Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.2021. - 31.12.2022. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Latvijas Bankas 2022. gada 12. septembra noteikumus "Statistisko datu par ārējiem aktīviem un pasīviem (1-MB) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi".
Latvijas Bankas noteikumi Nr.110

Rīgā 2013.gada 11.jūlijā
"Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskata (1-MB)" sagatavošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
39. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība (tālāk tekstā – komercsabiedrība) sagatavo un iesniedz "Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskatu (1-MB)" (1. pielikums; tālāk tekstā – pārskats), kā arī pārskata iesniegšanas termiņus.

(LB 04.06.2021. noteikumu Nr. 194 redakcijā)

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. (svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194);

2.2. ārējie aktīvi un pasīvi – tiešās investīcijas un citi ārējie aktīvi un pasīvi (komercsabiedrības ārējie aktīvi un pasīvi ar citiem nerezidentiem), kā arī par tiešajām investīcijām un citiem ārējiem aktīviem un pasīviem aprēķinātie procenti un dividendes;

2.3. ārvalstu māsas uzņēmums – nerezidents, kurš ietilpst vienā tiešo investīciju grupā ar komercsabiedrību un kurš nav komercsabiedrības tiešais investors vai tiešo investīciju uzņēmums;

2.4. (svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194);

2.5. nerezidenti – visas institūcijas, kas reģistrētas ārvalstīs, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas ārpus Latvijas Republikas vai kuras ieradušās Latvijas Republikā uz laiku, kas īsāks par 1 gadu (izņēmums – studenti), kā arī ārvalstu diplomātiskās, konsulārās, starptautisko organizāciju un citas pārstāvniecības Latvijas Republikā;

2.6. rezidenti – visas institūcijas, t.sk. ārvalstu, kas reģistrētas un darbojas Latvijas Republikā, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas Latvijas Republikā un kuras neizbrauc ārpus Latvijas Republikas uz laiku, kas pārsniedz 1 gadu (izņēmums – studenti), kā arī Latvijas Republikas diplomātiskās, konsulārās un citas pārstāvniecības ārvalstīs;

2.7. (svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194);

2.8. tiešais investors – nerezidents, kurš tiešā vai netiešā veidā (izmantojot meitas sabiedrības vai asociētos uzņēmumus) ieguvis līdzdalību, kas aptver 10% un vairāk no komercsabiedrības pamatkapitāla, kā arī nerezidents, kura pārstāvētā filiāle Latvijas Republikā ir komercsabiedrība;

2.9. tiešās investīcijas – komercsabiedrības ārējie aktīvi un pasīvi ar tiešo investoru, ārvalstu māsas uzņēmumu un tiešo investīciju uzņēmumu;

2.10. tiešo investīciju uzņēmums – nerezidents, kurā komercsabiedrībai tiešā vai netiešā veidā (izmantojot meitas sabiedrības vai asociētos uzņēmumus) iegūta līdzdalība, kas aptver 10% un vairāk no pamatkapitāla, kā arī komercsabiedrības filiāle ārvalstīs.

3. Pārskatā sniegtā informācija nepieciešama, lai nodrošinātu maksājumu bilances, starptautisko investīciju bilances, tiešo investīciju un ārējā parāda datu sagatavošanu atbilstoši starptautiskajiem standartiem un Eiropas Savienības, t.sk. Eiropas Centrālās bankas, tiesību aktu prasībām.

4. Pārskatā sniegto informāciju Latvijas Banka var nodot likuma "Par Latvijas Banku" 40. panta otrajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.

II. Pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtība un iesniegšanas termiņi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194)

5. Pārskatu sagatavo un iesniedz komercsabiedrība, kurai ir ārējie aktīvi un pasīvi. Noteikumi neattiecas uz komercsabiedrību, kurai ir pienākums pārskatā iekļaujamos datus iesniegt Latvijas Bankai saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri nosaka "Ceturkšņa finanšu pārskata (1-FP)" sagatavošanu.

(LB 14.09.2017. noteikumu Nr. 155 redakcijā, kas grozīta ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194)

6. (Svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194)

7. Pārskatu sagatavo par šādiem pārskata ceturkšņiem – 1. ceturksnis (1. janvāris–31. marts), 2. ceturksnis (1. aprīlis–30. jūnijs), 3. ceturksnis (1. jūlijs–30. septembris) un 4. ceturksnis (1. oktobris–31. decembris) – un iesniedz līdz tā mēneša 25. datumam, kurš seko pēc attiecīgā pārskata ceturkšņa beigām, Latvijas Bankai papīra dokumenta veidā vai elektroniskā veidā atbilstoši Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

(Grozīts ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194)

8. Ja kādā no iepriekšējiem pārskatiem bijusi kļūda, pārskatu par attiecīgo pārskata ceturksni iesniedz atkārtoti, iekļaujot tajā visu informāciju.

(Grozīts ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194)

III. Pārskata aizpildīšanas kārtība

9. Kā ilgtermiņa aktīvus un saistības pārskatā uzrāda aktīvus un saistības, kuru sākotnējais termiņš ir ilgāks par 1 gadu, bet kā īstermiņa aktīvus un saistības – aktīvus un saistības, kuru sākotnējais termiņš ir līdz 1 gadam (ieskaitot).

10. Kā citus nerezidentus uzrāda tos nerezidentus, kuri nav komercsabiedrības tiešie investori, ārvalstu māsas uzņēmumi un tiešo investīciju uzņēmumi.

(LB 04.06.2021. noteikumu Nr. 194 redakcijā)

11. Pārskatā summas uzrāda atbilstoši bilancē un peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietvertajai vērtībai veselos euro, bet īpatsvaru – veselos procentos.

12. Komercsabiedrības ieguldījumu tiešo investīciju uzņēmuma pašu kapitālā norāda atbilstoši tiešo investīciju uzņēmuma pašu kapitāla vērtībai, bet ne komercsabiedrības ieguldījuma bilances vērtībai.

13. Valsts kodu pārskatā uzrāda kā divu burtu kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi". Starptautiskās organizācijas kodu uzrāda saskaņā ar Latvijas Bankas uzturēto sarakstu "Starptautisko organizāciju kodi un sektori".

(Grozīts ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194)

14. Pārskata 1.1. sadaļas "Pašu kapitāls" pozīcijā "Pamatkapitāls" uzrāda informāciju par katru investoru atsevišķi.

15. Pārskata 1.1. sadaļas "Pašu kapitāls" pozīcijās "Rezerves", "Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa" un "Pārskata gada nesadalītā peļņa (no gada sākuma)" uzrāda konsolidēto vērtību, ja komercsabiedrība sagatavo konsolidētos pārskatus katru ceturksni.

(Grozīts ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194)

16. Ja komercsabiedrībai, aizpildot pārskatu, nav pieejama informācija par faktisko pārskata gada nesadalīto peļņu, pārskata 1.1. sadaļas "Pašu kapitāls" pozīcijā "Pārskata gada nesadalītā peļņa (no gada sākuma)" uzrāda operatīvos datus.

17. Pārskata 4.1. sadaļā "Informācija par tiešo investīciju uzņēmumu", 4.2. sadaļā "Informācija par iepriekšējā gada nesadalīto peļņu" un 4.3. sadaļas "Aktīvi" pozīcijā "Ieguldījums tiešo investīciju uzņēmuma pašu kapitālā (ja negatīvs, norādīt ar "–" zīmi)" uzrāda informāciju par katru tiešo investīciju uzņēmumu atsevišķi un vienādā secībā.

18. Pārskata 4.2. sadaļā "Informācija par iepriekšējā gada nesadalīto peļņu" un 4.3. sadaļas "Aktīvi" pozīcijā "Ieguldījums tiešo investīciju uzņēmuma pašu kapitālā (ja negatīvs, norādīt ar "–" zīmi)" uzrāda konsolidēto vērtību, ja komercsabiedrība sagatavo konsolidētos pārskatus.

19. Pārskata pozīcijā "Ieguldījums tiešā investora pašu kapitālā (mazāk par 10%)", pozīcijā "Ieguldījums ārvalstu māsas uzņēmuma pašu kapitālā (mazāk par 10%), pozīcijā "Ieguldījums tiešo investīciju uzņēmuma pašu kapitālā (ja negatīvs, norādīt ar "–" zīmi)", pozīcijā "Ieguldījumi citu nerezidentu uzņēmumu pašu kapitālā – akcijās (mazāk par 10%)" un pozīcijā " Ieguldījumi citu nerezidentu uzņēmumu pašu kapitālā – kapitāla daļās (mazāk par 10%)" aprēķinātās dividendes uzrāda pārskata 7. ailē "Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti".

20. (Svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194)

IV. Pārskata pielikuma aizpildīšanas kārtība

(Nodaļa svītrota ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194)

21. (Svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194)

22. (Svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194)

23. (Svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194)

24. (Svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194)

25. (Svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194)

26. (Svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194)

27. (Svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194)

28. (Svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194)

29. (Svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194)

V. Noslēguma jautājumi

30. Pārskatam par 2013. gada 4. ceturksni piemēro Latvijas Bankas noteikumus ""Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumi", kas apstiprināti ar Latvijas Bankas padomes 2004. gada 9. septembra lēmumu Nr. 114/3 "Par "Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā". Šajā punktā minēto pārskatu iesniedz Latvijas Bankai līdz 2014. gada 24. janvārim.

(Grozīts ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194)

31. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Bankas padomes 2004. gada 9. septembra lēmumu Nr. 114/3 "Par "Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu jaunā redakcijā" (Latvijas Vēstnesis, 2004, Nr. 149).

32. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

33. Komercsabiedrība, kurai ir ārējie aktīvi un pasīvi un kurai, sākot ar 2018. gada 1. janvāri, ir pienākums pārskatā iekļaujamos datus iesniegt Latvijas Bankai saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri nosaka "Ceturkšņa finanšu pārskata (1-FP)" sagatavošanu, pēdējo pārskatu par 2017. gada 4. ceturksni un šā pārskata pielikumu iesniedz Latvijas Bankai līdz 2018. gada 25. janvārim.

(LB 14.09.2017. noteikumu Nr. 155 redakcijā, kas grozīta ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194)

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
1. pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 11.jūlija
noteikumiem Nr.110

(Pielikums grozīts ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194)

VSPARK 27002051

Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskats (1-MB)

20_____. gada ____. ceturksnis

Lūdzam norādīt finanšu gadu, ja tas nav
no 1. janvāra līdz 31. decembrim

no _____. _____. 20_____. līdz _____. _____. 20_____.

  
Komercsabiedrības nosaukums 
  
Reģistrācijas numurs 
  
Juridiskā adrese 
  
Pasta adrese 

1. INFORMĀCIJA PAR KOMERCSABIEDRĪBU

1.1. PAŠU KAPITĀLS

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvās ar "–" zīmi)

Pārskata ceturkšņa beigās
(1+2+3)

Darījumu radītās pārmaiņas

Citas pārmaiņas

A

B

1

2

3

4

Pamatkapitāls

1010

    
Akcijas (daļas), kas tiešā veidā pieder tiešajam investoram (vairāk par 10%)

1011

    
Nerezidenta valsts kods 

101

    
 

101

    
 

101

    
Akcijas (daļas), kas pieder ārvalstu māsas uzņēmumam (mazāk par 10%)

1012

    
Nerezidenta valsts kods 

102

    
 

102

    
 

102

    
Akcijas (daļas), kas pieder tiešo investīciju uzņēmumam (mazāk par 10%)

1013

    
Nerezidenta valsts kods 

103

    
 

103

    
 

103

    
Akcijas (daļas), kas pieder citam nerezidentam (mazāk par 10%)

1014

    
Nerezidenta valsts kods 

104

    
 

104

    
 

104

    
Akciju emisijas uzcenojums

1020

 

x

x

 
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

1030

 

x

x

 
Rezerves

1040

 

x

x

 
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

1050

 

x

x

 
Pārskata gada nesadalītā peļņa (no gada sākuma)

1060

 

x

x

 

1.2. (Svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194)

1.3. DIVIDENDES

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Pārskata ceturksnī

A

B

1

Komercsabiedrības aprēķinātās dividendes

1080

 

1.4. INFORMĀCIJA NO PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA
(uzrāda pārskatā par 2. ceturksni)

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā gadā

A

B

1

Peļņa vai zaudējumi no ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības norakstīšanas, pārvērtēšanas, realizēšanas, valūtas kursu svārstībām, uzkrājumu veidošanas (t.sk. nodokļu nomaksai)

1090

 

1.5. (Svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194)

1.6. (Svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194)

2. Tiešās investīcijas LATVIJĀ
INFORMĀCIJA PAR KOMERCSABIEDRĪBAS ĀRĒJIEM AKTĪVIEM UN SAISTĪBĀM AR TIEŠO INVESTORU

2.1. AKTĪVI

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvās ar "–" zīmi)

Pārskata ceturkšņa beigās
(1+2+3+4+5)

Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti

Darījumu radītās pārmaiņas

Cenu pārmaiņas

Valūtas kursa svārstību radītās pārmaiņas

Citas pārmaiņas

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Ieguldījums tiešā investora pašu kapitālā (mazāk par 10%)

2010

       
Nerezidenta valsts kods 

201

       
 

201

       
 

201

       
 

201

       
Tiešā investora emitētie parāda vērtspapīri

2020

       
Nerezidenta valsts kods 

202

       
 

202

       
 

202

       
 

202

       
Ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) tiešajam investoram

2030

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

203

  

x

    
 

203

  

x

    
 

203

  

x

    
 

203

  

x

    
Īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) tiešajam investoram

2040

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

204

  

x

    
 

204

  

x

    
 

204

  

x

    
 

204

  

x

    
Avansa maksājumi tiešajam investoram par precēm, t.sk. par pamatlīdzekļiem un pakalpojumiem

2050

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

205

  

x

    
 

205

  

x

    
 

205

  

x

    
 

205

  

x

    
Pircēja un pasūtītāja (tiešā investora) parādi

2060

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

206

  

x

    
 

206

  

x

    
 

206

  

x

    
 

206

  

x

    
Komercsabiedrības pamatkapitālā neiemaksātā tiešā investora daļa

2070

  

x

x

   
Nerezidenta valsts kods 

207

  

x

x

   
 

207

  

x

x

   
 

207

  

x

x

   
 

207

  

x

x

   
Pārējie ar tiešo investoru saistītie aktīvi

2080

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

208

  

x

    
 

208

  

x

    
 

208

  

x

    
 

208

  

x

    

2.2. SAISTĪBAS

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvās ar "–" zīmi)

Pārskata ceturkšņa beigās
(1+2+3+4+5)

Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti

Darījumu radītās pārmaiņas

Cenu pārmaiņas

Valūtas kursa svārstību radītās pārmaiņas

Citas pārmaiņas

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Komercsabiedrības emitētie parāda vērtspapīri tiešā investora īpašumā

2090

       
Nerezidenta valsts kods 

209

       
 

209

       
 

209

       
 

209

       
No tiešā investora saņemtie ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

2110

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

211

  

x

    
 

211

  

x

    
 

211

  

x

    
 

211

  

x

    
No tiešā investora saņemtie īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

2120

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

212

  

x

    
 

212

  

x

    
 

212

  

x

    
 

212

  

x

    
No pircēja (tiešā investora) saņemtie avansa maksājumi

2130

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

213

  

x

    
 

213

  

x

    
 

213

  

x

    
 

213

  

x

    
Parādi piegādātājam un darbuzņēmējam (tiešajam investoram)

2140

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

214

  

x

    
 

214

  

x

    
 

214

  

x

    
 

214

  

x

    
Pārējās saistības pret tiešo investoru

2150

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

215

  

x

    
 

215

  

x

    
 

215

  

x

    
 

215

  

x

    

3. ĀRVALSTU MĀSAS UZŅĒMUMI
INFORMĀCIJA PAR KOMERCSABIEDRĪBAS ĀRĒJIEM AKTĪVIEM UN SAISTĪBĀM AR ĀRVALSTU MĀSAS UZŅĒMUMIEM

3.1. AKTĪVI

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvās ar "–" zīmi)

Pārskata ceturkšņa beigās
(1+2+3+4+5)

Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti

Darījumu radītās pārmaiņas

Cenu pārmaiņas

Valūtas kursa svārstību radītās pārmaiņas

Citas pārmaiņas

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Ieguldījums ārvalstu māsas uzņēmuma pašu kapitālā (mazāk par 10%)

3010

       
Nerezidenta valsts kods 

301

       
 

301

       
 

301

       
 

301

       
 

301

       
Ārvalstu māsas uzņēmuma emitētie parāda vērtspapīri

3020

       
Nerezidenta valsts kods 

302

       
 

302

       
 

302

       
 

302

       
 

302

       
Ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) ārvalstu māsas uzņēmumam

3030

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

303

  

x

    
 

303

  

x

    
 

303

  

x

    
 

303

  

x

    
 

303

  

x

    
Īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) ārvalstu māsas uzņēmumam

3040

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

304

  

x

    
 

304

  

x

    
 

304

  

x

    
 

304

  

x

    
 

304

  

x

    
Avansa maksājumi ārvalstu māsas uzņēmumam par precēm, t.sk. par pamatlīdzekļiem un pakalpojumiem

3050

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

305

  

x

    
 

305

  

x

    
 

305

  

x

    
 

305

  

x

    
 

305

  

x

    
Pircēja un pasūtītāja (ārvalstu māsas uzņēmuma) parādi

3060

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

306

  

x

    
 

306

  

x

    
 

306

  

x

    
 

306

  

x

    
 

306

  

x

    
Pārējie ar ārvalstu māsas uzņēmumu saistītie aktīvi

3070

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

307

  

x

    
 

307

  

x

    
 

307

  

x

    
 

307

  

x

    
 

307

  

x

    

3.2. SAISTĪBAS

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvās ar "–" zīmi)

Pārskata ceturkšņa beigās
(1+2+3++4+5)

Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti

Darījumu radītās pārmaiņas

Cenu pārmaiņas

Valūtas kursa svārstību radītās pārmaiņas

Citas pārmaiņas

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Komercsabiedrības emitētie parāda vērtspapīri ārvalstu māsas uzņēmuma īpašumā

3080

       
Nerezidenta valsts kods 

308

       
 

308

       
 

308

       
 

308

       
 

308

       
No ārvalstu māsas uzņēmuma saņemtie ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

3090

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

309

  

x

    
 

309

  

x

    
 

309

  

x

    
 

309

  

x

    
 

309

  

x

    
No ārvalstu māsas uzņēmuma saņemtie īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

3110

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

311

  

x

    
 

311

  

x

    
 

311

  

x

    
 

311

  

x

    
 

311

  

x

    
No pircēja (ārvalstu māsas uzņēmuma) saņemtie avansa maksājumi

3120

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

312

  

x

    
 

312

  

x

    
 

312

  

x

    
 

312

  

x

    
 

312

  

x

    
Parādi piegādātājam un darbuzņēmējam (ārvalstu māsas uzņēmumam)

3130

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

313

  

x

    
 

313

  

x

    
 

313

  

x

    
 

313

  

x

    
 

313

  

x

    
Pārējās saistības pret ārvalstu māsas uzņēmumu

3140

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

314

  

x

    
 

314

  

x

    
 

314

  

x

    
 

314

  

x

    
 

314

  

x

    

4. Tiešās investīcijas ĀRVALSTĪS
INFORMĀCIJA PAR KOMERCSABIEDRĪBAS ĀRĒJIEM AKTĪVIEM UN SAISTĪBĀM AR TIEŠO INVESTĪCIJU UZŅĒMUMU ĀRVALSTĪS

4.1. INFORMĀCIJA PAR TIEŠO INVESTĪCIJU UZŅĒMUMU

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Īpatsvars (%)

Biržā kotētās akcijas

Biržā nekotētās akcijas

Kapitāla daļas

A

B

1

2

3

Komercsabiedrības tiešā veidā iegūtā līdzdalība tiešo investīciju uzņēmuma pamatkapitālā pārskata perioda beigās (vairāk par 10%)  
Nerezidenta valsts kods

(1)

401

   

(2)

401

   

(3)

401

   

(4)

401

   

(5)

401

   

4.2. INFORMĀCIJA PAR IEPRIEKŠĒJĀ GADA NESADALĪTO PEĻŅU

Tiešo investīciju uzņēmuma iepriekšējā gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi (–)

Rindas kods

Norāda, sagatavojot pārskatu par 2. ceturksni

A

B

1

Nerezidenta valsts kods

(1)

402

 

(2)

402

 

(3)

402

 

(4)

402

 

(5)

402

 

4.3. AKTĪVI

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvās ar "–" zīmi)

Pārskata ceturkšņa beigās
(1+2+3+4+5)

Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti

Darījumu radītās pārmaiņas

Cenu pārmaiņas

Valūtas kursa svārstību radītās pārmaiņas

Citas pārmaiņas

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Ieguldījums tiešo investīciju uzņēmuma pašu kapitālā (ja negatīvs, norādīt ar "–" zīmi)

4030

       
Nerezidenta valsts kods

(1)

403

       

(2)

403

       

(3)

403

       

(4)

403

       

(5)

403

       
Tiešo investīciju uzņēmuma emitētie parāda vērtspapīri

4040

       
Nerezidenta valsts kods 

404

       
 

404

       
 

404

       
Ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) tiešo investīciju uzņēmumam

4050

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

405

  

x

    
 

405

  

x

    
 

405

  

x

    
Īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) tiešo investīciju uzņēmumam

4060

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

406

  

x

    
 

406

  

x

    
 

406

  

x

    

(4.3. AKTĪVI; turpinājums)

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvās ar "–" zīmi)

Pārskata ceturkšņa beigās
(1+2+3++4+5)

Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti

Darījumu radītās pārmaiņas

Cenu pārmaiņas

Valūtas kursa svārstību radītās pārmaiņas

Citas pārmaiņas

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Avansa maksājumi tiešo investīciju uzņēmumam par precēm, t.sk. par pamatlīdzekļiem un pakalpojumiem

4070

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

407

  

x

    
 

407

  

x

    
 

407

  

x

    
Pircēja un pasūtītāja (tiešo investīciju uzņēmuma) parādi

4080

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

408

  

x

    
 

408

  

x

    
 

408

  

x

    
Pārējie ar tiešo investīciju uzņēmumu saistītie aktīvi

4090

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

409

  

x

    
 

409

  

x

    
 

409

  

x

    

4.4. SAISTĪBAS

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvās ar "–" zīmi)

Pārskata ceturkšņa beigās
(1+2+3+4+5)

Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti

Darījumu radītās pārmaiņas

Cenu pārmaiņas

Valūtas kursa svārstību radītās pārmaiņas

Citas pārmaiņas

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Komercsabiedrības emitētie parāda vērtspapīri tiešo investīciju uzņēmuma īpašumā

4110

       
Nerezidenta valsts kods 

411

       
 

411

       
 

411

       
No tiešo investīciju uzņēmuma saņemtie ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

4120

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

412

  

x

    
 

412

  

x

    
 

412

  

x

    
No tiešo investīciju uzņēmuma saņemtie īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

4130

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

413

  

x

    
 

413

  

x

    
 

413

  

x

    
No pircēja (tiešo investīciju uzņēmuma) saņemtie avansa maksājumi

4140

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

414

  

x

    
 

414

  

x

    
 

414

  

x

    
Parādi piegādātājam un darbuzņēmējam (tiešo investīciju uzņēmumam)

4150

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

415

  

x

    
 

415

  

x

    
 

415

  

x

    
Pārējās saistības pret tiešo investīciju uzņēmumu

4160

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

416

  

x

    
 

416

  

x

    
 

416

  

x

    

5. CITI ĀRĒJIE AKTĪVI UN SAISTĪBAS
INFORMĀCIJA PAR KOMERCSABIEDRĪBAS ĀRĒJIEM AKTĪVIEM UN SAISTĪBĀM AR CITIEM NEREZIDENTIEM

5.1. AKTĪVI

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvās ar "–" zīmi)

Pārskata ceturkšņa beigās
(1+2+3+4+5)

Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti

Darījumu radītās pārmaiņas

Cenu pārmaiņas

Valūtas kursa svārstību radītās pārmaiņas

Citas pārmaiņas

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Ieguldījumi citu nerezidentu uzņēmumu pašu kapitālā – akcijās (mazāk par 10%)

5010

       
Nerezidenta valsts kods 

501

       
 

501

       
 

501

       
Ieguldījumi citu nerezidentu uzņēmumu pašu kapitālā – kapitāla daļās (mazāk par 10%)

5020

       
Nerezidenta valsts kods 

502

       
 

502

       
 

502

       
Citu nerezidentu emitētie parāda vērtspapīri

5030

       
Nerezidenta valsts kods 

503

       
 

503

       
 

503

       
Ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) citiem nerezidentiem

5040

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

504

  

x

    
 

504

  

x

    
 

504

  

x

    
Īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizdevumi (t.sk. finanšu noma) citiem nerezidentiem

5050

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

505

  

x

    
 

505

  

x

    
 

505

  

x

    
Avansa maksājumi citiem nerezidentiem par precēm, t.sk. par pamatlīdzekļiem un pakalpojumiem

5060

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

506

  

x

    
 

506

  

x

    
 

506

  

x

    
Pircēju un pasūtītāju (citu nerezidentu) parādi

5070

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

507

  

x

    
 

507

  

x

    
 

507

  

x

    
Norēķinu kontu atlikumi ārvalstīs reģistrētās kredītiestādēs

5080

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

508

  

x

    
 

508

  

x

    
 

508

  

x

    
Termiņnoguldījumu atlikumi ārvalstīs reģistrētās kredītiestādēs

5090

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

509

  

x

    
 

509

  

x

    
 

509

  

x

    
Ārvalstu valūta komercsabiedrības kasē

5110

  

x

    

(5.1. AKTĪVI; turpinājums)

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvās ar "–" zīmi)

Pārskata ceturkšņa beigās
(1+2+3+4+5)

Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti

Darījumu radītās pārmaiņas

Cenu pārmaiņas

Valūtas kursa svārstību radītās pārmaiņas

Citas pārmaiņas

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Pārējie ar citiem nerezidentiem saistītie aktīvi

5120

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

512

  

x

    
 

512

  

x

    
 

512

  

x

    
 

512

  

x

    

5.2. SAISTĪBAS

Pozīcijas nosaukums

Rindas kods

Iepriekšējā ceturkšņa beigās

Pārmaiņas pārskata ceturksnī
(negatīvās ar "–" zīmi)

Pārskata ceturkšņa beigās
(1+2+3+4+5)

Pārskata ceturksnī aprēķinātie procenti

Darījumu radītās pārmaiņas

Cenu pārmaiņas

Valūtas kursa svārstību radītās pārmaiņas

Citas pārmaiņas

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Komercsabiedrības emitētie parāda vērtspapīri citu nerezidentu īpašumā

5130

       
Nerezidenta valsts kods 

513

       
 

513

       
 

513

       
 

513

       
No citiem nerezidentiem saņemtie ilgtermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

5140

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

514

  

x

    
 

514

  

x

    
 

514

  

x

    
 

514

  

x

    
No citiem nerezidentiem saņemtie īstermiņa (pēc sākotnējā termiņa) aizņēmumi, t.sk. finanšu noma

5150

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

515

  

x

    
 

515

  

x

    
 

515

  

x

    
 

515

  

x

    
No pircējiem (citiem nerezidentiem) saņemtie avansa maksājumi

5160

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

516

  

x

    
 

516

  

x

    
 

516

  

x

    
 

516

  

x

    
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem (citiem nerezidentiem)

5170

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

517

  

x

    
 

517

  

x

    
 

517

  

x

    
 

517

  

x

    
Pārējās saistības pret citiem nerezidentiem

5180

  

x

    
Nerezidenta valsts kods 

518

  

x

    
 

518

  

x

    
 

518

  

x

    
 

518

  

x

    

6. (Svītrota ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194)

Izpildītājs 

/

 

/

 

(vārds, uzvārds)

 

(tālruņa numurs)

 
 

/

 

/

(e-pasta adrese)

 

(aizpildīšanas datums)

 
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
2. pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 11.jūlija
noteikumiem Nr.110
Ilgtermiņa ārējie aizņēmumi (2-MB)

(Pielikums svītrots ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 194)

01.07.2021