Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 693

Rīgā 2015. gada 8. decembrī (prot. Nr. 66 23. §)
Kārtība, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu
Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
38.1 panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pakalpojuma sniedzējs ziņo Veselības inspekcijai par tādas saimnieciskās darbības uzsākšanu, kura saistīta ar skaistumkopšanas (izmantojot fiziskās, fizikālās, ķīmiskās metodes), mākslīgā iedeguma, manikīra, pedikīra, friziera, publiskas lietošanas pirts, publiskas lietošanas peldbaseinu, kā arī tetovēšanas, skarifikācijas, permanentā grima, mikropigmentācijas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumi).

2. Pirms tādas saimnieciskās darbības uzsākšanas, kura saistīta ar skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā izbraucot pie klienta vai sniedzot īslaicīgu pakalpojumu, pakalpojuma sniedzējs iesniedz Veselības inspekcijā paziņojumu par darbības uzsākšanu (turpmāk – paziņojums) (pielikums). Paziņojumu var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai iesniegt elektroniski Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, aizpildot speciālu tiešsaistes formu un autorizācijai izmantojot portālā pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.

(Grozīts ar MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 222)

3. Ja, izskatot šo noteikumu 2. punktā minēto paziņojumu, Veselības inspekcija konstatē, ka paziņojums nav aizpildīts atbilstoši šo noteikumu pielikumā norādītajam paraugam vai ir aizpildīts nepilnīgi, tai ir tiesības 30 darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas rakstiski pieprasīt pakalpojuma sniedzējam precizēt informāciju.

(Grozīts ar MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 222)

4. Pakalpojuma sniedzējs 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 3. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas iesniedz Veselības inspekcijā dokumentus, kas apliecina, ka trūkumi ir novērsti.

5. Ja pakalpojuma sniedzējs 30 darbdienu laikā pēc paziņojuma iesniegšanas nav saņēmis no Veselības inspekcijas šo noteikumu 3. punktā minēto pieprasījumu, kā arī 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 4. punktā minēto dokumentu iesniegšanas nav saņēmis atkārtotu šo noteikumu 3. punktā minēto pieprasījumu, uzskatāms, ka pakalpojuma sniedzējs ir izpildījis Epidemioloģiskās drošības likuma 38.1 panta otrajā daļā minēto pienākumu.

(Grozīts ar MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 222)

6. Veselības inspekcija ir tiesīga pārbaudīt pakalpojuma sniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību.

7. Pakalpojuma sniedzējs 14 dienu laikā paziņo Veselības inspekcijai par izmaiņām, ja ir mainījusies šāda informācija:

7.1. pakalpojuma sniedzēja vārds, uzvārds, ja pakalpojuma sniedzējs ir fiziska persona, vai pakalpojuma sniedzēja firma, ja pakalpojuma sniedzējs ir juridiska persona;

7.2. pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese, ja pakalpojuma sniedzējs ir juridiska persona;

7.3. pakalpojuma sniegšanas vietas nosaukums;

7.4. pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese);

7.5. sniegto pakalpojumu veids;

7.6. kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, tīmekļvietne);

7.7. īslaicīgā pakalpojuma sniegšanas datums.

(Grozīts ar MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 222)

8. Veselības inspekcija savā tīmekļvietnē publicē šādu informāciju par pakalpojuma sniedzēju:

8.1. pakalpojuma sniedzēja vārds, uzvārds, ja pakalpojuma sniedzējs ir fiziska persona, vai pakalpojuma sniedzēja firma, ja pakalpojuma sniedzējs ir juridiska persona;

8.2. pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese) un pakalpojuma sniegšanas vietas nosaukums;

8.3. sniegto pakalpojumu veids;

8.4. īslaicīgā pakalpojuma sniegšanas datums;

8.5. informācija par konstatētiem pārkāpumiem, darbības apturēšanu, darbības izbeigšanu.

9. Pakalpojumu sniedzēji, kuri skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniegšanu ir uzsākuši līdz 2016. gada 1. janvārim, šo noteikumu 2. punktā minēto iesniegumu Veselības inspekcijā iesniedz līdz 2016. gada 1. martam.

10. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Veselības ministrs Guntis Belēvičs
Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 8. decembra
noteikumiem Nr. 693

(Pielikums MK 28.05.2019. noteikumu Nr. 222 redakcijā)

Skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojuma sniedzēja paziņojums par saimnieciskās darbības uzsākšanu

I. Informācija par pakalpojuma sniedzēju

1. Juridiskai personai:

1.1. firma 
1.2. reģistrācijas numurs
1.3. reģistrācijas datums . . .
1.4. juridiskā adrese 
 

(iela, mājas nosaukums vai numurs, dzīvokļa numurs,pilsēta vai ciems, pagasts, novads, pasta indekss)

 

2. Fiziskai personai:

2.1. vārds, uzvārds 
2.2. personas kods vai
personas identifikācijas numurs
2.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (attiecināms, ja nav personas koda vai personas identifikācijas numura)

II. Informācija par skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu

3. Pakalpojuma sniegšanas vietas (salona/kabineta) nosaukums 
  
4. Pakalpojuma sniegšanas vietas adrese
(mobilo skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējam norādīt adresi, kurā iespējams veikt pakalpojuma higiēnas prasību ievērošanas kontroli)
 
 (iela, mājas nosaukums vai numurs, kabineta vai dzīvokļa numurs, pilsēta vai ciems, pagasts, novads, pasta indekss)
5. Kontaktinformācija saziņai ar Veselības inspekciju:
5.1. tālruņa numurs 
5.2. e-pasts 
5.3. tīmekļvietne 
  
6. Kad (norādīt laikposmu) plānots sniegt pakalpojumu Latvijas teritorijā (aizpilda tikai citas Eiropas Savienības dalībvalsts īslaicīgais pakalpojuma sniedzējs) 

III. Sniegtie pakalpojumi (atzīmēt nepieciešamo)

  frizieris
  manikīrs (izņemot ārstniecisko manikīru)
  pedikīrs (izņemot ārstniecisko pedikīru)
  kosmetoloģija, skaistumkopšana, masāža (izņemot ārstniecisko masāžu)
  kosmētiskās injekcijas:
   biorevitalizācija
   mezoterapijas mikroinjekciju procedūras
  cits (norādīt) 
  solārijs
  tetovēšana
  skarifikācija
  mikropigmentācija
  pīrsings (tai skaitā ausu caurduršana)
  publiskas lietošanas peldbaseins
  publiskas lietošanas pirts

Apliecinu, ka visi paziņojumā sniegtie dati ir patiesi.

Apņemos nodrošināt sniegto skaistumkopšanas vai tetovēšanas pakalpojumu atbilstību epidemioloģijas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Apliecinu, ka pakalpojuma sniegšanu veic personas, kuru zināšanas atbilst higiēnas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Paziņojumu aizpildīja   
 (vārds, uzvārds) (paraksts*)
Paziņojuma aizpildīšanas datums* . . .

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

01.07.2019