Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2024. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.796

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 38.§)
Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
11.panta 4.1 daļu

1. Noteikumi nosaka kopējo nozvejas apjoma limitu, nozvejas apjoma limitu atsevišķām zivju sugām un zvejas rīku skaita limitu (turpmāk – zvejas limits) sadalījumā pa ūdenstilpēm Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un to izmantošanas kārtību.

2. Atbilstoši šiem noteikumiem un valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" (turpmāk – institūts) zinātniskajam pamatojumam zvejas limitus nosaka kā pieļaujamo zvejas rīku skaitu (tīkliem – tīklu garuma metrus), kopējo nozvejas apjomu un nozvejas apjomu atsevišķām zivju sugām, kuru katru gadu atļauts izmantot attiecīgajos iekšējos ūdeņos.

3. Iekšējos ūdeņos noteikti šādi zvejas limiti:

3.1. zivju tīklu limits (metros) ezeros (1. pielikums);

3.2. zivju murdu limits Buļļupē, Daugavā un tās ūdenskrātuvēs (2. pielikums);

3.3. zivju murdu limits ezeros (3. pielikums);

3.4. zušu zvejas rīku limits ūdenstilpēs (4. pielikums);

3.5. vēžu murdu limits ezeros (5. pielikums);

3.6. nēģu zvejas rīku limits upēs (6. pielikums);

3.7. trīsuļodu kāpuru ieguves limits ezeros (7. pielikums);

3.8. repšu zvejas limits ezeros (8. pielikums);

3.9. kopējais nozvejas apjoma limits un nozvejas apjoma limits komerciālajā zvejā atsevišķām zivju sugām ezeros (9. pielikums);

3.10. kopējais nozvejas apjoma limits un nozvejas apjoma limits komerciālajā zvejā atsevišķām zivju sugām upēs (10. pielikums);

3.11. zvejas tīklu limits – 75 metri (kopējais garums) – ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 719)

4. Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas vai ar kuras administratīvo teritoriju robežojas ūdenstilpes, ievērojot normatīvos aktus par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību un normatīvos aktus par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos, kā arī šajos noteikumos noteiktos zvejas limitus, veic šādas darbības:

4.1. ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, – iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi (turpmāk – zvejnieki);

4.2. ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder to īpašniekam, – izvērtē attiecīgo privāto ūdeņu īpašnieka paziņojumu par zvejas limitu izmantošanu vai kopīpašumā esošo privāto ūdeņu īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas limitu sadali atbilstību normatīvajiem aktiem, kas regulē ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, un normatīvajiem aktiem par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos un paziņo Valsts vides dienestam par zvejas limitu sadales atbilstību konkrētajai ūdenstilpei noteiktajam zvejas limitam;

4.3. nodrošina, lai zvejniekiem iedalītais zvejas limita apmērs nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo zvejas limitu, kā arī uzrauga, lai limitu summārais apmērs, kas norādīts privāto ūdeņu īpašnieku paziņojumos par zvejas limitu izmantošanu vai kuru nosaka īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas limitu sadali, nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.

5. Ja ūdenstilpe atrodas vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā vai robežojas ar to, pašvaldības savstarpēji vienojas par šajos noteikumos noteikto zvejas limitu sadali, ievērojot kopējo zvejas rīku pieprasījumu skaitu, piekrastes zonu apdzīvotību, pašvaldības teritorijā ietilpstošo ūdenstilpes platību, sauszemes teritorijas garumu, kas robežojas ar krasta līniju, vai citus attiecīgajām pašvaldībām pieņemamus faktorus. Par panākto vienošanos par limitu sadalījumu pašvaldības divu nedēļu laikā paziņo Valsts vides dienestam.

6. Ja pašvaldības saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu nevar panākt savstarpēju vienošanos par ūdenstilpei noteiktā kopējā zvejas limita sadali, jautājumu pēc iesaistīto pašvaldību ierosinājuma izskata attiecīgo pašvaldību, Zemkopības ministrijas un Valsts vides dienesta pārstāvju kopīgā sanāksmē.

7. Pašvaldība, sadalot šajos noteikumos noteiktos zvejas limitus zvejniekiem, ievēro šādus principus:

7.1. zvejai šo noteikumu 1. pielikumā minētajos ezeros katram zvejniekam iedala konkrētu tīklu garuma limitu metros. Šādi iedalītos limitus summē, iepriekš noapaļojot katra tīkla garumu līdz skaitlim, kas beidzas ar "0" vai "5". Tīklu garuma limita vietā zvejniekiem zvejai ezeros var iedalīt zivju murdu limitu ar nosacījumu, ka viens murds atbilst 30 metru tīklu garuma limitam;

7.2. šo noteikumu 9. un 10. pielikumā noteikto nozvejas apjoma limitu atsevišķām zivju sugām sadala zvejniekiem komerciālajā zvejā proporcionāli tiem attiecīgajos iekšējos ūdeņos iedalītajam zvejas rīku limitam (tīklu garuma metriem vai murdu skaitam), kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 1., 2. vai 3. pielikumu;

7.3. zvejai ūdenstilpēs ar zivju murdiem, zušu murdiem, zušķērājiem vai vēžu murdiem saskaņā ar zvejas limitiem, kas noteikti šo noteikumu 2., 3., 4. un 5. pielikumā, zvejniekiem iedala zvejas rīku limita daļu, ko nosaka kā konkrētu attiecīgā veida zvejas rīku skaitu;

7.4. nēģu zvejai upēs saskaņā ar zvejas limitiem, kas noteikti šo noteikumu 6. pielikumā, zvejniekam iedala zvejas rīku limitu vai tā daļu, ko nosaka kā konkrētu nēģu zvejas rīku veidu un skaitu, norādot to izvietojumu atbilstoši šo noteikumu 6. pielikumā minētajiem upes posmiem un vietām;

7.5. repšu zvejai ezeros, ievērojot šo noteikumu 8. pielikumā noteiktos zvejas limitus, zvejniekam iedala konkrētu tīklu garuma limitu metros. Šādi iedalītos limitus summē, iepriekš noapaļojot katra tīkla garumu līdz skaitlim, kas beidzas ar 0 vai 5;

7.6. limitu zvejai ar zivju vadu šo noteikumu 9. pielikumā minētajos ezeros nosaka, aizstājot visu attiecīgajam ezeram šo noteikumu 1. vai 3. pielikumā noteikto kopējo zvejas rīku skaita limitu ar viena zivju vada limitu, un zvejā ievēro attiecīgajam ezeram noteikto kopējo nozvejas apjoma limitu un nozvejas apjoma limitu atsevišķām zivju sugām. Citos šo noteikumu 1. vai 3. pielikumā minētajos ezeros zivju vada limitu var noteikt, izdarot šajos noteikumos atbilstošus grozījumus pēc pašvaldības ierosinājuma saskaņā ar šo noteikumu 8. punktu;

7.7. trīsuļodu kāpuru ieguvei ezeros saskaņā ar zvejas limitiem, kas noteikti šo noteikumu 7. pielikumā, zvejniekam iedala nozvejas limita daļu, ko nosaka kā konkrētu trīsuļodu kāpuru ieguves apjomu tonnās vai kilogramos. Ikgadējā zvejas tiesību nomas līguma protokolā ieraksta trīsuļodu kāpuru rāmju skaitu, kuru paredzēts izmantot iedalītā nozvejas limita ieguvei;

7.8. zvejai šo noteikumu 1. pielikumā minētajos privātajos ezeros, kā arī privātajos ezeros, uz kuriem attiecas šo noteikumu 3.11. apakšpunktā noteiktais zvejas tīklu limits, zvejniekam iedala (vai privāto ūdeņu īpašnieki sadala) tīklu garuma limitu vienībās, kas nav mazākas par 15 metriem, bet zvejai publiskajos ezeros zvejniekam iedala tīkla garuma limitu vienībās, kas nav mazākas par 30 metriem;

7.9. katram zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt šādus limitus:

7.9.1. – zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita;

7.9.2. – tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos;

7.10. ja, izmantojot Zvejniecības likumā noteikto komerciālajai zvejai paredzēto priekšroku, komercdarbībai zvejniecībā licencēto zvejnieku iesniegtie zvejas limitu pieprasījumi sasniedz attiecīgās pašvaldības iekšējos ūdeņos noteikto kopējo zvejas limitu, kas vairs neļauj iedalīt zvejas limitus pašpatēriņa zvejai vai licencētās rūpnieciskās zvejas organizēšanai, pašvaldībai ir tiesības šīm vajadzībām nodalīt atsevišķu zvejas rīku limita daļu, kas nepārsniedz piecus procentus no attiecīgā zvejas rīku veida kopējā limita, ievērojot Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā minētos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 31)

8. Pašvaldības reizi gadā līdz 1. jūlijam iesniedz institūtā priekšlikumus par nepieciešamo zvejas limitu maiņu iekšējos ūdeņos, kā arī par nozvejas apjoma limita piešķiršanu publiskajos ezeros, ja tiek plānots uzsākt komerciālo zveju ezeros, kas nav minēti šo noteikumu 9. pielikumā. Minētos priekšlikumus par zvejas limitu maiņu iekšējos ūdeņos, kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, pašvaldība pirms iesniegšanas institūtā saskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Institūts:

8.1. mēneša laikā izvērtē iesniegtos priekšlikumus, apkopo kopējā nozvejas apjoma limita apguves datus un atsevišķu zivju sugu nozvejas apjomu ezeros un upēs iepriekšējā gadā un par pašvaldību priekšlikumiem vai citām nepieciešamajām zvejas limitu izmaiņām ūdenstilpēs sagatavo zinātnisko pamatojumu ar secinājumiem un ieteikumiem zvejas limita izmaiņām attiecīgajos ūdeņos. Zinātnisko pamatojumu iesniedz Zemkopības ministrijā;

8.2. zinātniskajā pamatojumā ietver informāciju par zivju resursu pētniecību un izmantošanu konkrētajā ūdenstilpē, par kopējo un atsevišķu zivju sugu krājumu stāvokli vai nozvejas datu analīzi, kurā izmanto institūta rīcībā esošos datus par maksimāli pieejamo laikposmu.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 31 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.12.2017. noteikumiem Nr. 710)

9. Zemkopības ministrija apkopo institūta attiecīgajos zinātniskajos pamatojumos izvērtētos un atbalstītos pašvaldību priekšlikumus un citus institūta priekšlikumus par nepieciešamajām zvejas limitu izmaiņām un iesniedz Ministru kabinetā atbilstošu tiesību akta projektu. Zemkopības ministrija noteikumu projekta anotācijā sniedz atsauci uz institūta zinātnisko pamatojumu, kā arī, ja šāds pamatojums ir pētnieciskā darba sastāvdaļa, norāda, kur iespējams pilnībā iepazīties ar informāciju par attiecīgo pētījumu.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 31 redakcijā)

9.1 Ievērojot Zvejniecības likuma 16. panta pirmo daļu, Zemkopības ministrijai ir tiesības zvejai īpašos un zinātniskās izpētes nolūkos attiecīgajos ūdeņos un uz konkrētu laiku paredzēt atsevišķu zivju sugu vai kopējā nozvejas apjoma limitu, kas tiek noteikts papildus šo noteikumu 9. un 10. pielikumā norādītajam limita apjomam.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 719 redakcijā)

10. Saskaņā ar šo noteikumu 7.9.1. apakšpunktu pašvaldības iedalīto zivju murdu limitu pašpatēriņa zvejai Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos (ievērojot ledus apstākļus ūdenstilpēs 2015. gadā, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 15. aprīlim) atļauts aizstāt ar tīklu limitu šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteiktajā proporcijā, ko norāda rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolā un izsniegtajā zvejas licencē 2015. gadam.

11. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr. 796

(Pielikums MK 21.11.2023. noteikumu Nr. 668 redakcijā)

Zivju tīklu limits ezeros

Nr.
p. k.

Ezera nosaukums

Pagasts vai pilsēta

Tīklu limits (metri)

Alūksnes novads

1.

ĶiploksZeltiņu pagasts

150

2.

Lukumītis (Lukumietis)Mārkalnes pagasts

250

3.

Murata ezersZiemera pagasts

200

4.

PātražsZeltiņu pagasts

100

5.

RaipalsVeclaicenes pagasts

160

6.

Sudals (Sudalezers)Zeltiņu pagasts

4851

7.

Vaidavas ezersZiemera pagasts

105

Augšdaugavas novads

8.

AkmenkaDemenes pagasts

120

9.

Āzišķu ezersProdes pagasts

90

10.

Dvīta ezersPilskalnes pagasts

255

11.

Kumbuļu ezersDemenes pagasts

150

12.

Laucesas ezersMedumu pagasts

665

13.

Lielais Kolupa ezersKalupes pagasts

3502

14.

Lielais Kumpinišku ezersMedumu pagasts

320

15.

Riču ezersDemenes pagasts

4825

16.

Sasaļu ezersSventes pagasts

170

17.

Sitas ezersSkrudalienas pagasts

705

18.

Skuķu ezersPilskalnes pagasts

215

19.

Sventes ezersSventes pagasts

3240

20.

Šēnheidas ezersSkrudalienas pagasts

200

21.

Šķirnates ezersDemenes pagasts

95

22.

Veirūgnes ezersDubnas pagasts

4902

23.

UgarinkaDemenes pagasts

115

Balvu novads

24.

KalnisRugāju pagasts

3351

25.

LazdagsRugāju pagasts

5901

26.

Nastrovas ezersSusāju pagasts

90

27.

Orlovas ezersLazdulejas pagasts

230

28.

Svātiunes ezersBaltinavas pagasts

145

Cēsu novads

29.

AlaukstsTaurenes pagasts, Vecpiebalgas pagasts

3465

30.

Ilzes ezersTaurenes pagasts

150

31.

InesisInešu pagasts

2300

32.

Lielais BauzisRaiskuma pagasts

3503

33.

MazumsVaives pagasts

155

34.

Mazais BauzisRaiskuma pagasts

1903

35.

NedzisInešu pagasts

245

36.

Stupēnu ezersTaurenes pagasts

105

37.

TaunsVecpiebalgas pagasts

250

38.

Taurenes ezersTaurenes pagasts

120

39.

ZobolsVecpiebalgas pagasts

300

Daugavpils valstspilsēta

40.

ŠuņazarsDaugavpils

275

Dienvidkurzemes novads

41.

Durbes ezersDunalkas pagasts, Durbes pagasts, Tadaiķu pagasts

750

42.

Sepenes ezersEmbūtes pagasts

290

43.

Tāšu ezersMedzes pagasts

165

Dobeles novads

44.

Zebrus ezersBikstu pagasts

500

Gulbenes novads

45.

Augulienas ezersBeļavas pagasts

210

46.

Ādmiņu ezersLejasciema pagasts

125

47.

Galgauskas ezersGalgauskas pagasts, Lejasciema pagasts

100

48.

KalnisLitenes pagasts, Stradu pagasts

3354

49.

Ludza ezersStāmerienas pagasts

1000

50.

LazdagsStradu pagasts

5904

51.

Lielais Virānes ezersTirzas pagasts

300

52.

MezītisStradu pagasts

160

53.

Pintelis (Liss)Beļavas pagasts

240

54.

Pogas ezersStāmerienas pagasts

160

55.

Sprīvulis (Putriņu ezers)Beļavas pagasts

200

56.

Stāmerienas ezersStāmerienas pagasts

345

57.

Sudals (Sudalezers)Lejasciema pagasts

4855

58.

UšursJaungulbenes pagasts

300

Jēkabpils novads

59.

Ilzu ezers (Garais ezers)Rites pagasts

250

60.

Krīgānu ezersRites pagasts

145

61.

Piksteres ezersViesītes pagasts

535

62.

Saukas ezersSaukas pagasts

920

63.

Viņaukas ezersRites pagasts

270

64.

Vīķu ezersSēlpils pagasts

530

Krāslavas novads

65.

Aksenovas ezersŠķeltovas pagasts

500

66.

Arla ezersAndzeļu pagasts

110

67.

AulejsAulejas pagasts

710

68.

ĀrdavsKombuļu pagasts

1030

69.

Baltais ezersIndras pagasts

210

70.

Baltais ezersRobežnieku pagasts

150

71.

Bierža ezersAulejas pagasts

580

72.

Bižas ezers (Bīžas ezers)Andrupenes pagasts

430

73.

CierpsAulejas pagasts

500

74.

CārminsAulejas pagasts

790

75.

Dreidzs (Drīdža ezers)Kombuļu pagasts, Skaistas pagasts

2400

76.DubulisKastuļinas pagasts270

77.

Eša ezers (Ežezers)Ezernieku pagasts

1500

78.

JazinksGrāveru pagasts

1020

79.Idana

Kastuļinas pagasts

130

80.

IldzsSkaistas pagasts

150

81.

IļdžsRobežnieku pagasts

115

82.

IžiunsSkaistas pagasts

305

83.Ižuna

Kastuļinas pagasts

1150

84.

Garais ezersIndras pagasts

235

85.

Garais ezersRobežnieku pagasts

385

86.Geraņimovas Ilzas ezersKastuļinas pagasts1195

87.

Kaitras ezersAsūnes pagasts

180

88.

Kaļveiša ezersGrāveru pagasts

120

89.

Karašu ezersŠķeltovas pagasts

225

90.

Kombuļa ezersKombuļu pagasts

210

91.Koškinas ezersKastuļinas pagasts395

92.

Kuļa ezersSkaistas pagasts

145

93.Kustaru ezersKastuļinas pagasts620

94.

Lielais AsūnesAsūnes pagasts

85

95.

Lielais GauslsAulejas pagasts

420

96.

Lielais Gusena ezers (Lielais Ūseņa ezers)Robežnieku pagasts

530

97.

Lielais OžuknsSkaistas pagasts

200

98.

Mazais GauslsAulejas pagasts

105

99.

Mušas ezers (Dunsku ezers)Kastuļinas pagasts

120

100.

Nauļānu ezersRobežnieku pagasts

150

101.Okras ezersKastuļinas pagasts220

102.

OlksnsKrāslavas pagasts

240

103.

Olovecs (Olouss)Andrupenes pagasts

940

104.

OrmijsRobežnieku pagasts

200

105.

Osvas ezersBērziņu pagasts

172

106.

OtsKombuļu pagasts

460

107.

Plaudiņa ezersAulejas pagasts

85

108.RušonsKastuļinas pagasts463012

109.

Saviņu ezers (Saveļu ezers)Grāveru pagasts

215

110.

SkaistsKrāslavas pagasts

207

111.

StirnsKalniešu pagasts

300

112.

Šķeltovas ezersŠķeltovas pagasts

120

113.

Udrijas ezersEzernieku pagasts

240

114.

Visolda ezersAndrupenes pagasts

515

115.

Zirga ezersKrāslavas pagasts

160

116.

Žuguru ezersAndrupenes pagasts

145

Kuldīgas novads

117.

Kukšu ezersAlsungas pagasts

240

118.

Vilgāles ezersKurmāles pagasts

750

Limbažu novads

119.

AuziņezersLimbažu pagasts

294

120.

Āsteres ezersViļķenes pagasts

250

121.

Katvarezers (Pepītis)Katvaru pagasts

205

122.

Lielais Ozolmuižas ezersBrīvzemnieku pagasts

85

123.

RiebezersLimbažu pagasts

320

Ludzas novads

124.

Diunokļa ezersLudzas pilsēta

245

125.

Dukanu ezersCirmas pagasts

400

126.

Dziļais ezersIstras pagasts

170

127.

Križutas ezersCirmas pagasts

200

128.

Lielais Kūrmas ezersPildas pagasts

250

129.

Mazais Kūrmas ezersPildas pagasts

180

130.

Nierzas ezersNirzas pagasts

2070

131.

Pildas ezersŅukšu pagasts

1055

132.

Zilezers (Sīnojs)Līdumnieku pagasts

200

133.

Zviergzdines ezersZvirgzdenes pagasts

380

Madonas novads

134.

DriksnisĻaudonas pagasts

110

135.

Dūku ezersMārcienas pagasts

220

136.

Jumurdas ezersJumurdas pagasts

635

137.

Kaņepēnu ezersBērzaunes pagasts

215

138.

Labones ezersMārcienas pagasts

125

139.

Lazdonas ezersLazdonas pagasts

175

140.

Lielais LīdērisAronas pagasts

375

141.

LiezērisLiezēres pagasts

315

142.

LubānsBarkavas pagasts, Ošupes pagasts

176406

143.

Mazais Virānes ezersCesvaines pagasts

125

144.

Odzienas ezersMētrienas pagasts

220

145.

PakšēnsJumurdas pagasts

130

146.

PulgosnisĒrgļu pagasts

260

147.

Rāceņu ezers (Plaksnis)Lazdonas pagasts

150

148.

SalājsVestienas pagasts

190

149.

SezērisLiezēres pagasts

100

150.

StirnezersSausnējas pagasts

305

151.

ŪbērisLiezēres pagasts

105

Ogres novads

152.

PečorsĶeipenes pagasts

255

Preiļu novads

153.

Bicānu ezersRušonas pagasts

575

154.

Bieržgaļa ezersAglonas pagasts

450

155.

CirišsAglonas pagasts

2815

156.

Kameņecas IlzisAglonas pagasts

120

157.

Kategrades ezersRušonas pagasts

375

158.

Lielais Kolupa ezersRožkalnu pagasts

3507

159.

Pelēča ezersAizkalnes pagasts

240

160.

RušonsRušonas pagasts

463013

161.

PakalnisAglonas pagasts

250

162.

SalmejsRušonas pagasts

315

163.

Šusta ezersAizkalnes pagasts

205

164.

Veirūgnes ezersPelēču pagasts

4907

165.

Zolvas ezersRušonas pagasts

1094

Rēzeknes novads

166.

Adamovas ezers (Odumovas ezers)Vērēmu pagasts

640

167.

Ciskodu ezers (Tiskādu ezers)Silmalas pagasts

670

168.

Černostes ezersMaltas pagasts

800

169.

Idzipoles ezersKaunatas pagasts

165

170.

Ilzas ezersMākoņkalna pagasts

120

171.

Ismeru ezers (Žogotu ezers)Čornajas pagasts

900

172.

KaugursMākoņkalna pagasts

150

173.

Lielais Kiuriņa ezersGaigalavas pagasts

205

174.

Lielais Svieteņu ezersGaigalavas pagasts

85

175.

LubānsGaigalavas pagasts, Nagļu pagasts

176408

176.

Meirānu ezersBērzgales pagasts

685

177.

Micānu ezersBērzgales pagasts

400

178.

Pujatu ezersNautrēnu pagasts

100

179.

Pušas ezersPušas pagasts

1125

180.

Rāznas ezersČornajas pagasts, Kaunatas pagasts, Mākoņkalna pagasts

17175

181.

RušonsFeimaņu pagasts

463014

182.

SedziersLendžu pagasts

250

183.

SolojsMākoņkalna pagasts

575

184.

Sološnīku ezersDricānu pagasts

300

185.

Svātovas ezersPušas pagasts

800

186.

StībraišsMākoņkalna pagasts

100

187.

Umaņu ezers (Umins)Pušas pagasts

590

188.

Viraudas ezersMākoņkalna pagasts

370

189.

ViraudsLendžu pagasts

355

190.

Zeļteņu ezers (Sološu ezers)Lendžu pagasts

300

Ropažu novads

191.

Sunīšu ezersGarkalnes pagasts

100

Siguldas novads

192.

Aijažu ezersLēdurgas pagasts

700

Smiltenes novads

193.

Auļukalna ezersDrustu pagasts

85

194.

Garais ezersTrapenes pagasts

80

195.

BrengūzisDrustu pagasts

120

196.

Draudzesskolas ezersDrustu pagasts

130

197.

DūķisDrustu pagasts

85

198.

Kreiļu ezersDrustu pagasts

185

199.

Lizdoles ezersLaunkalnes pagasts

300

200.

LubūzisRaunas pagasts

115

201.

SeisumsDrustu pagasts

120

202.

Zvārtavas ezersGaujienas pagasts

125

Talsu novads

203.

Engures ezersMērsraga pagasts

59809

204.

Gulbju ezersĢibuļu pagasts

310

205.

Kalvenes ezersĢibuļu pagasts

115

206.

LubezersĀrlavas pagasts

490

207.

Laidzes ezers (Sārcenes ezers)Laidzes pagasts

540

208.

Mordangas-Kāņu ezersĢibuļu pagasts

235

209.

PluncezersĢibuļu pagasts

110

210.

Sasmakas ezersĀrlavas pagasts

1035

211.

Spāres ezersĢibuļu pagasts

1030

Tukuma novads

212.

Dzirciema ezersZentenes pagasts

110

213.

Engures ezersEngures pagasts, Zentenes pagasts

598010

214.

Kliģu ezersLestenes pagasts

120

215.

Pālansu ezersLestenes pagasts

85

216.

Valguma ezersSmārdes pagasts

280

Valkas novads

217.

Bērzu ezersĒrģemes pagasts

95

218.

Cepšu ezers (Cepsis)Kārķu pagasts

130

219.

SalainisZvārtavas pagasts

230

220.

VadainisZvārtavas pagasts

145

221.

Valdis (Valžezers)Ērģemes pagasts

115

222.

VēderisZvārtavas pagasts

230

Valmieras novads

223.

Baznīcas ezersTrikātas pagasts

85

224.

BurtnieksBurtnieku pagasts, Matīšu pagasts, Vecates pagasts

1000

225.

Dauguļu MazezersDikļu pagasts

275

226.

Dutkas ezersTrikātas pagasts

85

227.

Ķiruma ezers (Kreņa ezers)Vecates pagasts

200

228.

Lielais BauzisVaidavas pagasts

35011

229.

Mazais BauzisVaidavas pagasts

19011

Ventspils novads

230.

IlziķisUsmas pagasts

90

231.

Puzes ezersPuzes pagasts

1125

232.

TirukšezersUsmas pagasts

145

233.

Usmas ezersUsmas pagasts

700015

  

Piezīmes.
1 Kopā ar Gulbenes novadu.
2 Kopā ar Preiļu novadu.
3 Kopā ar Valmieras novadu.
4 Kopā ar Balvu novadu.
5 Kopā ar Alūksnes novadu.
6 Kopā ar Rēzeknes novadu.
7 Kopā ar Augšdaugavas novadu.
8 Kopā ar Madonas novadu.
9 Kopā ar Tukuma novadu.
10 Kopā ar Talsu novadu.
11 Kopā ar Cēsu novadu.
12 Kopā ar Preiļu novadu un Rēzeknes novadu.
13 Kopā ar Krāslavas novadu un Rēzeknes novadu.
14 Kopā ar Krāslavas novadu un Preiļu novadu.
15 Tīklu garuma limita vietā var iedalīt zivju murdu limitu ar nosacījumu, ka viens murds atbilst 50 metru tīklu garuma limitam. Ezerā vienlaikus var izmantot ne vairāk par 70 zivju un (vai) zušu murdiem.

2. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.796
Zivju murdu limits Buļļupē, Daugavā un tās ūdenskrātuvēs

(Pielikums MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 804 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Upes vai ūdenskrātuves nosaukums

Murdu skaits

1.

Aizkraukles novads, Jēkabpils novadsPļaviņu ūdenskrātuve

40

2.

Aizkraukles novads, Ogres novadsDaugava

52

3.

Augšdaugavas novadsDaugava

145

4.

Jēkabpils novadsDaugava

81

5.

Krāslavas novadsDaugava

67

6.

Ķekavas novadsDaugava

3

7.

Ķekavas novads, Ogres novads, Salaspils novadsRīgas ūdenskrātuve

35

8.

Līvānu novadsDaugava

31

9.

Ogres novadsĶeguma ūdenskrātuve

25

10.

Rīgas valstspilsētaBuļļupe

61

11.

Rīgas valstspilsētaDaugava

522

12.

Salaspils novadsDaugava

6

Piezīmes.
1 Tai skaitā četri murdi ar sētas garumu līdz 30 m un divi murdi ar sētas garumu, kas pārsniedz 30 m.
2 Tai skaitā 25 murdi ar sētas garumu līdz 30 m un 27 murdi ar sētas garumu virs 30 m.

3. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr. 796

(Pielikums MK 29.11.2022. noteikumu Nr. 750 redakcijā)

Zivju murdu limits ezeros

Nr.
p. k.

Pašvaldība

Ezers

Murdu skaits

1.

Dienvidkurzemes novadsPapes

52

2.

Liepājas valstspilsēta, Dienvidkurzemes novadsLiepājas

1321

3.

Krāslavas novadsSīvera

135

4.

Ludzas novadsLielais Ludzas

110

5.

Preiļu novads, Rēzeknes novadsFeimaņu

64

6.Ventspils novadsUsmas702

Piezīmes.

1 Tai skaitā 114 murdu ar sētas garumu līdz 30 m un 18 murdu ar sētas garumu virs 30 m.

2 Zivju murdi Usmas ezerā var tikt aizstāti ar zušu murdiem, ievērojot konkrētajam komerciālās zvejas zvejniekam iedalītā zušu murdu limita kopskaitu, bet nepārsniedzot vienlaikus kopējo zivju murdu un zušu murdu skaitu Usmas ezerā – 70 murdu. Maksimālais limits zivju murdiem Usmas ezerā – ne vairāk kā 50 % no konkrētajam komerciālās zvejas zvejniekam iedalītā tīklu un zivju murdu limita kopgaruma (par pilniem 100 metriem).

4. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr. 796

(Pielikums MK 21.11.2023. noteikumu Nr. 668 redakcijā)

Zušu zvejas rīku limits ūdenstilpēs

1. Zušu murdu (sētas garums līdz 30 m) limits ezeros

Nr.
p. k.

Pašvaldība

Ezers

Murdu skaits

1.

Cēsu novadsAlauksta

6

2.

Gulbenes novadsLudza

18

3.

Ludzas novadsCirmas

30

4.

Rēzeknes novadsIsmeru (Žogotu)

10

5.

Rīgas valstspilsētaĶīšezers

15

6.

Ropažu novadsLielais Baltezers

3

7.

Ventspils novadsUsmas

701

 

Piezīme. 1 Zušu murdi Usmas ezerā no katra gada 1. jūnija līdz nākamā gada 15. aprīlim var tikt aizstāti ar zivju murdiem, ievērojot konkrētajam komerciālās zvejas zvejniekam iedalītā zivju murdu limita kopskaitu, bet nepārsniedzot vienlaikus kopējo zivju murdu un zušu murdu skaitu Usmas ezerā – 70 murdu.

 

2. Zušu murdu (sētas garums līdz 30 m) limits no ezeriem iztekošās ūdenstecēs

Nr.
p. k.

Pašvaldība

Ūdensteces nosaukums

Ūdensteces posma garums no iztekas, kurā izvietojami murdi

Murdu skaits

1.

Krāslavas novadsNarūtas upe3 km no Eša ezera (Ežezera)

2

2.

Krāslavas novadsDubnas upe0,7 km no Sīvera ezera uz Ārdavas ezeru

7

3.

Krāslavas novadsDubnas upe0,7 km no Ārdavas ezera uz Lejas ezeru

7

4.

Krāslavas novadsKanāls, kas savieno Ata ezeru (Ota ezeru) ar Ārdavas ezeru0,2 km no Ata ezera (Ota ezera) uz Ārdavas ezeru

2

5.

Krāslavas novadsKanāls, kas savieno Drīdža ezeru ar Ata ezeru (Ota ezeru)0,1 km no Drīdža ezera

1

6.

Krāslavas novadsKanāls, kas savieno Geraņimovas Ilzas ezeru ar Rušona ezeru0,17 km no Geraņimovas Ilzas ezera

2

7.

Ventspils novadsEngures upe3 km no Usmas ezera

4

 

3. Zušu murdu (sētas garums līdz 30 m) limits Cirīšu HES pievadkanālā

Nr.
p. k.

Pašvaldība

Ūdensteces nosaukums

Murdu skaits

1.

Preiļu novadsCirīšu HES pievadkanāls

1

 

4. Zušķērāju limits no ezera iztekošajās ūdenstecēs

Nr.
p. k.

Pašvaldība

Ūdensteces nosaukums

Ūdensteces posma garums no iztekas, kurā izvietojams zušķērājs

Zušķērāju skaits

1.

Alūksnes novadsAlūksnes upe0,2 km no Alūksnes ezera

1

2.

Cēsu novadsSilakroga upīte0,05 km no Alauksta ezera

1

3.

Jēkabpils novadsDūņupe0,05 km no Saukas ezera

1

4.

Ludzas novadsMuizinieku grāvis1,4 km no Cirmas ezera

1

5.

Ludzas novadsMuizinieku grāvis0,9 km no Cirmas ezera

1

6.

Ludzas novadsPoguļankas strauts0,1 km no Cirmas ezera

1

7.

Madonas novadsVesetas upe0,05 km no Kālezera

1

5. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.796
Vēžu murdu limits ezeros

(Pielikums MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 804 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Ezers

Murdu skaits

1.

Kuldīgas novadsKukšu

20

2.

Madonas novadsLielais Līdēris

20

3.

Preiļu novadsBicānu

60

6. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr. 796
Nēģu zvejas rīku limits

(Pielikums MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 858 redakcijā)

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Upe

Zvejai atļautās upes vietas

Zvejas rīku limits

Zvejas limita izmantošanas papildu nosacījumi

1.

Ādažu novadsGaujalejpus dzelzceļa tilta122 murdine vairāk par 15 murdiem vienā rindā
Ādaži, pirms valsts autoceļa A1 Gaujas tiltatacis (2 murdi)1gada nozvejas limits ne vairāk kā 160 kg

2.

Dienvidkurzemes novadsSakaPāvilosta16 murdi4 rindas pa 4 murdiem no kreisā krasta

3.

Kuldīgas novadsVentalejpus Ventas rumbas Kuldīgātacis Nr. 1 (3 murdi)ne tuvāk par 50 m no rumbas
lejpus Ventas rumbas Kuldīgātacis Nr. 2 (3 murdi)ne tuvāk par 50 m no rumbas
lejpus Ventas rumbas Kuldīgātacis Nr. 3 (6 murdi)no labā krasta, ne tuvāk par 500 m no rumbas, murdi divās grupās

4.

Limbažu novadsSalacaSalacgrīvas pilsētatacis Nr. 1 (80 murdu)murdi no kreisā krasta
lejpus Pociema tiltatacis Nr. 2 (30 murdu)murdi no kreisā krasta
lejpus Pociema tiltatacis Nr. 3 (25 murdi)murdi no kreisā krasta

5.

Limbažu novadsSvētupelejpus Svētciematacis (1 murds)

6.

Limbažu novadsVitrupeVitrupe2 murdi

7.

Rīgas valstspilsētaDaugavaRīga175 murdi un 15 tīklitai skaitā 10 murdu ar sētām

8.

Salaspils novadsDaugavalejpus Rīgas HES35 murdi un 16 tīkli

9.

Saulkrastu novadsĶīšupelejpus Tallinas šosejas1 murds

10.

Saulkrastu novadsPēterupelejpus Tallinas šosejas tilta1 murds

11.

Saulkrastu novadsAģeZvejniekciems2 murdi

12.

Talsu novadsGrīvaGrīva1 murds

13.

Talsu novadsMelnsilsMelnsils1 murds

14.

Talsu novadsRojaRoja2 murdi2 murdi ar sētām

15.

Talsu novadsPilsupeĢipka1 murds

16.

Ventspils novadsIrbeLielirbe14 murdimurdi no viena krasta

17.

Ventspils novadsRīvaLabrags2 murdi

18.

Ventspils novadsUžavaUžava4 murdi

19.

Ventspils novadsVentaVārve, Pasieksterinda Nr. 1 (20 murdu)murdu rinda no kreisā krasta
Vārve, Meistaririnda Nr. 2 (4 murdi)murdu rinda no kreisā krasta
Vārve, Kļaviņasrinda Nr. 3 (17 murdu)murdu rinda no labā krasta
Zlēkas3 murdi

 Piezīme. 1 Zvejas rīku limits piešķirts līdz 2024. gada 31. decembrim.

7. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.796
Trīsuļodu kāpuru ieguves limits ezeros

(Pielikums MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 804 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Ezers

Limits (tonnas)

1.

Augšdaugavas novadsŠēnheidas

2,0

2.

Augšdaugavas novadsUgarinku

0,7

3.

Daugavpils valstspilsētaŠuņezers

1,0

4.

Ludzas novadsLielais Ludzas

2,0

5.

Ludzas novadsDūnākļa

2,5

6.

Rēzeknes novadsCiskodu (Tiskādu)

8,0

8.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.796
Repšu zvejas limits ezeros
PašvaldībaEzersTīklu limits (metri)
Krāslavas novadsDrīdža300
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
9. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr. 796
Kopējais nozvejas apjoma limits un nozvejas apjoma limits komerciālajā zvejā atsevišķām zivju sugām ezeros

(Pielikums MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 858 redakcijā)

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Ezers

Limits (tonnas)

kopā visas sugas

līdaka

zandarts

1.

Alūksnes novadsMuratu

0,2

0,04

2.

Alūksnes novads1Sudals (Sudalezers)

0,6

0,2

3.

Augšdaugavas novads2Lielais Kolupa

0,9

0,2

0,2

4.

Augšdaugavas novadsMazais Kolupa

0,9

0,4

0,1

5.

Augšdaugavas novadsRiču

2,6

0,2

6.

Dienvidkurzemes3 novadsLiepājas

26

2,3

7.

Gulbenes novadsLielais Virānes

0,8

0,2

8.

Gulbenes novadsLudza

3,6

0,5

0,4

9.

Gulbenes novads4Sudals (Sudalezers)

0,6

0,2

10.

Gulbenes novadsUšura

1,5

0,3

11.

Jēkabpils novadsViņaukas

0,2

0,1

12.

Krāslavas novadsCērmenes

0,2

0,1

13.

Krāslavas novadsDrīdža

1,1

0,2

14.

Krāslavas novadsOsvas

0,4

0,2

15.

Krāslavas novadsSivera

5,0

0,9

0,7

16.

Kuldīgas novadsVilgāles

1,7

0,5

17.

Liepājas valstspilsēta5Liepājas

26

2,3

18.

Ludzas novadsNirzas

0,4

0,1

19.

Ludzas novadsPildas

1,9

0,3

20.

Ludzas novadsZilezers (Sīnojs)

0,4

0,2

21.

Ludzas novadsZvirgzdenes

0,9

0,3

22.

Madonas novadsLielais Līdēra

0,8

0,2

0,2

23.

Madonas novadsLiezēra

0,5

0,1

24.

Madonas novads6Lubāna

82

36

14

25.

Preiļu novads7Lielais Kolupa

0,9

0,2

0,2

26.

Rēzeknes novadsČernostes

2,3

0,03

0,1

27.

Rēzeknes novads8Lubāna

82

36

14

28.

Rēzeknes novadsPušas

2,1

0,5

0,1

29.

Rēzeknes novadsRāznas

95

3

30.

Smiltenes novadsLizdoles

0,2

0,03

31.

Talsu novads9Engures

29

4

32.

Tukuma novads10Engures

29

4

33.

Valmieras novadsĶiruma (Kreņa)

0,5

0,1

34.

Valmieras novadsBurtnieku

49

4

10

35.

Ventspils novadsUsmas

36

2,4

4

Piezīmes.
1 Kopā ar Gulbenes novadu.
2 Kopā ar Preiļu novadu.
3 Kopā ar Liepājas valstspilsētu.
4 Kopā ar Alūksnes novadu.
5 Kopā ar Dienvidkurzemes novadu.
6 Kopā ar Rēzeknes novadu.
7 Kopā ar Augšdaugavas novadu.
8 Kopā ar Madonas novadu.
9 Kopā ar Tukuma novadu.
10 Kopā ar Talsu novadu.

10. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.796
Kopējais atsevišķu zivju sugu nozvejas apjoma limits un nozvejas apjoma limits komerciālajā zvejā upēs

(Pielikums MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 804 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Upe

Limits (tonnas)

kopā visām sugām

līdaka

zandarts

vimba

1.

Rīgas valstspilsētaBuļļupe

28

1

2

3

2.

Rīgas valstspilsēta, Ķekavas novads, Salaspils novadsDaugava zem Rīgas HES

21

2

3

6

01.01.2024