Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumus Nr. 819 "Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 530

Rīgā 2015. gada 15. septembrī (prot. Nr. 47 13. §)
Noteikumi par īpašajām prasībām diētiskajai pārtikai un tās papildu marķējumam un diētiskās pārtikas reģistrācijas, aprites un valsts nodevas samaksas kārtību
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma
4. panta trešo daļu un 10.1 daļas 3. punktu,
13. panta trešās daļas 3. punktu un 20. panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. īpašas prasības diētiskajai pārtikai un tās papildu marķējumam;

1.2. kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, aptur vai ierobežo tās apriti un anulē reģistrāciju;

1.3. valsts nodevas apmēru par reģistrāciju un valsts nodevas samaksas kārtību.

II. Īpašās prasības diētiskajai pārtikai

2. Diētiskā pārtika ir pārtika, kura tās īpašā sastāva vai ražošanas procesa dēļ ir skaidri nošķirama no parasta patēriņa pārtikas, kura ir piemērota noteiktam uztura mērķim un kuru pārdodot norāda tās piemērotību. Lietojot uzturā diētisko pārtiku, tiek nodrošināta īpaša uzturvērtība:

2.1. personām, kurām ir traucēts gremošanas process vai vielmaiņa;

2.2. personām, kurām ir īpašs fizioloģiskais stāvoklis un kuras, kontrolēti lietojot uzturā noteiktas pārtikas produktos esošas vielas, gūst nepieciešamo labumu;

2.3. veseliem zīdaiņiem vai maziem bērniem.

3. Šo noteikumu 2. punktā minētās diētiskās pārtikas sastāvs un īpašības atbilst paredzētajai diētai noteiktajām prasībām.

4. Pārtikas apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos ir minēti šādi diētiskās pārtikas veidi:

4.1. mākslīgie maisījumi zīdaiņiem un mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem;

4.2. pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem;

4.3. pārtikas produkti ar samazinātu enerģētisko vērtību;

4.4. diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem;

4.5. pārtikas produkti, kas nesatur lipekli.

5. Ražotājs nodrošina diētiskās pārtikas specifiskā sastāva vai īpašību atbilstību paredzētajam produkta lietošanas mērķim.

6. Diētiskā pārtika atbilst visiem pārtikas apriti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kas piemērojami parasta patēriņa pārtikas produktiem, ņemot vērā šo noteikumu 2. punktā minētos nosacījumus.

III. Prasības diētiskās pārtikas papildu marķējumam

7. Diētisko pārtiku, izņemot šo noteikumu 8. un 9. punktā minētos produktus, mazumtirdzniecībā atļauts izplatīt tikai iepakotā veidā, pilnībā pārklātu.

8. Mazumtirdzniecībā neiepakotā veidā atļauts izplatīt diētisko pārtiku, kas paredzēta lietošanai intensīvas muskuļu piepūles gadījumā, ja tā ir sagatavota patēriņam attiecīgajā pārtikas tirdzniecības vietā un galapatērētājam redzamā vietā ir izvietota šo noteikumu 11. punktā minētā informācija, kā arī ir norādīti produkta īpašie lietošanas nosacījumi (brīdinājumi) un alergēni, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulā (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu (turpmāk – regula Nr. 1169/2011).

9. Mazumtirdzniecībā neiepakotā veidā atļauts izplatīt diētisko pārtiku atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas produktiem ar samazinātu enerģētisko vērtību un tās papildu marķējumam, ja tā ir paredzēta vienas vai divu ēdienreižu aizstāšanai svara kontrolei un ir sagatavota tūlītējam patēriņam attiecīgajā pārtikas tirdzniecības vietā, šķīdinot, atšķaidot vai sajaucot noteiktu produkta daļu no oriģināla fasējuma (iepakojuma) atbilstoši lietošanas pamācībai.

10. Izplatot šo noteikumu 9. punktā minēto diētisko pārtiku, galapatērētājam redzamā vietā izvieto informāciju par produkta sastāvu, marķējumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas produktiem ar samazinātu enerģētisko vērtību un to papildu marķējumam, kā arī informāciju par produkta īpašajiem lietošanas nosacījumiem (brīdinājumiem) un produkta alergēniem (nosaukumiem), kā tas minēts regulā Nr. 1169/2011.

11. Diētisko pārtiku marķē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām fasētas pārtikas marķējumam un regulu Nr. 1169/2011, ievērojot šādas papildu prasības:

11.1. produkta tirdzniecības nosaukumu papildina ar norādi par tā īpašo uzturvērtību;

11.2. veseliem zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētajai diētiskajai pārtikai norādi par uzturvērtību aizstāj ar norādi par mērķi, kādam produkts paredzēts;

11.3. marķējot diētisko pārtiku, kas nav minēta šo noteikumu 4. punktā, papildus norāda:

11.3.1. kvalitatīvā vai kvantitatīvā sastāva atsevišķos elementus vai raksturo ražošanas procesu, kurā produktam piešķir īpašo uzturvērtību;

11.3.2. enerģētisko vērtību, kas izteikta kilodžoulos (kJ) un kilokalorijās (kcal);

11.3.3. ogļhidrātu, olbaltumvielu un tauku saturu 100 gramos vai 100 mililitros tirdzniecībai sagatavota produkta un, ja nepieciešams, patēriņam sagatavota produkta daudzumā;

11.3.4. ja enerģētiskā vērtība ir mazāka par 50 kilodžouliem (12 kilokalorijām) 100 gramos vai 100 mililitros tirdzniecībai sagatavota produkta, enerģētiskās vērtības norādi var aizstāt attiecīgi ar vārdiem "enerģētiskā vērtība 100 gramos ir mazāka par 50 kilodžouliem (12 kilokalorijām)" vai "enerģētiskā vērtība 100 mililitros ir mazāka par 50 kilodžouliem (12 kilokalorijām)".

12. Diētisko pārtiku, kas minēta šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā, atļauts raksturot ar vārdu "diētisks" vai "diētai" (attiecīgā locījumā).

13. Marķējot, noformējot un reklamējot parasta patēriņa pārtikas produktus, aizliegts izmantot:

13.1. vārdu "diētisks" vai "diētai" vienu vai kopā ar citiem vārdiem;

13.2. jebkuru marķējumu vai noformējumu, kas var radīt iespaidu, ka parasta patēriņa pārtikas produkti atbilst šo noteikumu 2. punktā minētajiem produktiem.

14. Diētiskās pārtikas marķējums, izmantotās marķēšanas metodes, noformējums un reklāma nedrīkst būt maldinoša (piemēram, nedrīkst piedēvēt produktiem neesošas īpašības vai netieši norādīt, ka tie spēj novērst, ārstēt vai izārstēt slimības). Ir atļauts izplatīt jebkuru derīgu informāciju vai ieteikumus, kas paredzēti tikai medicīnas, uzturzinātnes vai farmācijas speciālistiem.

15. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests) neierobežo vai neaizliedz tirgot šo noteikumu 2. punktā minēto diētisko pārtiku tās sastāva, ražošanas specifikācijas, noformējuma vai marķējuma dēļ, ja tā atbilst šo noteikumu un pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām par diētisko pārtiku.

IV. Diētiskās pārtikas reģistrēšana, aprites apturēšana vai ierobežošana un reģistrācijas anulēšana

16. Diētiskās pārtikas ražotājs, importētājs (ja diētiskā pārtika ražota trešajā valstī), izplatītājs vai iepakotājs (turpmāk – iesniedzējs) šo noteikumu 17. punktā noteiktajā kārtībā paziņo dienestam par šādu diētisko pārtiku pirms tās pirmās laišanas Latvijas tirgū:

16.1. mākslīgie maisījumi zīdaiņiem;

16.2. diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem;

16.3. pārtikas produkti, kas nesatur lipekli;

16.4. pārtikas produkti, kas paredzēti intensīvas muskuļu piepūles gadījumos, īpaši sportistiem;

16.5. pārtikas produkti personām, kurām ir ogļhidrātu vielmaiņas traucējumi (diabēts);

16.6. cita diētiskā pārtika, izņemot diētiskās pārtikas produktus, uz kuriem attiecas normatīvie akti par mākslīgiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, pārtiku zīdaiņiem un maziem bērniem un pārtikas produktiem ar samazinātu enerģētisko vērtību.

17. Iesniedzējs dienestā iesniedz paziņojumu par diētiskās pārtikas reģistrāciju (pielikums) vai nosūta to pa pastu vai elektroniski, ja paziņojums sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Paziņojumam pievieno:

17.1. diētiskās pārtikas marķējuma vai iepakojuma oriģinālu vai oriģināla fotokopiju;

17.2. marķējuma teksta paraugu valsts valodā.

18. Ja šo noteikumu 16. punktā minētā diētiskā pārtika pirms laišanas Latvijas tirgū ir izplatīta citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī, iesniedzējs paziņojumā norāda tās valsts kompetento iestādi, kura pirmā saņēmusi paziņojumu par diētiskās pārtikas laišanu tirgū, un iesniedz tādu pašu informāciju, kādu saņēmusi šī kompetentā iestāde.

19. Lai izvērtētu diētiskās pārtikas atbilstību šo noteikumu 2. punktā un 11.3.1. apakšpunktā minētajām prasībām, dienests var pieprasīt, lai iesniedzējs uzrāda zinātnisko pētījumu rezultātus, kas apstiprina šo atbilstību. Ja pētījuma informācija par diētisko pārtiku ir iekļauta pieejamā publikācijā, norāda atsauci uz šo publikāciju.

20. Dienests 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 17. un 19. punktā minēto dokumentu saņemšanas tos izskata un diētisko pārtiku reģistrē datubāzē. Ja iesniegtie dokumenti neapstiprina diētiskās pārtikas atbilstību šo noteikumu un pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, dienests pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt diētisko pārtiku un paziņo lēmumu iesniedzējam.

21. Dienests par reģistrēto diētisko pārtiku datubāzē ievieto šādu informāciju:

21.1. diētiskās pārtikas nosaukums, fasējuma un pagatavojuma veids;

21.2. diētiskās pārtikas marķējuma teksts un lietošanas mērķi;

21.3. numurs, ar kuru diētiskā pārtika reģistrēta datubāzē;

21.4. diētiskās pārtikas reģistrācijas apliecinājuma izsniegšanas datums un numurs;

21.5. ražotāja un izplatītāja (vai viena no tiem) nosaukums vai fiziskas personas vārds un uzvārds;

21.6. reģistrācijas numurs komercreģistrā vai personas kods (fiziskai personai);

21.7. juridiskā un faktiskā adrese, kontaktpersona un tālruņa numurs.

22. Ja šo noteikumu 16. punktā minētās diētiskās pārtikas marķējuma tekstā izdarītas izmaiņas, kas neattiecas uz diētiskās pārtikas sastāvu, iesniedzējs nekavējoties iesniedz dienestā jauno marķējuma tekstu un dienests izdara izmaiņas datubāzē. Ja reģistrētās diētiskās pārtikas sastāvs tiek mainīts, iesniedzējs paziņo par to dienestam atbilstoši šo noteikumu 16. punktam un maksā valsts nodevu par jauna diētiskās pārtikas produkta reģistrāciju.

23. Ja dienests konstatē, ka vienā vai vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs brīvā apritē atrodas šo noteikumu 4. punktā neminēta diētiskā pārtika, kas neatbilst šo noteikumu 2. punkta nosacījumiem vai var apdraudēt cilvēku veselību, tas var pieņemt lēmumu uz laiku apturēt vai ierobežot diētiskās pārtikas apriti. Dienests izdara atbilstošu atzīmi datubāzē un paziņo lēmumu iesniedzējam, kā arī nekavējoties par to informē Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Komisiju. Informācijā norāda lēmuma pamatojumu. Lēmums par pagaidu ierobežojumiem ir spēkā līdz Eiropas Komisijas atzinuma saņemšanai.

24. Ja dienests iegūst jaunu informāciju vai pārvērtē esošo un konstatē, ka šo noteikumu 4. punktā minētā diētiskā pārtika var apdraudēt cilvēku veselību, lai gan tā atbilst normatīvajiem aktiem, kas nosaka īpašas prasības attiecīgajiem produktu veidiem, tas var pieņemt lēmumu uz laiku apturēt vai ierobežot diētiskās pārtikas apriti. Dienests izdara atbilstošu atzīmi datubāzē un lēmumu nekavējoties paziņo iesniedzējam, kā arī informē par to Zemkopības ministriju, Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Komisiju. Informācijā norāda lēmuma pamatojumu. Lēmums par pagaidu ierobežojumiem ir spēkā līdz Eiropas Komisijas atzinuma saņemšanai.

V. Valsts nodevas apmērs par diētiskās pārtikas reģistrāciju un valsts nodevas samaksas kārtība

25. Ir noteikts šāds valsts nodevas apmērs:

25.1. par tādas diētiskās pārtikas reģistrāciju, kas ražota trešajā valstī un nav laista tirgū citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī, izņemot mākslīgos maisījumus zīdaiņiem, – 227,66 euro;

25.2. par tādas diētiskās pārtikas reģistrāciju, kas ir ražota vai laista tirgū kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, izņemot mākslīgos maisījumus zīdaiņiem, – 99,60 euro;

25.3. par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem – atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par zīdaiņiem paredzēto mākslīgo maisījumu reģistrāciju.

26. Valsts nodevu maksā pirms diētiskās pārtikas reģistrācijas. Ja dienests konstatē diētiskās pārtikas neatbilstību diētiskās pārtikas aprites jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, valsts nodevu neatmaksā.

27. Valsts nodevu maksā vienā no šādiem veidiem:

27.1. dienestā, izmantojot maksājumu karti;

27.2. kredītiestādē vai citā finanšu iestādē, kurai ir tiesības veikt naudas pārskaitījumus.

28. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

VI. Noslēguma jautājums

29. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 16. novembra noteikumus Nr. 1053 "Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai, kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, un valsts nodevu par diētiskās pārtikas reģistrāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 185. nr.; 2011, 122. nr.; 2013, 154. nr.; 2014, 213. nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīvas 2009/39/EK par īpašas diētas pārtikas produktiem.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Pielikums

Ministru kabineta
2015. gada 15. septembra
noteikumiem Nr. 530
Paziņojums par diētiskās pārtikas reģistrāciju

1. Reģistrējamā diētiskā pārtika

 diētiskā pārtika, kas ražota trešajā valstī un nav laista tirgū citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī

 diētiskā pārtika, kas ražota vai laista tirgū kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm

 

(valsts nosaukums un kompetentā iestāde, kas pirmā saņēmusi paziņojumu par diētiskās pārtikas laišanu tirgū)

2. Diētiskā pārtika

2.1. Diētiskās pārtikas nosaukums 
2.2. Ražotājs 
2.3. Ražotāja adrese 
2.4. Pagatavojuma veids 
2.5. Diētiskās pārtikas grupa 
2.5.1. mākslīgie maisījumi zīdaiņiem
2.5.2. diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem
2.5.3. pārtikas produkti, kas nesatur lipekli
2.5.4. pārtikas produkti, kas paredzēti intensīvas muskuļu piepūles gadījumos, īpaši sportistiem
2.5.5. pārtikas produkti personām, kurām ir ogļhidrātu vielmaiņas traucējumi (diabēts)
2.5.6. cita diētiskā pārtika
 
2.6.  Diētiskās pārtikas īpašais sastāvs vai ražošanas process, kura dēļ diētiskā pārtika ir skaidri nošķirama no parasta patēriņa pārtikas un ir piemērota noteiktam uztura mērķim (īss apraksts)

 

3. Iesniedzējs

3.1. Firma (nosaukums) vai
fiziska persona (vārds, uzvārds)
 
3.2. Reģistrācijas numurs komercreģistrā
vai personas kods fiziskai personai
 
3.3. Juridiskā adrese 
3.4. Faktiskā adrese 
3.5. Bankas rekvizīti 
3.6. Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas vai atzīšanas numurs Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzības objektu reģistrā 
3.7. Kontaktpersona 
3.8. Tālruņa numurs 
3.9. E-pasta adrese 

4. Izplatītājs

4.1. Firma (nosaukums) vai
fiziska persona (vārds, uzvārds)
 
4.2. Reģistrācijas numurs komercreģistrā vai personas kods fiziskai personai 
4.3. Juridiskā adrese 
4.4. Faktiskā adrese 
4.5. Bankas rekvizīti 
4.6. Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas vai atzīšanas numurs Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzības objektu reģistrā 
4.7. Kontaktpersona 
4.8. Tālruņa numurs 
4.9. E-pasta adrese 

5. Pievienotie dokumenti

5.1. Marķējuma vai iepakojuma oriģināls vai oriģināla fotokopija ________ eks.

5.2. Marķējuma teksta paraugs valsts valodā uz ______________ lpp.

     

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

  
  

(tālruņa numurs)

 
  

(datums*)

Z.v.*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "Z.v." neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
02.10.2015