Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumus Nr. 215 "Statistisko datu par pakalpojumiem (4-MB) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi".
Latvijas Bankas noteikumi Nr.113

Rīgā 2013.gada 11.jūlijā
"Pakalpojumu ceturkšņa pārskata (4-MB)" sagatavošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
39. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība (tālāk tekstā – komercsabiedrība) sagatavo un iesniedz "Pakalpojumu ceturkšņa pārskatu (4-MB)" (pielikums; tālāk tekstā – pārskats), kā arī pārskata iesniegšanas termiņus.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. nerezidenti – visas institūcijas, kas reģistrētas ārvalstīs, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas ārpus Latvijas Republikas vai kuras ieradušās Latvijas Republikā uz laiku, kas īsāks par 1 gadu (izņēmums – studenti), kā arī ārvalstu diplomātiskās, konsulārās, starptautisko organizāciju un citas pārstāvniecības Latvijas Republikā;

2.2. rezidenti – visas institūcijas, t.sk. ārvalstu, kas reģistrētas un darbojas Latvijas Republikā, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas Latvijas Republikā un kuras neizbrauc ārpus Latvijas Republikas uz laiku, kas pārsniedz 1 gadu (izņēmums – studenti), kā arī Latvijas Republikas diplomātiskās, konsulārās un citas pārstāvniecības ārvalstīs.

3. Pārskatā sniegtā informācija nepieciešama, lai nodrošinātu maksājumu bilances statistikas sagatavošanu atbilstoši starptautiskajiem standartiem un Eiropas Savienības, t.sk. Eiropas Centrālās bankas, tiesību aktu prasībām.

4. Pārskatā sniegto informāciju Latvijas Banka var nodot likuma "Par Latvijas Banku" 40. panta otrajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.

II. Pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtība un iesniegšanas termiņi

5. Pārskatu sagatavo un iesniedz komercsabiedrība, kura sniegusi nerezidentam vai saņēmusi no nerezidenta šo noteikumu III nodaļā minētos pakalpojumus.

6. Pārskatu sagatavo par šādiem pārskata ceturkšņiem – 1. ceturksnis (1. janvāris–31. marts), 2. ceturksnis (1. aprīlis–30. jūnijs), 3. ceturksnis (1. jūlijs–30. septembris) un 4. ceturksnis (1. oktobris–31. decembris) – un iesniedz līdz tā mēneša 25. datumam, kas seko pēc attiecīgā pārskata ceturkšņa beigām, Latvijas Bankai papīra dokumenta veidā vai elektroniskā veidā atbilstoši Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

7. Pārskatā iekļauj informāciju par pakalpojumiem, kas sniegti nerezidentam vai saņemti no nerezidenta pārskata ceturksnī, ievērojot šādas prasības:

7.1. informāciju iekļauj neatkarīgi no tā, kad par pakalpojumu veikta vai saņemta samaksa;

7.2. informāciju iekļauj neatkarīgi no tā, vai samaksa saņemta no nerezidenta vai rezidenta, vai veikta nerezidentam vai rezidentam;

7.3. informāciju iekļauj atbilstoši peļņas un zaudējumu aprēķinā ietvertajam apjomam veselos euro.

8. Ja kādā no iepriekšējiem pārskatiem bijusi kļūda, pārskatu par attiecīgo pārskata ceturksni iesniedz atkārtoti, iekļaujot tajā visu informāciju.

III. Pārskata aizpildīšanas kārtība

9. Pozīcijā "Pasta un kurjeru pakalpojumi" uzrāda pasta sūtījumu piegādi pa pastu vai ar kurjeru, pastkastu nomu un citus pasta iestāžu sniegtos pakalpojumus. Pārskatā neuzrāda transporta organizāciju veiktos starptautiskos pasta pārvadājumu un preču uzglabāšanas pakalpojumus.

10. Pozīcijā "Telesakaru pakalpojumi" uzrāda informācijas pārraidīšanu, izmantojot telesakaru (tālruņa, televīzijas un radio kabeļu un raidītāju, satelītu u.c. tehnoloģiju) pakalpojumus, pakalpojumus, kas saistīti ar pieslēgumiem datu pārraides tīkliem (t.sk. interneta vietnēm) un to izmantošanu, kā arī telesakaru tīklu apkalpošanu. Pārskatā neuzrāda pārraidītās informācijas vērtību un telesakaru tīklu ierīkošanas pakalpojumus.

11. Pozīcijā "Datorpakalpojumi" uzrāda lietotāja prasībām pielāgotas programmatūras (t.sk. interneta vietnes) izstrādi, pārdošanu un ar tās izmantošanu saistīto licenču pārdošanu; periodiskas licenču maksas vai atsevišķus maksājumus par lejupielādētu vai kā citādi elektroniski piegādātu sērijveida programmatūru izmantošanu; programmatūras sistēmu, lietojumprogrammu un oriģinālu pārdošanu un pirkšanu ar īpašumtiesību pāreju; konsultēšanu tehniskā nodrošinājuma un programmatūras jautājumos, datoru un citas biroja tehnikas apkopi un remontu, datu ievadi un apstrādi, sistēmu uzturēšanu un citus datorpakalpojumus. Pārskatā neuzrāda nopirktās vai pārdotās sērijveida programmatūras fiziskajos datu nesējos un tehniskā nodrošinājuma vērtību.

12. Pozīcijā "Informācijas pakalpojumi" uzrāda ziņu, fotogrāfiju, audiovizuālo materiālu un rakstu nodrošināšanu plašsaziņas līdzekļiem, kā arī laikrakstu un citu periodisko izdevumu abonēšanu, ar datubāzēm saistītus pakalpojumus (datubāzes koncepcijas izstrādi, datu glabāšanu, datu un datubāzu izplatīšanu) un interneta meklēšanas portālu izmantošanu.

13. Pozīcijā "Pētniecības un attīstības pakalpojumi" uzrāda fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšanu, jaunu produktu un procesu eksperimentālo izstrādi eksaktajās, sociālajās un humanitārajās zinātnēs, kā arī komerciālos pētījumus elektronikā, farmācijā un biotehnoloģijā.

14. Pozīcijā "Pētniecībā un attīstībā iegūto īpašumtiesību pārdošana un pirkšana" uzrāda īpašumtiesību (izņemot franšīžu un prečzīmju) pirkšanu un pārdošanu, ja īpašumtiesības iegūtas pētniecības un attīstības rezultātā.

15. Pozīcijā "Maksa par intelektuālā īpašuma izmantošanu" uzrāda maksu par intelektuālo īpašumtiesību (patentu, autortiesību, ražošanas procesu un dizaina, franšīžu) izmantošanu, ja īpašumtiesības iegūtas pētniecības un attīstības rezultātā, kā arī maksu par tiesībām izplatīt un/vai pavairot (slēdzot licences līgumus) oriģinālus vai prototipus (manuskriptus, programmatūras, filmu un skaņu ierakstus u.c.).

16. Pozīcijā "Finanšu pakalpojumi" uzrāda komisijas maksu par kredītiem, akreditīviem, finanšu nomu (finanšu līzingu), faktūrkreditēšanu, finanšu aktīvu pārvaldīšanu, konsultēšanu finanšu jautājumos, valūtas maiņas darījumiem, brokeru pakalpojumiem, vērtspapīru emisiju, pirkšanu un pārdošanu, atvasināto finanšu instrumentu darījumu organizēšanu. Pārskatā neuzrāda ar apdrošināšanu saistītās komisijas maksas, aprēķinātās dividendes un procentus.

17. Pozīcijā "Tirdzniecības pakalpojumi" uzrāda komisijas maksu preču brokeriem, dīleriem un tirdzniecības aģentiem par preču un pakalpojumu eksporta un importa darījumiem. Pārskatā neuzrāda ar pārvadājumiem un apdrošināšanu saistītās komisijas maksas.

18. Pozīcijā "Pamatdarbības noma" uzrāda kuģu, lidmašīnu un citu transportlīdzekļu (bez apkalpes), dzelzceļa vagonu, konteineru un iekārtu nomu bez izpirkuma tiesībām. Pārskatā neuzrāda finanšu nomu (finanšu līzingu), transportlīdzekļu nomu ar apkalpi, transportlīdzekļu nomu ārvalstu ceļotājiem.

19. Pozīcijā "Juridiskie pakalpojumi" uzrāda juridiskās konsultācijas, pārstāvības pakalpojumus, juridisko dokumentu sagatavošanu, kā arī tiesāšanās, notariālās darbības un spriedumu izpildes izdevumus.

20. Pozīcijā "Grāmatvedības, revīzijas un uzskaites pakalpojumi, konsultācijas nodokļu jomā" uzrāda grāmatvedības organizēšanu un finanšu pārskatu sagatavošanu, to pārbaudi, konsultācijas grāmatvedībā un par nodokļiem un nodokļu pārskatu sagatavošanu.

21. Pozīcijā "Konsultācijas saimnieciskās darbības un vadībzinības jomā, sabiedrisko attiecību pakalpojumi" uzrāda konsultācijas un palīdzības sniegšanu saimnieciskās darbības stratēģijā, politikā, plānošanā, organizēšanā un kontrolē, finanšu, ražošanas un personāla vadībā, uzņēmuma tēla pilnveidošanā.

22. Pozīcijā "Reklāmas, tirgus izpētes un sabiedriskās domas aptauju pakalpojumi" uzrāda reklāmas sagatavošanu, reklāmas vietas vai laika pirkšanu vai pārdošanu, gadatirgu organizēšanu, produkcijas popularizēšanas, tirgus izpēti un sabiedriskās domas aptaujas pakalpojumus.

23. Pozīcijā "Arhitektūras, inženiertehniskie un citi tehniskie pakalpojumi" uzrāda pilsētbūvniecības, dambju, tiltu, lidostu, iekārtu un citu projektu plānošanu, izstrādi un uzraudzību, kā arī zemes mērīšanu, kartogrāfijas pakalpojumus, produktu sertifikāciju, tehniskās inspekcijas veikšanu.

24. Pozīcijā "Vides aizsardzības, lauksaimniecības un ieguves rūpniecības pakalpojumi" uzrāda atkritumu pārstrādāšanas un iznīcināšanas, piesārņotas augsnes attīrīšanas un citus ar vides aizsardzību saistītus pakalpojumus, lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības pakalpojumus, zivjaudzētavu un citus zvejniecības pakalpojumus, ieguves rūpniecības projektu plānošanu, izstrādi un uzraudzību.

25. Pozīcijā "Audiovizuālie un ar tiem saistītie pakalpojumi" uzrāda filmu uzņemšanu, radio un televīzijas programmu veidošanu, skaņu ierakstu veikšanu, maksu par to demonstrēšanas un atskaņošanas tiesībām, atlīdzību māksliniekiem un citiem izpildītājiem, kā arī filmu, radio un televīzijas programmu, skaņu ierakstu un manuskriptu pirkšanu un pārdošanu, ja tie lejupielādēti vai kā citādi elektroniski piegādāti. Pārskatā neuzrāda filmu, radio un televīzijas programmu, skaņu ierakstu un manuskriptu, kas izvietoti fiziskajos datu nesējos, pirkšanu un pārdošanu.

26. Pozīcijā "Izglītības, veselības, izklaides, kultūras, atpūtas un citi individuālie pakalpojumi" uzrāda tālmācības kursu rīkošanu, mācību, kas notiek, izmantojot internetu un televīziju, atlīdzību pedagogiem un lektoriem, ārstniecības, diagnostikas, laboratoriskos un citus ar medicīnu saistītos pakalpojumus, muzeju, bibliotēku un arhīvu pakalpojumus, kultūras, atpūtas un sporta pasākumu organizēšanas pakalpojumus. Pārskatā neietver ar izglītības iegūšanas un veselības uzlabošanas braucieniem saistītus izdevumus.

27. Pozīcijā "Citi pakalpojumi" uzrāda tos deviņus nozīmīgākos pakalpojumus, kuri nav uzrādīti saskaņā ar šo noteikumu 9.26. punktā minētajām prasībām, piemēram, sadzīves, poligrāfijas, fotografēšanas, iepakošanas, tulkošanas darbības, darbaspēka komplektēšanas, apsardzes, ēku tīrīšanas un uzkopšanas u.c. pakalpojumus, maksu par nekustamā īpašuma nomu. Pārskatā neuzrāda transporta pakalpojumus, ar braucieniem saistītus izdevumus, būvniecības pakalpojumus un apdrošināšanas prēmijas un atlīdzības. Sniegto vai saņemto pakalpojumu atšifrējumu uzrāda to apjoma dilstošā secībā.

IV. Noslēguma jautājumi

28. Pārskatam par 2013. gada 4. ceturksni piemēro Latvijas Bankas noteikumus ""Pakalpojumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumi", kas apstiprināti ar Latvijas Bankas padomes 2003. gada 11. septembra lēmumu Nr. 105/3 "Par "Pakalpojumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu". Šajā punktā minēto pārskatu iesniedz Latvijas Bankai līdz 2014. gada 24. janvārim.

29. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Bankas padomes 2003. gada 11. septembra lēmumu Nr. 105/3 "Par ""Pakalpojumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu".

30. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
Pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 11.jūlija
noteikumiem Nr.113

VSPARK 27002056

Pakalpojumu ceturkšņa pārskats (4-MB)

20_____. gada __. ceturksnis

 

Komercsabiedrības nosaukums

 

Reģistrācijas numurs

 

Juridiskā adrese

 

Pasta adrese

 

Rindas kods

Nerezidentiem sniegtie pakalpojumi pārskata ceturksnī

No nerezidentiem saņemtie pakalpojumi pārskata ceturksnī

A

B

1

2

Pasta un kurjeru pakalpojumi

1010

  
Telesakaru pakalpojumi

1020

  
Datorpakalpojumi

1030

  
Informācijas pakalpojumi

1040

  
Pētniecības un attīstības pakalpojumi

1050

  
Pētniecībā un attīstībā iegūto īpašumtiesību pārdošana un pirkšana

1060

  
Maksa par intelektuālā īpašuma izmantošanu

1070

  
Finanšu pakalpojumi

1080

  
Tirdzniecības pakalpojumi

1090

  
Pamatdarbības noma

1110

  
Juridiskie pakalpojumi

1120

  
Grāmatvedības, revīzijas un uzskaites pakalpojumi, konsultācijas nodokļu jomā

1130

  
Konsultācijas saimnieciskās darbības un vadībzinības jomā, sabiedrisko attiecību pakalpojumi

1140

  
Reklāmas, tirgus izpētes un sabiedriskās domas aptauju pakalpojumi

1150

  
Arhitektūras, inženiertehniskie un citi tehniskie pakalpojumi

1160

  
Vides aizsardzības, lauksaimniecības un ieguves rūpniecības pakalpojumi

1170

  
Audiovizuālie un ar tiem saistītie pakalpojumi

1180

  
Izglītības, veselības, izklaides, kultūras, atpūtas un citi individuālie pakalpojumi

1190

  
Citi pakalpojumi, t.sk.:

1210

  
 

1211

  
 

1212

  

VSPARK 27002056 (turpinājums)

 

Rindas kods

Nerezidentiem sniegtie pakalpojumi pārskata ceturksnī

No nerezidentiem saņemtie pakalpojumi pārskata ceturksnī

A

B

1

2

 

1213

  
 

1214

  
 

1215

  
 

1216

  
 

1217

  
 

1218

  
 

1219

  


Izpildītājs / /
 

(vārds, uzvārds)

 

(tālruņa numurs)

 
 / /

(e-pasta adrese)

 

(aizpildīšanas datums)

 
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
01.01.2014