Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2021. - ... / Spēkā esošā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Solidaritātes nodokļa likums

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā lietotie termini atbilst likumos "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un "Par nodokļiem un nodevām" lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

2.pants. Likuma mērķis un darbības joma

(1) Likuma mērķis ir mazināt nodokļu regresivitāti darba ņēmējiem, iekšzemes darba ņēmējiem pie darba devēja — ārvalstnieka, ārvalstu darba ņēmējiem pie darba devēja — ārvalstnieka — un pašnodarbinātajiem ar augstāku ienākuma līmeni, vienlaikus nodrošinot valsts pamatbudžeta un pašvaldību budžetu ieņēmumus iedzīvotāju pieaugošo sociālās aizsardzības un nevienlīdzības mazināšanas vajadzību finansēšanai, tai skaitā veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai.

(2) Šis likums nosaka solidaritātes nodokļa (turpmāk — nodoklis) maksātājus, taksācijas periodu un noteikumus par nodokļa objekta un likmes noteikšanu, kā arī nodokļa maksāšanas kārtību un regulē citus ar šā nodokļa aprēķināšanu, maksāšanu un administrēšanu saistītus jautājumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.07.2017. un 24.11.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

3.pants. Ar nodokli apliekamais objekts

Nodokļa objekts ir ienākums, kas noteikts likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 14. un 20.2 pantā un pārsniedz attiecīgajam kalendāra gadam noteikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta (turpmāk — obligāto iemaksu objekts) maksimālo apmēru.

4.pants. Taksācijas periods

Nodokļa taksācijas periods ir kalendāra gads, kam saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" nosaka obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru.

5.pants. Nodokļa maksātāji

Nodokļa maksātāji ir darba devēji, darba ņēmēji, iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka, ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka — un pašnodarbinātie, kuri pakļauti valsts sociālajai apdrošināšanai un kuru ienākumi taksācijas periodā pārsniedz saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru.

6.pants. Nodokļa likme

(Atzīts par spēkā neesošu no 01.01.2019. ar Satversmes tiesas 19.10.2017. un 16.11.2017. spriedumu)

6.pants. Nodokļa likme

Nodokļa likme ir 25 procenti.

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

6.2 pants. Nodokļa maksāšana taksācijas un pēctaksācijas periodā

(1) Nodokļa objektam taksācijas periodā piemēro tādu pašu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi (turpmāk — obligāto iemaksu likme) kā obligāto iemaksu objektam.

(2) Par nodokļa objektu, kuram taksācijas periodā piemērota obligāto iemaksu likme, kas noteikta saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 18. pantu, Valsts ieņēmumu dienests līdz pēctaksācijas gada 1. septembrim veic nodokļa maksātājam pārmaksātā nodokļa atmaksu. Pārmaksātā nodokļa atmaksas apmēru nosaka kā starpību starp taksācijas periodā samaksāto nodokli, piemērojot obligāto iemaksu likmi, kas noteikta saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 18. pantu, un rezumējošā kārtībā aprēķināto nodokli, piemērojot šā likuma 6.1 pantā noteikto nodokļa likmi.

(3) Pārmaksātā nodokļa atmaksa tiek veikta tikai darba devējam, ja obligāto iemaksu likme tiek dalīta starp darba ņēmēju un darba devēju atbilstoši likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 18. pantā noteiktajam.

(4) Pārmaksātā nodokļa atmaksas rezumējošā kārtībā aprēķināšanas metodiku un atmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(20.12.2018. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.01.2019. Sk. pārejas noteikumu 4. punktu)

7.pants. Nodokļa aprēķināšana

(1) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju, summē sociāli apdrošinātajai personai obligāto iemaksu objektu un veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra uzskaita faktiski veikto solidaritātes nodokli, kad ir sasniegts likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktais obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs.

(2) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra solidaritātes nodokli aprēķina reizi mēnesī. Solidaritātes nodokļa aprēķinā ņem vērā veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai novirzīto nodokļa daļu, kas atbilst vienam procentpunktam no nodokļa likmes.

(3) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra līdz pēctaksācijas gada 1. jūnijam aprēķina pārmaksātā nodokļa atmaksas apmēru atbilstoši šā likuma 6.2 pantā noteiktajam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.07.2017. un 20.12.2018. likumu, kas stājas spēkā 03.01.2019. Sk. pārejas noteikumu 4. punktu)

8.pants. Nodokļa objekta un nodokļa precizēšana

(1) Nodokļa objekta un nodokļa precizēšana notiek likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 20.1 pantā noteiktajā kārtībā un termiņos.

(2) Ja nodokļa objekts vai nodoklis pēc precizēšanas tiek palielināts, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārrēķina faktiski samaksāto nodokli un pārskaita to atbilstoši šā likuma 9. pantā noteiktajam par trim gadiem pirms taksācijas gada.

(3) Ja nodokļa objekts vai nodoklis pēc precizēšanas tiek samazināts, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par samazināto nodokļa summu samazina to summu, kas pārskaitāma atbilstoši šā likuma 9. pantā noteiktajam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.07.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

8.1 pants. Nodokļa sadalīšana

Nodoklis tiek sadalīts šādi:

1) viena procentpunkta apmērā — veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai;

2) 14 procentpunktu apmērā — valsts pensiju speciālajā budžetā;

3) 10 procentpunktu apmērā — iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumos.

(20.12.2018. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.11.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

9. pants. Nodokļa ieskaitīšana

(1) Nodoklis tiek sadalīts, ievērojot šā likuma 8.1 pantā noteikto secību.

(2) Nodokļa daļa veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai tiek pārskaitīta atbilstoši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajam.

(3) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra līdz pārskata mēnesim sekojošā trešā mēneša piecpadsmitajam datumam nodokļa daļu par pārskata mēnesi pārskaita:

1) 14 procentpunktu apmērā — valsts pensiju speciālajā budžetā;

2) 10 procentpunktu apmērā — vienotajā nodokļu kontā.

(20.12.2018. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.11.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

10.pants. Nodokļa maksātāja tiesības, pienākumi un atbildība par likuma pārkāpumiem

Nodokļa maksātāja tiesības, pienākumus un atbildību nosaka likums "Par nodokļiem un nodevām" un likums "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

11.pants. Nodokļa administrēšana

(1) Valsts ieņēmumu dienests administrē nodokli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodrošina aprēķinātā un samaksātā nodokļa uzskaiti, sadalīšanu un ieskaitīšanu atbilstoši šā likuma 8.1 un 9. pantā noteiktajam un pārmaksātā nodokļa atmaksas uzskaiti atbilstoši šā likuma 6.2 pantā noteiktajam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.07.2017. un 20.12.2018. likumu, kas stājas spēkā 03.01.2019. Sk. pārejas noteikumu 4. punktu)

Pārejas noteikumi

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.07.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 2016.gadā faktiski samaksāto nodokli ieskaita valsts pamatbudžetā šādā kārtībā:

1) par periodu no janvāra līdz jūnijam — līdz 2016.gada 15.oktobrim;

2) par jūliju un turpmākajiem mēnešiem — par katrā mēnesī samaksāto nodokli — līdz pārskata mēnesim sekojošā trešā mēneša piecpadsmitajam datumam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.07.2017. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par periodu līdz 2017. gada 31. decembrim faktiski samaksāto nodokli ieskaita valsts pamatbudžetā. Ja par minēto periodu faktiski samaksātais nodoklis vai nodokļa objekts triju gadu laikā pēc nodokļa ieskaitīšanai valsts pamatbudžetā par taksācijas perioda pārskata mēnesi noteiktā termiņa pēc precizēšanas tiek palielināts vai samazināts, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārrēķina faktiski samaksāto nodokli un attiecīgi pārskaita nodokli uz valsts pamatbudžetu vai par samazināto nodokļa summu samazina valsts pamatbudžetā pārskaitāmo summu.

(28.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

3. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par periodu no 2018. gada janvāra līdz martam faktiski samaksāto nodokli atbilstoši šā likuma 9. pantam ieskaita līdz 2018. gada 15. jūnijam.

(28.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2018.)

4. Šā likuma 6.1 un 6.2 pants, 7. panta trešā daļa, 8.1 pants, grozījumi 9. pantā un 11. panta otrajā daļā piemērojami attiecībā uz nodokli, kas maksājams par taksācijas periodu, sākot ar 2019. gada 1. janvāri.

(20.12.2018. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.01.2019.)

5. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim faktiski samaksāto nodokli ieskaita atbilstoši šā likuma 9. panta redakcijai, kas bija spēkā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim. Ja par minēto periodu faktiski samaksātais nodoklis vai nodokļa objekts triju gadu laikā pēc precizēšanas tiek palielināts vai samazināts, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra veic pārrēķinu atbilstoši šā likuma 8. panta redakcijai, kas bija spēkā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.

(20.12.2018. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.01.2019.)

6. Ministru kabinets līdz 2019. gada 1. jūnijam izdod šā likuma 6.2 panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.

(20.12.2018. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.01.2019.)

7. Ministru kabineta 2000. gada 2. maija noteikumi Nr. 164 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un aprēķināts un pārskaitīts solidaritātes nodoklis" redakcijā, kas ir spēkā no 2018. gada 1. janvāra, piemērojami attiecībā uz nodokli, kas samaksāts par periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.

(20.12.2018. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.01.2019.)

8. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par 2019. un 2020. gadu faktiski samaksāto nodokli ieskaita atbilstoši šā likuma 9. panta redakcijai, kas bija spēkā no 2019. gada 3. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim. Ja par minēto periodu faktiski samaksātais nodoklis vai nodokļa objekts triju gadu laikā pēc precizēšanas tiek palielināts vai samazināts, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra veic pārrēķinu atbilstoši šā likuma 8.1 panta redakcijai, kas bija spēkā no 2019. gada 3. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

(24.11.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2021.)

Likums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 30.novembrī.
Valsts prezidents R.Vējonis
Rīgā 2015.gada 18.decembrī
01.01.2021