Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.3

Rīgā 2014.gada 15.janvārī (prot. Nr.2, 1.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Smiltenes NKUP" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2013.gada 14.augustā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Smiltenes NKUP", vienotais reģistrācijas numurs: 43903000435, juridiskā adrese: Pils iela 3A, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 (turpmāk - SIA "Smiltenes NKUP"), 2013.gada 14.augusta iesniegumu Nr.371/01-4 ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un 2013.gada 21.augustā, 15.oktobrī, 28.decembrī un 2014.gada 3.janvārī un 7.janvārī - papildu informāciju, izmaksu pamatojošus dokumentus un precizētu tarifu projektu (2013.gada 19.augusts Nr.372/01-4, 2013.gada 15.oktobris Nr.411/01-4, 2013.gada 27.decembris Nr.494/01-4, 2014.gada 3.janvāris Nr.01/01-4, 2014.gada 3.janvāris Nr.2/01-4 un 2014.gada 6.janvāris Nr.3/01-6) (turpmāk - tarifu projekts).

Regulators konstatē un secina

1. SIA "Smiltenes NKUP" 2013.gada 14.augustā iesniedza ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu 0,76 Ls/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu 0,88 Ls/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa). Pēc SIA "Smiltenes NKUP" veiktās latu konvertācijas uz euro ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts ir 1,08 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts ir 1,25 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 12.maija lēmumu Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

3. SIA "Smiltenes NKUP" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2013.gada 23.augustā (Latvijas Vēstnesis, 2013, 164.nr.) un 2013.gada 22.augustā nosūtīja Smiltenes novada pašvaldībai publicēšanai mājaslapā internetā. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Regulatorā nav saņemti.

4. Regulators 2013.gada 10.septembrī Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par SIA "Smiltenes NKUP" iesniegto tarifu projektu, kurā piedalījās divi ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji, Smiltenes novada pašvaldības un SIA "Smiltenes NKUP" pārstāvji. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu netika izteikti.

5. Regulators 2013.gada 5.septembrī nosūtīja vēstuli Smiltenes novada pašvaldībai ar lūgumu sniegt viedokli par vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu Smiltenes novada ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem Smiltenes pilsētā, Brantu pagasta Vidzemes ciemā, Launkalnes pagasta Silvas ciemā, Grundzāles pagasta Grundzāles ciemā, Bilskas pagastā, Blomes pagastā, Palsmanes pagastā un Variņu pagastā.

6. Regulators 2013.gada 3.oktobrī saņēma Smiltenes novada pašvaldības 2013.gada 27.septembra vēstuli, kurā Smiltenes novada pašvaldība informēja, ka atbalsta vienādu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanu Smiltenes novada ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem Smiltenes pilsētā, Brantu pagasta Vidzemes ciemā, Launkalnes pagasta Silvas ciemā, Grundzāles pagasta Grundzāles ciemā, Bilskas pagastā, Blomes pagastā, Palsmanes pagastā un Variņu pagastā.

7. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "Smiltenes NKUP" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

8. Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 13.panta pirmo daļu preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periods sākas trīs mēnešus pirms euro ieviešanas dienas, bet ne agrāk par dienu, kad Eiropas Savienības Padome noteikusi maiņas kursu, un ilgst sešus mēnešus pēc euro ieviešanas dienas. Euro ieviešanas kārtības likuma 13.panta otrajā daļā noteikts, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā paralēlās preču un pakalpojumu cenu atspoguļošanas periodā patērētājam darījuma kopsummu norāda latos un euro.

9. Atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumu Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas" 2.punktam minētie noteikumi attiecas uz pārdevējiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic saimniecisko vai profesionālo darbību, piedāvājot patērētājiem preces vai pakalpojumus, un atbilstoši 19.punktam, piedāvājot patērētājiem pakalpojumus, to sniedzējs norāda cenu, kurā ietverts pievienotās vērtības nodoklis un visi citi nodokļi.

10. Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 4.panta otro daļu, sākot ar euro ieviešanas dienu, latos izteiktu iesākto, bet nepabeigto (neizpildīto) tiesisko instrumentu kopsummu konvertē euro.

11. Euro ieviešanas kārtības likuma 12.pantā noteikts, ka preču un pakalpojumu cenu konvertācijai no latiem uz euro izmanto Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

12. Ņemot vērā minēto un to, ka ar šo lēmumu ūdensapgādes pakalpojumu un kanalizācijas pakalpojumu tarifi ir apstiprināti bez pakalpojumu gala cenā (darījuma kopsummā) iekļaujamā pievienotās vērtības nodokļa, Regulators secina, ka SIA "Smiltenes NKUP" kā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam ir pienākums ar šo lēmumu apstiprinātos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kā arī darījuma kopsummu paralēlās preču un pakalpojumu cenu atspoguļošanas periodā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem norādīt latos un euro saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likumu.

13. Komisijas padomes sēdē SIA "Smiltenes NKUP" pilnvarotais pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus un noteikt tarifu spēkā stāšanās datumu no 2014.gada 1.marta.

Saskaņā ar Metodikas 11., 12., 13., 27., 61., 66., 74.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo daļu, septīto daļu un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Euro ieviešanas kārtības likuma 4.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "Smiltenes NKUP" šādus tarifus:

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,08 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,25 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2014.gada 1.martā;

3. atcelt no 2014.gada 1.marta Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2009.gada 30.oktobra lēmumu "Par Smiltenes pilsētas pašvaldības SIA "NKUP" iesniegtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu projektiem Smiltenes novadā" (protokols Nr.13 (89), 4.punkts) (publicēts 2009.gada 31.oktobrī laikrakstā "Ziemeļlatvija", 127.nr.).

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs

15.01.2014