Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 14.01.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 819

Rīgā 2018. gada 18. decembrī (prot. Nr. 60 50. §)
Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma
4. panta 10.1 daļas 3. punktu un 20. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā paziņo par Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulā Nr. 609/2013 par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un (EK) Nr. 953/2009, minēto noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu izplatīšanu, kā arī kārtību, kādā tos reģistrē un anulē reģistrāciju;

1.2. valsts nodevas apmēru par šo noteikumu 2. punktā minētajās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrāciju un valsts nodevas samaksas kārtību.

2. Pārtikas uzņēmums paziņo Pārtikas un veterinārajam dienestam (turpmāk – dienests) par šādās grupās ietilpstošu pārtikas produktu (turpmāk – pārtikas produkti) laišanu Latvijas tirgū:

2.1. maisījumi zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem saskaņā ar Komisijas 2015. gada 25. septembra Deleģētās regulas (ES) 2016/127, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro maisījumiem zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, un attiecībā uz informācijas prasībām saistībā ar zīdaiņu un mazu bērnu ēdināšanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013, 12. pantu;

2.2. īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika saskaņā ar Komisijas 2015. gada 25. septembra Deleģētās regulas (ES) 2016/128, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētai pārtikai, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013, 9. pantu;

2.3. svara kontrolei paredzēti pilnīgi uztura aizstājēji saskaņā ar Komisijas 2017. gada 2. jūnija Deleģētās regulas (ES) 2017/1798, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013, 7. pantu.

II. Pārtikas produktu reģistrēšanas un reģistrācijas anulēšanas kārtība

3. Pārtikas uzņēmums dienestā iesniedz paziņojumu par pārtikas produkta reģistrāciju (turpmāk – paziņojums) vai nosūta to pa pastu vai elektroniski, ja paziņojums sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Dienesta tīmekļvietnē pieejams paziņojuma veidlapas paraugs, kurā norāda šādu informāciju:

3.1. par pārtikas produktu:

3.1.1. nosaukumu;

3.1.2. ražotāja nosaukumu, reģistrācijas numuru komercreģistrā, adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi;

3.1.3. pagatavojuma veidu;

3.1.4. fasējuma vienības lielumu;

3.2. pārtikas produkta grupu – maisījumi zīdaiņiem, papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika vai svara kontrolei paredzēti pilnīgi uztura aizstājēji;

3.3. par paziņojuma iesniedzēju:

3.3.1. pārtikas uzņēmuma nosaukumu, fiziskai personai – arī vārdu un uzvārdu;

3.3.2. juridiskai personai – reģistrācijas numuru komercreģistrā un juridisko adresi, fiziskai personai – personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi;

3.3.3. faktisko adresi, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi, vai deklarētās dzīvesvietas adresi;

3.3.4. kontaktpersonu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi;

3.4. par pārtikas uzņēmumu:

3.4.1. pārtikas uzņēmuma nosaukumu, fiziskai personai – arī vārdu un uzvārdu;

3.4.2. juridiskās personas reģistrācijas numuru komercreģistrā un juridisko adresi, fiziskai personai – personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi;

3.4.3. faktisko adresi, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi, vai deklarētās dzīvesvietas adresi;

3.4.4. kontaktpersonu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi;

3.5. par valsts nodevas samaksu – valsts nodevas maksātāju, maksājuma datumu un samaksāto summu;

3.6. par dienesta lēmuma saņemšanas veidu – uz norādīto oficiālo elektronisko adresi, elektroniskā pasta adresi, pasta adresi vai klātienē;

3.7. apliecinājumu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 24 redakcijā)

3.1 Papildus šo noteikumu 3. punktā noteiktajam paziņojumam pārtikas uzņēmums dienestā iesniedz:

3.1 1. marķējuma teksta paraugu latviešu valodā;

3.1 2. marķējuma paraugu oriģinālvalodā vai iepakojuma oriģinālu vai fotokopiju.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 24 redakcijā)

4. Ja paziņojumu iesniedz papīra formā, pārtikas uzņēmums marķējuma teksta paraugu latviešu valodā dienestā papildus iesniedz arī elektroniski, izmantojot pieejamos elektronisko datu nesējus. Šādu kārtību piemēro arī šo noteikumu 8. un 8.1 punktā noteiktajā gadījumā.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 24 redakcijā)

5. Lai izvērtētu pārtikas produkta atbilstību pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, dienests var pieprasīt no pārtikas uzņēmuma jebkuru citu informāciju par pārtikas produktu.

6. Dienests mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

6.1. reģistrēt pārtikas produktu un iekļaut to noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrā (turpmāk – reģistrs), ja dokumenti, ko pārtikas uzņēmums iesniedzis dienestam, ir atbilstoši noformēti un pilnīgi un pārtikas produkts atbilst pārtikas aprites jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

6.2. atteikt reģistrāciju, ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai pārtikas produkts neatbilst pārtikas aprites jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

7. Dienests izveido un uztur reģistru ar pievienotu produkta marķējuma tekstu, kas ir publiski pieejams dienesta tīmekļvietnē.

8. Ja tiek izdarītas izmaiņas reģistrēta pārtikas produkta marķējumā, pārtikas uzņēmums nekavējoties iesniedz dienestā paziņojumu par izmaiņām. Dienesta tīmekļvietnē pieejams attiecīgās veidlapas paraugs. Paziņojumā par izmaiņām norāda šādu informāciju:

8.1. par pārtikas produktu:

8.1.1. pārtikas produkta nosaukumu un reģistrācijas numuru;

8.1.2. izdarītās izmaiņas, kas skar produkta nosaukumu, ražotāja nosaukumu, ražotāja adresi, kontaktpersonu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, pagatavojuma veidu, fasējuma vienības lielumu, lietošanas mērķi vai marķējumu;

8.2. par paziņojuma iesniedzēju:

8.2.1. uzņēmuma nosaukumu, fiziskai personai – arī vārdu un uzvārdu;

8.2.2. juridiskās personas reģistrācijas numuru komercreģistrā un juridisko adresi, fiziskai personai – personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi;

8.2.3. faktisko adresi, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi, vai deklarētās dzīvesvietas adresi;

8.2.4. kontaktpersonu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi;

8.3. par pārtikas uzņēmumu:

8.3.1. pārtikas uzņēmuma nosaukumu, fiziskai personai – arī vārdu un uzvārdu;

8.3.2. juridiskās personas reģistrācijas numuru komercreģistrā un juridisko adresi, fiziskai personai – personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi;

8.3.3. faktisko adresi, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi, vai deklarētās dzīvesvietas adresi;

8.3.4. kontaktpersonu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi;

8.4. norādi par nepieciešamību saglabāt reģistrā iepriekš iekļauto marķējumu, norādot precīzu periodu, līdz kuram reģistrā iepriekš iekļautais marķējums ir saglabājams reģistrā;

8.5. par dienesta lēmuma saņemšanas veidu – uz norādīto oficiālo elektronisko adresi, elektroniskā pasta adresi, pasta adresi vai klātienē;

8.6. apliecinājumu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 24 redakcijā)

8.1 Papildus šo noteikumu 8. punktā minētajam paziņojumam par izmaiņām pārtikas uzņēmums dienestā iesniedz:

8.1 1. marķējuma teksta paraugu latviešu valodā;

8.1 2. marķējuma paraugu oriģinālvalodā vai iepakojuma oriģinālu vai fotokopiju.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 24 redakcijā)

8.2 Dienests mēneša laikā pēc tam, kad saņemts paziņojums par izmaiņām, pieņem lēmumu par izmaiņu izdarīšanu reģistrā vai par atteikumu izdarīt izmaiņas, ja pārtikas produkts neatbilst pārtikas aprites jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 24 redakcijā)

9. Ja dienests saņem jaunu informāciju vai pēc esošās informācijas atkārtotas pārbaudes secina, ka reģistrētais pārtikas produkts rada vai var radīt draudus cilvēku veselībai, dienests pieņem lēmumu anulēt pārtikas produkta reģistrāciju un svītro to no reģistra.

10. Ja reģistrēts pārtikas produkts vairs netiek laists tirgū, pārtikas uzņēmums par to informē dienestu un dienests mēneša laikā svītro pārtikas produktu no reģistra.

10.1 Šo noteikumu 3., 3.1, 8. un 8.1 punktā noteikto informāciju pārtikas uzņēmums var iesniegt arī elektroniski, aizpildot tiešsaistes veidlapu dienesta tīmekļvietnē www.pvd.gov.lv (e-pakalpojums) un identifikācijai izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas personas identifikācijas risinājumu.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 24 redakcijā)

III. Valsts nodevas apmērs un samaksas kārtība par noteiktās grupās ietilpstošiem pārtikas produktiem

11. Valsts nodevu maksā šādā apmērā:

11.1. par tādu pārtikas produktu reģistrāciju, kas ražoti trešajā valstī, izņemot šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētos pārtikas produktus, – 228,00 euro;

11.2. par tādu pārtikas produktu reģistrāciju, kas ir ražoti kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, izņemot šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētos pārtikas produktus, – 100,00 euro;

11.3. par šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto pārtikas produktu reģistrāciju – 43,00 euro.

12. Valsts nodevu maksā pirms šo noteikumu 3. punktā minētā paziņojuma iesniegšanas par pārtikas produktu reģistrāciju.

(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 24)

13. Valsts nodevu maksā vienā no šādiem veidiem:

13.1. dienestā, izmantojot maksājumu karti;

13.2. ar tāda maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

14. Ja maksājumu veic ar maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, persona maksājuma rīkojuma mērķa laukā norāda attiecīgā pārtikas produkta nosaukumu.

15. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē.

IV. Noslēguma jautājumi

16. Atzīt par spēku zaudējušiem:

16.1. Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumus Nr. 962 "Noteikumi par valsts nodevu par zīdaiņiem paredzēto mākslīgo maisījumu reģistrāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 164. nr.; 2013, 154. nr.);

16.2. Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumus Nr. 530 "Noteikumi par īpašajām prasībām diētiskajai pārtikai un tās papildu marķējumam un diētiskās pārtikas reģistrācijas, aprites un valsts nodevas samaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 192. nr.).

17. Pirms šo noteikumu stāšanās spēkā dienestā reģistrētie mākslīgie maisījumi zīdaiņiem un diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem saglabā reģistrētu pārtikas produktu statusu.

18. Šo noteikumu prasības piemēro:

18.1. no 2021. gada 22. februāra – no olbaltumvielu hidrolizātiem ražotiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem;

18.2. no 2022. gada 27. oktobra – svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem.

19. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā –
satiksmes ministrs Uldis Augulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 18. decembra
noteikumiem Nr. 819
Paziņojums par noteiktās grupās ietilpstoša pārtikas produkta reģistrāciju

(Pielikums svītrots ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 24)

2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 18. decembra
noteikumiem Nr. 819
Paziņojums par reģistrēta noteiktās grupās ietilpstoša pārtikas produkta izmaiņām

(Pielikums svītrots ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 24)

14.01.2021