Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.298

Valmierā 2018.gada 25.janvārī (prot. Nr.1, 50.§)

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.255 "Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17.panta 2.4 daļu

Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.255 "Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr.79, 2017, Nr.40) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Pašvaldības atbalsta apmērs 2018.gadā bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam ir 200,44 euro mēnesī un bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, ir 135,96 euro mēnesī. Viena izglītojamā vidējo izmaksu mēnesī Pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmā aprēķins pievienots noteikumu pielikumā un publiskots interneta vietnē www.valmiera.lv.";

2. svītrot 3.3. un 3.4.apakšpunktu;

3. izteikt pielikumu jaunā redakcijā:

Pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
25.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.255
"Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība
sedz pirmsskolas izglītības programmas
izmaksas privātai izglītības iestādei
"

Valmieras pilsētas pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām

(pēc naudas plūsmas 2017.gadā)

Ekonomiskās klasifikācijas kods

Izdevumi

Izdevumi gadā, EUR

 

IZDEVUMI

 

10000

Atlīdzība

2 440 017.90

11000

Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)

1 925 571.55

12000

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)

514 446.36

20000 Preces un pakalpojumi

399 391.27

21100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem)

1 161.78

22000 Pakalpojumi

256 176.77

22100

Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi

2 185.70

22200

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

176 210.78

22300

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi

12 339.32

22400

Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)

58 784.00

22500

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

1 285.39

22600

Īre un noma

5 371.59

23000 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā

142 052.72

23100

Biroja preces un inventārs

74 213.41

23200

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

9 982.18

23400

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

3 161.35

23500

Kārtējā remonta un iestādes uzturēšanas materiāli

35 357.63

23600

Aprūpē un apgādē esošu personu uzturēšana (izņemot EKK 2363)

5 688.46

23700

Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei)

13 649.68

24000 Izdevumi periodikas iegādei

-

 

Kopā pašvaldības līdzekļi

2 839 409.17

 

Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums

141 076.96

 

Kopējie izdevumi

2 980 486.13

 

Valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam

430 223.00

 

Izglītojamo skaits no pusotra līdz četru gadu vecumam 1.septembrī

862

 

Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī

556

 

Kopā izglītojamo skaits uz 01.09.2017.

1 418

 

Kopējie pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumi gadā

3 410 709.13

  Izmaksas vienam izglītojamam no pusotra līdz četru gadu vecumam 1 mēnesī

200.44

  Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 1 mēnesī

135.96

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.298 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.255 "Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" (turpmāk - MK noteikumi Nr.709) 6.punkts nosaka, ka Pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts, ņemot vērā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izmaksas budžeta gadā. Saskaņā ar MK noteikumi Nr.709 7.1punktu pašvaldība, nosakot vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai pašvaldības izglītības iestādēs, atsevišķi aprēķina izmaksas bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam un bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei.

Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 2016.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.255 "Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr.255) 2.punktā ir noteikta konkrēta summa atsevišķi par bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam un bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, ko Pašvaldība 2017.gadā sedza privātai izglītības iestādei par izglītojamiem pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai (turpmāk - Pašvaldības atbalsts). Vienlaikus Saistošajiem noteikumiem Nr.255 ir pievienots pielikums par Pašvaldības atbalsta vidējo izmaksu aprēķinu vienam izglītojamam mēnesī pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmās pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem 2017.gadā.

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.709 un ņemot vērā faktu, ka ir iestājies jaunais budžeta gads, ir izstrādāti grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.255.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.255 tiek noteikts konkrēts Pašvaldības atbalsta apmērs 2018.gadā, kas aprēķināts atsevišķi par bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam un bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, ņemot vērā Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izmaksas budžeta gadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldība ir aprēķinājusi, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr.709 noteikto metodiku, izmaksas 2018.gadam uz vienu bērnu, kurš apmeklē privāto izglītības iestādi:

1) līdz 4 gadu vecuma (ieskaitot) ir 200,44 EUR/mēnesī;

2) 5-6 gadniekiem ir 135,96 EUR/mēnesī.

Pašlaik privātās izglītības iestādes apmeklē 3 bērni vecumā līdz 4 gadiem (ieskaitot) un 4 bērni 5-6 gadu vecumā.

Ietekme uz budžetu: 3*200,44 + 4*135,96= 1145,16 EUR/mēnesī.

Ietekme uz budžetu: 3*200,44*12 + 4*135,96*12= 13741,92 EUR/gadā.

Pašvaldībā bērnu skaitam ir pieaugošs raksturs, līdz ar to arī ietekme uz budžetu pieaug.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Uzņēmējdarbības vidi lēmums neietekmē, jo saistošie noteikumi attiecas uz pirmsskolas izglītības programmas ieguves nodrošināšanu.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Pašvaldības iestāde "Valmieras Izglītības pārvalde" un Pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija" struktūrvienība "Finanšu dienests".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav nepieciešamas.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

10.02.2018