Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 12.07.2019. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumus Nr. 854 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 634

Rīgā 2017. gada 24. oktobrī (prot. Nr. 52 17. §)
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis

1. Noteikumi nosaka valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk – Jūras administrācija) valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, tā piemērošanas kārtību, kā arī to personu loku, kuras ir atbrīvojamas no samaksas par sniegtajiem pakalpojumiem.

2. Jūras administrācija maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Šo noteikumu pielikuma I, II, III un IV nodaļā paredzēto pakalpojumu saņēmējs sedz izdevumus, kas saistīti ar komandējumu un aprēķināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izņemot gadījumu, ja šo noteikumu pielikuma II nodaļā paredzētais pakalpojums sniegts Latvijā. Jūras administrācijai ir tiesības pieprasīt pakalpojuma saņēmējam apmaksāt pakalpojumu pirms tā sniegšanas.

4. Ja šo noteikumu pielikuma I, II, III un IV nodaļā paredzētos pakalpojumus objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt darba laikā tādā termiņā, kas apmierina pakalpojuma saņēmēju, un attiecīgos pakalpojumus pēc to saņēmēja pieprasījuma sniedz nakts laikā, ārpus darba laika vai svētku dienās, pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 2.

5. Šo noteikumu pielikuma 2.1. apakšpunktā minēto pakalpojuma cenu reizina ar koeficientu v, ņemot vērā kuģa vecumu gados (n):

v = 1 + n x 0,01.

6. Šo noteikumu pielikuma 5. un 7. punktā minēto pakalpojumu cenai piemēro koeficientu 1,5, ja atpūtas kuģa pārbaude notiek ārpus Latvijas.

7. Šo noteikumu pielikuma 11.1. un 11.2. apakšpunktā minētos pakalpojumus sniedz 10 darbdienu laikā no dienas, kad izpildītas prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par jūrnieku sertificēšanu, lai saņemtu kvalifikācijas sertifikātu. Ja pakalpojums pēc tā saņēmēja pieprasījuma sniegts divu darbdienu laikā (steidzamības kārtībā), pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 2.

8. Šo noteikumu pielikuma 11.3. apakšpunkts nosaka 50 procentu atbrīvojumu no pakalpojuma cenas, kas noteikta šo noteikumu pielikuma 11.1.1., 11.2.1. un 11.2.2. apakšpunktā. Atbrīvojumu nepiemēro, ja pakalpojums pēc tā saņēmēja pieprasījuma sniegts steidzamības kārtībā.

9. Šo noteikumu pielikuma 16.3. apakšpunkts nosaka piecu procentu atbrīvojumu no pakalpojuma cenas, kas noteikta šo noteikumu pielikuma 16.2. apakšpunktā, par katru Latvijas izglītības iestādes jūrnieka kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai nepieciešamās izglītības programmas izglītojamo, kuru komersants, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā, saskaņā ar noslēgto līgumu par mācību praksi starp komersantu, izglītības iestādi un praktikantu laikposmā no iepriekšējā darbības novērtējuma līdz kārtējā gada darbības novērtējumam ir nodrošinājis ar prakses vietu uz atbilstoša kuģa. Atbrīvojumu nepiemēro gadījumos, ja noteiktajā laikposmā ir veikts komersanta darbības ārpuskārtas vai papildu novērtējums. Kopējā atbrīvojuma summa nepārsniedz 50 procentus no pakalpojuma summas.

10. Šo noteikumu pielikuma 17. un 26. punktā minētā pakalpojuma maksas aprēķināšanai lieto kuģa ūdensizspaidu (bez kravas), ja kuģim nav noteikta neto tilpība. Ja neto tilpība ir 5000 un lielāka, aprēķinot maksu, uzskata, ka neto tilpība ir 5000.

11. Ja Latvijas Kuģu reģistrā (turpmāk – Kuģu reģistrs) divu gadu periodā, kura tecējums sākas ar pirmā kuģa reģistrācijas brīdi, reģistrē vienam īpašniekam piederošus vismaz trīs Jūras kodeksa 8. panta otrās daļas 1. punkta "a" apakšpunktā minētos kuģus, katrs trešais kuģis tiek atbrīvots no šo noteikumu pielikuma 17. punktā noteiktās maksas par kuģa reģistrācijas ieraksta izdarīšanu. Par kuģa īpašnieku šā nosacījuma izpratnē tiek uzskatīta fiziskā vai juridiskā persona, kurai tiek reģistrētas īpašumtiesības uz kuģi, šādas juridiskās personas īpašnieks vai patiesais labuma guvējs, kā arī berbouta fraktētājs, tā īpašnieks vai patiesais labuma guvējs.

12. Šo noteikumu pielikuma 21. punktā minētā nodrošinātā prasījuma apmēru, kas kuģa obligācijā ir noteikts citā valūtā, izsaka euro saskaņā ar rēķina izrakstīšanas dienā noteikto grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu.

13. Šo noteikumu pielikuma 26. un 27. punktā noteiktās maksas samaksu veic kuģa īpašnieks, berbouta fraktētājs vai Jūras kodeksa 16. panta ceturtajā daļā minētais pārstāvis, ja kuģa īpašniekam tāds ir nepieciešams. Maksu aprēķina par katru kalendāra gadu neatkarīgi no tā, uz kādu termiņu konkrētā kalendāra gada ietvaros kuģis, peldošā konstrukcija, nostiprinātā iekārta vai motorjahta ir reģistrēta Kuģu reģistrā. Motorjahtai maksu par iepriekšējiem kalendāra gadiem aprēķina, veicot reģistrācijas apliecības nomaiņu, pirms īpašumtiesību maiņas reģistrācijas vai izslēgšanas no Kuģu reģistra.

14. Ja šo noteikumu pielikuma 30., 31. un 32. punktā minētos pakalpojumus pēc to saņēmēja pieprasījuma sniedz divu darbdienu laikā (steidzamības kārtībā), pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 2.

15. Šo noteikumu pielikuma 32.1. un 32.2. apakšpunktā minētā pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja pēc aizsardzības pārbaudes netiek izsniegts starptautiskais kuģa aizsardzības sertifikāts vai starptautiskais kuģa aizsardzības pagaidu sertifikāts.

16. Šo noteikumu pielikuma 32.3. un 32.4. apakšpunktā minētā pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja pēc aizsardzības pārbaudes netiek izsniegts ostas iekārtas atbilstības apstiprinājums.

17. Šo noteikumu pielikuma 32.5. apakšpunktā minēto pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja pēc aizsardzības pārbaudes netiek izsniegts ostas atbilstības apstiprinājums.

18. Šo noteikumu pielikuma 35. punktā minēto pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja netiek izsniegts atbilstības sertifikāts.

19. No šo noteikumu pielikuma 38. punktā minētās pakalpojumu samaksas ir atbrīvoti:

19.1. kara kuģi, Valsts robežsardzes, krasta apsardzes, muitas, hidrogrāfijas, zinātnes un pētniecības kuģi, glābšanas kuģi, vides aizsardzības kuģi un mācību iestāžu kuģi;

19.2. hospitāļu kuģi;

19.3. labdarības misijas kuģi;

19.4. ostas flotes kuģi (kuģi, kuri pilda apkalpošanas funkcijas ostā (vienas ostas ietvaros), – velkoņi, liellaivas, peldošie celtņi, bunkurētāji, notekūdeņu, piesārņoto ūdeņu un atkritumu savācēji, ūdenslīdēju kuģi un citi kuģi, kuri pieder ostas pārvaldei vai ostā reģistrētiem uzņēmumiem vai kurus nomā ostas pārvalde vai ostā reģistrētie uzņēmumi);

19.5. kuģi, kuru bruto tilpība (BT) ir mazāka par 200;

19.6. jahtas (sportam, atpūtai vai tūrismam paredzēts kuģošanas līdzeklis ar ūdens izspaidu līdz 80 tonnām);

19.7. kuģi, kuri ir spiesti ienākt ostā, jo ir reāli draudi kuģa apkalpes, pasažieru, kravas vai kuģa drošībai, kā arī lai veiktu remontu (ar nosacījumu, ka kuģis neveic kravas operācijas);

19.8. kuģi, kuri ienāk ostā, lai uzņemtu degvielu vai citus apgādes materiālus, un neveic kravas operācijas;

19.9. zvejas kuģi (Kuģu reģistrā reģistrēti zvejas kuģi, kas nodarbojas ar zvejniecību vai veic zivju apstrādi).

20. No samaksas par šo noteikumu pielikuma 9.1.2. apakšpunktā minētā pakalpojuma saņemšanu ir atbrīvoti augstākās un vidējās jūrniecības izglītības programmas klātienes nodaļas studiju absolventi vienu reizi pirmā gada laikā pēc programmas apgūšanas.

21. No samaksas par šo noteikumu pielikuma 24.3. apakšpunktā minētā pakalpojuma saņemšanu ir atbrīvotas valsts pārvaldes iestādes un privātpersonas, kas īsteno tām deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, kā arī tiesas un prokuratūra.

22. No samaksas par izglītības programmas satura novērtējumu, izglītības programmas novērtējumu atbilstības sertifikāta izsniegšanai, izglītības programmas īstenošanas novērtējumu un izglītības iestādes kvalitātes vadības sistēmas sākotnējo novērtējumu ir atbrīvotas valsts vai pašvaldības jūrniecības izglītības iestādes.

23. No samaksas par šo noteikumu pielikuma 13.1. apakšpunktā minēto mācību kursu programmas satura novērtējumu, 13.2.1. apakšpunktā minēto mācību kursu programmas novērtējumu atbilstības sertifikāta izsniegšanai un 13.2.2. un 13.2.3. apakšpunktā minēto mācību kursu programmas īstenošanas novērtējumu ir atbrīvotas valsts vai pašvaldības jūrniecības izglītības iestādes, ja attiecīgo mācību kursu programmu tās īsteno tikai izglītības programmas ietvaros.

24. Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums apmaksāt saņemto pakalpojumu termiņā, kas norādīts Jūras administrācijas izrakstītajā rēķinā.

25. Jūras administrācijai ir tiesības nesniegt pakalpojumu, kamēr nav apmaksāts jau sniegtais pakalpojums.

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumus Nr. 867 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 184. nr.).

27. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. novembrī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 24. oktobra
noteikumiem Nr. 634
Jūras administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums grozīts ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 308)

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(euro)

PVN
(euro)*

Cena ar PVN
(euro)

I. Kuģošanas drošības departaments un Kuģošanas drošības inspekcija

1.Atkārtota inspekcija, lai pārbaudītu, vai līdz kuģa iziešanai reisā novērsti konstatētie trūkumi, ja ārvalstu kuģi aiztur Latvijas ostā pēc ostas valsts kontroles veiktās inspekcijas

1 reize

1000,00

0,00

1000,00

2.Ekspluatācijā esoša Latvijas kuģa uzraudzība 
2.1.ikgadējā kuģa apskate karoga valsts uzraudzības ietvaros kuģiem, kuri atrodas pilnvaroto klasifikācijas sabiedrību tehniskajā uzraudzībā    
2.1.1.pasažieru kuģiem    
2.1.1.1.kuģiem ar bruto tilpību (turpmāk – BT) līdz 100

1 reize

120,00

0,00

120,00

2.1.1.2.kuģiem ar BT 100–200

1 reize

180,00

0,00

180,00

2.1.1.3.kuģiem ar BT 200–500

1 reize

240,00

0,00

240,00

2.1.1.4.kuģiem ar BT 500–2000

1 reize

480,00

0,00

480,00

2.1.1.5.kuģiem ar BT 2000–10000

1 reize

660,00

0,00

660,00

2.1.1.6.kuģiem ar BT 10000 un vairāk

1 reize

830,00

0,00

830,00

2.1.2.tankkuģiem    
2.1.2.1.kuģiem ar BT līdz 100

1 reize

105,00

0,00

105,00

2.1.2.2.kuģiem ar BT 100–200

1 reize

160,00

0,00

160,00

2.1.2.3.kuģiem ar BT 200–500

1 reize

210,00

0,00

210,00

2.1.2.4.kuģiem ar BT 500–2000

1 reize

420,00

0,00

420,00

2.1.2.5.kuģiem ar BT 2000–10000

1 reize

580,00

0,00

580,00

2.1.2.6.kuģiem ar BT 10000 un vairāk

1 reize

735,00

0,00

735,00

2.1.3.naftu saturošo ūdeņu uzkrājējiem un savācējiem    
2.1.3.1.kuģiem ar BT līdz 100

1 reize

90,00

0,00

90,00

2.1.3.2.kuģiem ar BT 100–200

1 reize

140,00

0,00

140,00

2.1.3.3.kuģiem ar BT 200–500

1 reize

180,00

0,00

180,00

2.1.3.4.kuģiem ar BT 500–2000

1 reize

365,00

0,00

3650,00

2.1.3.5.kuģiem ar BT 2000–10000

1 reize

500,00

0,00

500,00

2.1.3.6.kuģiem ar BT 10000 un vairāk

1 reize

640,00

0,00

6400,00

2.1.4.visiem kuģiem (izņemot šā cenrāža 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3. apakšpunktā minētos kuģus)    
2.1.4.1.kuģiem ar BT līdz 100

1 reize

70,00

0,00

70,00

2.1.4.2.kuģiem ar BT 100–200

1 reize

105,00

0,00

105,00

2.1.4.3.kuģiem ar BT 200–500

1 reize

140,00

0,00

140,00

2.1.4.4.kuģiem ar BT 500–2000

1 reize

280,00

0,00

280,00

2.1.4.5.kuģiem ar BT 2000–10000

1 reize

385,00

0,00

385,00

2.1.4.6.kuģiem ar BT 10000 un vairāk

1 reize

490,00

0,00

490,00

2.2.kuģa drošības pārbaude (apkalpes sertifikātu, trauksmes sarakstu un instrukciju, kuģa rokasgrāmatu un avārijas plānu, ugunsdzēsības sistēmas un drošības sistēmas pārbaudes). Tiek veikta kopā ar šā cenrāža 2.1. apakšpunktā minēto apskati    
2.2.1.kuģiem ar BT līdz 100

1 reize

20,00

0,00

20,00

2.2.2.kuģiem ar BT 100–500

1 reize

70,00

0,00

70,00

2.2.3.kuģiem ar BT 500–2000

1 reize

140,00

0,00

140,00

2.2.4.kuģiem ar BT 2000 un vairāk

1 reize

175,00

0,00

175,00

2.3.kuģa ārpuskārtas apskate

1 stunda

35,00

0,00

35,00

2.4.kuģa minimālās apkalpes apliecības izsniegšana

1 reize

35,00

0,00

35,00

2.5.kuģa minimālās apkalpes sastāva pārskatīšana

1 stunda

35,00

0,00

35,00

2.6.Jūras administrācijas amatpersonu atzinuma sagatavošana un rakstiskas izziņas izsniegšana

1 gab.

70,00

0,00

70,00

2.7.Vienotā ražotāja koda piešķiršana un aktualizēšana

1 gab.

70,00

0,00

70,00

2.8.Jūras administrācijas amatpersonu izsaukums uz nesagatavotu kuģa apskati

1 reize

105,00

0,00

105,00

2.9.kuģa radiobojas reģistrācija

1 reize

35,00

0,00

35,00

2.10.kuģa remontuzņēmumu, aprīkojuma servisa uzņēmumu pārbaude

1 reize

200,00

0,00

200,00

3.Beramkravu termināļu pārbaude, pagaidu atļaujas izsniegšana beramkravu termināļa darbībai

1 reize

350,00

0,00

350,00

4.Kravas tilpņu obligātās pirmsmazgāšanas atbrīvojuma piešķiršana saskaņā ar MARPOL konvencijas II pielikuma 16. noteikuma 6. punkta nosacījumiem

1 reize

200,00

0,00

200,00

5.Atpūtas kuģa pārbaude pirms reģistrācijas Kuģu reģistrā (atkarībā no kuģa vislielākā garuma L)
5.1.līdz 12 metriem

1 reize

50,00

0,00

50,00

5.2.12–16 metru

1 reize

100,00

0,00

100,00

5.3.16–24 metri

1 reize

150,00

0,00

150,00

5.4.24 un vairāk metru

1 reize

300,00 * L/24

0,00

300 * L/24

6.Kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinoša dokumenta izsniegšana pirms tā reģistrācijas valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija"

1 gab.

100,00

0,00

100,00

7.Periodiskās pārbaudes Kuģu reģistrā komercdarbībā reģistrētiem atpūtas kuģiem (atkarībā no kuģa vislielākā garuma L)
7.1.līdz 12 metriem

1 reize

70,00

0,00

70,00

7.2.12–16 metru

1 reize

120,00

0,00

120,00

7.3.16–24 metri

1 reize

170,00

0,00

170,00

7.4.24 un vairāk metru

1 reize

350,00 * L/24

0,00

350 * L/24

8.Zvejas laivu ikgadējā apskate, ja tās izmanto komerciālām vajadzībām jūrā
8.1.laivas bez dzinēja, piemēram, airu laivas (atkarībā no laivas garuma)
8.1.1.līdz 7 metriem

1 reize

5,00

0,00

5,00

8.1.2.7–9 metri

1 reize

10,00

0,00

10,00

8.1.3.9 un vairāk metru

1 reize

15,00

0,00

15,00

8.2.laivas ar uzkaramo dzinēju (atkarībā no laivas garuma)
8.2.1.līdz 7 metriem

1 reize

7,00

0,00

7,00

8.2.2.7–9 metri

1 reize

15,00

0,00

15,00

8.2.3.9–12 metru

1 reize

20,00

0,00

20,00

8.2.4.12 un vairāk metru

1 reize

25,00

0,00

25,00

8.3.laivas ar stacionāro dzinēju (atkarībā no laivas garuma)
8.3.1.līdz 7 metriem

1 reize

15,00

0,00

15,00

8.3.2.7–9 metri

1 reize

20,00

0,00

20,00

8.3.3.9–12 metru

1 reize

30,00

0,00

30,00

8.3.4.12 un vairāk metru

1 reize

50,00

0,00

50,00

II. Jūrnieku reģistrs

9.Jūrnieku kompetences novērtēšana
9.1.1978. gada Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu (turpmāk – STCW konvencija) noteiktajās kvalifikācijās
9.1.1.kapteinis un vecākais stūrmanis (visas kvalifikācijas uz kuģiem ar BT 500 un lielākiem), vecākais mehāniķis un otrais mehāniķis (visas kvalifikācijas uz kuģiem ar dzinēju jaudu 750 kW un lielāku)

1 reize

90,00

0,00

90,00

9.1.2.kapteinis (visas kvalifikācijas uz kuģiem ar BT, mazāku par 500) un pārējie virsnieki

1 reize

60,00

0,00

60,00

9.1.3.ierindas jūrnieks

1 reize

35,00

0,00

35,00

9.1.4.globālās jūras negadījumu un drošības sistēmas (turpmāk – GMDSS) operators

1 reize

60,00

0,00

60,00

9.1.5.profesionālais angļu valodas tests

1 reize

35,00

0,00

35,00

9.2.1995. gada Starptautiskās konvencijas par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem (turpmāk – STCW-F konvencija) vai nekonvencionālajās kvalifikācijās
9.2.1.tirdzniecības flotes virsnieks, uz kuru neattiecas STCW konvencija

1 reize

60,00

0,00

60,00

9.2.2.zvejas un iekšējo ūdeņu kuģa kapteinis, stūrmanis, mehāniķis

1 reize

35,00

0,00

35,00

9.2.3.ierindas jūrnieka kvalifikācijas, šķiperis, traļmeistars, zvejnieks, piekrastes un tāljūras radiooperatori

1 reize

25,00

0,00

25,00

9.2.4.locis, kuģu satiksmes vadības (VTS) operators, atpūtas kuģa vadītājs

1 reize

25,00

0,00

25,00

10.Jūrnieku grāmatiņas izsniegšana
10.1.jūrniekam

1 gab.

75,00

0,00

75,00

10.2.jūrniecības izglītības iestādes izglītojamam

1 gab.

7,00

0,00

7,00

10.3.ārvalsts (valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts) jūrniekam

1 gab.

150,00

0,00

150,00

10.4.jūrniekam steidzamības kārtībā vai ja to izsniedz pazaudētās vai anulētās vietā

1 gab.

150,00

0,00

150,00

10.5.jūrniecības izglītības iestādes izglītojamam steidzamības kārtībā vai ja to izsniedz pazaudētās vai anulētās vietā

1 gab.

50,00

0,00

50,00

10.6.ārvalsts (valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts) jūrniekam steidzamības kārtībā vai ja to izsniedz pazaudētās vai anulētās vietā

1 gab.

300,00

0,00

300,00

11.Kvalifikācijas sertifikātu izsniegšana un uzglabāšana
11.1.STCW konvencijā noteiktais kvalifikācijas sertifikāts
11.1.1.kapteinis, vecākais mehāniķis, vecākais stūrmanis, otrais mehāniķis, sardzes stūrmanis un sardzes mehāniķis (iekļaujot kompetences sertifikāta apstiprinājuma izsniegšanu)

1 gab.

30,00

0,00

30,00

11.1.2.GMDSS operators (iekļaujot kompetences sertifikāta apstiprinājuma izsniegšanu)

1 gab.

30,00

0,00

30,00

11.1.3.prasmju sertifikāts

1 gab.

20,00

0,00

20,00

11.1.4.kompetences sertifikāta apstiprinājuma izsniegšana

1 gab.

20,00

0,00

20,00

11.2.STCW-F konvencijas vai nekonvencionālais kompetences sertifikāts
11.2.1.zvejas un iekšējo ūdeņu kuģu kapteinis, vecākais mehāniķis, vecākais stūrmanis, otrais mehāniķis

1 gab.

30,00

0,00

30,00

11.2.2.pārējie virsnieki

1 gab.

30,00

0,00

30,00

11.2.3.ierindas jūrnieks, šķiperis, traļmeistars, zvejnieks, piekrastes un tāljūras radiooperatori

1 gab.

17,00

0,00

17,00

11.2.4.locis, VTS operators, atpūtas kuģa vadītājs

1 gab.

17,00

0,00

17,00

11.3.pirmais virsnieka kvalifikācijas sertifikāts gada laikā pēc augstākās vai vidējās jūrniecības izglītības programmas apgūšanas

1 gab.

15,00

0,00

15,00

11.4.kvalifikācijas sertifikāta uzglabāšana Jūrnieku reģistrā ilgāk par trim mēnešiem

1 gab.

10,00

0,00

10,00

12.Ārvalstu jūrniekam izsniegtie dokumenti kvalifikācijas sertifikāta atzīšanai (izziņa par iesnieguma pieņemšanu un apstiprinājums)

1 komplekts

150,00

0,00

150,00

13.Jūrnieku profesionālās sagatavošanas procesa uzraudzība
13.1.programmas satura novērtēšana
13.1.1.profesionālās izglītības programmas satura novērtēšana

1 reize

300,00

0,00

300,00

13.1.2.atkārtota profesionālās izglītības programmas satura novērtēšana

1 reize

140,00

0,00

140,00

13.1.3.mācību kursu programmas (kuras apguve saskaņā ar normatīvajiem aktiem par jūrnieku sertificēšanu ir obligāta) satura novērtēšana

1 reize

150,00

0,00

150,00

13.1.4.atkārtota mācību kursu programmas (kuras apguve saskaņā ar normatīvajiem aktiem par jūrnieku sertificēšanu ir obligāta) satura novērtēšana

1 reize

80,00

0,00

80,00

13.1.5.mācību kursu programmas (kuras apguve saskaņā ar normatīvajiem aktiem par jūrnieku sertificēšanu nav obligāta) satura novērtēšana

1 reize

480,00

0,00

480,00

13.1.6.atkārtota mācību kursu programmas (kuras apguve saskaņā ar normatīvajiem aktiem par jūrnieku sertificēšanu nav obligāta) satura novērtēšana

1 reize

240,00

0,00

240,00

13.2.programmas īstenošanas novērtēšana
13.2.1.novērtējums atbilstības sertifikāta izsniegšanai

1 reize

300,00

0,00

300,00

13.2.2.īstenošanas novērtējums, ja programmas īstenošanas ilgums ir 30 un mazāk mācību stundu

1 reize

140,00

0,00

140,00

13.2.3.īstenošanas novērtējums, ja programmas īstenošanas ilgums pārsniedz 30 mācību stundas

1 reize

280,00

0,00

280,00

13.3.kvalitātes vadības sistēmas sākotnējais novērtējums

1 reize

350,00

0,00

350,00

13.4.Jūrnieku reģistra organizēts apmācības kurss/seminārs (vienam dalībniekam)

1 diena

300,00

0,00

300,00

14.Dokumentāru apliecinājumu un prasmju apliecību reģistrēšana datubāzē

1 gab.

2,00

0,00

2,00

15.Pagaidu atļaujas izsniegšana Latvijas virsniekam

1 gab.

70,00

0,00

70,00

16.Tāda komersanta uzraudzība, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā
16.1.darbības uzsākšanas novērtējums komersantam, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā

1 reize

1200,00

0,00

1200,00

16.2.darbības novērtējums komersantam, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā

1 reize

800,00

0,00

800,00

16.3.darbības novērtējums komersantam, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā, ja komersants:
16.3.1.vienai personai ir nodrošinājis prakses vietu

1 reize

760,00

0,00

760,00

16.3.2.divām personām ir nodrošinājis prakses vietu

1 reize

720,00

0,00

720,00

16.3.3.trijām personām ir nodrošinājis prakses vietu

1 reize

680,00

0,00

680,00

16.3.4.četrām personām ir nodrošinājis prakses vietu

1 reize

640,00

0,00

640,00

16.3.5.piecām personām ir nodrošinājis prakses vietu

1 reize

600,00

0,00

600,00

16.3.6.sešām personām ir nodrošinājis prakses vietu

1 reize

560,00

0,00

560,00

16.3.7.septiņām personām ir nodrošinājis prakses vietu

1 reize

520,00

0,00

520,00

16.3.8.astoņām personām ir nodrošinājis prakses vietu

1 reize

480,00

0,00

480,00

16.3.9.deviņām personām ir nodrošinājis prakses vietu

1 reize

440,00

0,00

440,00

16.3.10.10 un vairāk personām ir nodrošinājis prakses vietu

1 reize

400,00

0,00

400,00

III. Kuģu reģistrs

17.Kuģa reģistrācijas un pārreģistrācijas ieraksta izdarīšana attiecīgajā Kuģu reģistra grāmatā (kuģis ar dzinēju vai bez tā, būvniecības stadijā esošs kuģis, valsts dienesta kuģis, peldošā konstrukcija, nostiprinātā iekārta). Norādītajai cenai tiek pieskaitīti 0,85 euro par 1 neto tilpības vienību (turpmāk – NT)

1 reize

150,00

0,00

150,00

18.Atpūtas kuģa (motorjahtas un buru jahtas) reģistrācijas un pārreģistrācijas ieraksta izdarīšana attiecīgajā Kuģu reģistra grāmatā
18.1.motorjahta (garums līdz 12 metriem)

1 reize

500,00

0,00

500,00

18.2.motorjahta (garums no 12 līdz 14 metriem)

1 reize

650,00

0,00

650,00

18.3.motorjahta (garums no 14 līdz 16 metriem)

1 reize

700,00

0,00

700,00

18.4.motorjahta (garums no 16 līdz 18 metriem)

1 reize

800,00

0,00

800,00

18.5.motorjahta (garums no 18 līdz 24 metriem)

1 reize

1000,00

0,00

1000,00

18.6.motorjahta (garums virs 24 metriem)

1 reize

1500,00

0,00

1500,00

18.7.buru jahta (garums līdz 7 metriem)

1 reize

50,00

0,00

50,00

18.8.buru jahta (garums no 7 līdz 9 metriem)

1 reize

150,00

0,00

150,00

18.9.buru jahta (garums no 9 līdz 12 metriem)

1 reize

300,00

0,00

300,00

18.10.buru jahta (garums 12 un vairāk metru)

1 reize

650,00

0,00

650,00

18.11.buru jahta bez īpašuma tiesību reģistrācijas

1 reize

70,00

0,00

70,00

18.12.sporta buru jahta

1 reize

50,00

0,00

50,00

19.Zvejas laivas reģistrācijas ieraksta izdarīšana attiecīgajā Kuģu reģistra grāmatā
19.1.zvejas laiva bez dzinēja

1 reize

15,00

0,00

15,00

19.2.zvejas laiva ar uzkaramo dzinēju

1 reize

20,00

0,00

20,00

19.3.zvejas laiva ar stacionāro dzinēju

1 reize

30,00

0,00

30,00

20.Vārda maiņa pēc īpašnieka lūguma
20.1.kuģis

1 reize

140,00

0,00

140,00

20.2.atpūtas kuģis

1 reize

70,00

0,00

70,00

21.Hipotēkas vai hipotēkas pārjaunojuma reģistrācija (cena veidojas kā 0,1 % no nodrošinātā prasījuma summas, bet ne vairāk kā 1430,00 euro)

1 reize

1430,00

0,00

1430,00

22.Hipotēkas dzēšana, grozījums vai cesijas reģistrācija

1 reize

150,00

0,00

150,00

23.Reģistrācijas, īpašuma vai izslēgšanas apliecības izsniegšana
23.1.kuģis vai atpūtas kuģis

1 reize

60,00

0,00

60,00

23.2.zvejas laiva

1 reize

10,00

0,00

10,00

24.Pārējo kuģa dokumentu izsniegšana
24.1.kuģa vēstures pieraksti

1 reize

60,00

0,00

60,00

24.2.apdrošināšanas vai cita finansiālā nodrošinājuma apliecība attiecībā uz civilo atbildību

1 reize

300,00

0,00

300,00

24.3.rakstiskas izziņas izsniegšana

1 gab.

35,00

0,00

35,00

24.4.sporta buru jahtas uzlīmju komplekts (2 uzlīmes)

1 gab.

10,00

0,00

10,00

24.5.Kuģu reģistra izdotās apliecības dublikāta izsniegšana

1 gab.

45,00

0,00

45,00

25.Atzīmes "paredzēts izmantot komercdarbībai" izdarīšana atpūtas kuģa reģistrācijas apliecībā

1 reize

35,00

0,00

35,00

26.Kuģa ar dzinēju vai bez tā, būvniecības stadijā esoša kuģa, valsts dienesta kuģa, peldošas konstrukcijas, nostiprinātās iekārtas reģistrācijas ierakstu atbilstības ikgadējā uzraudzība (norādītajai cenai pieskaita 0,50 euro par 1 NT)

1 reize

25,00

0,00

25,00

27.Motorjahtu reģistrācijas ierakstu atbilstības ikgadējā uzraudzība

1 reize

50,00

0,00

50,00

28.Kuģu reģistra atļauja kuģa reģistrēšanai berboutā

1 reize

70,00

0,00

70,00

IV. Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija

29.Aizsardzības sistēmas novērtēšana
29.1.ostas iekārtai

1 reize

300,00

0,00

300,00

29.2.ostai    
29.2.1.Rīga

1 reize

5000,00

0,00

5000,00

29.2.2.Liepāja

1 reize

3000,00

0,00

3000,00

29.2.3.Ventspils

1 reize

3000,00

0,00

3000,00

29.2.4.Mērsrags

1 reize

1000,00

0,00

1000,00

29.2.5.Salacgrīva

1 reize

1000,00

0,00

1000,00

29.2.6.Skulte

1 reize

1000,00

0,00

1000,00

29.2.7.Roja

1 reize

1000,00

0,00

1000,00

30.Aizsardzības plāna izvērtēšana un apstiprināšana
30.1.kuģim

1 reize

300,00

0,00

300,00

30.2.ostas iekārtai

1 reize

300,00

0,00

300,00

30.3.vairākām ostas iekārtām, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns (cenu reizina ar ostas iekārtu skaitu, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns)

1 reize

100,00

0,00

100,00

30.4.ostai (cenu reizina ar ostas teritorijā esošo ostas iekārtu skaitu (uz kurām attiecas Starptautiskā kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksa prasības))

1 reize

100,00

0,00

100,00

31.Aizsardzības plāna grozījumu izvērtēšana un apstiprināšana
31.1.kuģim

1 reize

150,00

0,00

150,00

31.2.ostas iekārtai

1 reize

150,00

0,00

150,00

31.3.vairākām ostas iekārtām, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns

1 stunda

35,00

0,00

35,00

31.4.ostai

1 stunda

35,00

0,00

35,00

32.Aizsardzības pārbaude
32.1.kuģa sākotnējā, atjaunojošā, starpposmu vai atkārtotā pārbaude Latvijā

1 reize

600,00

0,00

600,00

32.2.tāda kuģa sākotnējā, atjaunojošā, starpposmu vai atkārtotā pārbaude, kas atrodas ārpus Latvijas vai tās jurisdikcijā esošajiem ūdeņiem

1 reize

1000,00

0,00

1000,00

32.3.ostas iekārtas sākotnējā, atjaunojošā, starpposmu vai atkārtotā pārbaude

1 reize

300,00

0,00

300,00

32.4.sākotnējā, atjaunojošā, starpposmu vai atkārtotā pārbaude vairākām ostas iekārtām, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns (cenu reizina ar ostas iekārtu skaitu, attiecībā uz kurām ir sagatavots apvienotais ostu iekārtu aizsardzības plāns)

1 reize

100,00

0,00

100,00

32.5ostas sākotnējā, atjaunojošā, starpposmu vai atkārtotā pārbaude    
32.5.1.Rīga

1 reize

1500,00

0,00

1500,00

32.5.2.Liepāja

1 reize

1200,00

0,00

1200,00

32.5.3.Ventspils

1 reize

1200,00

0,00

1200,00

32.5.4.Mērsrags

1 reize

500,00

0,00

500,00

32.5.5.Salacgrīva

1 reize

500,00

0,00

500,00

32.5.6.Skulte

1 reize

500,00

0,00

500,00

32.5.7.Roja

1 reize

500,00

0,00

500,00

33.Starptautiskā kuģa aizsardzības sertifikāta vai starptautiskā kuģa aizsardzības pagaidu sertifikāta izsniegšana, pamatojoties uz atzītās aizsardzības organizācijas vai citas valsts jūrlietu pārvaldes kompetentas institūcijas iesniegtajiem dokumentiem

1 reize

100,00

0,00

100,00

34.Ar kuģi, ostu un ostas iekārtu saistīto dokumentu dublikātu izsniegšana vai dokumenta datu nomaiņa bez aizsardzības pārbaudes

1 reize

35,00

0,00

35,00

35.Atzītās aizsardzības organizācijas atbilstības izvērtēšana un atbilstības sertifikāta izsniegšana

1 reize

350,00

0,00

350,00

36.Ostas aizsardzības personāla apmācību programmu saskaņošana

1 reize

70,00

0,00

70,00

37.Atzītās aizsardzības organizācijas audits

1 reize

300,00

0,00

300,00

V. Citi pakalpojumi

38.Navigācijas pakalpojumi (par vienu kuģa BT vienību par pirmajām 10 reizēm kalendāra gadā, kad attiecīgais kuģis ienāk ostā vai ostas reidā (katrai ostai atsevišķi))    
38.1.visiem kuģiem (izņemot šā cenrāža 38.2., 38.3., 38.4. apakšpunktā un noteikumu 19. punktā minētos kuģus)

1 BT

0,075

0,00

0,075

38.2.pasažieru kuģiem (kuģis, kuram ir pasažieru drošības apliecība) un kuģiem, kuri vienlaikus ir pasažieru un ro-ro tipa kuģi

1 BT

0,053

0,00

0,053

38.3.ro-ro tipa kuģiem (kuģis, kuram šāds apzīmējums ir kuģa klasifikācijas apliecībā) un konteineru kuģiem (kuģis, kuram šāds apzīmējums ir kuģa klasifikācijas apliecībā)

1 BT

0,060

0,00

0,060

38.4.kabotāžas kuģiem (kuģis, kas veic pārvadājumus tikai starp Latvijas ostām vai iet balastā starp tām)

1 BT

0,038

0,00

0,038

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
12.07.2019