaug dabasgāzes patēriņš, dabasgāzes apgādes tarifu spēkā stāšanās no 2008.gada 1.oktobra ir samērīga.

7. Izvērtējot AS "Latvijas Gāze" 2008.gada 23.jūlija sēdē pausto viedokli par iespējamiem zaudējumiem sakarā ar tarifu spēkā stāšanos no 2008.gada 1.oktobra, Komisija secina, ka augstākas dabasgāzes iepirkuma izmaksas 2008.gada septembrī nerada zaudējumus, jo tarifu piemērošanā AS "Latvijas Gāze" tiek uzdots ievērot principu, ka, aprēķinot dabasgāzes tirdzniecības cenu pārskata (esošajā) mēnesī, jāņem vērā iepriekšējā mēnesī piemērotās un faktiskās dabasgāzes cenas atšķirību (skat. - šā lēmuma lemjošās daļas 11.punktu).

8. Atbilstoši 2008.gada 14.jūlijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.558 "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos Nr.297 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem"" dabasgāzes apgādē nav nepieciešams regulēt autotransportā izmantojamās dabasgāzes tirdzniecību, tai skaitā noteikt tarifus. Līdz ar to Komisija atstāj bez izskatīšanas AS "Latvijas Gāze" iesniegumu daļā par lūgumu apstiprināt tarifu autotransportā izmantojamai dabasgāzei.

Saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.februāra lēmumu Nr.36 apstiprinātās Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas 44.un 47.punktu, ar Komisijas 2008.gada 6.februāra lēmumu Nr.37 apstiprinātās Dabasgāzes pārvades pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas 47. un 50.punktu, ar Komisijas 2008.gada 27.februāra lēmumu Nr.57 apstiprinātās Dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas 48. un 51.punktu, un ar Komisijas 2008.gada 27.februāra lēmumu Nr.58 apstiprinātās Dabasgāzes tirdzniecības tarifu aprēķināšanas metodikas 8., 40., 49. un 52.punktu, ņemot vērā 2008.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumus Nr.558 "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos Nr.297 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem"" un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, otro daļu, 19.panta septīto daļu, 20.pantu un 21.panta septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 4., 13. un 66.pantu,

 

padome nolemj:

1. Apstiprināt AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes pārvades pakalpojuma tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. pārrobežu pārvades sistēmas pakalpojuma bāzes tarifu 1,36 Ls/tūkst.nm3x100 km;

1.2. pārvades sistēmas pakalpojuma bāzes tarifu Latvijas lietotāju apgādei 11,17 Ls/tūkst.nm3*.

2. Apstiprināt AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

2.1. iesūknēšanas pakalpojuma bāzes tarifu 3,71 Ls/ tūkst.nm3;

2.2. glabāšanas pakalpojuma bāzes tarifu 7,39 Ls/tūkst.nm3;

2.3. izņemšanas pakalpojuma bāzes tarifu 0,03 Ls/tūkst.nm3.

3. Apstiprināt AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes sadales pakalpojuma vidējo bāzes tarifu 22,45 Ls/tūkst.nm3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

4. Apstiprināt AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes diferencētos sadales pakalpojuma tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

Dabasgāzes patēriņa apjoms gadā

Tarifs

Ls/tūkst.nm3

Līdz 0,5 tūkst.nm3

147,00

No 0,5 tūkst.nm3 25 tūkst.nm3

70,00

No 25 tūkst.nm3 līdz 126 tūkst.nm3

65,17

No 126 tūkst.nm3 līdz 1 260 tūkst.nm3

41,46

No 1 260 tūkst.nm3 līdz 12 600 tūkst.nm3

28,00

No 12 600 tūkst.nm3 līdz 20 000 tūkst.nm3

19,00

No 20 000 tūkst.nm3 līdz 100 000 tūkst.nm3

12,50

Virs 100 000 tūkst.nm3

6,00

 

5. Apstiprināt AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes tirdzniecības pakalpojuma vidējo bāzes tarifu 4,04 Ls/tūkst.nm3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

6. Apstiprināt AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes diferencētos tirdzniecības pakalpojuma tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

Dabasgāzes patēriņa apjoms gadā

Tarifs

Ls/tūkst.nm3

Līdz 0,5 tūkst.nm3

100,00

No 0,5 tūkst.nm3 25 tūkst.nm3

5,65

No 25 tūkst.nm3 līdz 126 tūkst.nm3

4,98

No 126 tūkst.nm3 līdz 1 260 tūkst.nm3

4,50

No 1 260 tūkst.nm3 līdz 12 600 tūkst.nm3

4,07

No 12 600 tūkst.nm3 līdz 20 000 tūkst.nm3

3,68

No 20 000 tūkst.nm3 līdz 100 000 tūkst.nm3

3,32

Virs 100 000 tūkst.nm3

0,90

 

7. Apstiprināt AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes diferencētos tirdzniecības gala tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) atkarībā no lietotāju dabasgāzes patēriņa apjoma gadā un dabasgāzes tirdzniecības cenas (Ls/tūkst.nm3):

Nr.
p.k.

Dabasgāzes tirdzniecības cena līdz Ls/tūkst.nm3

pie faktiskās

siltumspējas

Lietotāju grupas atkarībā no dabasgāzes patēriņa apjoma gadā, tūkst.nm3

1

2

3

4

5

6

7

8

līdz 0,5

no 0,5

līdz 25

no 25

līdz 126

no 126

līdz 1 260

no 1 260 līdz 12 600

no 12 600 līdz 20 000

no 20 000 līdz 100 000

virs

100 000

1.

90

356,03

184,68

179,18

154,99

141,10

131,71

124,85

115,93

2.

95

361,03

189,68

184,18

159,99

146,10

136,71

129,85

120,93

3.

100

366,03

194,68

189,18

164,99

151,10

141,71

134,85

125,93

4.

105

371,03

199,68

194,18

169,99

156,10

146,71

139,85

130,93

5.

110

376,03

204,68

199,18

174,99

161,10

151,71

144,85

135,93

6.

115

381,03

209,68

204,18

179,99

166,10

156,71

149,85

140,93

7.

120

386,03

214,68

209,18

184,99

171,10

161,71

154,85

145,93

8.

125

391,03

219,68

214,18

189,99

176,10

166,71

159,85

150,93

9.

130

396,03

224,68

219,18

194,99

181,10

171,71

164,85

155,93

10.

135

401,03

229,68

224,18

199,99

186,10

176,71

169,85

160,93

11.

140

406,03

234,68

229,18

204,99

191,10

181,71

174,85

165,93

12.

145

411,03

239,68

234,18

209,99

196,10

186,71

179,85

170,93

13.

150

416,03

244,68

239,18

214,99

201,10

191,71

184,85

175,93

14.

155

421,03

249,68

244,18

219,99

206,10

196,71

189,85

180,93

15.

160

426,03

254,68

249,18

224,99

211,10

201,71

194,85

185,93

16.

165

431,03

259,68

254,18

229,99

216,10

206,71

199,85

190,93

17.

170

436,03

264,68

259,18

234,99

221,10

211,71

204,85

195,93

18.

175

441,03

269,68

264,18

239,99

226,10

216,71

209,85

200,93

19.

180

446,03

274,68

269,18

244,99

231,10

221,71

214,85

205,93

20.

185

451,03

279,68

274,18

249,99

236,10

226,71

219,85

210,93

21.

190

456,03

284,68

279,18

254,99

241,10

231,71

224,85

215,93

22.

195

461,03

289,68

284,18

259,99

246,10

236,71

229,85

220,93

23.

200

466,03

294,68

289,18

264,99

251,10

241,71

234,85

225,93

24.

205

471,03

299,68

294,18

269,99

256,10

246,71

239,85

230,93

25.

210

476,03

304,68

299,18

274,99

261,10

251,71

244,85

235,93

26.

215

481,03

309,68

304,18

279,99

266,10

256,71

249,85

240,93

27.

220

486,03

314,68

309,18

284,99

271,10

261,71

254,85

245,93

28.

225

491,03

319,68

314,18

289,99

276,10

266,71

259,85

250,93

29.

230

496,03

324,68

319,18

294,99

281,10

271,71

264,85

255,93

30.

235

501,03

329,68

324,18

299,99

286,10

276,71

269,85

260,93

31.

240

506,03

334,68

329,18

304,99

291,10

281,71

274,85

265,93

32.

245

511,03

339,68

334,18

309,99

296,10

286,71

279,85

270,93

33.

250

516,03

344,68

339,18

314,99

301,10

291,71

284,85

275,93

34.

255

521,03

349,68

344,18

319,99

306,10

296,71

289,85

280,93

35.

260

526,03

354,68

349,18

324,99

311,10

301,71

294,85

285,93

36.

265

531,03

359,68

354,18

329,99

316,10

306,71

299,85

290,93

37.

270

536,03

364,68

359,18

334,99

321,10

311,71

304,85

295,93

38.

275

541,03

369,68

364,18

339,99

326,10

316,71

309,85

300,93

39.

280

546,03

374,68

369,18

344,99

331,10

321,71

314,85

305,93

40.

285

551,03

379,68

374,18

349,99

336,10

326,71

319,85

310,93

41.

290

556,03

384,68

379,18

354,99

341,10

331,71

324,85

315,93

42.

295

561,03

389,68

384,18

359,99

346,10

336,71

329,85

320,93

43.

300

566,03

394,68

389,18

364,99

351,10

341,71

334,85

325,93

44.

305

571,03

399,68

394,18

369,99

356,10

346,71

339,85

330,93

45.

310

576,03

404,68

399,18

374,99

361,10

351,71

344,85

335,93

46.

315

581,03

409,68

404,18

379,99

366,10

356,71

349,85

340,93

47.

320

586,03

414,68

409,18

384,99

371,10

361,71

354,85

345,93

48.

325

591,03

419,68

414,18

389,99

376,10

366,71

359,85

350,93

49.

330

596,03

424,68

419,18

394,99

381,10

371,71

364,85

355,93

50.

335

601,03

429,68

424,18

399,99

386,10

376,71

369,85

360,93

51.

340

606,03

434,68

429,18

404,99

391,10

381,71

374,85

365,93

52.

345

611,03

439,68

434,18

409,99

396,10

386,71

379,85

370,93

53.

350

616,03

444,68

439,18

414,99

401,10

391,71

384,85

375,93

54.

355

621,03

449,68

444,18

419,99

406,10

396,71

389,85

380,93

55.

360

626,03

454,68

449,18

424,99

411,10

401,71

394,85

385,93

56.

365

631,03

459,68

454,18

429,99

416,10

406,71

399,85

390,93

57.

370

636,03

464,68

459,18

434,99

421,10

411,71

404,85

395,93

58.

375

641,03

469,68

464,18

439,99

426,10

416,71

409,85

400,93

59.

380

646,03

474,68

469,18

444,99

431,10

421,71

414,85

405,93

60.

385

651,03

479,68

474,18

449,99

436,10

426,71

419,85

410,93

61.

390

656,03

484,68

479,18

454,99

441,10

431,71

424,85

415,93

62.

395

661,03

489,68

484,18

459,99

446,10

436,71

429,85

420,93

63.

400

666,03

494,68

489,18

464,99

451,10

441,71

434,85

425,93

64.

405

671,03

499,68

494,18

469,99

456,10

446,71

439,85

430,93

65.

410

676,03

504,68

499,18

474,99

461,10

451,71

444,85

435,93

66.

415

681,03

509,68

504,18

479,99

466,10

456,71

449,85

440,93

67.

420

686,03

514,68

509,18

484,99

471,10

461,71

454,85

445,93

68.

425

691,03

519,68

514,18

489,99

476,10

466,71

459,85

450,93

69.

430

696,03

524,68

519,18

494,99

481,10

471,71

464,85

455,93

70.

435

701,03

529,68

524,18

499,99

486,10

476,71

469,85

460,93

71.

440

706,03

534,68

529,18

504,99

491,10

481,71

474,85

465,93

72.

445

711,03

539,68

534,18

509,99

496,10

486,71

479,85

470,93

73.

450

716,03

544,68

539,18

514,99

501,10

491,71

484,85

475,93

74.

455

721,03

549,68

544,18

519,99

506,10

496,71

489,85

480,93

75.

460

726,03

554,68

549,18

524,99

511,10

501,71

494,85

485,93

76.

465

731,03

559,68

554,18

529,99

516,10

506,71

499,85

490,93

77.

470

736,03

564,68

559,18

534,99

521,10

511,71

504,85

495,93

78.

475

741,03

569,68

564,18

539,99

526,10

516,71

509,85

500,93

79.

480

746,03

574,68

569,18

544,99

531,10

521,71

514,85

505,93

80.

485

751,03

579,68

574,18

549,99

536,10

526,71

519,85

510,93

81.

490

756,03

584,68

579,18

554,99

541,10

531,71

524,85

515,93

82.

495

761,03

589,68

584,18

559,99

546,10

536,71

529,85

520,93

83.

500

766,03

594,68

589,18

564,99

551,10

541,71

534,85

525,93

84.

505

771,03

599,68

594,18

569,99

556,10

546,71

539,85

530,93

85.

510

776,03

604,68

599,18

574,99

561,10

551,71

544,85

535,93

86.

515

781,03

609,68

604,18

579,99

566,10

556,71

549,85

540,93

87.

520

786,03

614,68

609,18

584,99

571,10

561,71

554,85

545,93

88.

525

791,03

619,68

614,18

589,99

576,10

566,71

559,85

550,93

89.

530

796,03

624,68

619,18

594,99

581,10

571,71

564,85

555,93

90.

535

801,03

629,68

624,18

599,99

586,10

576,71

569,85

560,93

91.

540

806,03

634,68

629,18

604,99

591,10

581,71

574,85

565,93

92.

545

811,03

639,68

634,18

609,99

596,10

586,71

579,85

570,93

93.

550

816,03

644,68

639,18

614,99

601,10

591,71

584,85

575,93

* dabasgāzes normālkubikmetrs (nm³)

 

8. Atstāt bez izskatīšanas AS "Latvijas Gāze" iesniegumu daļā par lūgumu apstiprināt tarifu autotransportā izmantojamai dabasgāzei.

9. Noteikt, ka šā lēmuma 1. - 7. punktā apstiprinātie dabasgāzes tarifi stājas spēkā 2008.gada 1.oktobrī.

10. Uzdot AS "Latvijas Gāze" savlaicīgi informēt lietotājus par dabasgāzes tirdzniecības cenām un tām atbilstošajiem dabasgāzes tarifiem norēķinos par dabasgāzi:

10.1. lietotājus ar dabasgāzes patēriņu gadā līdz 500 nm3 un no 500 līdz 25 000 nm3 - 2008.gadā līdz 10.septembrim un 10.decembrim un turpmāk reizi pusgadā, līdz pusgada pēdējā mēneša 10.datumam;

10.2. pārējos lietotājus - reizi mēnesī līdz mēneša 10.datumam par piemērojamo dabasgāzes tirdzniecības cenu pārskata mēnesī un prognozēto dabasgāzes tirdzniecības cenu nākamajiem diviem mēnešiem.

11. Uzdot AS "Latvijas Gāze" no 2008.gada 1.oktobra, aprēķinot dabasgāzes tirdzniecības cenu pārskata (esošajā) mēnesī, ņemt vērā iepriekšējā mēnesī piemērotās un faktiskās dabasgāzes tirdzniecības cenas atšķirību.

12. Uzdot AS "Latvijas Gāze" 2007.gadā iegādātos un 2008.gada IV ceturksnī lietotājiem piegādājamos dabasgāzes krājumus iekļaut dabasgāzes tirdzniecības cenas aprēķinā 2008.gada IV ceturkšņa laikā, sadalot vienmērīgi pa ceturkšņa mēnešiem.

13. Noteikt, ka ar 2008.gada 1.oktobri tiek atcelts Komisijas 2007.gada 28.marta lēmums Nr.83 "Par AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 54.nr.) un Komisijas 2008.gada 27.februāra lēmums Nr.56 " Par dabasgāzes diferencēto tirdzniecības tarifu un mazuta faktisko kotāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 34.nr.).

Ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

24.07.2008