Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 685

Rīgā 2020. gada 17. novembrī (prot. Nr. 73 22. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumos Nr. 392 "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar
Teritorijas attīstības plānošanas likuma
7. panta pirmās daļas 8. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumos Nr. 392 "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 149. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Sistēmas oficiālā lietotāju atbalsta elektroniskā pasta adrese ir tapis.palidziba@varam.gov.lv."

2. Papildināt 8. punktu aiz vārda "risinājumu" ar vārdiem "un apjomu".

3. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Sistēma nodrošina šo noteikumu 40. punktā minēto datu nodošanu ārpus teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesa."

4. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Piekļuve sistēmai tiek nodrošināta tikai identificētiem sistēmas lietotājiem. Sistēma nodrošina iespēju veikt sistēmas lietotāja elektroniskās identifikācijas datu pārbaudi (autentifikāciju)."

5. Svītrot 11. punktu.

6. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Sistēma nodrošina dokumenta un informācijas sūtīšanu un saņemšanu no reģistrētiem lietotājiem, saglabājot šādu informāciju:

12.1. organizācija, kura nosūtījusi dokumentu vai informāciju, un organizācija, kurai tie nosūtīti;

12.2. attiecīgā sūtījuma identifikators;

12.3. dokumenta vai informācijas nosūtīšanas datums un sūtīšanas sākuma laiks."

7. Svītrot 13. punktu.

8. Papildināt 14. punktu aiz vārda "dokumenta" ar vārdiem "vai informācijas".

9. Svītrot 15. punktu.

10. Papildināt noteikumus ar 18.4.1 un 18.4.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.4.1 informāciju par nacionālo interešu teritorijām;

18.4.2 informāciju par pašvaldību kompetencē esošajām apgrūtinātajām teritorijām un pašvaldību pārziņā esošajiem objektiem, kuriem nosaka aizsargjoslu, izņemot datus par pašvaldību izveidotajām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un pašvaldību īpašumā vai valdījumā esošajiem inženierkomunikāciju objektiem;".

11. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minēto plānošanas dokumentu grafisko daļu atbilstoši vadlīnijām strukturē šādās datu kopās:

19.1. funkcionālais zonējums;

19.2. teritorijas ar īpašiem noteikumiem;

19.3. ciemu robežas;

19.4. plānotās teritoriālo vienību robežas;

19.5. plānošanas dokumentā ietvertās plānojamās teritorijas robežas;

19.6. apgrūtinātās teritorijas un objekti;

19.7. nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas;

19.8. kultūrvēsturiskie un dabas objekti;

19.9. riska objekti un teritorijas;

19.10. inženierbūvju objekti;

19.11. autoceļi;

19.12. saņemto priekšlikumu ģeotelpiskā informācija;

19.13. citi objekti un teritorijas."

12. Svītrot 21. punktā vārdus "ģeoreferencētu rastra datu veidā".

13. Aizstāt 22.2. apakšpunktā vārdus "personas kods un korespondences adrese" ar vārdiem "un kontaktinformācija".

14. Papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Šo noteikumu 18.4.1 apakšpunktā minētā informācija satur lēmumu par nacionālo interešu objekta vai teritorijas statusa noteikšanu un telpiskos datus par teritoriju, uz kuru attiecināms šis statuss."

15. Svītrot 24. punktu.

16. Izteikt 30.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.3. Būvniecības valsts kontroles birojs - datus par būvniecības lietām, tai skaitā par iekļautajām būvēm un pieņemtajiem lēmumiem;".

17. Izteikt 30.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.9. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija - datus par Jūras plānojumu;".

18. Papildināt noteikumus ar 30.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.10. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" -informāciju par oficiālā paziņojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" - datus par:

30.10.1. oficiālās publikācijas statusu;

30.10.2. oficiālās publikācijas un laidiena numuru;

30.10.3. saiti uz oficiālo publikāciju ar saiti uz Valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālu, kur pieejami attiecīgā plānošanas dokumenta materiāli."

19. Papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Informāciju par tās pārziņā esošiem nacionālo interešu objektiem un to funkcionēšanai nepieciešamo teritoriju sistēmā iekļauj attiecīgā nozares ministrija vai tās deleģēta padotības iestāde vai kapitālsabiedrība."

20. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Sistēmas pārzinis nodrošina sistēmas lietotājiem iespēju kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos, kas reglamentē ģeotelpisko datu izmantošanu, no sistēmas lejupielādēt šo noteikumu 18. un 30. punktā minēto informāciju tādā apjomā, par kādu savstarpēji vienojušies attiecīgo informācijas sistēmu pārziņi."

21. Papildināt IV nodaļu ar 37.1 punktu šādā redakcijā:

"37.1 Sistēmas pārzinis nodrošina sistēmas datu pieejamību elektroniskā pakalpojuma veidā, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv un ģeoportālu."

22. Aizstāt 38.5. apakšpunktā skaitļus un vārdus "30.3.1., 30.3.2., 30.3.3. un 30.3.4. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "30.3. apakšpunktā".

23. Izteikt 38.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.11. no ģeoportāla - šo noteikumu 30.9. apakšpunktā minētos datus;".

24. Papildināt noteikumus ar 38.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.12. no Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas sistēmas - šo noteikumu 30.10. apakšpunktā minētos datus."

25. Izteikt 40., 41. un 42. punktu šādā redakcijā:

"40. Sistēma Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmai sniedz šo noteikumu 18.4.2 apakšpunktā minētos datus.

41. Sistēma nodrošina šo noteikumu 19. punktā minētās informācijas sagatavošanu un nodošanu ģeotelpisko datu tīmekļa pakalpes veidā, izņemot šo noteikumu 19.12. apakšpunktā minēto informāciju.

42. Sistēma nodrošina strukturētas, mašīnlasāmas informācijas sagatavošanu par zemes vienības atļauto izmantošanu un apbūves noteikumiem un tās nodošanu teksta datu tīmekļa pakalpes veidā."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra
pienākumu izpildītājs,
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

27.11.2020