Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 27.11.2020. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.392

Rīgā 2014.gada 8.jūlijā (prot. Nr.38 26.§)
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma
7.panta pirmās daļas 8.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas – Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (turpmāk – sistēma):

1.1.1. izveides un darbības kārtību;

1.1.2. datu saturu;

1.1.3. informācijas iegūšanas, apstrādes un izplatīšanas kārtību;

1.2. kārtību, kādā veicama datu apmaiņa ar citām valsts informācijas sistēmām.

2. Sistēmas pārzinis teritorijas attīstības plānošanas (turpmāk – plānošana) funkciju izpildei nodrošina:

2.1. plānošanas dokumentu izstrādes standartizēšanu;

2.2. centralizētu informācijas iegūšanu plānošanas dokumentu izstrādei;

2.3. izstrādāto plānošanas dokumentu saskaņošanu, publicēšanu un uzglabāšanu vienuviet.

3. Izveidojot sistēmu, tās pārzinis uztur plānošanas dokumentu izstrādes atbalstam nepieciešamo elektronisko vidi:

3.1. plānošanas dokumentu izstrādei nepieciešamās informācijas iegūšanai par attiecīgo plānojamo teritoriju;

3.2. plānošanas dokumentu darba redakciju saskaņošanai ar valsts un pašvaldību institūcijām;

3.3. plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas laikā personu iesniegto priekšlikumu un iebildumu uzkrāšanai un atbilžu sniegšanai;

3.4. apstiprināto plānošanas dokumentu publicēšanai.

4. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra) veic sistēmas turētāja funkcijas un personas datu operatora pienākumus, kā arī īsteno sistēmas drošības pārvaldību.

5. Sistēmas lietotājus, to grupas un tiesību apjomu darbam sistēmā nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par plānošanas dokumentiem.

6. Sistēmas adrese tīmeklī ir www.tapis.gov.lv.

7. Sistēmas oficiālā lietotāju atbalsta elektroniskā pasta adrese ir tapis.palidziba@varam.gov.lv.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 685 redakcijā)

II. Sistēmas izveides un darbības kārtība

8. Sistēma nodrošina plānošanai nepieciešamo datu saņemšanu un piekļuvi sistēmā iekļautajiem datiem automatizētajā tiešsaistes datu pārraides režīmā, izmantojot tīmekļa pakalpes. Sistēmas pārzinis var vienoties ar šo noteikumu 30. punktā minētajām institūcijām par citu datu apmaiņas risinājumu un apjomu.

(Grozīts ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 685)

9. Sistēma nodrošina iespēju tās lietotājiem piekļūt sistēmā pieejamiem datiem plānošanas dokumentu izstrādei un izstrādātā dokumenta teksta un ģeotelpisko datu iekļaušanai sistēmā, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu.

9.1 Sistēma nodrošina šo noteikumu 40. punktā minēto datu nodošanu ārpus teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesa.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 685 redakcijā)

10. Piekļuve sistēmai tiek nodrošināta tikai identificētiem sistēmas lietotājiem. Sistēma nodrošina iespēju veikt sistēmas lietotāja elektroniskās identifikācijas datu pārbaudi (autentifikāciju).

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 685 redakcijā)

11. (Svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 685)

12. Sistēma nodrošina dokumenta un informācijas sūtīšanu un saņemšanu no reģistrētiem lietotājiem, saglabājot šādu informāciju:

12.1. organizācija, kura nosūtījusi dokumentu vai informāciju, un organizācija, kurai tie nosūtīti;

12.2. attiecīgā sūtījuma identifikators;

12.3. dokumenta vai informācijas nosūtīšanas datums un sūtīšanas sākuma laiks.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 685 redakcijā)

13. (Svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 685)

14. Sistēma nodrošina saņemtā dokumenta vai informācijas satura nemainību un negrozāmību pēc tā saņemšanas.

(Grozīts ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 685)

15. (Svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 685)

16. Sistēmas pārzinis atbilstoši normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktajām prasībām izstrādā vadlīnijas par plānošanai izmantojamiem ģeotelpiskajiem datiem (turpmāk – vadlīnijas). Vadlīnijās nosaka:

16.1. šo noteikumu 30. punktā minēto datu turētāju datu izmantošanu plānošanas dokumentu izstrādei;

16.2. sistēmā iekļauto ģeotelpisko datu specifikāciju.

17. Sistēmas pārzinis vadlīnijas saskaņo ar šo noteikumu 30. punktā minētajām institūcijām un ievieto tīmeklī, informējot par to sistēmas lietotājus un šo noteikumu 30. punktā minētās institūcijas.

III. Datu saturs

18. Sistēmā iekļauj:

18.1. visu plānošanas līmeņu normatīvajos aktos noteiktos plānošanas dokumentus un to darba redakcijas;

18.2. ar plānošanas dokumentu izstrādes procesu saistītos dokumentus;

18.3. informāciju par plānošanas dokumenta īstenošanu;

18.4. informāciju par plānošanas procesā iesaistītajām personām;

18.4.1 informāciju par nacionālo interešu teritorijām;

18.4.2 informāciju par pašvaldību kompetencē esošajām apgrūtinātajām teritorijām un pašvaldību pārziņā esošajiem objektiem, kuriem nosaka aizsargjoslu, izņemot datus par pašvaldību izveidotajām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un pašvaldību īpašumā vai valdījumā esošajiem inženierkomunikāciju objektiem;

18.5. citu papildinformāciju, kas saistīta ar plānošanu.

(Grozīts ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 685)

19. Šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minēto plānošanas dokumentu grafisko daļu atbilstoši vadlīnijām strukturē šādās datu kopās:

19.1. funkcionālais zonējums;

19.2. teritorijas ar īpašiem noteikumiem;

19.3. ciemu robežas;

19.4. plānotās teritoriālo vienību robežas;

19.5. plānošanas dokumentā ietvertās plānojamās teritorijas robežas;

19.6. apgrūtinātās teritorijas un objekti;

19.7. nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas;

19.8. kultūrvēsturiskie un dabas objekti;

19.9. riska objekti un teritorijas;

19.10. inženierbūvju objekti;

19.11. autoceļi;

19.12. saņemto priekšlikumu ģeotelpiskā informācija;

19.13. citi objekti un teritorijas.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 685 redakcijā)

20. Teritorijas plānojuma, lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļautos datus strukturētā veidā uztur sistēmā šādās sadaļās:

20.1. prasības visas teritorijas izmantošanai;

20.2. vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei;

20.3. prasības teritorijas izmantošanai katrā funkcionālajā zonā un apakšzonā, nosakot apbūves parametrus katram teritorijas galvenajam izmantošanas veidam un, ja nepieciešams, arī papildizmantošanas veidam;

20.4. prasības teritorijām ar īpašiem noteikumiem;

20.5. prasības plānošanas dokumenta īstenošanas kārtībai;

20.6. citas prasības, kas saistītas ar teritorijas izmantošanu un apbūvi.

21. Šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajai informācijai pievieno attiecīgā plānošanas dokumenta grafiskās daļas (ja tāda izstrādājama saskaņā ar normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības plānošanu) sagatavošanā izmantoto topogrāfisko karti un kadastra karti.

(Grozīts ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 685)

22. Šo noteikumu 18.4. apakšpunktā minētā informācija ietver ziņas par:

22.1. personām, kuras piedalījušās attiecīgā plānošanas dokumenta vai tā daļas izstrādē, – personas vārds, uzvārds, identifikators, īss veikto darbu apraksts, kā arī institūcija vai uzņēmums, kuru attiecīgais speciālists pārstāv;

22.2. personām, kuras publiskās apspriešanas laikā sniegušas priekšlikumus un iebildumus, kā arī saņēmušas atbildi, – personas vārds, uzvārds un kontaktinformācija.

(Grozīts ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 685)

22.1 Šo noteikumu 18.4.1 apakšpunktā minētā informācija satur lēmumu par nacionālo interešu objekta vai teritorijas statusa noteikšanu un telpiskos datus par teritoriju, uz kuru attiecināms šis statuss.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 685 redakcijā)

23. Šo noteikumu 18.5. apakšpunktā minētās informācijas saturu nosaka sistēmas lietotājs.

24. (Svītrots ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 685)

25. Šo noteikumu 18. punktā minētā informācija, kas iekļaujama sistēmā, ietver gan informāciju, kas saistīta ar izstrādes procesā vai spēkā esošajiem plānošanas dokumentiem, gan informāciju, kas saistīta ar spēku zaudējušiem plānošanas dokumentiem.

26. Sistēmā iekļauto informāciju sistēmā uztur pastāvīgi.

27. Likvidējot sistēmu, tajā iekļauto informāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodod glabāšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā.

IV. Informācijas iegūšanas, apstrādes un izplatīšanas kārtība

28. Šo noteikumu 18. punktā minēto informāciju sistēmā iekļauj sistēmas lietotājs.

29. Sistēmas lietotājs plānošanas dokumentu sagatavošanai izmanto:

29.1. sistēmā iekļauto informāciju;

29.2. šo noteikumu 30. punktā minētos datus.

30. Plānošanas dokumentu sagatavošanai nepieciešamo datu pieejamību par plānojamo teritoriju nodrošina šādas institūcijas:

30.1. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra:

30.1.1. topogrāfisko karti;

30.1.2. ortofoto karti;

30.2. Valsts zemes dienests – datus par:

30.2.1. administratīvām teritorijām un to robežām;

30.2.2. teritoriālām vienībām un to robežām;

30.2.3. ciemiem un to robežām;

30.2.4. ielām, ceļiem un to telpisko attēlojumu;

30.2.5. viensētu, ēku un apbūvei paredzētu zemes vienību adresēm un to telpisko attēlojumu;

30.2.6. zemes vienībām;

30.2.7. ēkām;

30.2.8. objektiem, kuriem nosaka aizsargjoslas;

30.2.9. apgrūtinātām teritorijām;

30.3. Būvniecības valsts kontroles birojs – datus par būvniecības lietām, tai skaitā par iekļautajām būvēm un pieņemtajiem lēmumiem;

30.4. Dabas aizsardzības pārvalde – datus par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijām un robežām, kā arī to funkcionālajām zonām un to robežām;

30.5. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – datus par:

30.5.1. polderiem;

30.5.2. meliorētām zemēm;

30.6. Satiksmes ministrija – tās rīcībā esošos datus par nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamajām teritorijām, kā arī tās kompetencē un rīcībā esošos datus par teritorijām ar īpašiem noteikumiem;

30.7. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" – datus par:

30.7.1. piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām;

30.7.2. derīgo izrakteņu atradnēm;

30.8. Valsts meža dienests – datus par meža digitālo karti;

30.9. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – datus par Jūras plānojumu;

30.10. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" –informāciju par oficiālā paziņojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" – datus par:

30.10.1. oficiālās publikācijas statusu;

30.10.2. oficiālās publikācijas un laidiena numuru;

30.10.3. saiti uz oficiālo publikāciju ar saiti uz Valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu, kur pieejami attiecīgā plānošanas dokumenta materiāli.

(Grozīts ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 685)

31. Informācija par priekšlikumiem un iebildumiem, kas elektroniski iesniegti plānošanas dokumentu redakciju publiskās apspriešanas laikā, tiek iekļauta sistēmā no Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla (turpmāk – ģeoportāls), personām ievadot datus ģeoportālā.

31.1 Informāciju par tās pārziņā esošiem nacionālo interešu objektiem un to funkcionēšanai nepieciešamo teritoriju sistēmā iekļauj attiecīgā nozares ministrija vai tās deleģēta padotības iestāde vai kapitālsabiedrība.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 685 redakcijā)

32. Šo noteikumu 30. punktā minētās institūcijas atbild par sistēmai sniegtās informācijas patiesumu un aktualitāti.

33. Lai nodrošinātu piekļuvi informācijai ar sistēmas starpniecību, sistēmas pārzinis ar šo noteikumu 30. punktā minētajām institūcijām sadarbojas jautājumos par:

33.1. ģeotelpisko datu izmantošanu;

33.2. nosacījumiem datu piekļuves nodrošināšanai atbilstoši sistēmas funkcionalitātei;

33.3. izmaiņām sistēmas un attiecīgās institūcijas informācijas sistēmas funkcionalitātē, datu struktūrās vai klasifikatoros;

33.4. nepieciešamajām izmaiņām vadlīnijās;

33.5. šo noteikumu 33.3. un 33.4. apakšpunktā minēto izmaiņu ieviešanas termiņiem.

34. Sistēmas pārzinis nodrošina sistēmas lietotājiem iespēju kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos, kas reglamentē ģeotelpisko datu izmantošanu, no sistēmas lejupielādēt šo noteikumu 18. un 30. punktā minēto informāciju tādā apjomā, par kādu savstarpēji vienojušies attiecīgo informācijas sistēmu pārziņi.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 685 redakcijā)

35. Sistēmas pārzinis nodrošina iespēju sistēmas lietotājam augšupielādēt sistēmā šo noteikumu 18. punktā minēto informāciju.

36. Sistēmas lietotājs var lejupielādēt datus no sistēmas un augšupielādēt tos sistēmā vadlīnijās norādītajos datu formātos.

37. Sistēmas pārzinis nodrošina normatīvajos aktos par plānošanas dokumentiem noteiktās informācijas pieejamību ģeoportālā (www. geolatvija.lv).

37.1 Sistēmas pārzinis nodrošina sistēmas datu pieejamību elektroniskā pakalpojuma veidā, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv un ģeoportālu.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 685 redakcijā)

V. Kārtība, kādā veicama datu apmaiņa ar citām valsts informācijas sistēmām

38. Šo noteikumu 30. punktā minēto informāciju sistēma iegūst no šādām valsts informācijas sistēmām:

38.1. no Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas – šo noteikumu 30.1.1. un 30.1.2. apakšpunktā minētos datus;

38.2. no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas – šo noteikumu 30.2.1. līdz 30.2.5. apakšpunktā minētos datus;

38.3. no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas – šo noteikumu 30.2.6. un 30.2.7. apakšpunktā minētos datus;

38.4. no Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas – šo noteikumu 30.2.8. un 30.2.9. apakšpunktā minētos datus;

38.5. no Būvniecības informācijas sistēmas – šo noteikumu 30.3. apakšpunktā minētos datus;

38.6. no Dabas datu pārvaldības sistēmas "Ozols" – šo noteikumu 30.4. apakšpunktā minētos datus;

38.7. no Meliorācijas kadastra informācijas sistēmas – šo noteikumu 30.5.1. un 30.5.2. apakšpunktā minētos datus;

38.8. no Vienotās vides informācijas sistēmas – šo noteikumu 30.7.1. apakšpunktā minētos datus;

38.9. no Derīgo izrakteņu atradņu reģistra – šo noteikumu 30.7.2. apakšpunktā minētos datus;

38.10. no Meža valsts reģistra – šo noteikumu 30.8. apakšpunktā minētos datus;

38.11. no ģeoportāla – šo noteikumu 30.9. apakšpunktā minētos datus;

38.12. no Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas sistēmas – šo noteikumu 30.10. apakšpunktā minētos datus.

(Grozīts ar MK 17.11.2020. noteikumiem Nr. 685)

39. Piekļuve šo noteikumu 38. punktā minēto valsts informācijas sistēmu datiem nodrošināma un datu izplatīšana veicama atbilstoši attiecīgo valsts informācijas sistēmu pārziņu vai turētāju noteiktajiem datu izmantošanas nosacījumiem.

40. Sistēma Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmai sniedz šo noteikumu 18.4.2 apakšpunktā minētos datus.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 685 redakcijā)

41. Sistēma nodrošina šo noteikumu 19. punktā minētās informācijas sagatavošanu un nodošanu ģeotelpisko datu tīmekļa pakalpes veidā, izņemot šo noteikumu 19.12. apakšpunktā minēto informāciju.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 685 redakcijā)

42. Sistēma nodrošina strukturētas, mašīnlasāmas informācijas sagatavošanu par zemes vienības atļauto izmantošanu un apbūves noteikumiem un tās nodošanu teksta datu tīmekļa pakalpes veidā.

(MK 17.11.2020. noteikumu Nr. 685 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

43. Šo noteikumu 30.2.8., 30.2.9. un 38.4. apakšpunkts stājas spēkā Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma noteiktajā termiņā.

44. Līdz brīdim, kad Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas pārzinis nodrošina Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā esošo datu izsniegšanu sistēmai, sistēmas pārzinis var slēgt vienošanos ar datu turētājiem, kuri Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā ir noteikti par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu sniedzējiem.

45. Šajos noteikumos reglamentētās prasības Būvniecības informācijas sistēmas izmantošanai stājas spēkā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Būvniecības informācijas sistēmas darbību.

46. Šo noteikumu 30. punktā minētās institūcijas un sistēmas turētājs nodrošina, lai no 2015. gada 1. maija attiecīgā informācija būtu pieejama sistēmā.

47. Sistēmas pārzinis:

47.1. līdz 2014. gada 31. decembrim nodrošina normatīvajos aktos par plānošanas dokumentiem noteiktās informācijas pieejamību ģeoportālā;

47.2. līdz 2015. gada 30. aprīlim ievieto tīmeklī šo noteikumu 16. punktā minētās vadlīnijas;

47.3. līdz 2015. gada 30. aprīlim nodrošina sistēmas izveidošanu un tās pieejamību sistēmas lietotājiem.

48. Sistēmas lietotāji izmanto sistēmu plānošanā no 2015. gada 1. maija.

49. Šo noteikumu 19. punktā minētie nosacījumi par grafiskās daļas datu strukturēšanu neattiecas uz detālplānojuma grafiskās daļas izstrādi.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
27.11.2020