Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 30.10.2018. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Valmieras novada domes 2021. gada 30. septembra saistošos noteikumus Nr. 14 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā".
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.218

Valmierā 2014.gada 25.septembrī
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
25.09.2014. lēmumu Nr.293 (prot. Nr.15, 16.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Pašvaldībām" 45.pantu un
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 2.panta 8.1 daļu,
3.panta pirmo daļu, 3.panta (14) daļu, 9.panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā" (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes, nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuras reģistrētas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējušas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana atsevišķiem nodokļa objektiem

2. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 euro, 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 euro, bet nepārsniedz 106 715 euro, un 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 euro – piemēro:

2.1. dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājām, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti (turpmāk – objekti) netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai:

2.1.1. fizisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem, ja objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Ja objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības;

2.1.2. juridisko personu, individuālo komersantu, ārvalstu komersantu un to pārstāvniecību īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem, ja taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 tajā dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Ja objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

(Valmieras pilsētas domes 29.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 266 redakcijā)

2.1 Fizisko un juridisko personu īpašumā esošai daudzdzīvokļu mājai (ēkas galvenais lietošanas veids, kods 1122) pirmajā gadā pēc tās nodošanas ekspluatācijā, piemēro likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

(Valmieras pilsētas domes 29.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 266 redakcijā, kas grozīta ar 28.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 284)

2.2 Ja nekustamais īpašums uz kopīpašuma tiesību pamata pieder vairākām personām vai atrodas kopvaldījumā, nekustamā īpašuma nodokļa likmi nosaka, ņemot vērā katram kopīpašniekam piederošo ēkas domājamo daļu kadastrālo vērtību.

(Valmieras pilsētas domes 29.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 266 redakcijā)

2.3 Šo noteikumu 2.punktu nepiemēro:

2.31. līdz taksācijas gada beigām, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums iestājas taksācijas gada laikā (objekts iegūts īpašumā izsoles rezultātā, privatizēts vai atsavināts valsts vai pašvaldības īpašums, noslēgts īres līgums, beigušās tiesības uz atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma, reģistrēts jauns objekts);

2.32. dārza mājām un vasarnīcām ar kopējo platību līdz 40 m2;

2.33. ja taksācijas gada laikā tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins par objektiem, kuriem mainīts lietošanas veids vai izbeigta saimnieciskā darbība;

2.34. objektiem, kuri Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) klasificēti kā jaunbūve, vai nepieciešamības gadījumā, pamatojoties uz Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes Valmieras pilsētas Būvvalde izsniegto izziņu par objekta atzīšanu par jaunbūvi.

(Valmieras pilsētas domes 28.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 284 redakcijā, kas grozīta ar 27.09.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 311)

2.4 Šo noteikumu 2.1.1.punktu nepiemēro, ja objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs miris laika periodā no iepriekšējā taksācijas gada 1.novembra līdz taksācijas gada 31.decembrim un ir bijis vienīgā dzīvesvietu deklarējusī persona šajā objektā.

(Valmieras pilsētas domes 27.09.2018. saistošo noteikumu Nr. 311 redakcijā)

3. (Svītrots ar Valmieras pilsētas domes 29.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 242)

4. Pārējiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem tiek piemērotas likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās likmes.

5. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā:

5.1. īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību;

5.2. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;

5.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā);

5.4. personas, kuras faktiski lieto nekustamo īpašumu.

III. Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves

6. Lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi vai attiecīgā statusa atcelšanu pieņem Valmieras pilsētas pašvaldības Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija.

7. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošībai apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

1) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā;

2) būves kadastrālās vērtības sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā.

8. Būvei piekritīga zeme – zemes vienība, kas tiek noteikta saskaņā ar Kadastra informācijas sistēmā pieejamajiem datiem un attiecīgi, tiek noteikta šādā veidā:

8.1. ja uz zemes vienības atrodas viena būve, tad par būvei piekritīgo zemi uzskatāma šīs zemes vienība;

8.2. ja uz zemes vienības atrodas vairākas būves, tad katrai būvei piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes vienības proporcionāli būves platībai;

8.3. ja uz zemes vienības atrodas daudzdzīvokļu ēka, tad dzīvoklim piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes vienības proporcionāli dzīvokļa platībai.

(Valmieras pilsētas domes 28.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 284 redakcijā)

9. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 7.punktā minētā būves statusa atcelšanu.

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš

10. Pašvaldība nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 29.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 266)

V. Noslēguma jautājums

11. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis
30.10.2018