Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 04.02.2017. - 25.08.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Liepājas pilsētas domes 2020. gada 18. jūnija saistošos noteikumus Nr. 30 "Liepājas pilsētas sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi".
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Liepājā 2014.gada 27.februārī (prot. Nr.3, 7.§)
Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Liepājā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 4.punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. SAISTOŠO NOTEIKUMU PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU LIEPĀJĀ (turpmāk – Saistošie noteikumi) mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

II. AIZLIEGUMI UN IEROBEŽOJUMI LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

3. Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā aizliegts iekļūt neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai neizmantotās ēkās un telpās, būvēs, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, kā arī ekspluatācijā nenodotās būvēs.

4. Sabiedriskās (publiskās) vietās aizliegts:

4.1. profilaktiski apkopt mehānisko transportlīdzekli (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu maiņa, motora mazgāšana u.tml.) un mazgāt to ārpus speciāli šim nolūkam paredzētām vietām, izņemot gadījumus, ja tiek nodrošināta mazgāšanai izlietoto ūdeņu savākšana;

4.2. ienest norobežotās publisko pasākumu norises vietās jebkādus dzērienus stikla vai citā plīstošā iepakojumā;

4.3. pacelties un nolaisties ar deltaplāniem un citām lidošanai paredzētām konstrukcijām, izņemot gadījumus, kad tas ir saskaņots ar Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru;

4.4. peldēties ūdenstilpēs vietās, kur tas ir aizliegts, kā arī peldvietās peldēt aiz peldvietu norobežojuma (bojām);

4.5. dedzināt atkritumus, dedzināt nobiras, koku zarus, lapas un tml., ja tas rada uguns bīstamību vai traucē citām personām;

4.6. novietot transportlīdzekļus tuvāk par 3 (trīs) metriem no vietām, kuras paredzētas atkritumu konteineru izvietošanai, ja tas traucē vai var traucēt brīvu piekļūšanu šiem objektiem;

4.7. uzstādīt telti vai patvaļīgi kurināt uguni sabiedriskajās vietās, izņemot vietas, kur tas ir atļauts.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 5)

5. Bērniem līdz 16 gadu vecumam aizliegts bez vecāku vai viņu aizstājēju pavadības atrasties publiskās vietās nakts laikā.

III. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU UN SAISTOŠO NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE

6. Par šo noteikumu neievērošanu pārkāpējam piemērojams administratīvais sods – brīdinājums vai naudas sods. Maksimālais naudas sods, kādu uzliek par Saistošo noteikumu pārkāpšanu, fiziskai personai ir līdz trīssimt piecdesmit euro, juridiskai personai – līdz vienam tūkstotim četri simti euro.

7. Kontrolēt Saistošo noteikumu izpildi, sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un piemērot sodu ir tiesīgi Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA" (turpmāk – Pašvaldības policija) darbinieki atbilstoši kompetencei.

8. Pašvaldības policijas darbinieku lēmumus var apstrīdēt Pašvaldības policijas priekšniekam vai viņa vietniekiem atbilstoši kompetencei.

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

9. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

10. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē:

10.1. Liepājas pilsētas domes 2006.gada 8.jūnija saistošie noteikumi Nr.13 "LIEPĀJAS PILSĒTAS ĪPAŠUMU, TERITORIJU UZTURĒŠANAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI";

10.2. Liepājas pilsētas domes 2008.gada 5.jūnija saistošo noteikumu Nr.17 "LIEPĀJAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVĀS ATBILDĪBAS NOTEIKUMI" 5.daļa "SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
04.02.2017