Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: vēl nav spēkā
Latvijas Bankas noteikumi Nr. 215

Rīgā 2022. gada 12. septembrī
Statistisko datu par pakalpojumiem (4-MB) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Latvijas Bankas likuma
63. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības un kārtību, saskaņā ar kuru Latvijā reģistrētas komercsabiedrības un ārvalstīs reģistrētu komercsabiedrību filiāles Latvijā, kuras sniedz pakalpojumus nerezidentiem vai saņem pakalpojumus no nerezidentiem (tālāk tekstā – statistisko datu sniedzējs), sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai statistiskos datus par pakalpojumiem, kurus statistisko datu sniedzējs sniedzis nerezidentiem un kurus saņēmis no nerezidentiem (tālāk tekstā – statistiskie dati);

1.2. statistisko datu iesniegšanas termiņus;

1.3. statistisko datu glabāšanas ilgumu.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. ārvalsts – valsts, kas nav Latvija;

2.2. nerezidenti – visas institucionālās vienības, kas reģistrētas ārvalstīs, un fiziskās personas, kuru mājsaimniecības atrodas ārpus Latvijas vai kuras ieradušās Latvijā uz laiku, kas īsāks par vienu gadu (izņēmums – studenti), kā arī ārvalstu diplomātiskās, konsulārās, starptautisko organizāciju un citas pārstāvniecības Latvijā;

2.3. rezidenti – visas institucionālās vienības, t.sk. ārvalstu, kas reģistrētas un darbojas Latvijā, un fiziskās personas, kuru mājsaimniecības atrodas Latvijā un kuras neizbrauc ārpus Latvijas uz laiku, kas pārsniedz vienu gadu (izņēmums – studenti), kā arī Latvijas diplomātiskās, konsulārās un citas pārstāvniecības ārvalstīs.

3. Statistiskie dati nepieciešami Latvijas Bankas uzdevumu veikšanai, t.sk. lai sagatavotu maksājumu bilances statistiku atbilstoši starptautiskajiem standartiem un Eiropas Savienības, t.sk. Eiropas Centrālās bankas, tiesību aktu prasībām.

4. Statistiskos datus Latvijas Banka var nodot Latvijas Bankas likuma 71. panta otrajā un trešajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.

5. Statistiskos datus Latvijas Banka glabā pastāvīgi.

II. Statistisko datu sagatavošanas un iesniegšanas prasības un kārtība un iesniegšanas termiņi

6. Statistiskos datus statistisko datu sniedzējs sagatavo atbilstoši šo noteikumu pielikumam "Pakalpojumu ceturkšņa pārskats (4-MB)" (tālāk tekstā – pārskats) par katru kalendārā gada ceturksni un iesniedz Latvijas Bankai līdz tā kalendārā mēneša 25. datumam, kurš seko pēc kalendārā gada attiecīgā ceturkšņa beigām.

7. Statistiskos datus Latvijas Bankai iesniedz elektroniskā veidā saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, izmantojot nebanku statistikas sistēmu, vai papīra dokumenta veidā.

8. Iesniedzot statistiskos datus, ievēro šādus vispārējos principus:

8.1. statistiskos datus sniedz par pakalpojumiem, kas sniegti nerezidentam vai saņemti no nerezidenta kalendārā gada attiecīgajā ceturksnī, neatkarīgi no tā, kad par tiem saņemta vai veikta samaksa, un neatkarīgi no tā, vai samaksa par tiem saņemta no nerezidenta vai rezidenta, vai veikta nerezidentam vai rezidentam;

8.2. šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētos statistiskos datus sniedz atbilstoši statistisko datu sniedzēja peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādītajai attiecīgo pakalpojumu vērtībai veselos euro.

III. Pārskata sagatavošanas prasības un kārtība

9. Pozīcijā "Pasta un kurjeru pakalpojumi" uzrāda pasta sūtījumu piegādi pa pastu vai ar kurjeru, pastkastu nomu un citus pasta iestāžu sniegtos pakalpojumus. Pārskatā neuzrāda transporta organizāciju veiktos starptautiskos pasta pārvadājumu un preču uzglabāšanas pakalpojumus.

10. Pozīcijā "Telesakaru pakalpojumi" uzrāda skaņas, attēlu, datu vai citas informācijas translāciju vai pārraidi, izmantojot kabeli, satelītsakarus vai elektronisko pastu, komerciālo tīklu pakalpojumus, telekonferenču organizēšanas un atbalsta pakalpojumus, mobilos telekomunikāciju pakalpojumus, interneta infrastruktūras nodrošināšanas pakalpojumus, tiešsaistes piekļuves nodrošināšanas pakalpojumus un telesakaru tīklu apkalpošanu. Pārskatā neuzrāda pārraidītās informācijas vērtību un telesakaru tīklu ierīkošanas pakalpojumus.

11. Pozīcijā "Datorpakalpojumi" uzrāda lietotāja prasībām pielāgotas programmatūras (t.sk. tīmekļvietnes) izstrādi, pārdošanu un ar tās izmantošanu saistīto licenču pārdošanu; periodiskas licenču maksas vai atsevišķus maksājumus par lejupielādētu vai kā citādi elektroniski piegādātu sērijveida programmatūru izmantošanu; programmatūras sistēmu, lietojumprogrammu un oriģinālu pārdošanu un pirkšanu ar īpašumtiesību pāreju; konsultēšanu tehniskā nodrošinājuma un programmatūras jautājumos, datoru un citas biroja tehnikas apkopi un remontu, datu ievadi un apstrādi, sistēmu uzturēšanu un citus datorpakalpojumus. Pārskatā neuzrāda nopirktās vai pārdotās sērijveida programmatūras fiziskajos datu nesējos un tehniskā nodrošinājuma vērtību.

12. Pozīcijā "Informācijas pakalpojumi" uzrāda ziņu aģentūru pakalpojumus, laikrakstu un periodisko izdevumu tiešu neliela apjoma abonēšanu, lejupielādētu saturu, izņemot lejupielādētas datorprogrammatūras un audiovizuālos produktus, datubāzu izveides un glabāšanas pakalpojumus, citus datubāzu nodrošināšanas pakalpojumus saistībā ar datu un datubāzu izplatīšanu un tīmekļa meklēšanas portālu pakalpojumus.

13. Pozīcijā "Pētniecības un attīstības pakalpojumi" uzrāda fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšanu, jaunu produktu un procesu eksperimentālo izstrādi eksaktajās, sociālajās un humanitārajās zinātnēs, testēšanu un citus ar produkta un procesa izstrādi saistītus darbus, attiecībā uz kuriem iespējama patenta izveide, kā arī komerciālos pētījumus elektronikā, farmācijā un biotehnoloģijā.

14. Pozīcijā "Pētniecībā un attīstībā iegūto īpašumtiesību pārdošana un pirkšana" uzrāda īpašumtiesību (izņemot franšīžu un prečzīmju) pirkšanu un pārdošanu, ja īpašumtiesības iegūtas pētniecības un attīstības rezultātā.

15. Pozīcijā "Maksa par intelektuālā īpašuma izmantošanu" uzrāda maksu par intelektuālo īpašumtiesību (patentu, autortiesību, ražošanas procesu un dizaina, franšīžu) izmantošanu, ja īpašumtiesības iegūtas pētniecības un attīstības rezultātā, kā arī maksu par tiesībām izplatīt un/vai pavairot (slēdzot licences līgumus) oriģinālus vai prototipus (manuskriptus, programmatūras, filmu un skaņu ierakstus u.c.).

16. Pozīcijā "Finanšu pakalpojumi" uzrāda komisijas maksu par konta uzturēšanu, kredītiem, akreditīviem, finanšu nomu (finanšu līzingu), faktūrkreditēšanu, finanšu aktīvu pārvaldīšanu, konsultēšanu finanšu jautājumos, valūtas maiņas darījumiem, vērtspapīru turētājbankas un brokeru pakalpojumiem, vērtspapīru emisiju, pirkšanu un pārdošanu un atvasināto finanšu instrumentu darījumu organizēšanu. Pārskatā neuzrāda ar apdrošināšanu saistītās komisijas maksas, aprēķinātās dividendes un procentus.

17. Pozīcijā "Tirdzniecības pakalpojumi" uzrāda komisijas maksu tirdzniecības aģentiem un starpniekiem (t.sk. nekustamā īpašuma aģentiem) par preču un pakalpojumu eksporta un importa darījumiem. Pārskatā neuzrāda ar pārvadājumiem un apdrošināšanu saistītās komisijas maksas.

18. Pozīcijā "Pamatdarbības noma" uzrāda kuģu, lidmašīnu un citu transportlīdzekļu (bez apkalpes), dzelzceļa vagonu, konteineru, telekomunikācijas iekārtu, datoru un citu iekārtu nomu bez izpirkuma tiesībām. Pārskatā neuzrāda finanšu līzingu, transportlīdzekļu nomu ar apkalpi, nekustamā īpašuma un transportlīdzekļu nomu ārvalstu ceļotājiem, telekomunikāciju līniju un pārraides kapacitātes nomu un dabas resursu nomu.

19. Pozīcijā "Juridiskie pakalpojumi" uzrāda juridiskās konsultācijas, pārstāvības pakalpojumus, juridisko dokumentu sagatavošanu, kā arī tiesāšanās, notariālās darbības un spriedumu izpildes izdevumus.

20. Pozīcijā "Grāmatvedības, revīzijas un uzskaites pakalpojumi, konsultācijas nodokļu jomā" uzrāda grāmatvedības organizēšanu un finanšu pārskatu sagatavošanu, to pārbaudi, konsultācijas grāmatvedībā un par nodokļiem un nodokļu pārskatu sagatavošanu.

21. Pozīcijā "Konsultācijas saimnieciskās darbības un vadībzinības jomā, sabiedrisko attiecību pakalpojumi" uzrāda vadībzinības un vadības konsultāciju pakalpojumus, sabiedrisko attiecību pakalpojumus, konsultācijas un palīdzības sniegšanu saimnieciskās darbības stratēģijā, politikā, plānošanā, organizēšanā un kontrolē, finanšu, ražošanas un personāla vadībā, uzņēmuma tēla pilnveidošanā.

22. Pozīcijā "Reklāmas, tirgus izpētes un sabiedriskās domas aptauju pakalpojumi" uzrāda reklāmas sagatavošanu, reklāmas vietas vai laika pirkšanu vai pārdošanu, gadatirgu organizēšanu, produkcijas popularizēšanas, tirgus izpētes un sabiedriskās domas aptaujas pakalpojumus.

23. Pozīcijā "Arhitektūras, inženiertehniskie un citi tehniskie pakalpojumi" uzrāda pilsētbūvniecības, dambju, tiltu, lidostu, iekārtu un citu projektu plānošanu, izstrādi un uzraudzību, kā arī zemes mērīšanu, kartogrāfijas pakalpojumus, produktu sertifikāciju un tehniskās inspekcijas veikšanu.

24. Pozīcijā "Vides aizsardzības, lauksaimniecības un ieguves rūpniecības pakalpojumi" uzrāda atkritumu pārstrādāšanas un iznīcināšanas, piesārņotas augsnes attīrīšanas un citus ar vides aizsardzību saistītus pakalpojumus, lauksaimniecības, medniecības un mežsaimniecības pakalpojumus, zivjaudzētavu un citus zvejniecības pakalpojumus un ieguves rūpniecības projektu plānošanu, izstrādi un uzraudzību.

25. Pozīcijā "Audiovizuālie un ar tiem saistītie pakalpojumi" uzrāda filmu uzņemšanu, radio un televīzijas programmu veidošanu, skaņu ierakstu veikšanu, maksu par to demonstrēšanas un atskaņošanas tiesībām, atlīdzību māksliniekiem un citiem izpildītājiem, kā arī filmu, radio un televīzijas programmu, skaņu ierakstu un manuskriptu pirkšanu un pārdošanu, ja tie lejupielādēti vai kā citādi elektroniski piegādāti. Pārskatā neuzrāda filmu, radio un televīzijas programmu, skaņu ierakstu un manuskriptu, kas izvietoti fiziskajos datu nesējos, pirkšanu un pārdošanu.

26. Pozīcijā "Izglītības, veselības, izklaides, kultūras, atpūtas un citi individuālie pakalpojumi" uzrāda tālmācības kursu rīkošanu, mācību, kas notiek, izmantojot internetu un televīziju, atlīdzību pedagogiem un lektoriem, ārstniecības, diagnostikas, laboratoriskos un citus ar medicīnu saistītos pakalpojumus, muzeju, bibliotēku un arhīvu pakalpojumus, kultūras, atpūtas un sporta pasākumu organizēšanas pakalpojumus (t.sk. biļešu pirkšanu un pārdošanu) un azartspēļu un izložu organizēšanu. Pārskatā neuzrāda ar izglītības iegūšanas un veselības uzlabošanas braucieniem saistītus izdevumus.

27. Pozīcijā "Citi pakalpojumi" uzrāda tos pakalpojumus, kuri nav uzrādīti saskaņā ar šo noteikumu 9.26. punktā minētajām prasībām, piemēram, sadzīves, poligrāfijas, fotografēšanas, dizaina, iepakošanas, tulkošanas, darbaspēka komplektēšanas, apsardzes, ēku tīrīšanas un uzkopšanas, produktu un ierīču sertifikācijas, nekustamā īpašuma vērtēšanas u.c. pakalpojumus, maksu par nekustamā īpašuma nomu. Pārskatā neuzrāda transporta pakalpojumus, ar braucieniem saistītus izdevumus, būvniecības pakalpojumus un apdrošināšanas prēmijas un atlīdzības.

IV. Noslēguma jautājumi

28. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2013. gada 11. jūlija noteikumus Nr. 113 ""Pakalpojumu ceturkšņa pārskata (4-MB)" sagatavošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 152).

29. Statistiskajiem datiem par 2022. gada 4. ceturksni piemēro Latvijas Bankas 2013. gada 11. jūlija noteikumus Nr. 113 ""Pakalpojumu ceturkšņa pārskata (4-MB)" sagatavošanas noteikumi". Šajā punktā minētos statistiskos datus iesniedz Latvijas Bankai līdz 2023. gada 25. janvārim.

30. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
Pielikums
Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra
noteikumiem Nr. 215
Pakalpojumu ceturkšņa pārskats (4-MB)
20____. gada ____. ceturksnis
Statistisko datu sniedzēja nosaukums 
 
Reģistrācijas numurs 
 
 

Rindas kods

Nerezidentiem sniegtie pakalpojumi kalendārā gada attiecīgajā ceturksnī

No nerezidentiem saņemtie pakalpojumi kalendārā gada attiecīgajā ceturksnī

A

B

1

2

Pasta un kurjeru pakalpojumi

1010

  
Telesakaru pakalpojumi

1020

  
Datorpakalpojumi

1030

  
Informācijas pakalpojumi

1040

  
Pētniecības un attīstības pakalpojumi

1050

  
Pētniecībā un attīstībā iegūto īpašumtiesību pārdošana un pirkšana

1060

  
Maksa par intelektuālā īpašuma izmantošanu

1070

  
Finanšu pakalpojumi

1080

  
Tirdzniecības pakalpojumi

1090

  
Pamatdarbības noma

1110

  
Juridiskie pakalpojumi

1120

  
Grāmatvedības, revīzijas un uzskaites pakalpojumi, konsultācijas nodokļu jomā

1130

  
Konsultācijas saimnieciskās darbības un vadībzinības jomā, sabiedrisko attiecību pakalpojumi

1140

  
Reklāmas, tirgus izpētes un sabiedriskās domas aptauju pakalpojumi

1150

  
Arhitektūras, inženiertehniskie un citi tehniskie pakalpojumi

1160

  
Vides aizsardzības, lauksaimniecības un ieguves rūpniecības pakalpojumi

1170

  
Audiovizuālie un ar tiem saistītie pakalpojumi

1180

  
Izglītības, veselības, izklaides, kultūras, atpūtas un citi individuālie pakalpojumi

1190

  
Citi pakalpojumi, t.sk.:

1210

  
 

1211

  
 

1212

  
 

1213

  
 

1214

  
 
Izpildītājs Iesniegšanas datums 
 

(vārds, uzvārds; e-pasta adrese; tālruņa numurs)

 
Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks
01.01.2023