Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2022. gada 1. janvārī.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.311

Valmierā 2018.gada 27.septembrī (prot. Nr.11, 19.§)

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.218 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
2.panta 8.1 daļu, 3.panta pirmo daļu,
3.panta 14 daļu, 9.panta otro daļu

Precizēti ar
Valmieras pilsētas pašvaldības domes
25.10.2018. lēmumu Nr.374 (prot. Nr.12, 38.§)

Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.218 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr.198, 2016, Nr.5, 2016, Nr.204, 2017, Nr.202) šādus grozījumus:

1. aizstāt saistošo noteikumu 2.34.punktā vārdus "Attīstības un būvniecības pārvalde" struktūrvienības "Valmieras pilsētas Būvvalde"" ar vārdiem "Valmieras pilsētas Būvvalde";

2. papildināt saistošos noteikumus ar 2.4 punktu šādā redakcijā:

"2.4 Šo noteikumu 2.1.1.punktu nepiemēro, ja objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs miris laika periodā no iepriekšējā taksācijas gada 1.novembra līdz taksācijas gada 31.decembrim un ir bijis vienīgā dzīvesvietu deklarējusī persona šajā objektā."

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 27.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.311 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.218 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā""

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Pašvaldībai likumā "Par nekustamā īpašumi nodokli" (turpmāk - Likums) tiek deleģētas tiesības atsevišķos gadījumos pieņemt lēmumu par nodokļa piemērošanu savā administratīvajā teritorijā, attiecīgi izdodot saistošos noteikumus.

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmajā daļā noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2 - 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim.

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt izņēmuma gadījumu, kad mājokļiem nodokļa likme 1,5% apmērā netiek piemērota, kā arī noteikumos precizēt Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes nosaukumu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 25.septembra (turpmāk - Pašvaldība) saistošajiem noteikumiem Nr.218 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā" (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr.218) ar 2017.gadu Valmieras pilsētā objektiem, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, tiek noteikta nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5 procentu apmērā, ja objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta vismaz vienai personai. Ar grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.218 paredzēts nepiemērot šo nosacījumu gadījumā, ja objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs miris laika periodā no iepriekšējā taksācijas gada 1.novembra līdz 31.decembrim un ir bijis vienīgā dzīvesvietu deklarējusī persona šajā objektā.

Tāpat arī ar grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.218 tiek precizēts Pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas Būvvalde" nosaukums.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas amata vietas.

Ietekmi uz pašvaldības budžetu precīzi nav iespējams noteikt.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts praktiski neietekmē uzņēmējdarbību Pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošos noteikumus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī tie tiek publicēti portālā www.valmiera.lv. Saistošo noteikumu izpildes kontroli nodrošinās Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija" struktūrvienība "Finanšu dienests".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas speciālas konsultācijas, bet pašvaldības speciālisti ir pastāvīgi komunicējuši ar nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem un uzklausījuši to priekšlikumus.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks

30.10.2018