Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.233

Rīgā 2013.gada 11.decembrī (prot. Nr.46 1.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TALSU NAMSAIMNIEKS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2013.gada 30.augustā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TALSU NAMSAIMNIEKS", vienotais reģistrācijas numurs: 41203035896, juridiskā adrese: Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads, LV-3201, (turpmāk - SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS") iesniegumu (2013.gada 30.augusts Nr.13/2-1/1322) un tam pievienotu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, 2013.gada 21.oktobrī, 11.novembrī un 29.novembrī - papildu informāciju, dokumentus un precizētu tarifu projektu (2013.gada 18.oktobris Nr.13/2-1535, 2013.gada 8.novembris Nr.13/2-1/1619, 2013.gada 29.novembris Nr.13/2-1/1753) (turpmāk - tarifu projekts).

Komisija konstatē un secina:

1. Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

2. SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" paziņojumu par tarifu projektu publicēja 2013.gada 5.septembrī (Latvijas Vēstnesis, 2013, 173.nr.) un nosūtīja Talsu novada pašvaldībai publicēšanai mājaslapā internetā. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Komisijā nav saņemti.

3. Komisija 2013.gada 8.oktobrī Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" pārstāvji un iedzīvotāji. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu netika izteikti.

4. Komisija ir izvērtējusi tarifu projektu un tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

5. Komisijas padomes sēdē SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt tarifu projektu.

6. Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 13.panta pirmo daļu preču un pakalpojumu cenu paralēlās atspoguļošanas periods sākas trīs mēnešus pirms euro ieviešanas dienas, bet ne agrāk par dienu, kad Eiropas Savienības Padome noteikusi maiņas kursu, un ilgst sešus mēnešus pēc euro ieviešanas dienas. Euro ieviešanas kārtības likuma 13.panta otrajā daļā noteikts, ka  Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā paralēlās preču un pakalpojumu cenu atspoguļošanas periodā patērētājam darījuma kopsummu norāda latos un euro.

7. Atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumu Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas" 2.punktam minētie noteikumi attiecas uz pārdevējiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic saimniecisko vai profesionālo darbību, piedāvājot patērētājiem preces vai pakalpojumus, un atbilstoši 19.punktam, piedāvājot patērētājiem pakalpojumus, to sniedzējs norāda cenu, kurā ietverts pievienotās vērtības nodoklis un visi citi nodokļi.

8. Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 4.panta otro daļu, sākot ar euro ieviešanas dienu, latos izteiktu iesākto, bet nepabeigto (neizpildīto) tiesisko instrumentu kopsummu konvertē euro.

9. Euro ieviešanas kārtības likuma 12.pantā noteikts, ka preču un pakalpojumu cenu konvertācijai no latiem uz euro izmanto Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un šā likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

10. Ņemot vērā minēto un to, ka ar šo lēmumu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti bez pakalpojumu gala cenā (darījuma kopsummā) iekļaujamā pievienotās vērtības nodokļa, Komisija secina, ka SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" kā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniedzējam ir pienākums ar šo lēmumu apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, kā arī darījuma kopsummu, paralēlās preču un pakalpojumu cenu atspoguļošanas periodā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotājiem norādīt latos un euro saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likumu.

Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 14.punktu, 31.22., 33.17., 34.14., 41.2.apakšpunktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Euro ieviešanas kārtības likuma 4.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus:

1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 38,19 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 16,55 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 1,81 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.4. siltumenerģijas gala tarifu 56,55 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2014.gada 20.janvārī.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis R.Irklis

11.12.2013