Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 26.06.2021. - 31.12.2022. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Latvijas Bankas 2022. gada 21. novembra noteikumus Nr. 231 "Statistisko datu par rezervju bāzi un rezervju prasību aprēķina sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi".
Latvijas Bankas noteikumi Nr.109

Rīgā 2013.gada 11.jūlijā
"Rezervju bāzes un prasību aprēķina" sagatavošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
39. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes, citās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles, kuras reģistrētas Latvijas Republikā, un Latvijas Republikā reģistrētas krājaizdevu sabiedrības, uz kurām attiecas rezervju prasības (tālāk tekstā – pārskata sniedzējs), sagatavo un iesniedz "Rezervju bāzes un prasību aprēķinu" (tālāk tekstā – pārskats), kā arī pārskata iesniegšanas termiņu.

2. Terminu "MFI", "ne-MFI", "ne-MFI kredītiestāde", "noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu" un "repo darījums" lietojums atbilst šo terminu lietojumam Latvijas Bankas noteikumos, kas nosaka MFI "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas kārtību.

(Grozīts ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 191)

3. Pārskata sniedzējs pārskatu sagatavo, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2021. gada 22. janvāra Regulā Nr. 2021/378 par obligāto rezervju prasību piemērošanu (pārstrādāta redakcija) noteiktās prasības rezervju bāzes aprēķināšanai.

(Grozīts ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 191)

4. Pārskatā sniegtā informācija apstiprina pārskata sniedzēja veikto rezervju bāzes un prasību aprēķinu.

5. Pārskatā sniegto informāciju Latvijas Banka var nodot likuma "Par Latvijas Banku" 40. panta otrajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.

II. Pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtība un iesniegšanas termiņi

6. Pārskata sniedzējs pārskatu sagatavo par stāvokli pārskata mēneša beigās un iesniedz Latvijas Bankā septiņu darbadienu laikā pēc pārskata mēneša beigām.

7. Pārskatu iesniedz elektroniskā veidā saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku.

(LB 16.05.2014. noteikumu Nr.135 redakcijā)

8. Pārskatā lietotā naudas izteiksmes vienība ir euro. Pārskatā saistību atlikumus ārvalstu valūtās uzrāda euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu pārskata mēneša pēdējā dienā.

9. Konstatējot, ka iesniegtais pārskats ir kļūdains, pārskata sniedzējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienu darbadienu pirms attiecīgā izpildes perioda sākuma, iesniedz Latvijas Bankai labotu pārskatu.

10. Pārskatu iesniedz Latvijas Bankai arī tad, ja rezervju bāzes aprēķinā izmantotie saistību atlikumi ir nulle.

III. Pārskata aizpildīšanas kārtība

11. Pārskatā uzrāda pārskata sniedzēja saistības, kas tiek izmantotas rezervju bāzes un prasību aprēķinam, rezervju bāzi un prasības.

12. Pārskata sniedzējs saistības uzrāda saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka MFI "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas kārtību.

13. Pārskata sniedzējs rezervju bāzi un prasības aprēķina, ievērojot Eiropas Centrālās bankas 2021. gada 22. janvāra Regulā Nr. 2021/378 par obligāto rezervju prasību piemērošanu (pārstrādāta redakcija) noteiktās prasības rezervju bāzes aprēķināšanai, rezervju rādītājus un to piemērošanu rezervju prasību aprēķināšanai.

(Grozīts ar LB 04.06.2021. noteikumiem Nr. 191)

14. Pārskata pozīcijā "Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, un ne-MFI kredītiestādēm" atsevišķi uzrāda saistības pret Latvijas MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, un saistības pret pārējo euro zonas valstu MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas valstu centrālajām bankām.

(LB 04.06.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2012. gada 15. marta noteikumus Nr. 86 "Kredītiestāžu obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr. 45).

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2013. gada 11. jūlija noteikumus Nr. 108 "Krājaizdevu sabiedrību "Rezervju bāzes un prasību aprēķina" sagatavošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 138).

17. Pārskatiem par 2013. gada decembri, kurus iesniedz kredītiestādes, piemēro Latvijas Bankas 2012. gada 15. marta noteikumus Nr. 86 "Kredītiestāžu obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumi". Šajā punktā minētos pārskatus iesniedz Latvijas Bankai līdz 2014. gada 10. janvārim.

18. Pārskatiem par 2013. gada decembri, kurus iesniedz krājaizdevu sabiedrības, piemēro Latvijas Bankas 2013. gada 11. jūlija noteikumus Nr. 108 "Krājaizdevu sabiedrību "Rezervju bāzes un prasību aprēķina" sagatavošanas noteikumi". Šajā punktā minētos pārskatus iesniedz Latvijas Bankai līdz 2014. gada 10. janvārim.

18.1 Grozījumi šo noteikumu pielikumā nav piemērojami pārskatiem par stāvokli 2014. gada novembra beigās.

(LB 16.05.2014. noteikumu Nr.135 redakcijā)

19. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
Pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 11.jūlija
noteikumiem Nr.109

(Pielikums LB 04.06.2021. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

Rezervju bāzes un prasību aprēķins

20___. gada ____. _____________________
(pārskata mēneša pēdējais datums)

Pārskata sniedzēja nosaukums ____________________

VSPARK 27002050
Iesniedz Latvijas Bankai

Pārskata sniedzēja kods

(veselos euro)

Pozīcijas kodsPozīcijas nosaukumsSumma
123
100Ne-MFI, izņemot ne-MFI kredītiestādes, noguldījumi1 
110Ne-MFI, izņemot ne-MFI kredītiestādes, noguldījumi ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem2 
120Ne-MFI, izņemot ne-MFI kredītiestādes, noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem3 
130Repo darījumi ar ne-MFI4, izņemot ne-MFI kredītiestādes 
200Emitētie parāda vērtspapīri5 
210Parāda vērtspapīri ar sākotnējo dzēšanas termiņu ilgāku par 2 gadiem6 
211t.sk.saistības, par kurām sniegts pierādījums, pret MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un euro zonas valstu centrālajām bankām 
220Pārējie parāda vērtspapīri (200–210)7 
221t.sk.saistības, par kurām sniegts pierādījums, pret MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un euro zonas valstu centrālajām bankām (jānorāda, ja pārskata sniedzējs neizmanto standartizēto atvilkumu) 
222standartizētais atvilkums (jānorāda, ja pārskata sniedzējs neizmanto iespēju pierādīt saistības) 
300Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, un ne-MFI kredītiestādēm 8 
310Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, un ne-MFI kredītiestādēm ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem9 
311t.sk.saistības pret Latvijas MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem 
312saistības pret pārējo euro zonas valstu MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas valstu centrālajām bankām ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem 
320Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, un ne-MFI kredītiestādēm ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem10 
321t.sk.saistības pret Latvijas MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem 
322saistības pret pārējo euro zonas valstu MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas valstu centrālajām bankām ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem 
330Repo darījumi ar MFI, izņemot Latvijas Banku, un ne-MFI kredītiestādēm 11 
331t.sk.repo darījumi ar Latvijas MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības 
332repo darījumi ar pārējo euro zonas valstu MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas valstu centrālajām bankām 
340Pārējās saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, un ne-MFI kredītiestādēm (300–310–320–330)12 
341t.sk.pārējās saistības pret Latvijas MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības 
342pārējās saistības pret pārējo euro zonas valstu MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas valstu centrālajām bankām 
400Rezervju bāze (410+420+430+440+450) 
410Noguldījumi ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem (110+310–311–312) 
420Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem (120+320–321–322) 
430Parāda vērtspapīri ar sākotnējo dzēšanas termiņu ilgāku par 2 gadiem (210–211) 
440Repo darījumi (130+330–331–332) 
450Pārējās rezervju bāzē ietvertās saistības (100–110–120–130+220–221–222+340–341–342) 
500Rezervju prasības (510+520+530+540+550–600) 
510Noguldījumiem ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem (410 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs) 
520Noguldījumiem ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem (420 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs) 
530Parāda vērtspapīriem ar sākotnējo dzēšanas termiņu ilgāku par 2 gadiem (430 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs) 
540Repo darījumiem (440 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs) 
550Pārējām rezervju bāzē ietvertajām saistībām (450 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs) 
600Piemērojamais samazinājums 
1 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 320001.–320013. pozīcijas visu valstu ne-MFI, izņemot 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 ne-MFI kredītiestādes, visās valūtās veikto noguldījumu kopsumma (piemērojama ar 01.01.2022.).

2 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 320001.–320013. pozīcijas visu valstu ne-MFI, izņemot 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 ne-MFI kredītiestādes, visās valūtās veikto noguldījumu ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem kopsumma (piemērojama ar 01.01.2022.).

3 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 320001.–320013. pozīcijas visu valstu ne-MFI, izņemot 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 ne-MFI kredītiestādes, visās valūtās veikto noguldījumu ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem kopsumma (piemērojama ar 01.01.2022.).

4 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 320001.–320013. pozīcijas visu valstu ne-MFI, izņemot 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 ne-MFI kredītiestādes, visās valūtās veikto repo darījumu kopsumma (piemērojama ar 01.01.2022.).

5 Mēneša bilances pārskata pasīvu 330000. pozīcijas 7. ailes kopsumma.

6 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 330000. pozīcijas visās valūtās denominēto emitēto vērtspapīru ar termiņu ilgāku par 2 gadiem kopsumma.

7 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 330000. pozīcijas visās valūtās denominēto emitēto vērtspapīru ar termiņu līdz 2 gadiem kopsumma.

8 Mēneša bilances pārskata pasīvu 312000. pozīcijas 7. ailes un mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 kopsumma (piemērojama ar 01.01.2022.).

9 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 312024.–312027. pozīcijas visās valūtās esošo saistību pret visu valstu MFI un 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 visās valūtās esošo saistību pret ne-MFI kredītiestādēm ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem kopsumma (piemērojama ar 01.01.2022.).

10 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 312024.–312027. pozīcijas visās valūtās esošo saistību pret visu valstu MFI un 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 visās valūtās esošo saistību pret ne-MFI kredītiestādēm ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem kopsumma (piemērojama ar 01.01.2022.).

11 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 312024.–312027. pozīcijas visās valūtās veikto repo darījumu pret visu valstu MFI un 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 visās valūtās esošo saistību pret ne-MFI kredītiestādēm kopsumma (piemērojama ar 01.01.2022.).

12 Mēneša bilances pārskata ABL pielikuma 312024.–312027. pozīcijas visās valūtās esošo saistību pret visu valstu MFI un 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 visās valūtās esošo saistību pret ne-MFI kredītiestādēm uz nakti ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem un ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 2 gadiem kopsumma (piemērojama ar 01.01.2022.).

Izpildītājs ________________ Iesniegšanas datums _________________
(vārds, uzvārds; tālruņa numurs; e-pasta adrese)  
26.06.2021