Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 30.06.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 695

Rīgā 2015. gada 8. decembrī (prot. Nr. 66 25. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai" (turpmāk – apakšpasākums) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 15. pantu (turpmāk – regula Nr. 1305/2013), kā arī Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193) (turpmāk – regula Nr. 702/2014), 39. pantu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 23. decembra Regulu (ES) 2020/2220, ar ko nosaka dažus pārejas noteikumus atbalstam no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) 2021. un 2022. gadā un ar ko attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. un 2022. gadā groza Regulas (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013, un attiecībā uz līdzekļiem un šāda atbalsta sadalījumu 2021. un 2022. gadā groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2020. gada 28. decembris, Nr. L 437).

(Grozīts ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 402)

2. Saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 15. pantu apakšpasākuma mērķis ir veicināt individuālu konsultāciju sniegšanu par savstarpējās atbilstības prasībām, vides aizsardzību, higiēnu, dzīvnieku labturību un labiem lauksaimniecības un vides apstākļiem, videi draudzīgām saimniekošanas metodēm, meža apsaimniekošanu, klimata pārmaiņu ietekmi, par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, uzņēmuma izaugsmes un konkurētspējas sekmēšanu, kā arī nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām.

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 515)

3. Apakšpasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.

4. Apakšpasākumā tiek atbalstīta individuālu konsultāciju sniegšana. Gala labuma guvēji, kas saņem konsultācijas, ir:

4.1. lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē iesaistītās juridiskās vai fiziskās personas, kā arī fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē;

4.2. lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji.

5. Finansējuma saņēmējs ir regulas Nr. 1305/2013 15. panta 2. punktā un regulas Nr. 702/2014 39. panta 4. punktā minētais atbalsta pretendents.

6. Atbalsta pretendents ir juridiska publisko vai privāto tiesību persona.

7. Atbalsta pretendents atbilst šajos noteikumos minētajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem un saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 15. panta 3. punktu tiek izvēlēts, organizējot publisko iepirkumu.

7.1 Lai nodrošinātu apakšpasākumu īstenošanu, Lauku atbalsta dienests un apakšpasākuma finansējuma saņēmējs apstrādā personas datus (personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, Lauku atbalsta dienesta klienta numuru, nekustamā īpašuma adresi, nekustamā īpašuma kadastra numuru). Personas dati tiek glabāti līdz 2030. gada 31. decembrim.

(MK 19.06.2018. noteikumu Nr. 348 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 402)

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

8. Atbalsta pretendents:

8.1. apliecina neatkarību jomā, kurā paredzēts sniegt konsultācijas (nav komerciālas intereses par lauksaimnieciskajā vai mežsaimnieciskajā ražošanā izmantojamās tehnikas, ķīmisko un bioloģisko materiālu reklamēšanu un izplatīšanu);

8.2. nodrošina, ka personas, kas sniedz konsultācijas (turpmāk – konsultanti), vismaz reizi gadā tiek apmācītas šo noteikumu 2. punktā minētajās jomās;

8.3. nodrošina, ka konsultantiem ir augstākā vai profesionālā vidējā izglītība un konsultantu skaits ar profesionālo vidējo izglītību nepārsniedz 30 procentu no kopējā pakalpojuma sniegšanā iesaistīto konsultantu skaita;

8.4. piedāvājumā ietvertās darbības īsteno vismaz trešdaļā Latvijas teritorijas, kas aptver vismaz trīs Lauku atbalsta dienesta reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas teritorijas, un katrā šādā teritorijā ir:

8.4.1. vismaz viens reģistrēts biedrs mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai;

8.4.2. vismaz viena reģistrēta struktūrvienība pārējiem atbalsta pretendentiem;

8.5. apliecina vismaz triju gadu darba pieredzi konsultāciju sniegšanā attiecīgajā nozarē;

8.6. nodrošina nepieciešamo materiāltehnisko bāzi, piemēram, konsultāciju telpas, datoraprīkojumu, transportu;

8.7. nodrošina, ka konsultanti, kas sniedz konsultācijas šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētajā jomā, ir saņēmuši Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegtu augu aizsardzības konsultanta apliecību;

8.8. nodrošina, ka konsultanti, kas sniedz konsultācijas sugu un biotopu aizsardzības jomā, ir saņēmuši Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegtu sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta sertifikātu.

(Grozīts ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 333)

9. Saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 15. panta 4., 5. un 6. punktu atbalsta pretendents nodrošina konsultācijas par:

9.1. normatīvajos aktos minētajām obligātajām apsaimniekošanas prasībām vai labiem lauksaimniecības un vides apstākļu standartiem;

9.2. normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, jo īpaši atbilstību integrētās augu aizsardzības vispārīgajiem principiem;

9.3. uzņēmuma ekonomisko un vides rādītāju jautājumiem, ja konsultāciju saņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību lauku apvidū lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē un kuras apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 30 000 euro, ņemot vērā saistītos uzņēmumus (tai skaitā vienu vienotu uzņēmumu), atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

9.4. meža zemes īpašnieku un tiesisko valdītāju pienākumiem, kas paredzēti normatīvajos aktos par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, par savvaļas putnu aizsardzību un par prasībām ūdens resursu jomā. Konsultācijas var ietvert arī jautājumus, kas saistīti ar meža zemes apsaimniekošanas ekonomiskajiem un ekoloģiskajiem rādītājiem;

9.5. uzņēmuma izaugsmes un konkurētspējas veicināšanu, slēdzot vairāku gadu sadarbības līgumu par konsultāciju pakalpojuma saņemšanu, ja konsultāciju saņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību lauku apvidū lauksaimniecības nozarē un kuras apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā pārsniedz 30 000 euro, bet nepārsniedz 70 000 euro, ņemot vērā saistītos uzņēmumus (tai skaitā vienu vienotu uzņēmumu), atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

(Grozīts ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 333; MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 794; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 515)

10. Saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 15. panta 3. punktu, sniedzot konsultācijas, konsultanti ievēro informācijas neizpaušanas saistības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu 13. panta 2. punktā.

III. Atbalsta saņemšanas kārtība

10.1 Šo noteikumu 9.5. apakšpunktā minētajā gadījumā gala labuma guvējus atlasa Lauku atbalsta dienests šādā kārtībā:

10.1 1. Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu par gala labuma guvēju atlasi, norādot pieejamo publiskā finansējuma apmēru, kā arī savā tīmekļvietnē publicē sadarbības līguma paraugu par konsultāciju pakalpojuma saņemšanu uzņēmuma izaugsmes un konkurētspējas veicināšanai;

10.1 2. gala labuma guvējs viena mēneša laikā pēc paziņojuma publicēšanas iesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (turpmāk – Elektroniskās pieteikšanās sistēma) pieteikumu sadarbības līguma noslēgšanai par konsultāciju saņemšanu uzņēmuma izaugsmes un konkurētspējas veicināšanai (1. pielikums);

10.1 3. Lauku atbalsta dienests triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 10.2. apakšpunktā minētā pieteikuma iesniegšanas izvērtē tajā norādīto informāciju un atlasa gala labuma guvējus;

10.1 4. Lauku atbalsta dienests pieteikumus sadarbības līguma noslēgšanai par konsultāciju saņemšanu uzņēmuma izaugsmes un konkurētspējas veicināšanai sarindo pēc gala labuma guvēja standartizlaides (SI) vērtības, ņemot vērā normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā noteikto standartizlaides (SI) vērtību. Priekšroka ir gala labuma guvējam ar lielāku standartizlaides (SI) vērtību. Ja vairākiem gala labuma guvējiem standartizlaides (SI) vērtība ir vienāda, priekšroka ir gala labuma guvējam, kura apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā ir mazāks;

10.1 5. Lauku atbalsta dienests lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem un paziņo saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

10.1 6. Lauku atbalsta dienests par atlasītajiem gala labuma guvējiem un tiem pieejamo atbalsta apmēru informē konsultāciju pakalpojuma sniedzēju, kas izvēlēts šo noteikumu 7. punktā minētajā kārtībā, sadarbības līguma parakstīšanai.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

10.2 Par šo noteikumu 9.5. apakšpunktā minēto konsultāciju saņemšanu gala labuma guvējs paraksta sadarbības līgumu ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju uz termiņu, kas nepārsniedz 2024. gada 31. martu. Gala labuma guvēja pieteikums sadarbības līguma noslēgšanai uzņēmuma izaugsmes un konkurētspējas veicināšanai ir sadarbības līguma pielikums.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

10.3 Ja gala labuma guvējs viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu neparaksta sadarbības līgumu par šo noteikumu 9.5. apakšpunktā minēto konsultāciju saņemšanu, Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības gala labuma guvējam, kas ir nākamais rindošanas sarakstā.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

11. Ja gala labuma guvējs nav reģistrējies Lauku atbalsta dienesta klientu reģistrā, tas pirms pieteikšanās konsultācijām reģistrējas normatīvajos aktos par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu noteiktajā kārtībā.

12. Atbalsta pretendents nodrošina konsultāciju sniegšanu klātienē 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas pa elektronisko pastu vai tālruni.

13. Pēc konsultācijas pieprasījuma saņemšanas atbalsta pretendents piecu darbdienu laikā Elektroniskās pieteikšanās sistēmā ievada informāciju par gala labuma guvēju, pieprasījuma saņemšanas datumu un veidu, kā arī paredzētās konsultācijas laiku un vietu.

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 515)

14. Gala labuma guvējs, ierodoties uz šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunktā minētajām konsultācijām, atbalsta pretendentam:

14.1. iesniedz reģistrācijas veidlapu (2. pielikums);

14.2. uzrāda dokumentu, kas apliecina šo noteikumu 2. pielikuma 9. punktā norādīto gala labuma guvēja iesaistes veidu lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē, un iesniedz tā kopiju, izņemot gadījumu, ja gala labuma guvējs Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā gada 15. jūnijam ir iesniedzis ikgadējo vienoto iesniegumu atbalsta maksājumiem par lauksaimniecībā izmantojamo zemi vai kompensācijas maksājumiem par Natura 2000 meža teritorijām vai tam ir apstiprināts projekta iesniegums kādā no investīciju pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" apakšpasākumiem;

14.3. uzrāda dokumentu, kas apliecina šo noteikumu 2. pielikuma 3. punktā norādīto konsultācijas saņēmēja saistību ar gala labuma guvēju, un iesniedz tā kopiju, izņemot gadījumu, ja konsultācijas saņēmējs pats ir gala labuma guvējs un ir iesniedzis šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minētā dokumenta kopiju.

(Grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 794; MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 348; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 515)

15. Atbalsta pretendents pārbauda šo noteikumu 14. punktā minētajos dokumentos norādīto informāciju.

16. Atbalsta pretendents piecu darbdienu laikā pēc konsultācijas sniegšanas ievada Elektroniskās pieteikšanās sistēmā datus par gala labuma guvēju, kā arī norāda sniegto konsultāciju izmaksas (atbalsta apmēru) un kopsavilkumu par sniegto konsultāciju saturu.

17. Atbalsta pretendents reizi ceturksnī Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz maksājuma pieprasījumu un šādus pavaddokumentus:

17.1. konsultāciju sniegšanas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu, kas Elektroniskās pieteikšanās sistēmā izveidots kā pārskats par ceturksni;

17.2. rēķinu par konsultāciju sniegšanu;

17.3. saimniecības vai meža apmeklējuma lapas;

17.4. ja sniedz šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunktā minētās konsultācijas:

17.4.1. konsultācijas reģistrācijas lapas;

17.4.2. tā dokumenta kopiju, kas apliecina šo noteikumu 2. pielikuma 9. punktā norādīto gala labuma guvēja iesaistes veidu lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē, izņemot gadījumu, ja gala labuma guvējs Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā gada 15. jūnijam ir iesniedzis ikgadējo vienoto iesniegumu atbalsta maksājumiem par lauksaimniecībā izmantojamo zemi vai kompensācijas maksājumam par Natura 2000 meža teritorijām vai tam ir apstiprināts projekta iesniegums kādā no investīciju pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" apakšpasākumiem;

17.4.3. tā dokumenta kopiju, kas apliecina šo noteikumu 2. pielikuma 3. punktā norādīto konsultācijas saņēmēja saistību ar gala labuma guvēju, izņemot gadījumu, ja konsultācijas saņēmējs ir gala labuma guvējs un ir iesniedzis šo noteikumu 17.4.2. apakšpunktā minētā dokumenta kopiju;

17.5. ja sniedz šo noteikumu 9.5. apakšpunktā minētās konsultācijas:

17.5.1. sadarbības līguma kopiju starp gala labuma guvēju un konsultāciju pakalpojuma sniedzēju – pirmajā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas reizē;

17.5.2. uzņēmuma izaugsmes un konkurētspējas novērtējumu, norādot sasniedzamos mērķus un attīstības uzdevumus, – pirmajā pusgadā pēc sadarbības līguma uzņēmuma izaugsmes un konkurētspējas veicināšanai noslēgšanas;

17.5.3. pārskatu par uzņēmuma izaugsmes un konkurētspējas attīstību – līdz kalendāra gada otrajam ceturksnim.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

18. Ja Lauku atbalsta dienests, veicot pārbaudi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē plānošanas perioda 2014.–2020. gadam finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, konstatē neatbilstību šo noteikumu 14. punktā minētajos dokumentos norādītajiem datiem, tas pieņem lēmumu par atteikumu izmaksāt atbalsta pretendentam Elektroniskās pieteikšanās sistēmā norādīto un pieprasīto atbalstu.

19. Atbalsta pretendents līdz kārtējā gada 15. februārim Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz:

19.1. pārskatu par iepriekšējā kalendāra gadā konstatētajām problēmām, riska faktoriem un to iespējamajiem risinājumiem, ja iepriekšējā kalendāra gadā ir radusies auditējamā vērtība;

19.2. apliecinājumu par iepriekšējā kalendāra gadā konsultāciju sniegšanā iesaistīto konsultantu apmācību jomā, kas nepieciešama to darba pienākumu veikšanai.

(MK 19.06.2018. noteikumu Nr. 348 redakcijā)

IV. Publiskā finansējuma veids un apmērs

20. Publiskā finansējuma atbalsta intensitāte ir 100 procentu.

21. Maksimālais atbalsta apmērs par konsultācijām, kas sniegtas vienam gala labuma guvējam visā plānošanas periodā, ir:

21.1. šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunktā minētajos gadījumos – 3000 euro;

21.2. šo noteikumu 9.5. apakšpunktā minētajā gadījumā – 8500 euro.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

21.1 Atbalsta apmēru kumulē ar pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" saņemto atbalstu par konsultāciju pakalpojuma izmaksām, neietverot finansējumu par projekta iesnieguma izstrādi vai saskaņošanu un nepārsniedzot šo noteikumu 21. punktā minēto robežlielumu.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 794 redakcijā)

21.2 Saskaņā ar regulas Nr.  1305/2013 15. panta 8. punktu un regulas Nr.  702/2014 39. panta 7. punktu atbalsts par vienu konsultāciju nepārsniedz 1500 euro.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

22. Konsultāciju skaits vienam gala labuma guvējam netiek ierobežots.

22.1 No brīža, kad gala labuma guvējs paraksta šo noteikumu 10.2 punktā minēto sadarbības līgumu, tas nesaņem šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3. un 9.4. apakšpunktā minēto atbalstu.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

23. Apakšpasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

23.1. konsultantu atlīdzība;

23.2. konsultāciju sniegšanai nepieciešamo telpu, aprīkojuma, pakalpojumu, materiāltehniskās bāzes izmaksas;

23.3. transporta un uzturēšanās izmaksas;

23.4. organizatoriskās izmaksas;

23.5. vispārējās izmaksas.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 8. decembra
noteikumiem Nr. 695

(Pielikums MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

Pieteikums sadarbības līguma noslēgšanai uzņēmuma izaugsmes un konkurētspējas veicināšanai
Nr. p. k.

Informācija par gala labuma guvēju

1.Gala labuma guvējs
(juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds)
 
2.Gala labuma guvēja reģistrācijas numurs (juridiskai personai) vai personas kods (fiziskai personai) 
3.LAD klienta numurs 
4.Gala labuma guvēja statuss un iesaistes veids lauksaimniecības nozarē
(atzīmēt atbilstošo)
juridiska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības nozarē

fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību lauksaimniecības nozarē

5.Pieejamie ražošanas resursi standartizlaides (SI) vērtības aprēķinam
Nr.
p. k.
Pozīcija (kultūraugs/dzīvnieku vienība)Platība hektāros vai dzīvnieku skaits
1.Augkopība 
1.1.Vasaras kvieši, tai skaitā ar pasēju 
1.2.Ziemas kvieši 
1.3.Rudzi 
1.4.Mieži 
1.5.Auzas 
1.6.Citi graudaugi (griķi, tritikāle, graudaugu mistri u. c.) 
1.7.Pākšaugi un to mistri 
1.8.Kartupeļi 
1.9.Garšķiedru lini 
1.10.Eļļas lini 
1.11.Rapsis, ripsis un pārējie eļļas augi 
1.12.Ārstniecības augi, garšaugi un nektāraugi 
1.13.Pārējās tehniskās kultūras (kaņepes, apiņi u. c.) 
1.14.Lauka dārzeņi 
1.15.Lauka dārzeņi specializētajās un neapsildāmajās segtajās platībās 
1.16.Dārzeņi segtajās apsildāmajās platībās 
1.17.Zemenes 
1.18.Sēnes (norādīt m2) 
1.19.Ziedi un dekoratīvie augi atklātā laukā 
1.20.Ziedi un dekoratīvie augi segtajās platībās 
1.21.Kultūraugi sēklai un stādi 
1.22.Citas aramzemes kultūras (izņemot lopbarību) 
1.23.Ābeles 
1.24.Bumbieres 
1.25.Ķirši, plūmes, cidonijas 
1.26.Ogulāji un vīnogas 
1.27.Ilggadīgo dekoratīvo un augļu koku un krūmu stādi 
1.28.Lopbarības saknes un kāposti 
1.29.Kukurūza lopbarībai 
1.30.Citas lopbarības kultūras aramzemē 
1.31.Viengadīgie zālāji aramzemē, tai skaitā tauriņzieži 
1.32.Ilggadīgie zālāji aramzemē 
1.33.Kultivētās pļavas, ganības 
1.34.Dabīgās pļavas, ganības 
1.35.Papuves, par kurām nesaņem subsīdijas 
2.Lopkopība 
2.1.Jaunlopi, jaunāki par gadu 
2.2.Buļļi 1–2 gadu vecumā 
2.3.Teles 1–2 gadu vecumā 
2.4.Buļļi, vecāki par 2 gadiem 
2.5.Vaislas teles, vecākas par 2 gadiem 
2.6.Nobarojamās teles, vecākas par 2 gadiem 
2.7.Slaucamas govis 
2.8.Zīdītājgovis 
2.9.Aitu mātes 
2.10.Pārējās aitas 
2.11.Kazu mātes 
2.12.Pārējās kazas 
2.13.Sivēni svarā līdz 20 kg 
2.14.Nobarojamās cūkas 
2.15.Sivēnmātes svarā virs 50 kg 
2.16.Pārējās cūkas 
2.17.Vistas gaļai, 100 gab. 
2.18.Dējējvistas, 100 gab. 
2.19.Pīles, zosis, pārējie putni, 100 gab. 
2.20.Trušu mātes 
2.21.Zirgi 
2.22.Bišu saimes 
6.Standartizlaide (SI)⃰⃰

KOPĀ, EUR

 
7.Apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā, EUR 
8.Esošās saimniekošanas apraksts

 

9.Izvirzītie attīstības mērķi, rezultāti, ko vēlētos sasniegt sadarbības līguma ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju par uzņēmuma izaugsmes un konkurētspējas veicināšanu darbības laikā

 

Apliecinu, ka:

 gala labuma guvējs ir bijis atbalsta saņēmējs pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" (atzīmēt ar x, ja attiecas).

Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 695 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai"" 7.1 punktu.

Iesniedzējs

    
 (vārds, uzvārds, paraksts**) (datums**)
Piezīmes.

1. * Standartizlaides (SI) aprēķināšanai ņem vērā normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā noteiktās SI vērtības.

2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 8. decembra
noteikumiem Nr. 695

(Pielikums MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 794 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 348; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 515)

Reģistrācijas veidlapa
Nr.
p. k.
Informācija par konsultācijas saņēmēju
1.Konsultācijas saņēmēja vārds, uzvārds 
2.Konsultācijas saņēmēja personas kods 
3.Konsultācijas saņēmēja statuss un saistība ar gala labuma guvēju (atzīmēt atbilstošo)Saimniecības īpašnieks, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs:
īpašuma tiesības
nomas līgums
uz pilnvaras pamata
 
Cits konsultācijas saņēmējs:
darbinieks, strādnieks
saimniecības, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieka, tiesiskā valdītāja ģimenes loceklis vai persona, ar kuru ir kopīga mājsaimniecība, ja tie ir iesaistīti gala labuma guvēja saimnieciskajā darbībā
Konsultācijas saņēmēja kontaktinformācija
4.Tālruņa numurs 
5.E-pasta adrese 
Informācija par gala labuma guvēju
6.Gala labuma guvējs
(juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds)
 
7.Gala labuma guvēja reģistrācijas numurs (juridiskai personai) vai personas kods (fiziskai personai) 
8.LAD klienta numurs 
9.Gala labuma guvēja statuss un iesaistes veids lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē

(atzīmēt atbilstošo)

juridiska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības nozarē
juridiska persona, kas iesaistīta mežsaimniecības nozarē
fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības nozarē
fiziska persona, kas iesaistīta mežsaimniecības nozarē
fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību lauksaimniecības nozarē
fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību mežsaimniecības nozarē
lauksaimniecības zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
9.1.Gala labuma guvējs atbilst šādai pazīmei (atzīmēt, ja atbilst) juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību lauku apvidū lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē un kuras apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 30 000 euro, ņemot vērā saistītos uzņēmumus (tai skaitā vienu vienotu uzņēmumu), atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā
9.2.Gala labuma guvējs līdz kārtējā gada 15. jūnijam Lauku atbalsta dienestā ir iesniedzis ikgadējo vienoto iesniegumu atbalsta maksājumiem (atzīmēt, ja attiecas) par lauksaimniecībā izmantojamo zemi

par Natura 2000 meža teritorijām

9.3.Gala labuma guvējam ir apstiprināts projekta iesniegums kādā no investīciju pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" apakšpasākumiem (ja attiecas, norādīt projekta iesnieguma numuru) 
10.Nekustamā īpašuma (lauksaimniecības vai meža zemes) adrese (ja attiecas)

(norāda vismaz viena nekustamā īpašuma adresi, kurš ir reģistrēts zemesgrāmatā uz gala labuma guvēja vārda vai par kuru ir noslēgts nomas līgums ar vismaz 12 mēnešus ilgu termiņu no brīža, kad pieprasīta konsultācija)

 
11.Nekustamā īpašuma (lauksaimniecības vai meža zemes) kadastra numurs (ja attiecas) (norāda vismaz viena nekustamā īpašuma kadastra numuru, kurš ir reģistrēts zemesgrāmatā uz gala labuma guvēja vārda vai par kuru ir noslēgts nomas līgums ar vismaz 12 mēnešus ilgu termiņu no brīža, kad pieprasīta konsultācija) 
12.Paredzētās konsultācijas laiks un vieta

 

13.Piezīmes (ja attiecas)

 

 
Apliecinu, ka:

gala labuma guvējs ir atbalsta saņēmējs pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" (atzīmēt ar x, ja attiecas);

konsultācijas sniegšanas brīdī saskaņā ar Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr.  702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, 2. panta 14. punktu gala labuma guvējs neatbilst nevienai no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā administrē plānošanas perioda 2014.–2020. gadam finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai (attiecināms uz gala labuma guvēju, kas piesakās konsultācijām par mežsaimniecības nozares jautājumiem. Atzīmēt ar x, ja gala labuma guvējs neatbilst minētajām pazīmēm).

Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 695 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai"" 7.1 punktu.

 

Iesniedzējs
 (vārds, uzvārds, paraksts*) (datums*)
Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
30.06.2021