Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 02.03.2021. - ... / Spēkā esošā
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5

Daugavpilī 2016.gada 10.martā (prot. Nr.5, 14.§)

2016.gada 15.aprīlī (precizēts)
Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu
APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2016.gada 10.marta sēdes lēmumu Nr.94,
ar 2016.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu Nr.172 precizēts

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 5.un 6.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā kopjama Daugavpils pilsētas teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas (būves).

2. Noteikumos lietotais termins:

publiska vieta – jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kura nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai saskaņā ar uzņēmuma līgumu.

II. Nekustamo īpašumu un tiem piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju uzturēšana un kopšana

3. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

3.1 (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

4. Nekustamiem īpašumiem piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju, pašvaldībai piederošo infrastruktūras objektu, grāvju, caurteku un sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšanu tīrībā un kārtībā nodrošina pašvaldība.

(Daugavpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

5. Privātpersonai piederošā īpašuma (arī neapbūvēta zemesgabala) sanitāro tīrību un uzturēšanu kārtībā nodrošina nekustamā īpašuma īpašnieks vai faktiskais valdītājs.

6. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

7. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas teritorijas, autostāvvietas sakopšana veicama, ievērojot, ka:

7.1. zāle pļaujama pēc nepieciešamības, nepieļaujot zāliena augstumu virs 15 cm;

7.2. atkritumu, nokritušo lapu, nokaltušo augu un zaru savākšana veicama pēc nepieciešamības;

7.3. sniega un apledojuma laikā ietvju attīrīšana no sniega un kaisīšana ar tam paredzētiem pretslīdes materiāliem veicama līdz plkst. 8.00, bet dienas laikā sasniguša sniega notīrīšana un kaisīšana – līdz plkst. 22.00;

7.4. notīrītais sniegs novietojams vietās, kur tas netraucē gājēju un transporta kustību un piekļuvi ugunsdzēsības hidrantiem, neveidojot sniega krāvumus uz lietus ūdens uztvērēju aku restēm un sabiedriskā transporta pieturvietās.

(Daugavpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

8. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

9. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

10. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

III. Prasības būvju uzturēšanai

11. Pilsētvides ainavas uzturēšanas prasības ēku (būvju) fasādēm un citām ārējām konstrukcijām (tai skaitā logu, durvju, balkonu, lodžiju, izkārtņu u.c. ārējo konstrukciju) paredz to uzturēšanu tādā tehniskajā un vizuālajā kārtībā, kas atbilst būves arhitektoniskajam veidolam, nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo pilsētvides ainavu, netraucē uztvert kultūrvēsturiskos pieminekļus, neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu, tāpēc to īpašnieks vai faktiskais valdītājs:

11.1. nepieļauj ēku (būvju) fasādes un citu ārēju konstrukciju nokrišanu vai sabrukšanu;

11.2. nepieļauj būtiskus bojājumus ēku (būvju) sienu un jumtu konstrukcijās, lietusūdens novadīšanas sistēmu elementos, caurrūsējumu, detaļu neesamību, detaļu deformāciju vai līdzīgus bojājumus;

11.3. novērš plaisas ēku (būvju) konstrukcijās;

11.4. saskaņojot ar Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu (turpmāk – Departaments) demontē funkcionalitāti zaudējušus būvju elementus, kas nav nesošās konstrukcijas un potenciāli neietekmē ēku (būvju) konstruktīvo noturību;

11.5. likvidē ēku (būvju) konstrukcijās vai uz arhitektoniskajiem elementiem augošus krūmus, kokus vai sūnas;

11.6. nepieļauj ēku (būvju) apdares materiālu plaisāšanu, nodrupšanu, koroziju, satrupēšanu, eroziju;

11.7. nodrošina fasāžu un citu ārējo konstrukciju savlaicīgu atjaunošanu un krāsošanu atbilstoši būves arhitektoniskajam veidolam un apkārt esošajai pilsētvides ainavai, iepriekš saskaņojot ar Departamentu;

12. Par ēkas (būves) uzturēšanu atbild nekustamā īpašuma īpašnieks vai faktiskais valdītājs, nodrošinot:

12.1. ēkas (būves) fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskā stāvokļa vai ārējā izskata atbilstību normatīvo aktu prasībām;

12.2. sniega un ledus (arī lāsteku) notīrīšanu no jumta, karnīzēm, balkoniem, lodžijām un dzegām, ūdens noteku caurulēm, kur tas apdraud garāmgājēju dzīvību un veselību, notīrīšanas laikā norobežojot bīstamo vietu vai veicot citus atbilstošus drošības pasākumus, kā arī ietves sakopšanu pēc notīrīšanas;

12.3. dekoratīvā pārsega atbilstību Departamentā saskaņotai skicei un kvalitātes stāvoklim, nepieciešamības gadījumā arī tā atjaunošanu.

13. Teritorijas uzturēšanas prasībām neatbilstošas ēkas (būves) tiek klasificētas sekojoši:

13.1. vidi degradējoša ēka (būve) – A kategorija – ir neapdzīvota vai saimnieciskajai darbībai neizmantota ēka (būve), kuras uzturēšanā ir konstatēta saistošo noteikumu 11.punktā noteikto prasību neievērošana, kā arī ēkas (būves), kurām veikta pilnīga vai daļēja konservācija, bet nav novērsta pilsētas ainavu bojājošā ietekme, tai skaitā nepabeigti būvniecības objekti;

13.2. cilvēku drošību apdraudoša ēka (būve) – B – kategorija ir ēka (būve) ar atklātām logu un durvju ailām, kas nav noslēgtas vai arī daļēji noslēgtas, tai skaitā nepabeigtās būvniecības objekti, ēkas (būves) avārijas un bīstamā tehniskā stāvoklī, ar nedrošām konstrukcijām, kuras var nokrist, apgāzties vai iebrukt;

13.3. sagruvusi ēka (būve) – C kategorija – ēka (būve) kurai stihiskas nelaimes, avārijas, personu darbības vai bezdarbības rezultātā daļēji vai pilnīgi sagrautas nesošās konstrukcijas, un kas nav izmantojama un/vai atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai.

14. Uz ēkas (būves), kura ir klasificēta kā vidi degradējoša vai ainavu bojājoša, ne ilgāk kā līdz vienam gadam, var izvietot dekoratīvo pārsegu, tā skici iepriekš saskaņojot ar Departamentu.

IV. Administratīvā atbildība un kompetence sodu piemērošanā

(Nodaļa Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 33 redakcijā)

15. Noteikumu izpildi kontrolē Daugavpils pilsētas pašvaldības policija un Departaments atbilstoši savai kompetencei.

(Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 33 redakcijā)

15.1 Par šo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz simts naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – līdz trīs simti naudas soda vienībām.

(Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 33 redakcijā)

15.2 Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Daugavpils pilsētas pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija.

(Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 33 redakcijā)

V. Noslēguma jautājumi

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembra saistošos noteikumus Nr.13 "Daugavpils pilsētas teritorijas labiekārtošanas, uzturēšanas un aizsardzības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2005., Nr.207, 2006., Nr.162, 2008., Nr.59, 2011., Nr.71).

17. Noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.maijā.

18. Personas, kuras līdz šo noteikumu 15.1 punkta spēkā stāšanās brīdim izdarījušas administratīvos pārkāpumus, par ko atbildība noteikta Daugavpils pilsētas domes 2011. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 37 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi" (turpmāk – Atbildības noteikumi), saucamas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Atbildības noteikumiem.

(Daugavpils pilsētas domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 33 redakcijā)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
02.03.2021