Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.161

Valmierā 2013.gada 29.augustā
Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras pilsētā
Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
29.08.2013. sēdes lēmumu Nr.296 (prot. Nr.11, 16.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumu Nr.732 "Kārtība, kādā
saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās
vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu
" 28. un 45.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka reklāmu un reklāmas objektu izvietošanas, ekspluatācijas, grafiskā dizaina maiņas saskaņošanas kārtību, demontāžas kārtību, atļaujas izsniegšanas kārtību par reklāmu un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – Valmierā), kā arī atbildību par šo Noteikumu neievērošanu.

2. Tiesības izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, kā arī priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus Valmierā ir visām fiziskām un juridiskām personām šo Noteikumu noteiktajā kārtībā, saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Attīstības pārvalde" (turpmāk – Attīstības pārvalde) izsniegto reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 244; 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 278; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 330)

3. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu Valmierā, jāievēro Valsts valodas likums. Paskaidrojumus var sniegt arī citās valodās, ja šī informācija attiecas uz nacionālo kultūras biedrību un reliģisko konfesiju pasākumiem, attiecas uz tādu organizāciju sniegto informāciju, kas saistīta ar starptautisko tūrismu vai starptautiskiem pasākumiem (konferences, izstādes, konkursi, simpoziji u.tml.).

4. Par reklāmas saturu, karogu, valstu, pilsētu nosaukumu un simboliku, firmu, kā arī firmu un preču zīmēs lietoto nosaukumu (logotipu, simbolizējošo grafisko zīmju, kuros iekļauti burti, vārdi, teikumi u.tml.) iekļaušanu un izmantošanu reklāmās, atbild reklāmas devējs.

5. Valmierā ir aizliegta patvaļīga reklāmu, reklāmas objektu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana.

II. Reklāmas, reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipi

6. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu, jānodrošina Valmierai raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, jāsaglabā konkrētās pilsētvides teritorijas apbūves raksturs un mērogs, kā arī jāievēro prasības, kas noteiktas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos vai būvprojektos, ja tādi izstrādāti konkrētai teritorijai vai būvei.

7. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu konstruktīvā saistībā ar ēku:

7.1. jāievēro ēkas proporcijas un tonālais risinājums;

7.2. jāievēro ēkas arhitektoniskā kompozīcija, fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm un citām arhitektoniskām detaļām;

7.3. reklāma vai reklāmas objekts nedrīkst daļēji vai pilnībā aizsegt ēkas arhitektoniskās detaļas (logus, karnīzes, fasādes dekorus u.c.);

7.4. jāievēro reklāmā pielietojamo materiālu atbilstība ēkas fasādes apdares materiāliem un ēkas arhitektoniskajam risinājumam;

7.5. reklāmas objekta stiprinājuma veids nedrīkst bojāt ēkas nesošās konstrukcijas;

7.6. pie ēkas piestiprinātam reklāmas objektam cieši jāpiegulst pie sienas, tas nedrīkst sniegties pāri fasādes laukumam. Ja reklāmas objekts tiek izvietots pie ēkas izvirzītajām daļām (apaļas kolonnas, balkoni), tas jāpiemēro ēkas arhitektūrai;

7.7. perpendikulāri ēkas fasādei izvietota reklāmas objekta apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk par 2,5 m no zemes, neatkarīgi no tās platuma;

7.8. maksimāli pieļaujamais reklāmas objekta izvirzījums no ēkas sienas ir 1,3 m, ja reklāmas objekta ārējās malas attālums līdz brauktuvei nav mazāks par 0,7 m;

7.9. reklāmas un reklāmas objekta elektropiegādes kabeļi nedrīkst būt redzami (manāmi) uz ēkas fasādes.

8. Ja pie ēkas fasādes plānots izvietot vairāk par vienu reklāmas objektu, ēkas īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums nodrošināt vienotas reklāmas izvietošanas koncepcijas izstrādi. Reklāmas izvietošanas koncepcija jāiesniedz saskaņošanai Attīstības pārvaldē.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 244; 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 278; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 330)

9. Aizliegts izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, izņemot izkārtni, uz valsts aizsargājama kultūras pieminekļa.

10. Reklāmu vai reklāmas objektu atļauts izvietot tikai uz vizuāli sakoptas, sakārtotas ēkas fasādes. Ja objektīvu iemeslu dēļ (fasādes remontam nepiemērota sezona), reklāmu vai reklāmas objektu izvieto uz vizuāli nesakoptas, nesakārtotas ēkas fasādes, tad reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju izsniedz uz termiņu līdz 6 (sešiem) mēnešiem.

11. Izvietojot reklāmas objektus ar vai bez piesaistes zemei, tie nedrīkst aizsegt skatu uz pilsētas panorāmu, valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, baznīcām un ielu perspektīvi.

12. Izvietojot reklāmas objektu ar piesaisti zemei, reklāmas objekta elektroapgāde jāparedz pazemes kabeļos.

13. Minimālais attālums starp stacionāri izvietotiem reklāmas objektiem vai bloķētām stendu grupām ir 30 m. Attālums tiek atlikts starp vienā ielas pusē izvietotu reklāmas objektu vai bloķētas stendu grupas savstarpēji tuvākajām malām.

14. Slietņu izvietošana pieļaujama tikai tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot reklāmas objektu konstruktīvā saistībā ar ēku (objekts, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, atrodas pagrabstāvā vai pagalmā, vai augstāk par 1.stāva līmeni). Slietņi jāizvieto ne tālāk kā 2 m no ieejas ēkā, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, tie jāizvieto vienā līnijā, un gājēju plūsmai jāatstāj ne mazāk kā 1,5 m no ietves platuma. Slietnim jābūt ne lielākām par 1 m augstumā un 0,7 m platumā.

15. Aizliegts izvietot brīvi stāvošu plakanu un vienpusēju lielformāta reklāmas objektu, kas augstāks par 3 m un platāks par 2 m.

16. Aizliegts ielu sarkano līniju teritorijā izvietot reklāmas objektu ar betona pamatiem, kuru izmēri plānā ir lielāki par 0,7 m x 0,5 m un ieguldīšanas dziļums lielāks par 1,0 m.

17. Aizliegts izvietot stacionārus reklāmas objektus ar piesaisti zemei (neattiecas uz sabiedriskā transporta pieturu vietām) un slietņus Andreja Upīša ielas, Beātes ielas, Brenguļu ielas, Cēsu ielas, Georga Apiņa ielas, Kauguru ielas, Matīšu šosejas, Mazās Stacijas ielas, Rīgas ielas, Rubenes ielas, Rūpniecības ielas, Stacijas ielas, Tērbatas ielas, Valkas ielas sarkano līniju teritorijā.

18. Pilsētas centra teritorijā (skatīt 1.pielikumu) un centra teritoriju norobežojošo ielu abās pusēs aizliegts izvietot stacionārus reklāmas objektus ar piesaisti zemei (neattiecas uz sabiedriskā transporta pieturu vietām), ja to izvietojums nav tiešā saistībā ar reklāmas devēja saimnieciskās darbības veikšanas vietu.

19. Pilsētas centra teritorijā (skatīt 1.pielikumu) un centra teritoriju norobežojošo ielu abās pusēs aizliegts izvietot brīvi stāvošus reklāmas objektus, kuru izmēri pārsniedz 2,2 m augstumā un 1,5 m platumā.

20. Aizliegts izvietot reklāmu, reklāmas objektus uz žogiem, nožogojumiem un sētām, izņemot uz žogiem, nožogojumiem un sētām, kas atrodas ražošanas un rūpnieciskās apbūves teritorijās, saskaņā ar 2.pielikumu. Aizliegums neattiecas uz būvobjektiem.

21. Aizliegts izvietot reklāmu un reklāmas objektus uz inženiertehniskām būvēm, elektrības sadales kastēm, transformatoriem.

22. Aizliegts izvietot īslaicīga rakstura reklāmas un informatīvus materiālus – plakātus, afišas, sludinājumus, aģitācijas materiālus un citus informatīvos materiālus uz žogiem, nožogojumiem un sētām, ēku fasādēm, jaunbūvēm, būvžogiem, apgaismošanas stabiem, inženiertehniskām būvēm, elektrības sadales kastēm, transformatoriem un citiem inženiertehnisko komunikāciju būvju elementiem, ceļu satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem un informatīvajām norādēm, pilsētas labiekārtojuma elementiem, reklāmas un dizaina elementu konstrukcijām, kā arī kokiem un apstādījumiem.

23. Aizliegts aizsegt ar reklāmu skatlogus, logus un citas stiklotās virsmas necaurredzamā veidā vairāk kā 50%, kā arī izvietot informāciju, pielīmējot skatlogos un logos izdrukas un uzrakstus uz papīra. Skatlogu un logu pilnīgai aizsegšanai atļauts izmantot līmplēvi, kuras caurredzamībai vai gaismas caurlaidībai jābūt vismaz 50% (piem., perforētā līmplēve, vitrāžu līmplēve, smilšu strūklas imitācijas līmplēve u.c.)

24. Aizliegts no iekšpuses aizsegt skatlogus ar tirdzniecības iekārtām, preču izvietošanai paredzētiem plauktiem vai stendu aizmugurēm, ja nav izveidota skatloga ekspozīcija, izņemot gadījumus, kad tirdzniecības iekārta paredzēta tirdzniecībai pa logu.

25. Aizliegts izvietot reklāmas objektu uz viena balsta ar satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem. Reklāmas, reklāmas objekts nedrīkst apžilbināt transporta līdzekļu vadītājus un aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, kā arī traucēt to redzamību vai uztveramību.

26. Aizliegts izvietot reklāmas objektus ielu krustojumu redzamības zonās, kā arī ierobežot transportlīdzekļu vadītājiem noteikto redzamību izbraukšanas vietās uz ielām no blakus teritorijām.

27. Aizliegts izvietot reklāmas, reklāmas objektus uz tiltiem – to konstrukcijām, balstiem, kā arī uz tiem projektēt speciālas konstrukcijas lielformāta reklāmas laukumu uzstādīšanai.

28. Aizliegts izvietot reklāmu un reklāmas objektu uz ūdens, arī izmantojot dažādus peldlīdzekļus (pontoni, plosti, kuģi, laivas u.tml.) un dažādus reklāmas izvietošanas palīglīdzekļus, izņemot gadījumus, ja reklāma vai reklāmas objekts tiek izvietots normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota publiska izklaides, svētku pasākuma norises vietā un laikā.

29. Uz Valmieras pilsētas pašvaldībai piederošiem afišu stendiem, kā arī sabiedriskā transporta pieturvietās speciāli tam atvēlētajā vietā, izņemot tīkla reklāmai paredzēto vietu, atļauts izvietot tikai afišas, plakātus, paziņojumus par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu, aizliegta preču, cenu atlaižu, pakalpojumu, pakalpojumu sniegšanas vietu, politiskās reklāmas un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana.

29.1 Uz Valmieras pilsētas pašvaldībai piederošas zemes atļauts izvietot tikai tādas reklāmas un reklāmas objektus, kas satur informāciju par labdarības, dabas (vides), veselības aizsardzības, kultūras, kultūrvēsturiskiem, sporta, tūrisma, bērnu un jaunatnes, izglītības un zinātnes pasākumiem, teātra un kino repertuāru, tirgiem un gadatirgiem, kā arī informāciju par uzņēmumu, ja netiek reklamēti konkrēti produkti vai pakalpojumi, izņemot tīkla reklāmu. Šī punkta prasības neattiecas uz priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu.

(Valmieras pilsētas domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.188 redakcijā)

30. Azartspēļu organizēšanas vietās, erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanas vietās vai objektos, kuriem jāaizsedz logi Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajos gadījumos, logi jāaizsedz no iekšpuses, saskaņojot to ar Attīstības pārvaldi.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 244; 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 278; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 330)

31. Komersantiem, kas nodarbojas ar azartspēļu organizēšanu, uzturēšanu vai erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanu, izkārtnēs, reklāmas objektos un fasādes apgaismošanai aizliegts izmantot gaismas specefektus, piemēram, mirgojošās gaismas, gaismas vadus u.tml., kā arī skaņu specefektus.

32. Azartspēļu, to organizēšanas vietu un azartspēlēs iegūstamo laimestu reklāma atļauta tikai to organizēšanas vietās.

33. Erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanas vietās atļauts norādīt tikai erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanas vietas nosaukumu un erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanas organizētāja reģistrētu preču zīmi, nodrošinot, ka sniegtais pakalpojums nav redzams no ēkas ārpuses.

34. Veicot inženierkomunikāciju vai ielu izbūvi, reklāmas objekti, kas izvietoti ielu sarkanajās līnijās, demontējami pēc Valmieras pilsētas pašvaldības pirmā pieprasījuma. Demontāžu veic reklāmas devējs par saviem līdzekļiem.

35. Reklāmās, reklāmas objektos aizliegts izmantot skaņas efektus nakts stundās.

36. Izvietojot īslaicīga rakstura reklāmu vai reklāmas objektu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota publiska izklaides, svētku pasākuma norises vietā un laikā, jāievēro šajos Noteikumos noteiktie reklāmas, reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipi.

III. Reklāmu izvietošana uz pašvaldībai piederošiem reklāmas nesējiem

37. Reklāmas pie apgaismes stabiem drīkst izvietot tikai uz pašvaldības izvietotajiem reklāmas nesējiem.

38. Pie apgaismes staba uz reklāmas nesēja izvietojamās reklāmas laukums ir noteikts: augstumā – 0,95 m, platumā – 0,7 m.

39. Reklāmas devējs nodrošina reklāmas izvietošanu uz reklāmas nesēja abām pusēm.

40. Valmieras pilsētas pašvaldība nodrošina reklāmas nesēja izvietošanu pie apgaismes staba.

41. Reklāmas devējs vienas ielas katrā pusē drīkst izvietot reklāmu ne vairāk kā uz trīs reklāmas nesējiem.

42. Reklāmās pie apgaismes stabiem aizliegts izmantot papildus gaismas vai skaņas efektus.

43. Reklāmas uz reklāmas nesēja pie apgaismes staba minimālais izvietošanas termiņš ir 6 (seši) mēneši.

IV. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana

44. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās lietošanas ārtelpās atļauts izvietot saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu, ievērojot šajos Noteikumos noteiktos reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas pamatprincipus, ekspluatācijas un demontāžas kārtību, kā arī paredzēto atbildību.

45. Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā nedrīkst priekšvēlēšanu aģitācijai novietot galdus, uzsliet teltis un pārvietojamas nojumes šādās publiskās lietošanas ārtelpās Valmieras pilsētā (grafiski attēlots 3.pielikumā):

45.1. laukumā pie Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvās ēkas Lāčplēša ielā 2, Valmierā;

45.2. Valmieras muzeja un Valmieras senpilsētas teritorijā Bruņinieku ielā 4, Valmierā;

45.3. Valmieras pilsētas pašvaldības zemes īpašumā Pilskalnā ielā 3, Valmierā;

45.4. pilsētas centra stāvlaukumā Kārļa Baumaņa ielā 6A, Valmierā;

45.5. uz tilta pār Gauju Tālavas ielā 2, Valmierā;

45.6. Bruņinieku ielā, Bastiona ielā, Katrīnas ielā, Pilskalna ielā, Rīgas ielā (posmā no Lāčplēša ielas līdz Kārļa Baumaņa ielai), iekļaujot stāvlaukumu pie Svētā Sīmaņa baznīcas, Valmierā.

V. Noteikumi tīkla reklāmas izvietošanai

46. Par tīkla reklāmu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmierā noslēdz vienošanās līgumu ar Valmieras pilsētas pašvaldību uz laiku līdz 12 (divpadsmit) gadiem.

47. Tīkla reklāmas objektu izvietošana, ekspluatācija un demontāža veicama atbilstoši šo Noteikumu prasībām.

48. Tīkla reklāmas objektiem Attīstības pārvalde izsniedz kopīgu reklāmas objektu izvietošanas atļauju. Tīkla reklāmas izvietotājs elektroniski informē Attīstības pārvaldi par izvietojamām reklāmām un to maiņu, nosūtot izvietojamo reklāmu vizualizāciju.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 244; 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 278; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 330)

49. Jaunu stacionāru tīkla reklāmas objektu ar piesaisti zemei izvietošana un ekspluatācija uz Valmieras pilsētas pašvaldībai piederoša zemes īpašuma ir pieļaujama tikai Valmieras pilsētas pašvaldības rīkotā konkursa kārtībā uz konkursā izsludinātajām vietām. Izvietot un ekspluatēt tīkla reklāmas objektus uz konkursā izsludinātajām vietām ir tiesīgs tikai konkursa uzvarētājs. Tīkla reklāmas objektus, kas izvietoti konkursā izsludinātajās vietās, saskaņošanu, ekspluatāciju un demontāžu veic saskaņā ar šiem Noteikumiem.

50. Tīkla reklāmas objekta izmēri nedrīkst pārsniegt izmērus 3 m augstumā un 2 m platumā.

VI. Reklāmas vai reklāmas objektu projektu izskatīšanas un saskaņošanas kārtība

51. Persona, kura vēlas izvietot izkārtni, mobilo reklāmu, reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās, tīkla reklāmu, publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, iesniedz Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija" struktūrvienībā "Apmeklētāju pieņemšanas centrs" reklāmas vai reklāmas objekta projektu, noformētu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tā saskaņošanai Attīstības pārvaldē.

(Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 244 redakcijā, kas grozīta ar 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 278; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 330)

52. Attīstības pārvaldē nav jāsaskaņo reklāma un reklāmas objekti, kas tiek izvietoti normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota publiska izklaides, svētku pasākuma norises vietā un laikā. Reklāmas un reklāmas objektu izvietošana publiska izklaides, svētku pasākuma norises vietā un laikā, jāskaņo ar attiecīgā pasākuma organizētāju.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 244; 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 278; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 330)

53. Attīstības pārvalde, pēc lēmuma pieņemšanas par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsniegšanu (ar nosacījumiem vai bez tiem), sagatavo reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 244; 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 278; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 330)

54. Attīstības pārvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju, ja reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana neatbilst konkrētās pilsētvides apbūves raksturam un mērogam, ēkas arhitektoniskajam risinājumam, pielietotie materiāli neatbilst fasādes apdares materiāliem, reklāmas vai reklāmas objekta projektā nav ievērotas šajos Noteikumos un citos normatīvajos aktos ietvertās prasības vai arī nav iesniegti normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 244; 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 278; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 330)

55. Attīstības pārvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izdarīt grozījumus reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujā saistībā ar reklāmas vai reklāmas objekta grafiskā dizaina maiņu, ja reklāmas vai reklāmas objekta projektā nav ievērotas šajos Noteikumos un citos normatīvajos aktos ietvertās prasības vai arī nav iesniegti normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 244; 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 278; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 330)

VII. Reklāmas vai reklāmas objekta ekspluatācija un demontāža

56. Reklāmas devējs ir tiesīgs izvietot reklāmu vai reklāmas objektu un ekspluatēt to tikai pēc reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas saņemšanas, atļaujā noteikto nosacījumu izpildes, pašvaldības nodevas samaksas (ja tāda piemērojama), kā arī ievērojot reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņu.

57. Reklāmas devējam izvietotā reklāma, reklāmas objekts jāuztur tehniskā un augstvērtīgā vizuāli estētiskā kārtībā, objektam jābūt piestiprinātām statiski drošā veidā.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 278)

58. Reklāmas objekts ar savu tehnisko stāvokli nedrīkst radīt apdraudējumu cilvēku veselībai vai dzīvībai.

59. Par reklāmas objekta konstrukciju drošību un elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību normatīvo aktu prasībām, ekspluatācijas prasībām un demontāžu, ir atbildīgs reklāmas devējs.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 188; 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 278)

60. Ja reklāmas devējs attiecīgās reklāmas izvietošanas vietā ir izbeidzis saimniecisko darbību vai beidzies reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņš, reklāmas devējam jāveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāža 15 (piecpadsmit) dienu laikā, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.). Ja reklāmas devējs nav noskaidrojams vai tāda nav, tad par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu ir atbildīgs nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 278)

61. Attīstības pārvalde ir tiesīga izskatīt jautājumu par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu šādos gadījumos:

61.1. ja reklāma vai reklāmas objekts netiek ekspluatēts atbilstoši prasībām, netiek uzturēts drošā tehniskā un augstvērtīgā estētiski vizuālā stāvoklī;

61.2. ja reklāmas devējs attiecīgās reklāmas izvietošanas vietā ir izbeidzis saimniecisko darbību vai beidzies reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņš un reklāmas devējs nav veicis reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu, atbilstoši šo Noteikumu prasībām;

61.3. ja reklāma vai reklāmas objekts uzstādīts, nesaņemot Attīstības pārvaldes reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju vai uzstādīts neatbilstoši saskaņotajam reklāmas vai reklāmas objekta projektam;

61.4. ja izvietota reklāma vai reklāmas objekts un nav izpildīti reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujā minētie nosacījumi;

61.5. ja par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu nav samaksāta pašvaldības nodeva (ja tāda piemērojama), atbilstoši noslēgtajam līgumam.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 244; 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 278; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 330)

62. Noteikumu 61.punktā noteiktajos gadījumos Attīstības pārvalde ierakstītā pasta sūtījumā nosūta reklāmas devējam brīdinājumu par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu. Gadījumos, ja reklāmas devējs nav noskaidrojams vai tāda nav, tad brīdinājumu par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu Attīstības pārvalde nosūta attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam.

(Valmieras pilsētas domes 23.02.2017. saistošo noteikumu Nr. 278 redakcijā, kas grozīta ar 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 330)

63. Ja divu mēnešu laikā no brīdinājuma nosūtīšanas reklāma vai reklāmas objekts netiek demontēts, Attīstības pārvalde ir tiesīga organizēt nepieciešamos pasākumus reklāmas demontāžai.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 244; 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 278; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 330)

64. Attīstības pārvalde ir tiesīga bez brīdinājuma organizēt nepieciešamos pasākumus reklāmas demontāžai šādos gadījumos:

64.1. ja reklāmas objekts ar savu tehnisko stāvokli rada apdraudējumu cilvēku veselībai vai dzīvībai un tas nav demontēts pēc Attīstības pārvaldes pirmreizēja pieprasījuma;

64.2. ja tiek konstatēts šo Noteikumu 22.punkta pārkāpums.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 244; 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 278; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 330)

65. Pirms reklāmas vai reklāmas objekta demontāžas darbu uzsākšanas Attīstības pārvalde sastāda aktu, kurā fiksē reklāmas tehnisko un vizuālo stāvokli, aktam pievieno reklāmas vai reklāmas objekta fotofiksāciju.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 244; 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 278; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 330)

66. Reklāmas devējam vai, ja tas nav noskaidrojams vai tāda nav, tad attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam tiek nosūtīts Valmieras pilsētas pašvaldības sagatavots rēķins par attiecīgās reklāmas vai reklāmas objekta demontāžas un uzglabāšanas izdevumiem.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 188; 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 278)

67. Reklāmas devējam vai, ja tas nav noskaidrojams vai tāda nav, tad attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums segt izdevumus, kas saistīti ar reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu un uzglabāšanu.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 188; 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 278)

68. Ja šo Noteikumu 66.punktā minētais rēķins nav apmaksāts, tad Valmieras pilsētas pašvaldība vēršas ar prasību tiesā atlīdzināt reklāmas vai reklāmas objekta demontāžas un uzglabāšanas izdevumus.

69. Demontēto reklāmu vai reklāmas objektu Valmieras pilsētas pašvaldība uzglabā sešus mēnešus, pēc tam tas tiek utilizēts bez iespējas atgūt. Pašvaldība nekompensē utilizētas reklāmas vai reklāmas objekta vērtību.

(Valmieras pilsētas domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.188 redakcijā)

VIII. Administratīvā atbildība par Noteikumu pārkāpšanu

70. Kontrolēt šo Noteikumu izpildi ir tiesīga Attīstības pārvalde.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 244; 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 278; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 330)

71. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu pārkāpšanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veikt ir tiesīgas Valmieras pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas.

(Valmieras pilsētas domes 31.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 330 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020.; sk. grozījumu 2. punktu)

72. Administratīvā pārkāpuma lietas par šo Noteikumu pārkāpumiem izskata un lēmumus tajā pieņem Valmieras pilsētas pašvaldības Administratīvā komisija.

73. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu, ja sods nav noteikts citos nozari regulējošajos normatīvajos aktos, fiziskām un juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu šādā apmērā:

73.1. no divām līdz piecpadsmit naudas soda vienībām, ja tiek pārkāpts Noteikumu 57. un 60.punkts;

73.2. no piecpadsmit līdz trīsdesmit naudas soda vienībām, ja tiek pārkāpts Noteikumu 5., 22. un 56.punkts;

73.3. no trīsdesmit līdz sešdesmit naudas soda vienībām, ja tiek pārkāpts Noteikumu 58.punkts

(Valmieras pilsētas domes 31.10.2019. saistošo noteikumu Nr. 330 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020.; sk. grozījumu 2. punktu)

IX. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

74. Attīstības pārvaldes lēmumu par atteikumu izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju vai atteikumu izdarīt grozījumus reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujā var apstrīdēt Valmieras pilsētas pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.

(Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 244 redakcijā, kas grozīta ar 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 278; 31.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 330)

75. (Svītrots ar Valmieras pilsētas domes 23.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 244)

76. Valmieras pilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Valmieras rajona tiesā.

X. Noslēguma jautājumi

77. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Valmieras pilsētas pašvaldības 2007.gada 31.maija saistošie noteikumi Nr.37 "Par vizuālās komunikācijas objektu izvietošanu Valmieras pilsētā", kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2007.gada 31.maija sēdes lēmumu Nr.353 (protokols Nr.8, §26), ar grozījumiem ("Latvijas Vēstnesis", 2011, Nr.111, 2013, Nr.111).

78. Reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļaujas (reklāmas pases), kas izsniegtas līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.

79. Reklāmas objektu īpašniekam, kas izvietojis tīkla reklāmas objektus uz pašvaldībai piekrītošas vai piederošas zemes bez tīkla reklāmas līguma noslēgšanas, bet nodarbojas ar reklāmas vietu iznomāšanu, reklāmas objekti jādemontē 6 (sešu) mēnešu laikā no šo Noteikumu stāšanās spēkā.

80. Noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis
01.07.2020