Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 28.01.2015. - 12.05.2016. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2013/51

Carnikavā 2013. gada 18. decembrī
Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju

(Saistošo noteikumu nosaukums Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošo noteikumu Nr.SN/2014/7 redakcijā)

APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2013. gada 18. decembra lēmumu (prot. Nr. 26, 12. §)

PRECIZĒTS
ar Carnikavas novada domes
2014. gada 31. janvāra lēmumu (prot. Nr. 3, 10. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu,
MK 15.12.2013. noteikumu Nr. 1523 "Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām
izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei
" 10. un 12. punktiem
(Grozīts ar Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2014/7)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā notiek bērnu uzņemšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš" (turpmāk – iestāde), kā arī atskaitīšana no iestādes un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības atbalsts privātām pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī, privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, ja pašvaldība nevar nodrošināt bērnam vietu iestādē.

(Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošo noteikumu Nr.SN/2014/7 redakcijā, kas grozīta ar 17.12.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2014/25)

2. Iestādē uzņem bērnus no pusotra līdz septiņu gadu vecumam.

3. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2014/7)

II. Pieteikumu reģistrācijas kārtība

4. Bērnu var reģistrēt uzņemšanai iestādē, sākot no bērna dzimšanas reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļā.

5. Reģistru bērnu uzņemšanai iestādē (turpmāk – reģistrs) veido vecāku (aizbildņu) (turpmāk – vecāki) pieteikumu reģistrācijas secībā, veidojot katram bērnu dzimšanas gadam savu rindu divās kārtās:

5.1. reģistra 1. kārtas rindā reģistrē bērnus, kuru dzīvesvieta, kā arī vismaz viena no vecākiem dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;

5.2. reģistra 2. kārtas rindā reģistrē bērnus, kuru dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, bet kuru vecāku dzīvesvieta nav deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā vai bērnus, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

6. Dokumentus bērnu uzņemšanai – pieteikumu (1. pielikums) un bērna dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), bērna vecāki iesniedz Carnikavas novada pašvaldības iestādē "CARNIKAVAS NOVADA DOME" (Centrālā administrācija), Klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā apmeklētāju pieņemšanas laikā.

7. Bērnus uzņemšanai iestādē reģistrē un reģistru aktualizē Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs, pārbaudot tiešsaistes režīmā bērna un bērna vecāku (aizbildņa) deklarētās dzīvesvietas.

8. Pēc bērna reģistrācijas reģistrā Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs bez maksas vecākiem izsniedz izziņu (2. pielikums) klātienē vai nosūta pa pastu.

9. Reģistrs ir publiski pieejams Carnikavas novada pašvaldības mājas lapā: www.carnikava.lv un informācijas stendā iestādē. Reģistru aktualizē katra nākamā mēneša pirmajās piecās darba dienās.

10. Reģistrā tiek norādīts bērna kārtas numurs rindā, bērna vārds un uzvārds, vecāku pieteikuma reģistrācijas datums un numurs, kā arī piezīmes saskaņā ar noteikumu 22. punkta prasībām.

11. Vecākiem ir tiesības:

11.1. lūgt izslēgt bērnu no reģistra;

11.2. lūgt pārreģistrēt bērnu no reģistra 1. kārtas rindas uz 2. kārtas rindu, ja pēc bērna reģistrācijas 1. kārtas rindā bērna dzīvesvieta tiek deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Šajā punktā minētajā gadījumā bērnu reģistrē ar nākamo kārtas numuru reģistra 2. kārtas rindā attiecīgajā dzimšanas gadā;

11.3. lūgt pārreģistrēt bērnu no reģistra 2. kārtas rindas uz 1. kārtas rindu, ja pēc bērna reģistrācijas 2. kārtas rindā vecāki bērna dzīvesvietu deklarē Carnikavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Šajā punktā minētajā gadījumā bērnu reģistrē ar nākamo kārtas numuru reģistra 1. kārtas rindā attiecīgajā dzimšanas gadā;

11.4. lūgt saglabāt bērna vietu rindā, iesniedzot iestādes vadītājam rakstisku iesniegumu 15 darba dienu laikā no iestādes vadītāja rakstiska uzaicinājuma par bērna uzņemšanu iestādē izsūtīšanas dienas.

12. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs katru gadu no 10. aprīļa līdz 10. maijam pārbauda reģistra 1. un 2. kārtas bērnu rindu, vai ir notikusi bērna un viena no vecākiem deklarētās dzīvesvietas maiņa uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju. Konstatējot izmaiņas attiecībā uz bērna vai vecāku deklarēto dzīvesvietu, Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs ir tiesīgs patstāvīgi veikt noteikumu 11.2. vai 11.3. punktos minētās bērna pārreģistrācijas darbības, par ko informē vienu no bērna vecākiem.

III. Bērnu uzņemšana iestādē

13. Bērni tiek uzņemti iestādē, pamatojoties uz Carnikavas novada domes izveidotas komisijas (turpmāk – komisija) lēmumu.

14. Iestādē bērnus uzņem secībā, kādā reģistrēti bērnu vecāku pieteikumi par bērnu reģistrāciju uzņemšanai iestādē, no attiecīgās bērnu dzimšanas gada rindas, saskaņā ar šo noteikumu 15., 19. un 22. punktu noteikumiem, nepārsniedzot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto bērnu skaitu grupās.

15. Gadījumā, ja no attiecīgās bērnu dzimšanas gada rindas iestādē uzņemto bērnu skaits nesasniedz normatīvajos aktos noteikto bērnu skaitu grupās, iestādē var uzņemt iepriekšējos gados dzimušos bērnus secībā, kādā reģistrēti bērnu vecāku pieteikumi par bērna reģistrāciju uzņemšanai iestādē.

16. Grupu komplektēšana notiek katru gadu no 10. maija līdz 25. jūnijam.

17. Par brīvajām vietām grupās iestādes vadītājs informē komisiju piecu darba dienu laikā no dienas, kad atbrīvojas vieta grupā.

18. Iestādes vadītājs, atbilstoši komisijas lēmumam, no 10. līdz 20. maijam informē bērnu vecākus par iespēju bērnu uzņemt iestādē no 1. septembra, nosūtot ierakstītu vēstuli.

19. Gadījumā, ja vieta grupā atbrīvojas pēc noteikumu 18. punktā noteiktā termiņa, iestādes vadītājs ir tiesīgs, pamatojoties uz komisijas lēmumu, jebkurā laikā informēt bērna vecākus par iespēju bērnu uzņemt iestādē no 1. septembra vai no cita termiņa, nosūtot ierakstītu vēstuli bērna vecākiem.

20. Pirms bērna uzņemšanas iestādē vecāki iesniedz iestādes vadītājam šādus dokumentus:

20.1. iesniegumu;

20.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu, uzrādot oriģinālu;

20.3. medicīnisko karti;

20.4. izrakstu no medicīniskās kartes par iepriekš veiktajām profilaktiskajām vakcīnām;

20.5. aizbildņa apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu vai lēmuma par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu kopiju (ja nepieciešams);

20.6. dokumentu, kas apliecina prioritāti bērna uzņemšanai iestādē (ja nepieciešams), un noslēdz ar iestādes vadītāju iestādes un bērna vecāku sadarbības līgumu.

21. Ja bērna vecāki, skaitot no iestādes vadītāja rakstiska uzaicinājuma par bērna uzņemšanu iestādē izsūtīšanas dienas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā neiesniedz noteikumu 19. punktā minētos dokumentus, tiek uzskatīts, ka bērna vecāki ir atteikušies no piedāvātās vietas iestādē, un komisija pieņem lēmumu par bērna izslēgšanu no reģistra un lēmuma par bērna uzņemšanu iestādē atcelšanu, izņemot 11.4. punktā minēto gadījumu.

22. Bērnus iestādē uzņem šādā prioritārā secībā:

22.1. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

22.2. bērnus, kuru dzīvesvieta reģistrēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā un kuru norīko ar Carnikavas novada Sociālā dienesta vai Carnikavas novada bāriņtiesas lēmumu;

22.3. bērnus, kuru dzīvesvieta reģistrēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā un kuriem speciālās programmas apguve nomainīta uz vispārējo pirmsskolas izglītības programmu;

22.4. iestādes darbinieku bērnus, ja darbinieks iestādē nostrādājis ne mazāk kā vienu gadu un bērns ir reģistrēts reģistra 1. kārtas rindā;

22.5. bērnu, kura brāļi vai māsas jau apmeklē iestādi, ja bērns reģistrēts uzņemšanai, Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš";

22.6. rindas kārtībā bērnus, kuri reģistrēti 1. kārtas rindā.

23. Pēc tam, kad iestādē ir uzņemti visi noteikumu 22. punktā minētie bērni, iestādē var uzņemt:

23.1. bērnus, kas minēti noteikumu 15. punktā;

23.2. rindas kārtībā bērnus, kuri reģistrēti 2. kārtas rindā.

III.1 Pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtība

(Nodaļa Carnikavas novada domes 17.12.2014. saistošo noteikumu Nr.SN/2014/25 redakcijā)

23.1 Pašvaldības atbalsts (turpmāk – atbalsts) tiek piešķirts:

23.11. vienam bērnam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē Izglītības likuma 17.panta 2.1 daļā minētajā gadījumā – atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, nepārsniedzot pašvaldības noteiktās vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas iestādē pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai;

23.12. privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kas reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē, par vienu bērnu – 86,00 euro mēnesī.

23.2 Ja maksa par pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē vai bērnu uzraudzības pakalpojumu ir mazāka nekā noteiktais pašvaldības atbalsts, pašvaldības atbalstu nodrošina tādā apmērā, kāda ir maksa par attiecīgo pakalpojumu.

23.3 Lai saņemtu atbalstu, vecāki iesniedz Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas centrā šādus dokumentus:

23.31. iesniegumu, kurā norāda bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu un to, kādā privātajā izglītības iestādē vai pie kāda bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu;

23.32. līguma ar attiecīgo privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju kopiju (uzrādot oriģinālu).

23.4 Lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikšanos piešķirt atbalstu pieņem Izglītības un kultūras nodaļas Izglītības metodiķis. Lēmums par atbalsta piešķiršanu ir pamats līguma starp pašvaldību un privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju noslēgšanai un atbalsta saņemšanai.

23.5 Noteikumu 23.4 punktā minētais līgums tiek slēgts uz periodu, kādā attiecībā uz izglītojamo tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma vienā kalendārajā gadā, un tas var tikt pagarināts, noslēdzot vienošanos.

23.6 Pamats atbalsta izmaksai ir attiecīgās privātās izglītības iestādes rēķins vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pieprasījums (sagatavots atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam), kurā ir norādīts dienu skaits, kad bērns iepriekšējā mēnesī apmeklējis privāto izglītības iestādi vai saņēmis bērnu uzraudzības pakalpojumu un atbalsta apmērs, kas aprēķināts, atbilstoši šo noteikumu 23.1 punktā minētajam. Privātās izglītības iestādes rēķins vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pieprasījums tiek iesniegti pašvaldībai līgumā noteiktā kārtībā, katru mēnesi, līdz piektajam datumam.

23.7 Atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi vai nesaņem bērnu uzraudzības pakalpojumu. Šādā gadījumā atbalsts tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir apmeklējis privāto izglītības iestādi vai saņēmis bērnu uzraudzības pakalpojumu. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, ja tādus paredz normatīvie akti. Izziņas kopija iesniedzama kopā ar rēķinu vai atbalsta pieprasījumu.

23.8 Bērna, kurš apmeklē privāto izglītības iestādi vai saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja, vecāki var atteikties no piedāvātās vietas pašvaldības iestādē un turpināt saņemt atbalstu šādos gadījumos:

23.81. Līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai bērnam atlicis 1 (viens) gads vai mazāk;

23.82. Bērnam ir nepieciešams apmeklēt specializētu pirmsskolas izglītības iestādi, ko apliecina Pedagoģiski medicīniskās komisijas izziņa.

23.9 Šo noteikumu 23.82. punktā minētajā gadījumā ar komisijas lēmumu bērnam tiek saglabāta vieta rindā uz iestādi. Citos gadījumos, kad bērnam, kurš apmeklē privāto izglītības iestādi vai saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja, tiek piedāvāta vieta pašvaldības iestādē, bet vecāki atsakās no šī piedāvājuma, bērns tiek pārreģistrēts uz attiecīgās kārtas dzimšanas gada rindas beigām.

23.10 Atbalsta piešķiršana neatbrīvo vecākus no pienākuma veikt bērnu pārreģistrāciju rindā deklarētās dzīves vietas maiņas gadījumā un no citu noteikumu izpildes.

23.11 Izglītības un kultūras nodaļa sniedz pārskatu par privātajām izglītības iestādēm sniegto atbalstu Izglītības, kultūras, sociālo un sporta jautājumu komitejai reizi pusgadā.

23.12 Pašvaldība pārtrauc atbalsta izmaksāšanu:

23.121. bērnam, kurš apmeklē privāto izglītības iestādi – normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

23.122. bērnam, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja – gadījumos, kad bērna deklarētā dzīvesvieta tiek mainīta uz citu pašvaldību vai gadījumos, kad bērna vecāki atsakās no vietas pašvaldības pirmsskolas iestādē, izņemot 23.8 punktā minēto.

IV. Bērnu atskaitīšanas no izglītības iestādes kārtība

24. Bērnu atskaita no iestādes ar iestādes vadītāja rīkojumu:

24.1. pēc vecāku lūguma;

24.2. uzsākot pamatizglītības apguvi;

24.3. bērns iestādi bez attaisnojoša iemesla neapmeklē 30 kalendārās dienas divu mēnešu periodā, izņemot šo noteikumu 25. punktā minēto gadījumu.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2014/7)

25. Pamatojoties uz vecāku iesniegumu, vieta iestādē tiek saglabāta, ja bērns tiek aicināts uz iestādi (sasniedzot pusotra gada vecumu), bet vecāki attiecīgajā mācību gadā vēl nevēlas izmantot piedāvāto pakalpojumu.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2014/7)

26. Iestāde neuzņem bērnu uz ierobežotu laiku, kas īsāks par kalendāro gadu.

V. Faktiskās rīcības un administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

27. Komisijas un amatpersonu lēmumus, kas saistīti ar šo noteikumu izpildi un faktisko rīcību var apstrīdēt domē, ja normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība.

28. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

VI. Noslēguma jautājumi

29. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 19.05.2010. saistošie noteikumi Nr. 2010/9 "Kārtība kādā bērni tiek reģistrēti rindā, uzņemti un atskaitīti Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš"" (apstiprināti ar Carnikavas novada domes 19.05.2010. lēmumu (prot. Nr. 10, 21. §)).

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Carnikavas novada domes 20.06.2012. saistošos noteikumus Nr. CND/SN/2012/12 "Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Carnikavas novada pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs" (apstiprināti ar Carnikavas novada domes 20.06.2012. lēmumu (prot. Nr. 13, 20. §)).

(Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošo noteikumu Nr.SN/2014/7 redakcijā)

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

1. pielikums

Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem
"Kārtība kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai,
uzņemšana un atskaitīšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē
"Riekstiņš""
  

vecāka vārds, uzvārds

 
  
  

(deklarētā dzīvesvieta)

 
  
  

(adrese pasta korespondencei)

 
  

(tālruņa numurs)

 

PIETEIKUMS

Lūdzu reģistrēt manu meitu/dēlu

 
 

(vārds, uzvārds)

personas kods ___________ - ______________

deklarētā dzīvesvieta

 
 


faktiskā dzīvesvieta 
 

uzņemšanai Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš".

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem "Kārtība kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai, uzņemšana un atskaitīšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš".

Pielikumā:

– bērna dzimšanas apliecības kopija.

Carnikavā, Carnikavas nov.

201 __.gada ___.____________  

/

 /
  

(vecāka paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 Reģistrācijas datums, numurs _______________________

Atbildīgā persona par reģistru 

/

 /
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 

2. pielikums

Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem
"Kārtība kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai,
uzņemšana un atskaitīšana Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē
"Riekstiņš""

(uz veidlapas)

Carnikavā, Carnikavas novadā

201__. gada "___" ______________ Nr._______

IZZIŅA

PAR BĒRNA REĢISTRĀCIJU

uzņemšanai Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš"

1.–13. grupa: Nākotnes iela 2, Carnikava, Carnikavas novads, LV – 2163;

14. grupa: Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas novads, LV – 2163;

Bērns: 
 

(vārds, uzvārds)

personas kods _____________ - ________________

ir reģistrēts ar kārtas Nr.________________  1. / 2. kārtas rindā. 
 

(datums)

 

(apvilkt)

 

Pamatojums:

   

iesniegums, kas reģistrēts ar Nr. _____ .

(vārds, uzvārds)

 

(datums)

 


Atbildīgā persona par reģistru 

/

 /
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 

3.pielikums

(Pielikums Carnikavas novada domes 17.12.2014. saistošo noteikumu Nr.SN/2014/25 redakcijā)

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pieprasījums pašvaldības atbalsta saņemšanai par laika posmu no 2015.gada _____.___________________________ līdz 2015.gada _____.___________________________
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Juridiskā adrese
Reģistrācijas numurs

 

Fiziskām personām: 
vārds, uzvārds 
adrese 
personas kods 
Bankas rekvizīti: 
banka 
kods 
konts 

 

Nr.p.k.BērnsMaksa, kas norādīta noslēgtajā rakstiskajā līgumā (euro)Dienu skaits, kad sniegts pakalpojumsDienu skaits, kad pakalpojums nav sniegts
vārdsuzvārdspersonas kods   
       

 

Iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona, vai fiziskā persona, kas sniedza pakalpojumu 
 (amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Datums ___________________________________________________

Sagatavotājs
(amats, vārds, uzvārds, paraksts, tālrunis)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

28.01.2015