Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Liepājas pilsētas domes 2021. gada 19. augusta saistošos noteikumus Nr. 11 "Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem un materiālo palīdzību Liepājas valstspilsētas pašvaldībā".
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 13

Liepājā 2019. gada 19. decembrī (prot. Nr. 14, 18. §)
Par veselības aprūpes pabalstu
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
35. panta trešo un
ceturto daļu, likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka veselības aprūpes pabalsta apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī personas, kurām ir tiesības saņemt veselības aprūpes pabalstu.

2. Veselības aprūpes pabalsts ir paredzēts šādu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu daļējai segšanai:

2.1. par zobu labošanu, protezēšanu, zobu higiēnas pakalpojumu;

2.2. par medikamentu iegādi;

2.3. par pacienta iemaksu un/vai līdzmaksājumu par veselības aprūpes pakalpojumu pie ģimenes ārsta, ārsta speciālista vai sertificētā ārstniecības iestādē;

2.4. par konsultācijām un ārstēšanu pie ārsta speciālista;

2.5. par optisko redzes korekcijas līdzekļu (brilles) iegādi ar ārsta speciālista nosūtījumu vai briļļu recepti.

3. Veselības aprūpes pabalsta apmērs ir līdz 75 euro vienai personai un ne vairāk kā 145 euro ģimenei kalendārajā gadā.

4. Veselības aprūpes pabalstu ir tiesības saņemt personai (ģimenei), kura ir deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā un, ja persona:

4.1. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu;

4.2. ir politiski represēta persona.

5. Noteikumu 4.1. apakšpunktā minētai personai (ģimenei) pabalstu piešķir par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa laikposmā saņemtiem veselības aprūpes pakalpojumiem, iegādātām brillēm un medikamentiem.

6. Veselības aprūpes pabalstu piešķir un izmaksā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

7. Veselības aprūpes pabalsta saņemšanai, persona Sociālajā dienestā:

7.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

7.2. uzrāda politiski represētās personas apliecību, ja pabalstu pieprasa politiski represēta persona;

7.3. iesniedz iesniegumu, kuru parakstot, persona dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par personu (ģimeni), kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai;

7.4. iesniedz veselības aprūpes pakalpojuma, medikamentu vai briļļu iegādes izdevumus apliecinošus dokumentus (kases čeks, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķins) vai dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, medikamentu vai pakalpojuma nosaukums un cena.

8. Veselības aprūpes pakalpojumu, medikamentu vai briļļu iegādes izdevumus apliecinošiem dokumentiem ir jābūt izsniegtiem kalendārajā gadā, kurā pabalsts tiek pieprasīts.

9. Noteikumu 11. punktā minētajā gadījumā veselības aprūpes pakalpojumu, medikamentu vai briļļu iegādes izdevumus apliecinošiem dokumentiem ir jābūt izsniegtiem iepriekšējā kalendārajā gadā.

10. Pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā atbilstoši kopējai attaisnoto izdevumu summai, nepārsniedzot noteikumu 3. punktā noteikto pabalsta apmēru.

11. Ja persona, objektīvu iemeslu dēļ, nav varējusi pieprasīt veselības aprūpes pabalstu par attiecīgo kalendāro gadu, iesniegumu Sociālajā dienestā var iesniegt līdz nākamā kalendārā gada 31. janvārim, iesniegumam pievienojot objektīvos iemeslus apliecinošus dokumentus.

12. Veselības aprūpes pabalstu nepiešķir, ja Sociālais dienests konstatē, ka persona ir sniegusi nepatiesu vai nepilnīgu informāciju, vai nav paziņojusi par izmaiņām materiālajā vai sociālajā situācijā, kas ietekmē personas normatīvajos aktos noteiktās tiesības tikt atzītai par trūcīgu vai maznodrošinātu laikā, kad personai bija spēkā trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss.

13. Sociālais dienests lēmumu par veselības aprūpes pabalsta piešķiršanu pieņem mēneša laikā no iesnieguma un izdevumus apliecinošu dokumentu saņemšanas.

14. Ja personai nav tiesību saņemt veselības aprūpes pabalstu, Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt veselības aprūpes pabalstu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

15. Veselības aprūpes pabalstu izmaksā vienā no šādiem veidiem:

15.1. ar pārskaitījumu pabalsta pieprasītāja bankas kontā;

15.2. skaidras naudas maksājumā, ja personai nav atvērts konts kredītiestādē;

15.3. skaidras naudas maksājumā ar piegādi dzīvesvietā, ja personai nav atvērts konts kredītiestādē un personai ir ierobežota pārvietošanās;

15.4. apmaksājot veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja, komersanta izrakstītu rēķinu par sniegto pakalpojumu vai preci.

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2013. gada 14. novembra saistošos noteikumus Nr. 45 "PAR VESELĪBAS APRŪPES PABALSTU" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 248. nr.; 2016, 129. nr.; 2017, 236. nr.).

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis
Saistošo noteikumu "Par veselības aprūpes pabalstu"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsVeselības aprūpes pabalsta apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī personas, kurām ir tiesības saņemt veselības aprūpes pabalstu, nosaka Liepājas pilsētas domes 2013. gada 14. novembra saistošie noteikumi Nr. 45 "PAR VESELĪBAS APRŪPES PABALSTU".

Lai paplašinātu veselības aprūpes pabalsta saņēmēju loku, atvieglotu pabalsta pieprasīšanas kārtību, samazinot nepieciešamo iesniedzamo dokumentu apjomu, un veiktu redakcionālus labojumus, ir nepieciešams izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos.

Ņemot vērā, ka izdarāmo grozījumu apjoms ir liels, tad ir nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos noteikumus "Par veselības aprūpes pabalstu".

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi noteic:

– personu loku, kuriem ir tiesības saņemt veselības aprūpes pabalstu;

– pabalsta apmēru kalendārā gadā vienai personai un ģimenei;

– veselības aprūpes pakalpojumu veidus, par kuriem pabalsts var tikt piešķirts;

– veselības aprūpes pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas kārtību un izmaksas veidus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuVeselības aprūpes pabalsta izmaksai 2020. gadā nepieciešamie līdzekļi 262 300 euro ir ieplānoti Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests" 2020. gada budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāVeselības aprūpe ir viena no personas pamatvajadzībām, un bieži vien personām ar zemiem ienākumiem veselības aprūpes pakalpojumi to dārdzības dēļ nav pieejami. Lai nodrošinātu pašvaldības iedzīvotāju dzīves kvalitātes nepasliktināšanos, ir nepieciešams sniegt pašvaldības palīdzību minēto izdevumu segšanā.

Piešķirot veselības aprūpes pabalstu, materiāli tiek atbalstītas trūcīgas un maznodrošinātas personas, lai minētajiem iedzīvotājiem nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tādējādi uzlabojot pašvaldības iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
7. Paskaidrojuma raksta gatavotājs:

– amats

– vārds, uzvārds

– tālruņa Nr.

- paraksts

Sociālā dienesta direktore

Linda Krasovska

63489667

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis
22.01.2020