Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.83

Rīgā 2007.gada 28.martā (prot. Nr.12, 1.p.)

Par AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2007.gada 9.janvārī saņēma akciju sabiedrības "Latvijas Gāze", vienotais reģistrācijas numurs: 40003000642, juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001 (turpmāk - AS "Latvijas Gāze") vēstuli (2007.gada 9.janvāris Nr.01-7-3/66) ar pievienoto tarifu projektu (turpmāk - tarifu projekts) un lūgumu paaugstināt esošos 2006.gada 22.martā ar Komisijas lēmumu Nr.73 "Par AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes tarifiem 2006.gadā" apstiprinātos diferencētos dabasgāzes tirdzniecības gala tarifus, tarifu autotransportā izmantojamai dabasgāzei un noteikt jaunus pakalpojumu tarifus - pārvades, uzglabāšanas, sadales pakalpojumu tarifus atbilstoši iesniegtajam tarifu projektam un ieviest tos ar 2007.gada 1.maiju.

2007.gada 9.janvārī Komisija saņēma AS "Latvijas Gāze" vēstuli (2007.gada 9.janvāris Nr.01-7-3/68) ar dabasgāzes piegādes līgumu papildinājumiem.

2007.gada 12.martā Komisija saņēma AS "Latvijas Gāze" vēstuli Nr.01-7-3/696 "Par 2007.g.dabasgāzes tarifu projekta papildinājumiem", kurā AS "Latvijas Gāze" iesniedza tarifu projekta precizējumus.

Izvērtējot AS "Latvijas Gāze" iesniegto dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas, sadales pakalpojumu tarifu, diferencēto dabasgāzes tirdzniecības gala tarifu un autotransportā izmantojamās dabasgāzes tarifa projektu un tā precizējumus, Komisija konstatē:

1. Spēkā esošie AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifi ir apstiprināti ar Komisijas 2005.gada 8.jūnija lēmuma Nr.134 "Par AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes tarifiem 2007.gadā" lemjošās daļas 1.-8. punktu (publicēts 2005.gada 9.jūnijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 91(3249)) un 2006.gada 22.marta lēmumu Nr.73 "Par AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes tarifiem 2006.gadā" (publicēts 2006.gada 28.martā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 50(3249)).

2. AS "Latvijas Gāze" tarifu projekts ir iesniegts un aprēķināts saskaņā ar 2005.gada 30.novembra Komisijas lēmumu Nr.285 apstiprināto Dabasgāzes pārvades pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku, lēmumu Nr.286 apstiprināto Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku, lēmumu Nr.288 Dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku un lēmumu Nr.287 apstiprināto Dabasgāzes tirdzniecības tarifu aprēķināšanas metodiku un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20. pantam.

3. AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas, sadales pakalpojumu, autotransportā izmantojamās dabasgāzes un diferencēto dabasgāzes tirdzniecības gala tarifu izmaiņas pamato ar dabasgāzes iepirkšanas cenu un ekspluatācijas izmaksu pieaugumu, kā arī Eiropas Savienības prasībām atbilstošo un neatliekamo investīciju programmu realizāciju iekārtu darbības drošības līmeņa paaugstināšanai.

4. AS "Latvijas Gāze" paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Komisijai publicēja 2007.gada 16.janvārī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr.9 (3585).

5. 2007.gada 8.februārī AS "Latvijas Gāze" iesniedza 2007.gada 7.februāra vēstuli Nr.01-7-3/395 "Par papildu informāciju tarifu projektam" ar Komisijas 2007.gada 31.janvāra lēmumā Nr.15 (prot.Nr.4, 2.p.) pieprasīto informāciju.

6. Lai izzinātu sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un sniedzēju viedokļus, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 13.panta otro daļu, Komisija 2007.gada 2.februārī rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas, sadales pakalpojumu un tirdzniecības gala tarifu projektu (paziņojums publicēts 2007.gada 19.janvārī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr.12 (3588)). Priekšlikumus un viedokļus izteica Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas, AS "Latvenergo", AS "Rīgas Siltums", Jūrmalas pilsētas Individuālo siltuma ražotāju, centralizētā siltuma un ūdens patērētāju asociācijas pārstāvji.

7. Dabasgāzes lietotāju izteiktie viedokļi pamatā attiecas uz nepieciešamību noteikt vienlaicīgu dabasgāzes un siltumenerģijas tarifu spēkā stāšanās laiku, nepietiekamu tarifu diferenci lietotājiem atkarībā no gāzes patēriņa apjomiem gadā.

8. Komisija ir vērsusies ar lūgumu pie citām institūcijām novērtēt dabasgāzes tarifu izmaiņu ietekmi. Viedoklis par dabasgāzes tarifu pieaugumu ir saņemts no Latvijas Bankas (2007.gada 2.februāra vēstule Nr.07.1?08.1/17), Finanšu ministrijas (2007.gada 9.februāra vēstule Nr.6-03/72) un Ekonomikas ministrijas (2007.gada 19.februāra vēstule Nr.4220-7-2364).

9. Komisijas 2005.gada 30.novembrī ar lēmumu Nr.287 apstiprinātās Dabasgāzes tirdzniecības tarifu aprēķināšanas metodikas 66.1 punkts paredz, ka, apstiprinot diferencētos gala tarifus, Komisija nosaka, kā piemērot mazuta faktisko vidējo kotāciju pārskata periodā.

10. Saskaņā ar AS "Latvijas Gāze" 2007.gada 9.janvāra iesniegumu Nr.01-7-3/66 "Par dabasgāzes tarifu projektu" spēkā esošie tirdzniecības pakalpojuma tarifi (abonēšanas maksa) paliek nemainīgi.

11. AS "Latvijas Gāze" pilnvarotais pārstāvis Komisijas 2007.gada 28.marta sēdē uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegto dabasgāzes tarifu projektu.

Izvērtējot AS "Latvijas Gāze" iesniegto dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas, sadales pakalpojumu, autotransportā izmantojamās dabasgāzes un diferencēto dabasgāzes tirdzniecības gala tarifu projektu un tā precizējumus, Komisija secina:

1. Tarifi aprēķināti tādā apmērā, lai dabasgāzes lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu AS "Latvijas Gāze" izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, kā to paredz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 20.pants.

2. AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas, sadales pakalpojumu, autotransportā izmantojamās dabasgāzes, diferencēto dabasgāzes tirdzniecības gala tarifu izmaksu pieaugums ir pamatots un atbilst dabasgāzes iepirkšanas un ekspluatācijas izmaksu pieaugumam.

3. Dabasgāzes lietotāju izteiktajām bažām par dabasgāzes tarifu proporciju lietotājiem ar dažādu patēriņa apjomu nav pamata, jo aprēķinātie tarifi atspoguļo dabasgāzes iepirkuma izmaksu pieaugumu, kamēr tarifu proporcija atspoguļo dabasgāzes sadales pakalpojuma atšķirīgās izmaksas lietotājiem ar dažādu patēriņa apjomu.

4. Nav nepieciešams apstiprināt jaunus dabasgāzes tirdzniecības pakalpojuma tarifus (abonēšanas maksu), jo nemainās šo tarifu lielums. Līdz ar to paliek spēkā dabasgāzes tirdzniecības pakalpojuma tarifi (abonēšanas maksa), kas apstiprināti ar Komisijas padomes 2005.gada 8.jūnija lēmuma Nr.134 "Par AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes tarifiem 2007.gadā" lemjošās daļas 7. un 8. punktu (publicēts 2005.gada 9.jūnijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 91(3249)).

Saskaņā ar 2005.gada 30.novembra Komisijas lēmumu Nr.285 apstiprinātās Dabasgāzes pārvades pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodikas 63. un 66.punktu, ar 2005.gada 30.novembra Komisijas lēmumu Nr.286 apstiprinātās Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodikas 61. un 64.punktu, ar 2005.gada 30.novembra Komisijas lēmumu Nr.288 apstiprinātās Dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas 74. un 77.punktu un ar 2005.gada 30.novembra Komisijas lēmumu Nr.287 apstiprinātās Dabasgāzes tirdzniecības tarifu aprēķināšanas metodikas 44., 66.1 un 69.punktu, un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, otro daļu, 19.panta septīto daļu, 20.pantu un 21.panta septīto daļu,

 

padome nolemj:

1. Apstiprināt AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes pārvades pakalpojuma tarifu 9,44 Ls/tūkst.n.m3 *(bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Noteikt AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes pārvades pakalpojuma tarifa griestus vienādus ar apstiprināto dabasgāzes pārvades pakalpojuma tarifu.

3. Apstiprināt AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu 6,24 Ls/tūkst.n.m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

4. Noteikt AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifa griestus vienādus ar apstiprināto dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu.

5. Apstiprināt AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

 

Dabasgāzes patēriņa apjoms gadā

Tarifs

Ls/tūkst.n.m3

Līdz 0,5 tūkst.n.m3

52,69

No 0,5 tūkst.n.m3 25 tūkst.n.m3

51,69

No 25 tūkst.n.m3 līdz 126 tūkst.n.m3

40,76

No 126 tūkst.n.m3 līdz 1 260 tūkst.n.m3

33,80

No 1 260 tūkst.n.m3 līdz 12 600 tūkst.n.m3

27,83

No 12 600 tūkst.n.m3 līdz 20 000 tūkst.n.m3

23,36

No 20 000 tūkst.n.m3 līdz 100 000 tūkst.n.m3

11,93

Virs 100 000 tūkst.n.m3

3,49

6. Noteikt AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifu griestus vienādus ar apstiprinātajiem dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifiem.

7. Apstiprināt AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes diferencētos tirdzniecības gala tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) lietotājiem atkarībā no dabasgāzes patēriņa apjomiem gadā, mazuta kotācijas grupām biržā (FOB ARA), pie siltumspējas 7900 kcal**/n.m3 (Ls/tūkst.n.m3):

 

Mazuta kotācija, USD/t

Lietotāju grupas atkarībā no dabasgāzes patēriņa apjoma gadā,

tūkst.n.m3

1

2

3

4

5

6

7

8

līdz 0,5

no 0,5 līdz 25

no 25 līdz 126

no 126 līdz 1 260

no 1 260 līdz 12 600

no 12 600 līdz

20 000

no 20 000 līdz 100 000

virs 100 000

Mazuta kotācija, USD/t

Lietotāju grupas atkarībā no dabasgāzes patēriņa apjoma gadā,

tūkst.n.m3

1

2

3

4

5

6

7

8

līdz 0,5

no 0,5 līdz 25

no 25 līdz 126

no 126 līdz 1 260

no 1 260 līdz 12 600

no 12 600 līdz

20 000

no 20 000 līdz 100 000

virs 100 000

līdz 100

115,56

114,57

103,63

96,67

90,71

86,24

74,80

66,37

līdz 110

118,52

117,52

106,59

99,63

93,66

89,19

77,76

69,32

līdz 120

121,43

120,44

109,50

102,54

96,58

92,11

80,68

72,24

līdz 130

124,32

123,33

112,39

105,43

99,47

95,00

83,56

75,12

līdz 140

127,20

126,21

115,27

108,32

102,35

97,88

86,45

78,01

līdz 150

130,11

129,12

118,18

111,22

105,26

100,78

89,35

80,91

līdz 160

133,07

132,08

121,14

114,18

108,22

103,74

92,31

83,87

līdz 170

136,11

135,12

124,18

117,23

111,26

106,79

95,36

86,92

līdz 180

139,27

138,27

127,34

120,38

114,42

109,94

98,51

90,07

līdz 190

142,56

141,56

130,63

123,67

117,70

113,23

101,80

93,36

līdz 200

145,99

145,00

134,06

127,10

121,14

116,66

105,23

96,79

līdz 210

149,57

148,58

137,65

130,69

124,72

120,25

108,82

100,38

līdz 220

153,31

152,31

141,38

134,42

128,46

123,98

112,55

104,11

līdz 230

157,18

156,19

145,25

138,29

132,33

127,86

116,42

107,99

līdz 240

161,18

160,18

149,25

142,29

136,33

131,85

120,42

111,98

līdz 250

165,28

164,29

153,35

146,39

140,43

135,96

124,52

116,08

līdz 260

169,47

168,48

157,54

150,58

144,62

140,15

128,71

120,27

līdz 270

173,73

172,73

161,80

154,84

148,88

144,40

132,97

124,53

līdz 280

178,04

177,05

166,11

159,15

153,19

148,72

137,28

128,84

līdz 290

182,39

181,40

170,46

163,50

157,54

153,06

141,63

133,19

līdz 300

186,77

185,77

174,84

167,88

161,91

157,44

146,01

137,57

līdz 310

191,16

190,17

179,23

172,28

166,31

161,84

150,41

141,97

līdz 320

195,57

194,58

183,64

176,68

170,72

166,25

154,82

146,38

līdz 330

199,99

199,00

188,06

181,10

175,14

170,67

159,23

150,79

līdz 340

204,42

203,42

192,49

185,53

179,56

175,09

163,66

155,22

līdz 350

208,85

207,85

196,92

189,96

183,99

179,52

168,09

159,65

līdz 360

213,28

212,28

201,35

194,39

188,43

183,95

172,52

164,08

līdz 370

217,72

216,72

205,79

198,83

192,86

188,39

176,96

168,52

līdz 380

222,15

221,16

210,23

203,27

197,30

192,83

181,40

172,96

līdz 390

226,60

225,60

214,67

207,71

201,74

197,27

185,84

177,40

līdz 400

231,04

230,05

219,11

212,15

206,19

201,71

190,28

181,84

8. Apstiprināt AS "Latvijas Gāze" tarifu autotransportā izmantojamai dabasgāzei 330,54 Ls/ tūkst.n.m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

9. Noteikt AS "Latvijas Gāze" tarifa griestus autotransportā izmantojamai dabasgāzei vienādu ar apstiprināto tirdzniecības tarifu autotransportā izmantojamai dabasgāzei.

10. Noteikt, ka lēmuma 1. - 9. punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2007.gada 1.maijā.

11. Uzdot AS "Latvijas Gāze" savlaicīgi informēt lietotājus par mazuta faktisko sešu mēnešu vidējo kotāciju un tai atbilstošajiem tarifiem norēķinos par dabasgāzi:

11.1. lietotājus ar dabasgāzes gada patēriņu līdz 500 n.m3 un no 500 līdz 25 000 n.m3 - 2007.gadā līdz 10.maijam un 10.jūnijam, un turpmāk - reizi pusgadā attiecīgi līdz pusgada pēdējā mēneša 10.datumam;

11.2. pārējos lietotājus - reizi mēnesī līdz mēneša 10.datumam par iepriekšējo sešu mēnešu mazuta faktisko vidējo kotāciju esošajam mēnesim un prognozēto sešu mēnešu vidējo kotāciju nākošajam mēnesim.

12. Noteikt, ka ar 2007.gada 1.maiju tiek atcelti Komisijas 2005.gada 8.jūnija lēmuma Nr.134 "Par AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes tarifiem 2007.gadā" (publicēts 2005.gada 9.jūnijā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 91(3249)) lemjošās daļas 1.-6.punkts un 2006.gada 22.marta lēmums Nr.73 "Par AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes tarifiem 2006.gadā" (publicēts 2006.gada 28.martā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 50(3249)).

 

Ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

* Normālais dabasgāzes kubikmetrs (n.m3)

** Kilokalorija (kcal)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

28.03.2007