Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 09.06.2015. - 14.09.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 1. septembra noteikumus Nr. 141 "Informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.129

Rīgā 2013.gada 7.jūnijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.22 8.p.)
Informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 50. panta trešo daļu
(FKTK 27.05.2014. noteikumu Nr.99 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm (tālāk tekstā – kredītiestāde).

(FKTK 04.03.2015. noteikumu Nr.34 redakcijā)

2. Noteikumi nosaka informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem sagatavošanas un iesniegšanas kārtību individuāli vai konsolidācijas grupas vai apakšgrupas līmenī. Kredītiestāde sistemātiski uzkrāj datus par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem un citu ar tiem saistītu informāciju vismaz tādā apmērā, lai nodrošinātu šo noteikumu prasību izpildi.

3. Kredītiestāde informāciju saskaņā ar šo noteikumu prasībām sagatavo un iesniedz par:

3.1. katru pārskata ceturksnī reģistrēto operacionālā riska notikumu, kura iestāšanās dēļ radušies vai nav radušies zaudējumi vai ienākumi, bet saskaņā ar kredītiestādes veikto aplēsi visnelabvēlīgākā scenārija iestāšanās gadījumā rastos maksimāli iespējamie zaudējumi, kas vienādi ar vai lielāki par 5 000 euro ekvivalentu.

Šo noteikumu nolūkā par vienu operacionālā riska notikumu tiek uzskatīti arī tie pārskata ceturksnī reģistrētie un vienā un tajā pašā operacionālā riska veida apakškategorijā klasificētie operacionālā riska notikumi, kuriem ir viens rašanās cēlonis un kuru atsevišķas iestāšanās dēļ maksimāli iespējamie zaudējumi ir mazāki par 5 000 euro ekvivalentu, bet kuru kopsumma ir vienāda ar vai lielāka par 5 000 euro ekvivalentu;

3.2. katru kādā no iepriekšējiem pārskata ceturkšņiem reģistrēto operacionālā riska notikumu, kas atbilst šo noteikumu 3.1.punkta prasībām un:

3.2.1. kuram pastāv zaudējumu rašanās risks nākotnē, t.i. uzrādīti plānotie (sagaidāmie) zaudējumi. Kredītiestāde informāciju par šādu notikumu sagatavo un iesniedz katru pārskata ceturksni līdz pārskata ceturksnim (ieskaitot), kurā vairs nepastāv zaudējumu rašanās risks nākotnē, t.i. plānotie (sagaidāmie) zaudējumi ir nulle;

3.2.2. par kuru pārskata ceturksnī mainīta saskaņā ar šo noteikumu prasībām iepriekš sagatavotā un iesniegtā informācija.

Informāciju par šo noteikumu 3.2. punktā minētajiem operacionālā riska notikumiem sagatavo un iesniedz, ņemot vērā iepriekšējos pārskata ceturkšņos sniegto informāciju par faktiskajiem zaudējumiem, faktiskajiem ienākumiem, saņemto apdrošināšanas atlīdzību un saņemto cita veida atlīdzību, t.i. uzrāda tikai pārskata ceturksnī radušos faktiskos zaudējumus, faktiskos ienākumus, saņemto apdrošināšanas atlīdzību, saņemto cita veida atlīdzību, bet nevis to kopsummu.

(Grozīts ar FKTK 04.03.2015. noteikumiem Nr.34)

4. Šo noteikumu 3.punktā minēto informāciju par pārskata ceturksni sagatavo:

4.1. kredītiestāde, kas nav pakļauta konsolidētajai uzraudzībai, ko veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija – individuāli;

4.2. kredītiestāde, kas ir pakļauta konsolidētajai uzraudzībai, ko veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija – konsolidācijas grupas vai apakšgrupas līmenī.

5. Informāciju saskaņā ar šo noteikumu prasībām sagatavo, lietojot Latvijas Republikas naudas vienību un uzrādot visas skaitliskās vērtības veselos skaitļos un bruto izteiksmē. Ja kāda no skaitliskām vērtībām ir ārvalstu valūtā, to konvertē saskaņā ar ārvalstu valūtas oficiālo kursu Latvijas Republikas naudas vienībās notikuma atzīšanas uzskaitē dienā.

II. Informācijas sagatavošanas kārtība

6. Kredītiestāde par katru operacionālā riska notikuma iestāšanās gadījumu, kas atbilst šo noteikumu 3. punkta prasībām, sagatavo šādu informāciju:

6.1. notikuma identifikācijas iekšējā pazīme;

6.2. notikuma veids;

6.3. notikuma veida apakškategorija;

6.4. notikuma iestāšanās datums;

6.5. notikuma konstatēšanas datums;

6.6. notikuma reģistrēšanas datums;

6.7. notikuma apraksts;

6.8. darbības joma;

6.9. faktiskie zaudējumi;

6.10. faktiskie ienākumi;

6.11. plānotie (sagaidāmie) zaudējumi;

6.12. maksimāli iespējamie zaudējumi;

6.13. saņemtā apdrošināšanas atlīdzība;

6.14. saņemtā cita veida atlīdzība;

6.15. notikuma statuss.

(Grozīts ar FKTK 04.03.2015. noteikumiem Nr.34)

7. Informācijas sagatavošanai izmanto šo noteikumu III nodaļā norādītās informācijas pazīmes (klasifikatorus), izvēloties no tām katram operacionālā riska notikumam atbilstošās pazīmes. Katram operacionālā riska notikumam no katra klasifikatora izvēlas vienu pazīmi. Ja operacionālā riska notikumam ir ietekme uz vairāk kā vienu darbības jomu, to klasificē darbības jomā, uz kuru tam ir vislielākā ietekme.

8. Kredītiestāde informāciju saskaņā ar šo noteikumu 17., 18., 19. un 20.punkta prasībām sagatavo, ievērojot šādas prasības:

8.1. ja operacionālā riska notikumam, kuram nav radušies zaudējumi vai ienākumi, var aplēst tikai maksimāli iespējamos zaudējumus, bet nevar aplēst plānotos (sagaidāmos) zaudējumus, tad aplēstos maksimāli iespējamos zaudējumus attiecīgajā pārskata ceturksnī uzrāda arī kā plānotos (sagaidāmos) zaudējumus;

8.2. ja operacionālā riska notikumam, kuram ir radušies zaudējumi vai ienākumi, var aplēst maksimāli iespējamos zaudējumus, bet nevar aplēst plānotos (sagaidāmos) zaudējumus, tad plānotos (sagaidāmos) zaudējumus uzrāda kā starpību starp maksimāli iespējamiem zaudējumiem un zaudējumiem vai ienākumiem, kas radušies operacionālā riska notikuma iestāšanās dēļ.

III. Informācijas pazīmes (klasifikatori)

9. Notikuma identifikācijas iekšējā pazīme

Uzrāda kredītiestādes lietoto pazīmi, saskaņā ar kuru tā identificē operacionālā riska notikumu savā datubāzē.

10. Notikuma veids

Uzrāda operacionālā riska notikuma veida pazīmi saskaņā ar šādu klasifikatoru:

Iekšējie krāpnieciskie darījumi – notikumi, kas saistīti ar tāda veida darbībām, kuru mērķis ir krāpšana, īpašuma piesavināšanās vai normatīvo aktu vai kredītiestādes politiku un procedūru apiešana un kurās iesaistīts vismaz viens no kredītiestādē strādājošajiem (piemēram, ar nodomu veikta kļūdainas informācijas sniegšana pārskatos, darbinieku veiktās zādzības, konfidenciālas informācijas, kā arī dienesta stāvokļa izmantošana personīga labuma gūšanai)

1

Ārējie krāpnieciskie darījumi – notikumi, kas saistīti ar tāda veida darbībām, kuru mērķis ir krāpšana, īpašuma piesavināšanās vai likumu apiešana, ko veic trešā puse (piemēram, laupīšana, viltošana, nesankcionēta ārēja piekļūšana informācijas resursiem, t.sk. hakeru un ar ļaundabīgu programmatūru starpniecību veikti uzbrukumi)

2

Neatbilstoša nodarbinātības prakse un darbavietas drošība – notikumi, kas rodas tiesību aktiem vai nolīgumiem, kas nosaka darba attiecības, veselības aizsardzību vai darba drošību, neatbilstošu darbību dēļ, vai notikumi, kas saistīti ar personu traumu vai diskriminācijas gadījumiem (piemēram, personāla veselības un drošības kārtības noteikumu neievērošana, organizēta darba pārtraukšana jeb streiki, psiholoģiskais terors (mobings/bosings))

3

Nekorekta attieksme pret klientiem, neatbilstoši produkti un komercdarbības prakse – notikumi, kas rodas profesionālo pienākumu nolaidīgas pildīšanas dēļ attiecībā uz konkrētiem klientiem vai produkta veida vai tā rakstura dēļ (piemēram, uzticēšanās ļaunprātīga izmantošana, konfidenciālas klienta informācijas nepareiza lietošana, neatbilstošu tirdzniecības darbību veikšana kredītiestādes vārdā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, neatļautu produktu pārdošana)

4

Materiālo aktīvu bojājumi – notikumi, kas rodas no materiālo aktīvu zaudējumiem vai to bojājumiem dabas katastrofu vai citu notikumu dēļ (piemēram, terorisms, vandālisms, zemestrīces, ugunsgrēki, plūdi)

5

Komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdas (defekti) – notikumi, kas rodas komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu (defektu) dēļ (piemēram, tehniskā nodrošinājuma un programmatūras kļūdas, telekomunikāciju problēmas, elektrības padeves traucējumi)

6

Nepilnības izpildes, piegādes un procesa vadībā – notikumi, kas rodas darījumu apstrādes vai procesu vadības kļūdu un attiecību ar darījumu partneriem vai piegādātājiem dēļ (piemēram, datu ievadīšanas kļūdas, ķīlas pārvaldīšanas kļūdas, nepilnīga juridiskā dokumentācija, ārpakalpojumu līgumu nepildīšana)

7

Citi operacionālā riska notikumi – notikumi, kas nav klasificējami kā kādi no šo noteikumu 10.punktā minētajiem

8

11. Notikuma veida apakškategorija

Uzrāda operacionālā riska notikuma veida apakškategorijas pazīmi saskaņā ar šādu klasifikatoru:

Iekšējie krāpnieciskie darījumi Neatļautas darbības ar nodomu gūt labumu vai bojāt citu personu īpašumu

11

Iekšēja krāpšana vai zādzības

12

Ārējie krāpnieciskie darījumi Ārēja krāpšana vai zādzības

21

Sistēmu drošība (piemēram, nesankcionēta ārēja piekļūšana informācijas resursiem, t.sk. hakeru un ar ļaundabīgu programmatūru starpniecību veikti uzbrukumi, uzbrukumi bankomātiem)

22

Neatbilstoša nodarbinātības prakse un darbavietas drošība Darba attiecības

31

Droša darba vide

32

Diskriminācija

33

Nekorekta attieksme pret klientiem, neatbilstoši produkti un komercdarbības prakse Piemērotība/atbilstība, informācijas izpaušana un izmantošana, fiduciārie darījumi (piemēram, konfidenciālas informācijas ļaunprātīga izmantošana, agresīva pārdošana)

41

Neatbilstoša komercdarbības vai tirgus prakse

42

Produktu vai pakalpojumu trūkumi

43

Nepietiekama klienta izpēte

44

Konsultatīvā darbība

45

Materiālo aktīvu bojājumi Dabas katastrofas un citi notikumi

51

Komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdas (defekti) Sistēmas

61

Nepilnības izpildes, piegādes un procesa vadībā Darījumu uzsākšana, izpilde un pārvaldība (piemēram, nokavēti termiņi, uzskaites, aprēķina vai komunikācijas kļūdas, limitu pārsniegšana bez nodoma gūt labumu)

71

Monitorings un ziņošana (piemēram, ziņošanas prasību neizpilde vai kļūdaini sagatavoti ziņojumi)

72

Klienta informācija un dokumentācija (piemēram, nepilnīga dokumentācija vai tās neesamība)

73

Klienta konta pārvaldība

74

Tirdzniecības ar finanšu instrumentiem darījumu partneri

75

Pakalpojumu un produktu piegādātāji (piemēram, ārpakalpojumi, neatbilstoša ārpakalpojumu uzraudzība un vadība)

76

Citi operacionālā riska notikumi Notikumi, kas nav klasificējami kā kādi no šo noteikumu 11. punktā minētajiem

81

12. Notikuma iestāšanās datums

Uzrāda operacionālā riska notikuma iestāšanās datumu vai operacionālā riska notikuma, kas ilgst vairāk nekā vienu dienu, iestāšanās sākuma datumu šādā formātā: dd.mm.gggg.

13. Notikuma konstatēšanas datums

Uzrāda operacionālā riska notikuma konstatēšanas datumu šādā formātā: dd.mm.gggg.

14. Notikuma reģistrēšanas datums

Uzrāda operacionālā riska notikuma reģistrēšanas datumu šādā formātā: dd.mm.gggg.

15. Notikuma apraksts

Uzrāda operacionālā riska notikuma aprakstu. Operacionālā riska notikuma apraksta maksimālais garums ir 4 000 zīmes, un tajā aizliegts lietot tādus simbolus kā, piemēram, "&", ">", "]]>".

16. Darbības joma

16.1. Uzrāda operacionālā riska notikuma darbības jomas pazīmi saskaņā ar šādu klasifikatoru:

Komercsabiedrību finanses (piemēram, finanšu instrumentu izpirkšana sākotnējai izvietošanai vai sākotnējās izvietošanas laikā neizvietoto finanšu instrumentu izpirkšanas garantēšana, ar finanšu instrumentu izpirkšanu saistīti pakalpojumi, konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos, ieteikumi komercsabiedrībām attiecībā uz kapitāla struktūru, finansēšanas stratēģiju un ar to saistītiem jautājumiem, kā arī ieteikumi un pakalpojumi attiecībā uz komercsabiedrību apvienošanos un iegādi, ieguldījumu izpēte, finanšu analīze, ieguldījumu rekomendācijas un citi vispārēji ieteikumi, kas saistīti ar darījumiem ar finanšu instrumentiem)

1

Tirdzniecība un pārdošana (piemēram, tirdzniecība savā vārdā, starpniecība naudas tirgus darījumos, rīkojumu par darījumiem ar vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem pieņemšana un nodošana izpildei, rīkojumu izpilde klienta vārdā, finanšu instrumentu izvietošana, ja kredītiestāde negarantē to izpirkšanu, daudzpusējās tirdzniecības sistēmas pārvaldīšana)

2

Starpniecības pakalpojumi privātpersonām vai mazajām un vidējām komercsabiedrībām (piemēram, rīkojumu par darījumiem ar vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem pieņemšana un nodošana izpildei, rīkojumu izpilde klienta vārdā, finanšu instrumentu izvietošana, ja kredītiestāde negarantē to izpirkšanu)

3

Korporatīvo klientu apkalpošana (piemēram, noguldījumu un citu atmaksājamo līdzekļu piesaistīšana, kreditēšana, finanšu līzings, netirdzniecības portfelī turētie vērtspapīri, galvojumi (garantijas) un pārējās ārpusbilances saistības, piemēram, saistības par kredītu izsniegšanu (commitments))

4

Privātpersonu vai mazo un vidējo komercsabiedrību apkalpošana (piemēram, noguldījumu un citu atmaksājamo līdzekļu piesaistīšana, kreditēšana, finanšu līzings, galvojumi (garantijas) un pārējās ārpusbilances saistības, piemēram, saistības par kredītu izsniegšanu (commitments), karšu (piemēram, kredītkaršu vai debetkaršu) izdošana un apkalpošana, t.sk., ja līgums par karšu izdošanu un apkalpošanu ir noslēgts ar korporatīvo klientu)

5

Maksājumi un norēķini (piemēram, naudas pārvedumi, maksāšanas līdzekļu izlaišana un apkalpošana, kas var ietvert, piemēram, maksājumu sistēmas (TARGET, CLS, SWIFT u.tml.), karšu klīringa sistēmas (MASTERCARD, VISA, AMEX u.tml.), līdzekļu pārvedumus (specifisks bankas darbības veids), korespondentbankas pakalpojumus (correspondent banking), vērtspapīru klīringu (specifisks bankas darbības veids))

6

Aģentu pakalpojumi (piemēram, finanšu instrumentu glabāšana un pārvaldīšana klienta uzdevumā, t.sk. vērtspapīru glabāšana un līdzīgi pakalpojumi, piemēram, naudas/nodrošinājuma pārvaldīšana)

7

Aktīvu pārvaldīšana (piemēram, ieguldījumu individuālā portfeļa pārvaldīšana, ieguldījumu, kas veikti atvērtajos ieguldījumu fondos un tiem pielīdzināmos fondos, pārvaldīšana, citi aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumi)

8

Citas darbības (piemēram, darbības, kas nav klasificējamas kā kādas no šo noteikumu 16.1. punktā minētajām)

9

16.2. Ja operacionālā riska notikums klasificējams visās kredītiestādes darbības jomās, to uzrāda papildu darbības jomā "Kredītiestādes darbība", izmantojot pazīmi "10".
(Grozīts ar FKTK 04.03.2015. noteikumiem Nr.34; FKTK 03.07.2015. noteikumiem Nr.94)

17. Faktiskie zaudējumi

Uzrāda zaudējumus, kas radušies operacionālā riska notikuma iestāšanās dēļ pārskata ceturksnī.

(Grozīts ar FKTK 04.03.2015. noteikumiem Nr.34)

18. Faktiskie ienākumi

Uzrāda ienākumus, kas radušies operacionālā riska notikuma iestāšanās dēļ pārskata ceturksnī.

(Grozīts ar FKTK 04.03.2015. noteikumiem Nr.34)

19. Plānotie (sagaidāmie) zaudējumi

Uzrāda zaudējumus, kas operacionālā riska notikuma iestāšanās dēļ saskaņā ar kredītiestādes veikto aplēsi radīsies nākotnē.

20. Maksimāli iespējamie zaudējumi

Uzrāda zaudējumus, kas operacionālā riska notikuma iestāšanās dēļ saskaņā ar kredītiestādes veikto aplēsi rastos visnelabvēlīgākā scenārija iestāšanās gadījumā.

21. Saņemtā apdrošināšanas atlīdzība

Uzrāda operacionālā riska notikuma iestāšanās dēļ pārskata ceturksnī saņemto apdrošināšanas atlīdzību.

(Grozīts ar FKTK 04.03.2015. noteikumiem Nr.34)

22. Saņemtā cita veida atlīdzība

Uzrāda operacionālā riska notikuma iestāšanās dēļ pārskata ceturksnī saņemto cita veida atlīdzību.

(Grozīts ar FKTK 04.03.2015. noteikumiem Nr.34)

22.1 Notikuma statuss

Uzrāda operacionālā riska notikuma statusa pazīmi saskaņā ar šādu klasifikatoru:

Operacionālā riska notikums, par kuru informācija tiek sniegta pirmo reizi 1
Operacionālā riska notikums, par kuru informācija tiek sniegta atkārtoti 2
(FKTK 04.03.2015. noteikumu Nr.34 redakcijā)
IV. Informācijas iesniegšanas kārtība

23. Kredītiestāde individuāli vai konsolidācijas grupas vai apakšgrupas līmenī sagatavo informāciju saskaņā ar šo noteikumu prasībām par pārskata ceturksni elektroniski XML (Extensible Markup Language) faila formātā saskaņā ar Komisijas sagatavoto XSD (XML Schema Definition) shēmu, ko Komisija publicē Datu ziņošanas sistēmā (interneta vietne https://dati.fktk.lv) un nosūta Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam.

24. Informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem failu sagatavo un nosūta Komisijai saskaņā ar Komisijas 14.10.2008. normatīvajos noteikumos Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" noteikto kārtību. Ja pārskata nosūtīšanas datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem failu sagatavo un nosūta Komisijai nākamajā darba dienā.

25. Ja Komisija konstatē, ka informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem fails sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots minētā faila iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto failu iesniedz ne vēlāk kā piektajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas. Par spēkā esošu tiek uzskatīts pēdējais iesniegtais informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem fails.

26. Konsultācijas par informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem faila sagatavošanu un iesniegšanu sniedz Komisijas Informācijas tehnoloģiju daļa un Regulējošo prasību daļa.

V. Noslēguma jautājumi

27. Pirmo reizi informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem failu kredītiestāde individuāli vai konsolidācijas grupas vai apakšgrupas līmenī sagatavo par 2013. gada 3. ceturksni.

28. Informāciju saskaņā ar šo noteikumu 3.2. punkta prasībām sagatavo un iesniedz par operacionālā riska notikumu ar reģistrēšanas datumu 2013. gada 1. jūlijā vai vēlāk.

29. Pirmo reizi informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem failu kredītiestāde individuāli vai konsolidācijas grupas vai apakšgrupas līmenī saskaņā ar grozījumiem šo noteikumu 3.2., 6., 17., 18., 21., 22. un 22.1 punktā sagatavo par 2015. gada 1. ceturksni un iesniedz Komisijai ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1. jūnijam.

(FKTK 04.03.2015. noteikumu Nr.34 redakcijā)

Ieraksti informācijas par operacionālā riska notikumu iestāšanās gadījumiem failā izskatīsies šādi:

ORN58|1|12|15.03.2013.|15.03.2013.|15.03.2013.|Konstatēta naudas līdzekļu zādzība no kases EUR 6 000.00 apmērā. Kasē kopumā bija naudas līdzekļi EUR 15 000.00 apmērā. Vainīgais darbinieks netika atrasts.|5|6 000|0|0|15 000|0|0|1|,

kur sniegta informācija par šādu operacionālā riska notikuma iestāšanās gadījumu:

1. notikuma identifikācijas iekšējā pazīme: operacionālā riska notikums ar pazīmi ORN58;

2. notikuma veids: operacionālā riska notikums klasificēts notikuma veidā "Iekšējie krāpnieciskie darījumi";

3. notikuma veida apakškategorija: operacionālā riska notikums klasificēts notikuma veida apakškategorijā "Iekšēja krāpšana vai zādzības";

4. notikuma iestāšanās datums: operacionālā riska notikuma iestāšanās datums ir 15.03.2013.;

5. notikuma konstatēšanas datums: operacionālā riska notikuma konstatēšanas datums ir 15.03.2013.;

6. notikuma reģistrēšanas datums: operacionālā riska notikuma reģistrēšanas datums ir 15.03.2013.;

7. notikuma apraksts: Konstatēta naudas līdzekļu zādzība no kases EUR 6 000.00 apmērā. Kasē kopumā bija naudas līdzekļi EUR 15 000.00 apmērā. Vainīgais darbinieks netika atrasts;

8. darbības joma: operacionālā riska notikums klasificēts darbības jomā "Privātpersonu vai mazo un vidējo komercsabiedrību apkalpošana";

9. faktiskie zaudējumi: operacionālā riska notikuma iestāšanās dēļ radušies zaudējumi EUR 6 000.00 apmērā;

10. faktiskie ienākumi: operacionālā riska notikuma iestāšanās dēļ nav radušies ienākumi;

11. plānotie (sagaidāmie) zaudējumi: operacionālā riska notikuma iestāšanās dēļ nepastāv plānoto (sagaidāmo) zaudējumu rašanās risks nākotnē, t.i. plānotie (sagaidāmie) zaudējumi ir nulle;

12. maksimāli iespējamie zaudējumi: operacionālā riska notikuma iestāšanās dēļ visnelabvēlīgākā scenārija iestāšanās gadījumā rastos maksimāli iespējamie zaudējumi EUR 15 000 apmērā;

13. saņemtā apdrošināšanas atlīdzība: apdrošināšanas atlīdzība nav saņemta;

14. saņemtā cita veida atlīdzība: cita veida atlīdzība nav saņemta (radušies zaudējumi nav atgūti, jo vainīgais darbinieks netika atrasts);

15. notikuma statuss: informācija par operacionālā riska notikumu tiek sniegta pirmo reizi (jauns notikums).
(Grozīts ar FKTK 04.03.2015. noteikumiem Nr.34)

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis
09.06.2015