Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 30.11.2017. - 21.01.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra saistošos noteikumus Nr. 13 "Par veselības aprūpes pabalstu".
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.45

Liepājā 2013.gada 14.novembrī (prot. Nr.14, 13.§)
Par veselības aprūpes pabalstu
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
35.panta trešo un ceturto daļu
un likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
(Grozīta ar Liepājas pilsētas domes 16.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka veselības aprūpes pabalsta apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī personas, kurām ir tiesības saņemt veselības aprūpes pabalstu.

2. Veselības aprūpes pabalsts (turpmāk – pabalsts) ir Liepājas pilsētas pašvaldības pabalsts, kas paredzēts ar veselības aprūpi saistīto izdevumu daļējai segšanai.

3. Veselības aprūpes pabalstu piešķir un izmaksā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" (turpmāk – Sociālais dienests).

4. Veselības aprūpes pabalstu piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Liepājas pilsētas domes 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

5. Veselības aprūpes pabalstu ir tiesības saņemt:

5.1. personai, kurai noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

5.2. personai, kurai noteikts maznodrošinātas ģimenes statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem un kura viena audzina trīs un vairāk bērnus;

5.3. nestrādājošai personai ar invaliditāti, kura nav sasniegusi valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu un kurai noteikts maznodrošinātas personas statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

5.4. atsevišķi dzīvojošai personai, kura ir sasniegusi valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu un kurai noteikts maznodrošinātas personas statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

5.5. kopā dzīvojošām valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu sasniegušām personām, kurām noteikts maznodrošinātas personas statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

5.6. nestrādājošai politiski represētai personai;

5.7. ģimenei, kurā kopā dzīvo valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu sasniegušas personas un nestrādājošas personas ar invaliditāti, un kurai noteikts maznodrošinātas ģimenes statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

5.8. ģimenei, kura audzina aizbildnībā esošu bērnu un kuras pilngadīgie locekļi ir valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu sasniegušas personas vai nestrādājošas personas ar invaliditāti, un kurai noteikts maznodrošinātas ģimenes statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 09.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

6. Noteikumu 5.1.apakšpunktā minētajām personām pabalstu piešķir par trūcīgas ģimenes (personas) statusa laikposmā saņemtiem veselības aprūpes pakalpojumiem, iegādātām brillēm un medikamentiem.

7. Noteikumu 5.2., 5.3., 5.4. un 5.5.apakšpunktā minētajām personām pabalstu piešķir par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa laikposmā saņemtiem veselības aprūpes pakalpojumiem, iegādātām brillēm un medikamentiem.

8. Veselības aprūpes pabalstu piešķir, pamatojoties uz ārstniecības personu apstiprinātiem dokumentiem, par:

8.1. zobu labošanu un protezēšanu;

8.2. ārstniecības personas nozīmētu medikamentu iegādi;

8.3. pacienta iemaksu un /vai līdzmaksājumu par veselības aprūpes pakalpojumu pie ģimenes ārsta, ārsta speciālista vai sertificētā ārstniecības iestādē;

8.4. konsultācijām un ārstēšanu pie ārsta speciālista;

8.5. briļļu iegādi ar ārsta speciālista nozīmējumu.

8.1 Veselības aprūpes pabalstu nepiešķir, ja Sociālais dienests konstatē, ka persona ir sniegusi nepatiesu vai nepilnīgu informāciju, vai nav paziņojusi par izmaiņām materiālajā vai sociālajā situācijā, kas ietekmē personas normatīvajos aktos noteiktās tiesības tikt atzītai par trūcīgu vai maznodrošinātu laikā, kad personai bija spēkā trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss.

(Liepājas pilsētas domes 16.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

II. VESELĪBAS APRŪPES PABALSTA PIEPRASĪŠANAS KĀRTĪBA

9. Veselības aprūpes pabalsta saņemšanai, pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā:

9.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

9.2. iesniedz iesniegumu, kuru parakstot, pabalsta pieprasītājs dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par ģimeni (personu);

9.3. iesniedz ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu izrakstu no mediciniskās kartes, kas apliecina veselības aprūpes pakalpojuma nepieciešamību;

9.4. iesniedz veselības aprūpes pakalpojuma, medikamentu vai briļļu iegādes izdevumus apliecinošu dokumentu (kases čeks, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķins) kopijas, uzrādot oriģinālus, kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, medikamentu vai pakalpojuma nosaukums un cena;

9.5. uzrāda Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņu vai lēmumu, ja pabalstu pieprasa persona ar invaliditāti;

9.6. uzrāda politiski represētās personas apliecību, ja pabalstu pieprasa politiski represēta persona.

III. VESELĪBAS APRŪPES PABALSTA APMĒRS UN PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

10. Veselības aprūpes pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā pēc iesniegto veselības aprūpes pakalpojumu, medikamentu vai briļļu iegādes izdevumus apliecinošo dokumentu, kas izsniegti attiecīgajā kalendārajā gadā, kopējās summas, bet ne vairāk par 75 euro vienai personai un ne vairāk par 145 euro ģimenei.

11. Sociālais dienests lēmumu par veselības aprūpes pabalsta piešķiršanu pieņem mēneša laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

12. Ja pabalsta pieprasītājam nav tiesību saņemt veselības aprūpes pabalstu, Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt veselības aprūpes pabalstu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

13. Veselības aprūpes pabalstu pēc pabalsta pieprasītāja izvēles izmaksā:

13.1. kredītiestādē skaidrā naudā;

13.2. ar pārskaitījumu pabalsta pieprasītāja bankas kontā;

13.3. samaksājot par veselības aprūpes pakalpojumiem, medikamentu vai briļļu iegādi attiecīgā pakalpojuma sniedzēja kontā;

13.4. piegādājot dzīvesvietā, ja pabalsta pieprasītājam ir ierobežota pārvietošanās.

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2008.gada 13.marta saistošos noteikumus Nr.7 "PAR VIENREIZĒJU VESELĪBAS APRŪPES PABALSTU" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 59.nr.).

15. Noteikumi publicējami likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
30.11.2017