Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā

Izdarīt Solidaritātes nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2015, 248. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Likuma mērķis ir mazināt nodokļu regresivitāti darba ņēmējiem, iekšzemes darba ņēmējiem pie darba devēja - ārvalstnieka, ārvalstu darba ņēmējiem pie darba devēja - ārvalstnieka - un pašnodarbinātajiem ar augstāku ienākuma līmeni, vienlaikus nodrošinot valsts pamatbudžeta un pašvaldību budžetu ieņēmumus iedzīvotāju pieaugošo sociālās aizsardzības un nevienlīdzības mazināšanas vajadzību finansēšanai, tai skaitā veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai, kā arī nodrošinot valsts pensiju speciālā budžeta ieņēmumus un atbilstošus uzkrājumus sociāli apdrošināto personu fondētajā pensijas kapitālā vai privātajā pensiju fondā."

2. Papildināt 7. panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Solidaritātes nodokļa aprēķinā ņem vērā veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai novirzīto nodokļa daļu, kas atbilst vienam procentpunktam no nodokļa likmes."

3. 8. pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "pārskaita to uz valsts pamatbudžetu par trim gadiem pirms taksācijas gada" ar vārdiem un skaitli "pārskaita to atbilstoši šā likuma 9. pantā noteiktajam par trim gadiem pirms taksācijas gada";

aizstāt trešajā daļā vārdus "samazina valsts pamatbudžetā pārskaitāmo summu" ar vārdiem un skaitli "samazina to summu, kas pārskaitāma atbilstoši šā likuma 9. pantā noteiktajam".

4. Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

"9. pants. Nodokļa ieskaitīšana

(1) Solidaritātes nodokļa daļa veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai tiek pārskaitīta atbilstoši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajam.

(2) Solidaritātes nodokļa daļa, kas atbilst Valsts fondēto pensiju likumā noteiktajai likmei iemaksām fondēto pensiju shēmā, tiek ieskaitīta fondēto pensiju shēmas dalībnieka kontā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņos.

(3) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra līdz pārskata mēnesim sekojošā trešā mēneša piecpadsmitajam datumam faktiski samaksāto nodokli, no kura izslēgta nodokļa daļa, kas pārskaitīta valsts pamatbudžeta ieņēmumos veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai un fondēto pensiju shēmai, par pārskata mēnesi pārskaita:

1) nodokļa maksātāja izraudzītajā privātā pensiju fonda pensiju plānā četru procentpunktu apmērā no tāda nodokļa maksātāja nodokļa likmes, kurš ir fondēto pensiju shēmas dalībnieks, vai 10 procentpunktu apmērā no tāda nodokļa maksātāja nodokļa likmes, kurš nav fondēto pensiju shēmas dalībnieks;

2) 10,5 procentpunktu apmērā iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā Valsts kasē;

3) valsts pensiju speciālajā budžetā.

(4) Nodokļa maksātājam - darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam - ir pienākums 60 dienu laikā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras paziņojuma saņemšanas dienas sniegt informāciju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai par izraudzīto privāto pensiju fondu, tā reģistrācijas numuru, pensiju plānu un pensiju plāna konta numuru Latvijā. Ja nodokļa maksātājs sešu mēnešu laikā pēc minētās informācijas iesniegšanai noteiktā termiņa savu pienākumu nav izpildījis, iemaksas tiek ieskaitītas valsts pensiju speciālajā budžetā, tās nepersonificējot."

5. Aizstāt 11. panta otrajā daļā vārdus "valsts pamatbudžetā" ar vārdiem un skaitli "atbilstoši šā likuma 9. pantā noteiktajam".

6. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi";

papildināt pārejas noteikumus ar 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

"2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par periodu līdz 2017. gada 31. decembrim faktiski samaksāto nodokli ieskaita valsts pamatbudžetā. Ja par minēto periodu faktiski samaksātais nodoklis vai nodokļa objekts triju gadu laikā pēc nodokļa ieskaitīšanai valsts pamatbudžetā par taksācijas perioda pārskata mēnesi noteiktā termiņa pēc precizēšanas tiek palielināts vai samazināts, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārrēķina faktiski samaksāto nodokli un attiecīgi pārskaita nodokli uz valsts pamatbudžetu vai par samazināto nodokļa summu samazina valsts pamatbudžetā pārskaitāmo summu.

3. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par periodu no 2018. gada janvāra līdz martam faktiski samaksāto nodokli atbilstoši šā likuma 9. pantam ieskaita līdz 2018. gada 15. jūnijam.";

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par 1. punktu.

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 28. jūlijā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2017. gada 8. augustā

01.01.2018