Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 04.03.2016. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.271

Rīgā 2014.gada 26.maijā (prot. Nr.30 29.§)
Noteikumi par izsaucēja ‒ izsaucošās elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas ‒ atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
19.panta pirmās daļas 12.punktu un 48.panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. elektronisko sakaru komersants, kas nodrošina publiski pieejamus balss telefonijas pakalpojumus (turpmāk – komersants), nosaka un nodod Iekšlietu ministrijas Informācijas centram (turpmāk – centrs) izsaucošās elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas (turpmāk – izsaucējs) atrašanās vietas datus;

1.2. centrs nodrošina no komersantiem saņemto datu apstrādi par izsaucēja atrašanās vietu, šo datu uzturēšanu un tālāku nodošanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, gāzes avārijas dienestam, Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centram (turpmāk – operatīvie dienesti).

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 122)

II. Atrašanās vietas datu apstrādei, uzturēšanai un nodošanai nepieciešamais datu apjoms un piekļuve datiem

2. Atkarībā no elektronisko sakaru tīkla (publiskais fiksētais vai publiskais mobilais telefonu tīkls) un pārraidāmās informācijas veida centra izveidotajā un uzturētajā atrašanās vietas informācijas datubāzē (turpmāk – datubāze) tiek uzturēti šādi dati:

2.1. tālruņa abonenta numurs;

2.2. pieslēguma punkta adrese un adreses punkta koordinātas atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem;

2.3. izsaucēja atrašanās vietas dati vai adrese un adreses punkta koordinātas atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem;

2.4. izsaucēja identifikācijas dati un, ja tiek izmantots abonenta identifikācijas modulis vai cits identifikācijas modulis, arī abonenta vai izsaucēja numurs.

3. Centrs nodrošina komersantiem un operatīvajiem dienestiem pieeju datubāzei nepieciešamās informācijas nodošanai un saņemšanai 24 stundas diennaktī ar gada pieejamības varbūtību 0,997 (datubāze drīkst būt nepieejama divas stundas un 10 minūtes mēneša laikā).

4. Komersants nodod centram izsaucēja atrašanās vietas datus elektroniskā veidā.

5. Komersants nosaka izsaucēja atrašanās vietas datus, izmantojot vismaz mobilā sakaru torņa pārklājuma informāciju (šūnas identifikators (Cell ID) vai sektora identifikators (Sector ID)) vai citu elektronisko sakaru tīklā tehniski pieejamu izsaucēja atrašanās vietas noteikšanas metodi, kas ļauj iegūt precīzākus un uzticamākus izsaucēja atrašanās vietas datus, un nodod šos datus centram.

(MK 03.02.2015. noteikumu Nr.54 redakcijā)

6. Lai operatīvie dienesti savu pienākumu veikšanai varētu izmantot izsaucēja atrašanās vietas datus, centrs ar komersantiem un operatīvajiem dienestiem slēdz līgumus vai starpresoru vienošanās, nosakot datu formātu, izmantojamo datu pārraides tīklu, datu drošības nosacījumus un atbildīgās personas.

III. Atrašanās vietas datu apmaiņa, veicot izsaukumu publiskajā fiksētajā telefonu tīklā

7. Ja ir veikts izsaukums un noticis savienojums, komersants, kas nodrošina publiskā fiksētā telefonu tīkla darbību, ne vēlāk kā sekundes laikā pēc izsaucēja atrašanās vietas datu automātiskā pieprasījuma saņemšanas nodod centram šo noteikumu 2.1., 2.2. un 2.3. apakšpunktā minēto informāciju par konkrēto abonentu vai, ja tas nav iespējams, par visiem tehnoloģiski identificētajiem abonentiem.

8. Ja abonentu sarakstā tiek veiktas šo noteikumu 2.1., 2.2. un 2.3. apakšpunktā minētās informācijas izmaiņas, komersants ievada datubāzē labotās ziņas ne vēlāk kā 24 stundu laikā.

9. Izsaucēja atrašanās vietas datu pieprasījuma apstrāde pēc izsaucēja numura datubāzē notiek automātiski bez savienojuma pārtraukuma (tiešsaistes režīmā).

10. Centrs ne vēlāk kā sekundes laikā no brīža, kad komersants tam nodevis izsaucēja atrašanās vietas datus, nodrošina datu pieejamību attiecīgajam operatīvajam dienestam.

IV. Atrašanās vietas datu apmaiņa, veicot izsaukumu publiskajā mobilo telefonu tīklā

11. Komersants, kas nodrošina publiskā mobilo telefonu tīkla darbību, pēc izsaucēja atrašanās vietas datu pieprasījuma saņemšanas minūtes laikā atbilstoši šo noteikumu 5. punktam nodod centram šo noteikumu 2.3. un 2.4. apakšpunktā minēto informāciju. Ja šo noteikumu 2.3. un 2.4. apakšpunktā minētās informācijas nodošana nav iespējama, komersants nekavējoties savu tehnisko iespēju robežās informē par to centru.

(MK 03.02.2015. noteikumu Nr.54 redakcijā)

12. Ja no publiskā mobilo telefonu tīkla ir izsaukts numurs (savienojums ir noticis) "110", "112", "113", "114" vai "115", komersants atbilstoši šo noteikumu 5. punktam nosaka izsaucēja atrašanās vietu vai ģeogrāfiskās koordinātas (ja izsaucējam ir identifikācijas karte, – arī abonenta vai izsaucēja numuru) un sniedz centram datus par tām.

(Grozīts ar MK 03.02.2015. noteikumiem Nr.54)

13. Centrs ne vēlāk kā sekundes laikā no brīža, kad komersants tam nodevis izsaucēja atrašanās vietas datus, nodrošina datu pieejamību attiecīgajam operatīvajam dienestam.

14. Centrs iegūst datus par pieslēguma numura pakalpojuma nodrošinātāju no numerācijas datubāzes.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvas 2009/136/EK, ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2009, L 337/11).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
04.03.2016