Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 24. oktobra noteikumus Nr. 634 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr.867

Rīgā 2013.gada 17.septembrī (prot. Nr.49 50.§)
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis

1. Noteikumi nosaka valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk – Latvijas Jūras administrācija) valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, tā piemērošanas kārtību, kā arī to personu loku, kuras ir atbrīvojamas no samaksas par sniegtajiem pakalpojumiem.

2. Latvijas Jūras administrācija maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Šo noteikumu pielikuma I, II, III un IV nodaļā paredzēto pakalpojumu saņēmējs sedz uzturēšanās un transporta izdevumus, kas radušies Latvijas Jūras administrācijai, sniedzot pakalpojumu.

4. Ja šo noteikumu pielikuma II, III un IV nodaļā paredzētos pakalpojumus objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt darba laikā tādā termiņā, kas apmierina pakalpojuma ņēmēju, un attiecīgos pakalpojumus pēc to ņēmēja pieprasījuma sniedz nakts laikā, ārpus darba laika vai svētku dienās, pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 2.

5. Ņemot vērā kuģa tipu un darbības veidu, šo noteikumu pielikuma 2.1.apakšpunktā minēto pakalpojumu cenai piemēro šādus koeficientus:

5.1. pasažieru kuģiem – 1,7;

5.2. tankkuģiem – 1,5;

5.3. naftu saturošo ūdeņu uzkrājējiem un savācējiem – 1,3;

5.4. velkoņiem un ledlaužiem – 1,2.

6. Aprēķināto summu reizina ar koeficientu v, ņemot vērā kuģa vecumu gados (n):

v = 1 + n x 0,01.

7. Šo noteikumu pielikuma 10.punktā un 30.3., 30.4., 31.3., 31.4., 32.3. un 32.4.apakšpunktā minētos pakalpojumus sniedz 30 dienu laikā pēc pakalpojuma ņēmēja iesnieguma saņemšanas. Ja pakalpojums pēc tā ņēmēja pieprasījuma sniegts divu darbdienu laikā (steidzamības kārtā), pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 2.

8. Šo noteikumu pielikuma 11.punktā un 30.1., 30.2., 31.1., 31.2., 32.1. un 32.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus sniedz 30 dienu laikā pēc pakalpojuma ņēmēja iesnieguma saņemšanas. Ja pakalpojums pēc tā ņēmēja pieprasījuma sniegts vienas darbdienas laikā (steidzamības kārtā), pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 2.

9. Šo noteikumu pielikuma 10.1.apakšpunktā minētā pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 2, ja jūrnieka grāmatiņa ir bijusi nozaudēta vai anulēta.

10. Personai, kas pēc mācību iestādes beigšanas saņem pirmo sertifikātu, šo noteikumu pielikuma 11.punktā minēto pakalpojumu sniedz ar 50 procentu atlaidi no attiecīgās pamattarifa summas.

11. Šo noteikumu pielikuma 13.1.6.apakšpunktā minētā pakalpojuma cenu piemēro, ja programmas iesniedzējs atkārtoti pēc šo noteikumu pielikuma 13.1.5.apakšpunktā minētā pakalpojuma saņemšanas nav novērsis programmas satura novērtējumā norādītos trūkumus.

12. Šo noteikumu pielikuma 17.1.apakšpunktā un 27.punktā minētā pakalpojuma maksas aprēķināšanai lieto kuģa ūdensizspaidu (bez kravas), ja kuģim nav noteikta neto tilpības vienība (NT) vai neto reģistra tilpība vai ja neto tilpības vienība ir 0. Ja neto tilpības vienība (NT) ir 5000 un lielāka, aprēķinot maksu, uzskata, ka neto tilpības vienība (NT) ir 5000.

13. Šo noteikumu pielikuma 23.punktā minētā nodrošinātā prasījuma apmēru, kas kuģa obligācijā ir noteikts citā valūtā, izsaka euro saskaņā ar rēķina izrakstīšanas dienā noteikto grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu.

14. Šo noteikumu pielikuma 30., 31. un 32.punktā minētā pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja pēc izvērtēšanas netiek sniegts plāna apstiprinājums.

15. Šo noteikumu pielikuma 33.1. un 33.2.apakšpunktā minētā pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja pēc aizsardzības pārbaudes netiek izsniegts starptautiskais kuģa aizsardzības sertifikāts vai starptautiskais kuģa aizsardzības pagaidu sertifikāts.

16. Šo noteikumu pielikuma 33.3.apakšpunktā minētā pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja pēc aizsardzības pārbaudes netiek sniegts ostas iekārtas atbilstības apstiprinājums.

17. Šo noteikumu pielikuma 33.4.apakšpunktā minētā pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja pēc aizsardzības pārbaudes netiek izsniegts ostas atbilstības apstiprinājums.

18. Šo noteikumu pielikuma 37.punktā minētā pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja netiek izsniegts atbilstības sertifikāts.

19. Šo noteikumu pielikuma 38.punktā minētā pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja pēc izvērtēšanas apmācību programma netiek saskaņota.

20. Par šo noteikumu pielikuma 39.punktā minētā pakalpojuma saņemšanu:

20.1. cenu nosaka 70 % apmērā pasažieru kuģiem (kuģis, kuram ir pasažieru drošības apliecība) un kuģiem, kuri vienlaikus ir pasažieru un ro-ro tipa kuģi;

20.2. cenu nosaka 80 % apmērā ro-ro tipa kuģiem (kuģis, kuram šāds apzīmējums ir kuģa klasifikācijas apliecībā) un konteineru kuģiem (kuģis, kuram šāds apzīmējums ir kuģa klasifikācijas apliecībā);

20.3. cenu nosaka 50 % apmērā Latvijas kabotāžas kuģiem (kuģis, kas veic pārvadājumus vai iet balastā starp Latvijas ostām) un Latvijas zvejas kuģiem (kuģis, kas nodarbojas ar zvejniecību vai veic zivju apstrādi);

20.4. no samaksas ir atbrīvoti:

20.4.1. kara kuģi, krasta apsardzes, muitas, hidrogrāfijas, zinātnes un pētniecības kuģi, glābšanas kuģi, vides aizsardzības kuģi un mācību iestāžu kuģi;

20.4.2. hospitāļu kuģi;

20.4.3. labdarības misijas kuģi;

20.4.4. ostas flotes kuģi (kuģi, kuri pilda apkalpošanas funkcijas ostā, – velkoņi, liellaivas, peldošie celtņi, bunkurētāji, notekūdeņu, piesārņoto ūdeņu un atkritumu savācēji, ūdenslīdēju kuģi un citi kuģi, kuri pieder ostas pārvaldei vai ostas uzņēmumiem vai kurus nomā ostas pārvalde vai ostas uzņēmumi);

20.4.5. kuģi, kuru bruto tilpība (BT) ir mazāka par 200;

20.4.6. jahtas (sportam, atpūtai vai tūrismam paredzēts kuģošanas līdzeklis ar ūdens izspaidu līdz 80 tonnām);

20.4.7. kuģi, kuri spiesti ienākt ostā, jo ir reāli draudi kuģa apkalpes, pasažieru, kravas vai kuģa drošībai, kā arī lai veiktu remontu;

20.4.8. kuģi, kuri ienāk ostā, lai saņemtu degvielu vai citus apgādes materiālus, un neveic kravas operācijas.

21. No samaksas par šo noteikumu pielikuma 9.1.2.apakšpunktā minētā pakalpojuma saņemšanu ir atbrīvoti Latvijas Jūras akadēmijas, Latvijas Jūras akadēmijas jūrskolas un tās filiāļu, Liepājas Jūrniecības koledžas un Liepājas Jūrniecības koledžas jūrskolas klātienes nodaļas studiju beidzēji vienu reizi pirmā gada laikā pēc studiju beigšanas.

22. No samaksas par šo noteikumu pielikuma 26.4.apakšpunktā minētā pakalpojuma saņemšanu ir atbrīvotas valsts pārvaldes iestādes, kas īsteno tām deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, un privātpersonas saskaņā ar Informācijas atklātības likumu, kā arī tiesas un prokuratūra.

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumus Nr.1074 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 201.nr.; 2009, 9.nr.).

24. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumus Nr.1074 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi".

25. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.867
Latvijas Jūras administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)*

Cena ar PVN (euro)

I. Kuģošanas drošības departaments un Kuģošanas drošības inspekcija

1.Atkārtota inspekcija, lai pārbaudītu, vai līdz kuģa iziešanai reisā novērsti konstatētie trūkumi, ja ārvalstu kuģi aiztur Latvijas ostā pēc ostas valsts kontroles veiktās inspekcijas

1 reize

996,01

0,00

996,01

2.Ekspluatācijā esoša Latvijas kuģa uzraudzība 
2.1.ikgadējā kuģa apskate karoga valsts uzraudzības ietvaros kuģiem, kuri atrodas pilnvaroto klasifikācijas sabiedrību tehniskajā uzraudzībā. Tarifā ietilpst kuģošanas spējas apliecības jeb karoga valsts sertifikāta izsniegšana    
2.1.1.kuģiem ar bruto tilpību (turpmāk – BT) līdz 10

1 reize

3,27 + 1,24 x BT

0,00

3,27 + 1,24 x BT

2.1.2.kuģiem ar BT 10–20

1 reize

17,07 + 0,74 x BT

0,00

17,07 + 0,74 x BT

2.1.3.kuģiem ar BT 20–50

1 reize

34,15 + 0,33 x BT

0,00

34,15 + 0,33 x BT

2.1.4.kuģiem ar BT 50–100

1 reize

54,07 + 0,2 x BT

0,00

54,07 + 0,2 x BT

2.1.5.kuģiem ar BT 100–200

1 reize

76,84 + 0,11 x BT

0,00

76,84 + 0,11 x BT

2.1.6.kuģiem ar BT 200–500

1 reize

105,29 + 0,057 x BT

0,00

105,29 + 0,057 x BT

2.1.7.kuģiem ar BT 500–1000

1 reize

139,44 + 0,043 x BT

0,00

139,44 + 0,043 x BT

2.1.8.kuģiem ar BT 1000–2000

1 reize

182,13 + 0,028 x BT

0,00

182,13 + 0,028 x BT

2.1.9.kuģiem ar BT 2000–5000

1 reize

234,77 + 0,010 x BT

0,00

234,77 + 0,010 x BT

2.1.10.kuģiem ar BT 5000–10000

1 reize

291,69 + 0,006 x BT

0,00

291,69 + 0,006 x BT

2.1.11.kuģiem ar BT 10000 un vairāk

1 reize

364,26 + 0,004 x BT

0,00

364,26 + 0,004 x BT

2.2.kuģa drošības pārbaude (apkalpes sertifikātu, trauksmes sarakstu un instrukciju, kuģa rokasgrāmatu un avārijas plānu, ugunsdzēsības sistēmas un drošības sistēmas pārbaudes)    
2.2.1.kuģiem ar BT līdz 200

1 reize

21,34

0,00

21,34

2.2.2.kuģiem, kuru BT lielāka par 200, bet mazāka par 500

1 reize

49,80

0,00

49,80

2.2.3.kuģiem ar BT 500 un lielāku

1 reize

156,52

0,00

156,52

2.3.kuģa ārpuskārtas apskate

1 stunda

32,73

0,00

32,73

2.4.kuģa minimālās apkalpes apliecības izsniegšana

1 reize

35,57

0,00

35,57

2.5.kuģa minimālās apkalpes sastāva pārskatīšana

1 stunda

32,73

0,00

32,73

2.6.Latvijas Jūras administrācijas amatpersonu atzinuma sagatavošana un rakstiskas izziņas izsniegšana

1 gab.

56,91

0,00

56,91

2.7.Latvijas Jūras administrācijas amatpersonu izsaukums uz nesagatavotu kuģa apskati

1 reize

56,91

0,00

56,91

2.8.kuģa radiobojas reģistrācija

1 reize

28,46

0,00

28,46

3.Kuģa remontuzņēmumu, aprīkojuma servisa uzņēmumu un beramkravu termināļu pārbaudes

1 stunda

32,73

0,00

32,73

4.Pagaidu atļaujas izsniegšana beramkravu termināļa darbībai

1 gab.

49,80

0,00

49,80

5.Atpūtas kuģa pārbaude pirms reģistrācijas Latvijas Kuģu reģistrā (atkarībā no kuģa garuma)
5.1.līdz 12 metriem

1 reize

35,57

0,00

35,57

5.2.12–16 metru

1 reize

56,91

0,00

56,91

5.3.16–24 metri

1 reize

106,72

0,00

106,72

5.4.24 un vairāk metru

1 reize

142,29

0,00

142,29

6.Kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinoša dokumenta izsniegšana pirms tā reģistrācijas Ceļu satiksmes drošības direkcijā

1 gab.

35,57

0,00

35,57

7.Ikgadējās pārbaudes Latvijas Kuģu reģistrā reģistrētiem atpūtas kuģiem (atkarībā no kuģa garuma)
7.1.līdz 12 metriem

1 reize

49,80

0,00

49,80

7.2.12–16 metru

1 reize

71,14

0,00

71,14

7.3.16–24 metri

1 reize

120,94

0,00

120,94

7.4.24 un vairāk metru

1 reize

170,74

0,00

170,74

8.Laivu ikgadējā apskate, ja tās izmanto komerciālām vajadzībām jūrā
8.1.laivas bez dzinēja, piemēram, airu laivas (atkarībā no laivas garuma)
8.1.1.līdz 7 metriem

1 reize

4,27

0,00

4,27

8.1.2.7–9 metri

1 reize

7,11

0,00

7,11

8.1.3.9–12 metru

1 reize

11,38

0,00

11,38

8.1.4.12–17 metru

1 reize

14,23

0,00

14,23

8.1.5.17 un vairāk metru

1 reize

21,34

0,00

21,34

8.2.laivas ar uzkaramo dzinēju (atkarībā no laivas garuma)
8.2.1.līdz 7 metriem

1 reize

6,40

0,00

6,40

8.2.2.7–9 metri

1 reize

11,38

0,00

11,38

8.2.3.9–12 metru

1 reize

14,23

0,00

14,23

8.2.4.12–17 metru

1 reize

21,34

0,00

21,34

8.2.5.17 un vairāk metru

1 reize

28,46

0,00

28,46

8.3.laivas ar stacionāro dzinēju (atkarībā no laivas garuma)
8.3.1.līdz 7 metriem

1 reize

11,39

0,00

11,39

8.3.2.7–9 metri

1 reize

17,07

0,00

17,07

8.3.3.9–12 metru

1 reize

25,61

0,00

25,61

8.3.4.12–17 metru

1 reize

42,69

0,00

42,69

8.3.5.17 un vairāk metru

1 reize

56,91

0,00

56,91

II. Jūrnieku reģistrs

9.Jūrnieku kompetences novērtēšana
9.1.1978.gada Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu (turpmāk – STCW konvencija) noteiktajās kvalifikācijās
9.1.1.kapteinis un vecākais stūrmanis (visas kvalifikācijas uz kuģiem ar BT 500 un lielākiem), vecākais mehāniķis un otrais mehāniķis (visas kvalifikācijas uz kuģiem ar dzinēju jaudu 750 kW un lielāku)

1 reize

85,37

0,00

85,37

9.1.2.kapteinis (visas kvalifikācijas uz kuģiem ar BT, mazāku par 500) un pārējie virsnieki

1 reize

56,91

0,00

56,91

9.1.3.ierindas jūrnieks

1 reize

28,46

0,00

28,46

9.1.4.globālās jūras negadījumu un drošības sistēmas (turpmāk – GMDSS) operators

1 reize

28,46

0,00

28,46

9.1.5.profesionālais angļu valodas tests

1 reize

14,23

0,00

14,23

9.2.nekonvencionālajās kvalifikācijās 
9.2.1.tirdzniecības flotes virsnieks, uz kuru neattiecas STCW konvencija

1 reize

56,91

0,00

56,91

9.2.2.zvejas un iekšējo ūdeņu kuģa kapteinis, stūrmanis, mehāniķis

1 reize

28,46

0,00

28,46

9.2.3.ierindas jūrnieka kvalifikācijas, šķiperis, traļmeistars, zvejnieks, piekrastes un tāljūras radiooperatori

1 reize

21,34

0,00

21,34

9.2.4.locis, kuģu satiksmes vadības (VTS) operators, atpūtas kuģa vadītājs

1 reize

21,34

0,00

21,34

10.Jūrnieku grāmatiņas izsniegšana
10.1.jūrniekam

1 gab.

71,14

0,00

71,14

10.2.praktikantam

1 gab.

7,11

0,00

7,11

11.Kompetences sertifikātu un prasmju sertifikātu izsniegšana
11.1.STCW konvencijā noteiktais kompetences sertifikāts un prasmju sertifikāts
11.1.1.kapteinis, vecākais mehāniķis, vecākais stūrmanis, otrais mehāniķis, sardzes stūrmanis un sardzes mehāniķis (iekļaujot kompetences sertifikāta apstiprinājuma izsniegšanu)

1 gab.

31,30

0,00

31,30

11.1.2.GMDSS operators (iekļaujot kompetences sertifikāta apstiprinājuma izsniegšanu)

1 gab.

31,30

0,00

31,30

11.1.3.prasmju serifikāts

1 gab.

17,07

0,00

17,07

11.1.4.kompetences sertifikāta apstiprinājuma izsniegšana

1 gab.

17,07

0,00

17,07

11.2.nekonvencionālais kompetences sertifikāts
11.2.1.zvejas un iekšējo ūdeņu kuģu kapteinis, vecākais mehāniķis, vecākais stūrmanis, otrais mehāniķis

1 gab.

31,30

0,00

31,30

11.2.2.pārējie virsnieki

1 gab.

31,30

0,00

31,30

11.2.3.ierindas jūrnieks, šķiperis, traļmeistars, zvejnieks, piekrastes un tāljūras radiooperatori

1 gab.

17,07

0,00

17,07

11.2.4.locis, VTS operators, atpūtas kuģa vadītājs

1 gab.

17,07

0,00

17,07

12.Ārvalstu jūrniekiem izsniegtie dokumenti
12.1.izziņa par dokumentu iesniegšanu karoga valsts apstiprinājumam

1 gab.

31,30

0,00

31,30

12.2.sertifikāta apstiprinājums

1 gab.

46,95

0,00

46,95

13.Izglītības uzraudzība
13.1.programmas satura novērtēšana
13.1.1.profesionālās izglītības programmas satura novērtēšana

1 reize

142,29

0,00

142,29

13.1.2.atkārtota profesionālās izglītības programmas satura novērtēšana

1 reize

71,14

0,00

71,14

13.1.3.mācību kursu programmas (kuras apgūšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir obligāta) satura novērtēšana

1 reize

85,37

0,00

85,37

13.1.4.atkārtota mācību kursu programmas (kuras apgūšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir obligāta) satura novērtēšana

1 reize

42,69

0,00

42,69

13.1.5.mācību kursu programmas (kuras apgūšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav obligāta) satura novērtēšana

1 reize

142,29

0,00

142,29

13.1.6.atkārtota mācību kursu programmas (kuras apgūšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav obligāta) satura novērtēšana

1 reize

71,14

0,00

71,14

13.2.programmas īstenošanas novērtēšana
13.2.1.sākotnējais novērtējums (atbilstības sertifikāta izsniegšanai)

1 gab.

85,37

0,00

85,37

13.2.2.ikgadējais novērtējums (ja programmas īstenošanas ilgums ir 30 un mazāk mācību stundu)

1 gab.

71,14

0,00

71,14

13.2.3.ikgadējais novērtējums (ja programmas īstenošanas ilgums pārsniedz 30 mācību stundu)

1 gab.

142,29

0,00

142,29

14.Mācību kursu apliecību un prasmju apliecību reģistrēšana datubāzē

1 gab.

1,42

0,00

1,42

15.Pagaidu atļauju izsniegšana Latvijas virsniekiem

1 gab.

71,14

0,00

71,14

16.Darbības uzsākšanas vai darbības novērtējums komersantam, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā

1 gab.

213,43

0,00

213,43

III. Latvijas Kuģu reģistrs

17.Kuģa reģistrācijas un pārreģistrācijas ieraksta izdarīšana attiecīgajā Latvijas Kuģu reģistra grāmatā
17.1.kuģis (ar dzinēju vai bez tā) (norādītajai cenai tiek pieskaitītti EUR 0,85 par 1 neto tilpības vienību (turpmāk – NT)

1 reize

78,26

0,00

78,26

17.2.būvniecības stadijā esošs kuģis

1 reize

142,29

0,00

142,29

17.3.valsts dienesta kuģis

1 reize

85,37

0,00

85,37

18.Atpūtas kuģa (motorjahtas un buru jahtas) reģistrācijas un pārreģistrācijas ieraksta izdarīšana attiecīgajā Latvijas Kuģu reģistra grāmatā
18.1.motorjahta

1 reize

570,15

0,00

570,15

18.2.buru jahta (garums līdz 7 m)

1 reize

49,80

0,00

49,80

18.3.buru jahta (garums no 7 līdz 12 m)

1 reize

142,29

0,00

142,29

18.4.buru jahta (garums 12 m un vairāk)

1 reize

327,26

0,00

327,26

19.Zvejas laivas reģistrācijas ieraksta izdarīšana attiecīgajā Latvijas Kuģu reģistra grāmatā
19.1.zvejas laiva bez dzinēja

1 reize

14,23

0,00

14,23

19.2.zvejas laiva ar uzkaramo dzinēju

1 reize

21,34

0,00

21,34

19.3.zvejas laiva ar stacionāro dzinēju

1 reize

28,46

0,00

28,46

20.Izslēgšana no Latvijas Kuģu reģistra
20.1.kuģis

1 reize

85,37

0,00

85,37

20.2.atpūtas kuģis

1 reize

21,34

0,00

21,34

20.3.zvejas laiva

1 reize

14,23

0,00

14,23

21.Vārda vai numura rezervēšana
21.1.kuģa vārds

1 reize

163,63

0,00

163,63

21.2.atpūtas kuģa vārds

1 reize

85,37

0,00

85,37

21.3.jahtas numurs (uz buras)

1 reize

85,37

0,00

85,37

22.Vārda maiņa pēc īpašnieka lūguma
22.1.kuģis

1 reize

142,29

0,00

142,29

22.2.atpūtas kuģis

1 reize

71,14

0,00

71,14

23.Hipotēkas vai hipotēkas pārjaunojuma reģistrācija (cena veidojas kā 0,1 % no nodrošinātā prasījuma summas, bet ne vairāk kā EUR 1423,00)

1 reize

1422,87

0,00

1422,87

24.Hipotēkas dzēšana, grozījums vai cesijas reģistrācija

1 reize

71,14

0,00

71,14

25.Reģistrācijas vai īpašuma apliecības izsniegšana
25.1.kuģis vai atpūtas kuģis

1 reize

42,69

0,00

42,69

25.2.zvejas laiva

1 reize

14,23

0,00

14,23

26.Pārējo kuģa dokumentu izsniegšana
26.1.kuģa vēstures pieraksti

1 reize

43,69

0,00

43,69

26.2.apdrošināšanas vai cita finansiālā nodrošinājuma apliecība attiecībā uz civilo atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem

1 reize

284,57

0,00

284,57

26.3.apdrošināšanas vai cita finansiālā nodrošinājuma sertifikāts par civilo atbildību par bunkera degvielas piesārņojuma radīto kaitējumu

1 reize

213,43

0,00

213,43

26.4.rakstiskas izziņas izsniegšana

1 gab.

21,34

0,00

21,34

27.Kuģa reģistrācijas ierakstu atbilstības ikgadējā uzraudzība (kuģis ar dzinēju vai bez tā) (norādītajai cenai pieskaita EUR 0,50 par 1 NT)

1 reize

21,34

0,00

21,34

28.Latvijas Kuģu reģistra atļauja kuģa reģistrēšanai berboutā

1 reize

71,14

0,00

71,14

IV. Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija

29.Aizsardzības sistēmas novērtēšana
29.1.ostas iekārtai (cena par pakalpojumu nav mazāka kā EUR 163,63 par katru atsevišķu ostas iekārtu)

1 stunda

32,73

0,00

32,73

29.2.ostai

1 stunda

32,73

0,00

32,73

30.Aizsardzības plāna sākotnējā izvērtēšana un apstiprināšana
30.1.kuģim

1 reize

199,20

0,00

199,20

30.2.ostas iekārtai

1 reize

142,29

0,00

142,29

30.3.vairākām ostas iekārtām, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns (cenu reizina ar ostas iekārtu skaitu, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns)

1 reize

99,60

0,00

99,60

30.4.ostai (cenu reizina ar ostas teritorijā esošo ostas iekārtu skaitu, uz kurām attiecas Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa prasības)

1 reize

99,60

0,00

99,60

31.Aizsardzības plāna grozījumu sākotnējā izvērtēšana un apstiprināšana
31.1.kuģim

1 reize

149,40

0,00

149,40

31.2.ostas iekārtai

1 reize

106,72

0,00

106,72

31.3.vairākām ostas iekārtām, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns (cenu reizina ar ostas iekārtu skaitu, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns)

1 reize

78,26

0,00

78,26

31.4.ostai (cenu reizina ar ostas teritorijā esošo ostas iekārtu skaitu, uz kurām attiecas Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa prasības)

1 reize

78,26

0,00

78,26

32.Aizsardzības plāna vai tā grozījumu atkārtota izvērtēšana un apstiprināšana
32.1.kuģim

1 reize

106,72

0,00

106,72

32.2.ostas iekārtai

1 reize

92,49

0,00

92,49

32.3.vairākām ostas iekārtām, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns (cenu reizina ar ostas iekārtu skaitu, attiecībā uz kurām apvienotajā ostu iekārtu aizsardzības plānā sākotnējās izvērtēšanas laikā ir konstatēti trūkumi)

1 reize

71,14

0,00

71,14

32.4.ostai (cenu reizina ar ostas teritorijā esošo ostas iekārtu skaitu, uz kurām attiecas Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa prasības)

1 reize

71,14

0,00

71,14

33.Aizsardzības pārbaude
33.1.kuģa sākotnējā, atjaunojošā, starpposmu, atkārtotā vai ārpuskārtas pārbaude (cena par pakalpojumu nav mazāka kā EUR 498,01)

1 stunda

32,73

0,00

32,73

33.2.kuģim, kas atrodas ārpus Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas teritorijas vai to jurisdikcijā esošajiem ūdeņiem

1 reize

583,38

0,00

583,38

33.3.ostas iekārtas sākotnējā, atjaunojošā, starpposmu vai atkārtotā pārbaude (cena par pakalpojumu nav mazāka kā EUR 163,63 par katru atsevišķu ostas iekārtu)

1 stunda

32,73

0,00

32,73

33.4.ostas sākotnējā, atjaunojošā, starpposmu vai atkārtotā pārbaude

1 reize

284,57

0,00

284,57

34.Starptautiskā kuģu aizsardzības sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana

1 reize

64,03

0,00

64,03

35.Starptautiskā kuģa aizsardzības sertifikāta vai starptautiskā kuģu aizsardzības pagaidu sertifikāta izsniegšana, pamatojoties uz atzītās aizsardzības organizācijas vai citas valsts jūrlietu pārvaldes kompetentas institūcijas iesniegtajiem dokumentiem

1 gab.

64,03

0,00

64,03

36.Ar kuģi, ostu un ostas iekārtu saistīto dokumentu dublikātu izsniegšana vai dokumenta datu nomaiņa bez aizsardzības pārbaudes

1 gab.

64,03

0,00

64,03

37.Atzītās aizsardzības organizācijas atbilstības izvērtēšana un atbilstības sertifikāta izsniegšana

1 gab.

113,83

0,00

113,83

38.Apmācību programmu saskaņošana

1 reize

56,91

0,00

56,91

V. Citi pakalpojumi

39.Navigācijas pakalpojumi (par vienu kuģa BT vienību par pirmajām 10 reizēm kalendāra gadā, kad attiecīgais kuģis ienāk ostā vai ostas reidā (katrai ostai atsevišķi))

1 BT

0,064

0,00

0,064

Piezīme.

٭ Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
01.01.2014