Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 20.02.2019. - 19.01.2022. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras novada domes 2021. gada 30. decembra saistošos noteikumus Nr. 24 "Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātai izglītības iestādei".
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.255

Valmierā 2016.gada 25.februārī
Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
25.02.2016. lēmumu Nr.79 (prot. Nr.2, 24.§)

Precizēti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
24.03.2016. lēmumu Nr.137 (prot. Nr.3, 40.§)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17.panta 2.4 daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), atbilstoši tās noteiktajām vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamajām vidējām izmaksām Pašvaldības izglītības iestādēs, sedz pirmsskolas izglītības programmas (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) izmaksas privātai izglītības iestādei (turpmāk – Pašvaldības atbalsts).

2. Pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī par vienu bērnu tiek noteikts ar Pašvaldības domes lēmumu katru budžeta gadu atbilstoši vidējām izmaksām Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

(Valmieras pilsētas domes 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr. 320 redakcijā)

3. Pašvaldības atbalsts tiek piešķirts, ja attiecināmi visi šādi nosacījumi:

3.1. izglītojamais ir sasniedzis pusotra gada vecumu;

3.2. izglītojamā un vismaz viena vecāka vai izglītojamā likumīgā pārstāvja (turpmāk – likumīgais pārstāvis) dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

3.3. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 298);

3.4. (svītrots ar Valmieras pilsētas domes 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 298);

3.5. izglītojamais apgūst licencētu pirmsskolas izglītības programmu Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētā privātā izglītības iestādē (turpmāk – privātā izglītības iestāde), kura Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos (turpmāk – normatīvie akti) noteiktajā kārtībā izglītojamo ir reģistrējusi Valsts izglītības informācijas sistēmā.

4. Lai saņemtu Pašvaldības atbalstu, likumīgais pārstāvis Pašvaldībā iesniedz attiecīgu iesniegumu.

5. Par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt Pašvaldības izpilddirektors viena mēneša laikā pieņem lēmumu.

6. Par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu un tā apmēru vai atteikumu piešķirt Pašvaldības atbalstu Pašvaldība rakstiski informē likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi.

7. Pašvaldības atbalsts tiek izmaksāts privātai izglītības iestādei, pamatojoties uz Pašvaldības apstiprināta līguma pamata, kas savstarpēji noslēgts starp Pašvaldību, privāto izglītības iestādi un likumīgo pārstāvi.

8. Lai pamatotu Pašvaldības atbalsta izlietojumu atbilstoši finansējuma mērķim, privātā izglītības iestāde, slēdzot līgumu ar Pašvaldību un likumīgo pārstāvi, Pašvaldībā iesniedz:

8.1. izmaksu tāmi atbilstoši privātās izglītības iestādes apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem;

8.2. apstiprinātu plānoto izdevumu tāmi gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības iestāde.

9. Gadījumos, ja pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu maksa, kurā nav iekļauta izglītojamā ēdināšana, privātā izglītības iestādē ir zemāka, kā noteiktais Pašvaldības atbalsts, Pašvaldības atbalstu nodrošina apmērā, kas atbilst pirmsskolas izglītības pakalpojuma izmaksām privātā izglītības iestādē un ir noteikta līgumā, kas atbilstoši noteikumu 7.punktam noslēgts starp Pašvaldību, privāto izglītības iestādi un likumīgo pārstāvi.

10. Pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts no brīža, kad likumīgais pārstāvis Pašvaldībā iesniedzis iesniegumu. Pašvaldības atbalsta izmaksu uzsāk tikai pēc tam, kad parakstīts noteikumu 7.punktā noteiktais līgums.

11. Lai saņemtu Pašvaldības atbalstu, kas tiek piešķirts proporcionāli faktiskajam apmeklējuma dienu skaitam, privātā izglītības iestāde Pašvaldībā katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz:

11.1. pieprasījumu - rēķinu par iepriekšējo mēnesi, kuram pievienotas dokumentu kopijas, kas attaisno izglītojamā privātās izglītības iestādes kavējumus;

11.2. privātās izglītības iestādes sagatavota rēķina, kas izsniegts likumīgam pārstāvim par iepriekšējo mēnesi, kopiju.

12. Pašvaldība 10 darba dienu laikā pēc privātās izglītības iestādes pieprasījuma saņemšanas izvērtē iesniegto dokumentāciju un pārskaita Pašvaldības atbalstu par iepriekšējo mēnesi attiecīgās privātās izglītības iestādes kontā kredītiestādē, kas norādīts noteikumu 7.punktā noteiktajā līgumā.

13. Pašvaldības atbalsts tiek pārtraukts gadījumos, ja:

13.1. dzīvesvieta izglītojamam, par kuru tiek saņemts Pašvaldības atbalsts, vai tā likumīgajiem pārstāvjiem tiek deklarēta citā pašvaldībā un izglītojamais turpina izglītības ieguvi privātajā izglītības iestādē;

13.2. izglītojamo uzņem Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Šādā gadījumā Pašvaldības atbalstu par privātās izglītības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad izglītojamais ir apmeklējis privāto izglītības iestādi vai bijis attaisnotā prombūtnē;

13.3. izglītojamo atskaita no privātās izglītības iestādes;

13.4. izglītojamais uzsāk pamatizglītības ieguvi;

13.5. privātā izglītības iestāde ir likvidēta vai tās darbība ir pārtraukta.

14. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Pašvaldības atbalstu var apstrīdēt Pašvaldības domē.

15. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks
Pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
25.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.255
"Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība
sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātai izglītības iestādei"
Valmieras pilsētas pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām

(Pielikums svītrots ar Valmieras pilsētas domes 31.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 320)

20.02.2019