Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 31.05.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.366

Rīgā 2014.gada 1.jūlijā (prot. Nr.36 16.§)
Augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam izvirzāmās prasības un tā atzīšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
5.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam (turpmāk – reģistra uzturētājs) izvirzāmās prasības, kā arī tā atzīšanas kārtību.

2. Reģistrs šo noteikumu izpratnē ir elektroniskā veidā uzglabāti augstākā līmeņa domēnā ".lv" reģistrēto domēna vārdu un elektroniskās numurēšanas sistēmā reģistrēto tālruņa numuru (turpmāk – numuri) tehniskie un administratīvie dati.

3. Reģistra uzturētājs var būt Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēts komersants vai Latvijas Republikas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija.

4. Reģistratūra šo noteikumu izpratnē ir persona, kas noslēgusi ar reģistra uzturētāju līgumu par domēna vārdu reģistrācijas starpnieka pakalpojumu sniegšanu.

5. Elektroniskās numurēšanas sistēmas (ENUM) pakalpojumu sniedzējs šo noteikumu izpratnē ir elektronisko sakaru komersants, kam piešķirti numerācijas resursi balss telefonijas pakalpojumu sniegšanai un kas noslēdzis ar reģistra uzturētāju līgumu par elektroniskās numurēšanas sistēmas (ENUM) izmantošanu.

6. Reģistra uzturētāja maiņa neietekmē iepriekš reģistrēto domēna vārdu un numuru statusu.

II. Prasības reģistra uzturētājam

7. Reģistra uzturētājs, uzturot reģistru, ievēro šādus nosacījumus:

7.1. nodrošina nepārtrauktu augstākā līmeņa domēna ".lv" zonas pieejamību Latvijas un ārvalstu lietotājiem;

7.2. nodrošina nepārtrauktu elektroniskās numurēšanas sistēmas (ENUM) zonas pieejamību;

7.3. veic nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus reģistra aizsardzībai pret drošības apdraudējumiem;

7.4. nodrošina, lai tiktu ievērotas datu aizsardzības prasības, kādas Elektronisko sakaru likumā noteiktas elektronisko sakaru komersantam.

8. Reģistra uzturētājs reģistrē domēna vārdus, ievērojot šādus nosacījumus:

8.1. nodrošina vienlīdzīgu, caurskatāmu un nediskriminējošu attieksmi pret visiem domēna vārdu pieteicējiem, lietotājiem un reģistratūrām;

8.2. domēna vārdus reģistrē iesniegumu saņemšanas secībā. Minētie iesniegumi sagatavojami un iesniedzami šo noteikumu 18.5. apakšpunktā noteiktajā kārtībā;

8.3. nodrošina tiešsaistē reģistra uzturētāja mājaslapā vismaz šādu informāciju:

8.3.1. informāciju par atsevišķi pieprasītā otrā līmeņa domēna vārda reģistrācijas statusu;

8.3.2. atsevišķi pieprasītā otrā līmeņa domēna vārda aktuālo kontaktinformāciju, ja domēna vārda lietotājs ir juridiska persona vai valsts vai pašvaldības institūcija;

8.3.3. šo noteikumu 18.5., 18.6., 18.7. un 18.8. apakšpunktā minētos dokumentus un ar tiem saistītās procedūras.

(Grozīts ar MK 28.05.2019. noteikumiem Nr. 221)

9. Reģistra uzturētājs reģistrē numurus elektroniskās numurēšanas sistēmā (ENUM), ievērojot šādus nosacījumus:

9.1. nodrošina vienlīdzīgu, caurskatāmu un nediskriminējošu attieksmi pret visiem elektroniskās numurēšanas sistēmas (ENUM) pakalpojumu sniedzējiem;

9.2. apstrādā elektroniskās numurēšanas sistēmas (ENUM) pakalpojumu sniedzēju iesniegtos numuru reģistrācijas pieteikumus to saņemšanas secībā.

10. Reģistra uzturētājs šo noteikumu 18.5., 18.6., 18.7. vai 18.8. apakšpunktā minēto dokumentu izstrādē nodrošina sabiedrības un ieinteresēto pušu līdzdalību.

11. Ja tiek sagatavota šo noteikumu 18.5., 18.6., 18.7. vai 18.8. apakšpunktā minēto dokumentu grozījumu projektu publiskā apspriešana, reģistra uzturētājs iesniedz dokumentu projektus izvērtēšanai Satiksmes ministrijā. Pēc Satiksmes ministrijas pieprasījuma reģistra uzturētājs sniedz skaidrojumus par paredzētajiem grozījumiem un, ja nepieciešams, precizē attiecīgo dokumentu grozījumu projektus.

12. Reģistra uzturētājs šo noteikumu 18.9. un 18.10. apakšpunktā minēto dokumentu grozījumu projektus iesniedz izvērtēšanai Satiksmes ministrijā. Satiksmes ministrija ir tiesīga lūgt skaidrojumus par paredzētajiem grozījumiem un ierosināt precizēt projektus.

13. Reģistra uzturētājs slēdz sadarbības līgumus ar reģistratūrām un uzrauga reģistratūras līguma izpildi.

14. Reģistra uzturētājs divas reizes gadā – līdz 31. janvārim un 31. jūlijam – iesniedz Satiksmes ministrijā pārskatu par iepriekšējo pusgadu. Pārskatā norāda:

14.1. piešķirto, atteikto un pagarināto domēna vārdu un numuru lietošanas tiesību skaitu;

14.2. reģistra uzturētājam iesniegto sūdzību skaitu, kā arī izbeigto līgumu skaitu;

14.3. statistisko informāciju par:

14.3.1. domēna vārdu reģistrēšanas vidējo laiku;

14.3.2. kopējo reģistrēto domēna vārdu un numuru skaitu, atsevišķi norādot domēna vārdu skaitu, kuri reģistrēti, izmantojot reģistratūru pakalpojumus;

14.3.3. reģistrācijas atteikumu skaitu;

14.3.4. tās sistēmas darbības pārtraukumiem, kura nodrošina pakalpojuma sniegšanu, šo pārtraukumu ilgumu un iemesliem;

14.3.5. iekšējā drošības audita atzinumu par pakalpojumu sniegšanā izmantotās infrastruktūras darbību.

15. Reģistra uzturētājs reizi kalendāra gadā iesniedz Satiksmes ministrijā sertificēta informācijas sistēmas drošības auditora drošības audita pārskatu.

16. Reģistra uzturētājs pēc Satiksmes ministrijas pieprasījuma sniedz papildu pārskatus un informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas (ENUM) darbību.

17. Reģistra uzturētājs, kas plāno pārtraukt savu darbību, par to informē Satiksmes ministriju vismaz sešus mēnešus iepriekš un iesniedz plānu reģistra uzturētāja maiņai.

III. Reģistra uzturētāja atzīšana

18. Reģistra uzturētājs Satiksmes ministrijā rakstiski iesniedz iesniegumu reģistra uzturētāja atzīšanai. Iesniegumam pievieno:

18.1. informāciju par reģistra uzturētāja iekļaušanu Interneta vārdu un numuru piešķires korporācijas domēnu vārdu saknes serveru datubāzē, kā arī Interneta vārdu un numuru piešķires korporācijas apliecinājumu;

18.2. informāciju par iepriekšējo pieredzi domēna vārdu un numuru pakalpojumu sniegšanā;

18.3. sertificēta informācijas sistēmas ārējā drošības audita atzinumu par pakalpojumu sniegšanā izmantotās infrastruktūras darbību, kas sagatavots pēdējā mēneša laikā pirms iesniegšanas;

18.4. personu datu apstrādes sistēmas audita atzinumu par to, ka reģistra uzturētājs nodrošina fizisko personu datu apstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem par fizisko personu datu aizsardzību, kas sagatavots pēdējā mēneša laikā pirms iesniegšanas;

18.5. domēna vārdu lietošanas tiesību piešķiršanas, piešķiršanas atteikuma, pagarināšanas un ar domēna vārda lietotāju noslēgtā līguma izbeigšanas kārtību;

18.6. informāciju par kārtību, kādā risināmi strīdi par domēna vārdu lietošanas tiesībām;

18.7. reģistra uzturētāja un reģistratūras līguma projektu;

18.8. reģistra uzturētāja un elektroniskās numurēšanas sistēmas (ENUM) pakalpojumu sniedzēja līguma projektu;

18.9. plānotos pakalpojuma kvalitātes parametrus (piemēram, vidējais iesnieguma apstrādes laiks, laiks, kāds nepieciešams izmaiņu atspoguļošanai zonas datnē, domēna vārdu sistēmas drošības paplašinājuma (DNSSEC) parametri);

18.10. metodiku maksas noteikšanai par augstākā līmeņa domēnā ".lv" reģistrēto domēna vārdu lietošanas tiesību piešķiršanu un pagarināšanu un elektroniskās numurēšanas sistēmā (ENUM) reģistrēto numuru uzturēšanu (metodikas mērķis ir pakalpojuma izmaksām tuvinātas maksas noteikšana).

19. Satiksmes ministrija izvērtē šo noteikumu 18. punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par reģistra uzturētāja atzīšanu vai par atteikumu atzīt reģistra uzturētāju.

20. Satiksmes ministrija šo noteikumu 19. punktā minēto lēmumu paziņo reģistra uzturētājam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājums

21. Interneta vārdu un numuru piešķires korporācijas apstiprinātais reģistra uzturētājs iesniedz šo noteikumu 18. punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Satiksmes ministrijā sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
31.05.2019