Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 15.01.2016. - 28.02.2017. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumus Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.299

Rīgā 2013.gada 4.jūnijā (prot. Nr.33 4.§)
Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem
Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 7.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, kā arī personas, kuras piemēro šo procedūru, ja līguma izpildi, kas nav minēts Publisko iepirkumu likuma 6.pantā, no saviem līdzekļiem vai no Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības un nacionālā līdzfinansējuma līdzekļiem finansē persona, kura ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē.

2. Noteikumi attiecas uz jebkuru personu (turpmāk – finansējuma saņēmējs), kura saskaņā ar Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes vai citas ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcijas vai apsaimniekotāja (turpmāk – atbildīgā institūcija) lēmumu līguma izpildei saņem finansējumu no Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kā arī no valsts vai pašvaldību budžeta, izņemot finansējumu, kas tiek piešķirts kā kompensācija.

3. Noteikumi neattiecas uz personu, kura ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē, personu, kurai jāpiemēro Publisko iepirkumu likums saskaņā ar tā 6.pantu, vai personu, kura ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē.

4. Finansējuma saņēmējs piemēro šajos noteikumos paredzēto iepirkuma procedūru, lai noslēgtu piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu ar piegādātāju.

II. Iepirkuma procedūras nosacījumu piemērošana

5. Šo noteikumu prasības attiecas uz finansējuma saņēmēju neatkarīgi no iepirkuma paredzamās līgumcenas, izņemot šo noteikumu 6.punktā minēto gadījumu.

6. Lai noslēgtu piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu, finansējuma saņēmējs ir tiesīgs nepiemērot šo noteikumu IV nodaļā minētos nosacījumus, ja piegādes vai pakalpojumu paredzamā līgumcena ir mazāka par 70 000 euro vai būvdarbu paredzamā līgumcena ir mazāka par 170 000 euro.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1068)

7. Paredzamo līgumcenu nosaka kā finansējuma saņēmēja plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi, ņemot vērā arī jebkuru izvēles iespēju un jebkurus līguma papildinājumus, kā arī visus saistībā ar līgumu maksājamos nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un citas konkrētajam iepirkumam būtiskas izmaksas.

8. Ja iepirkuma priekšmets ir līdzīgas preces, pakalpojumi vai būvdarbi, kuru veikšanai nav nepieciešams akceptēts būvprojekts, iepirkuma paredzamo līgumcenu nosaka kā finansējuma saņēmēja plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi visā projekta īstenošanas laikā. Ja iepirkuma priekšmets ir būvdarbi, kuru veikšanai nepieciešams akceptēts būvprojekts, finansējuma saņēmējs paredzamo līgumcenu ir tiesīgs noteikt kā finansējuma saņēmēja plānoto kopējo samaksu par būvi vai visiem nepieciešamajiem būvdarbiem, paredzamajā līgumcenā ieskaitot arī to piegāžu un pakalpojumu paredzamo līgumcenu, kas nepieciešami būvdarbu līguma izpildei un ko finansējuma saņēmējs paredzējis saņemt no būvdarbu izpildītāja.

9. Ja projekta īstenošana ilgst vairāk par 12 mēnešiem un projekta ietvaros ir paredzēta aktivitāšu apstiprināšana katram projekta norises gadam atsevišķi, finansējuma saņēmējs iepirkuma paredzamo līgumcenu nosaka kā finansējuma saņēmēja plānoto kopējo samaksu par piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu (kuru veikšanai nav nepieciešams akceptēts būvprojekts) līguma izpildi vismaz 12 mēnešos.

10. Finansējuma saņēmējam nav atļauts preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumu sadalīt, lai izvairītos no šajos noteikumos paredzēto iepirkuma procedūras nosacījumu piemērošanas. Finansējuma saņēmējs līdzīgu preču, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu var sadalīt vairākos atsevišķos iepirkumos, ja katra iepirkuma paredzamo līgumcenu nosaka kā visu atsevišķo iepirkumu paredzamo līgumcenu summu.

11. Par līdzīgām precēm, pakalpojumiem un būvdarbiem šo noteikumu 8.punkta pirmā teikuma un 10.punkta izpratnē uzskata tādas preces, pakalpojumus un būvdarbus, kam ir līdzīgas funkcijas, kuri nepieciešami kopēja iepirkuma projekta īstenošanai, kuru piegādi vai sniegšanu nodrošina viens piegādātāju loks, kā arī kuru vajadzība ir zināma un par kuriem līgumu var noslēgt vienlaikus (arī tad, ja piegāde, pakalpojumu sniegšana vai būvdarbu veikšana notiek pa daļām dažādos laikos).

III. Līguma slēgšanas ierobežojumi

12. Finansējuma saņēmējs neslēdz piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu ar tādu piegādātāju, ar kuru tas atrodas interešu konfliktā šo noteikumu 13.punkta izpratnē, izņemot gadījumus, kas minēti šo noteikumu 14.punktā.

13. Uzskata, ka finansējuma saņēmējs un piegādātājs atrodas interešu konfliktā, ja finansējuma saņēmējs, tā dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, jebkuras minētās personas radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei vai finansējuma saņēmēja prokūrists vai komercpilnvarnieks ir:

13.1. piegādātājs vai piegādātāja apakšuzņēmējs;

13.2. piegādātāja vai tā apakšuzņēmēja dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, prokūrists vai komercpilnvarnieks.

14. Uzskata, ka finansējuma saņēmējs un piegādātājs neatrodas interešu konfliktā šo noteikumu 13.punkta izpratnē jebkurā šādā gadījumā:

14.1. finansējuma saņēmēja dalībniekam (akcionāram) pieder mazāk par 20 % finansējuma saņēmēja pamatkapitāla daļu (akciju);

14.2. piegādātājam vai tā apakšuzņēmējam pieder mazāk par 20 % attiecīgi piegādātāja vai tā apakšuzņēmēja pamatkapitāla daļu (akciju);

14.3. finansējuma saņēmēja biedru skaits ir vismaz 10, ja finansējuma saņēmējs ir kooperatīvā sabiedrība vai biedrība;

14.4. finansējuma saņēmējs vienlaikus ir piegādātāja biedrs, padomes loceklis, valdes loceklis, prokūrists vai komercpilnvarnieks, ja piegādātājs ir biedrība vai kooperatīvā sabiedrība, kurā ir vismaz 10 biedru.

(Grozīts ar MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 14)

15. Šo noteikumu 12.punktu piemēro tiktāl, ciktāl citos ārējos normatīvajos aktos nav noteiktas finansējuma saņēmēja tiesības noslēgt piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu ar saistītu personu vai nav noteikti papildu ierobežojumi piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu noslēgšanai ar saistītām personām.

16. Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs nepiemērot šo noteikumu 12.punktā paredzētos līguma slēgšanas ierobežojumus, ja finansējuma saņēmējs:

16.1. slēdz līgumu par pakalpojumu saņemšanu no institūcijas, kas sniedz attiecīgos pakalpojumus, pamatojoties uz ārējā normatīvajā aktā noteiktajām izņēmuma tiesībām;

16.2. slēdz līgumu par zemes, esošās būves vai cita nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu vai citu tiesību iegūšanu uz šādu nekustamo īpašumu ar jebkuriem finanšu līdzekļiem. Šis izņēmums neattiecas uz finanšu pakalpojumu līgumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu, vai citu tiesību iegūšanu uz nekustamo īpašumu un kas noslēgti pirms vai pēc pirkuma vai nomas līguma noslēgšanas vai vienlaikus ar pirkuma vai nomas līguma noslēgšanu;

16.3. tehnisku, māksliniecisku vai ar izņēmuma tiesību aizsardzību saistītu iemeslu dēļ līgumu var noslēgt vienīgi ar konkrēto piegādātāju.

17. Finansējuma saņēmējs, aizpildot šo noteikumu 1.pielikumā norādīto apliecinājumu, rakstiski apliecina, ka finansējuma saņēmējs un tā izraudzītais piegādātājs neatrodas interešu konfliktā šo noteikumu 13.punkta izpratnē.

18. Ja finansējuma saņēmējs un tā izraudzītais piegādātājs atrodas interešu konfliktā šo noteikumu 13.punkta izpratnē, bet ir spēkā kāda no šo noteikumu 14.punktā minētajām situācijām, finansējuma saņēmējs šo noteikumu 1.pielikumā norādītajā apliecinājumā papildus atsaucas uz šo noteikumu 14.punktā minētajiem apstākļiem. Šādā gadījumā finansējuma saņēmējs apliecinājumam pievieno sarakstu ar šo noteikumu 13.punkta ievadteikumā minētajām personām, identificējot tās.

19. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 17.punktā minēto apliecinājumu pievieno iepirkuma procedūras dokumentācijai. Pēc atbildīgās institūcijas vai citas institūcijas pieprasījuma, kurai ir normatīvajos aktos paredzētās kontroles un revīzijas tiesības un kurai ir pamatotas šaubas par finansējuma saņēmēja un tā izraudzītā piegādātāja atrašanos interešu konfliktā, finansējuma saņēmējs iesniedz pierādījumus, kas apliecina šo noteikumu 12.punktā minēto nosacījumu ievērošanu.

20. Ja finansējuma saņēmējs neiesniedz šo noteikumu 19.punktā minētos pierādījumus vai atbildīgā institūcija, izvērtējot finansējuma saņēmēja iesniegtos pierādījumus, nevar pārliecināties par to, ka ir ievēroti šo noteikumu 12.punktā minētie nosacījumi, atbildīgā institūcija rīkojas šādi:

20.1. ja ir saņemts projekta iesniegums, bet nav pieņemts lēmums (noslēgts līgums) par finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta īstenošanai, informē finansējuma saņēmēju, ka pēc līguma noslēgšanas par finansējuma saņēmēja izvēlēto piedāvājumu atbildīgā institūcija lems par to izdevumu pilnīgu vai daļēju neattiecināšanu, kas saistīti ar attiecīgo līgumu;

20.2. ja ir pieņemts lēmums (noslēgts līgums) par finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta īstenošanai, lemj par to izdevumu pilnīgu vai daļēju neattiecināšanu, kas saistīti ar attiecīgo līgumu.

IV. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kārtība

21. Finansējuma saņēmējs pirms iepirkuma izziņošanas saskaņā ar šo noteikumu 23.punktu un sarunu uzsākšanas ar piegādātājiem sagatavo iepirkuma priekšmeta aprakstu. Aprakstā precīzi formulē iepirkuma priekšmeta tehniskās, funkcionālās vai darbības prasības vai norāda atsauci uz attiecīgajiem standartiem, lai piegādātāji varētu konstatēt līguma priekšmetu un sagatavot finansējuma saņēmēja vajadzībām atbilstošu sākotnējo piedāvājumu. Atsauci uz attiecīgo standartu lieto kopā ar vārdiem "vai ekvivalents".

22. Finansējuma saņēmējs, nosakot iepirkuma priekšmeta prasības, aprakstā neietver norādes uz specifisku izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, patentu vai specifisku preču veidu, kas noteiktiem piegādātājiem vai precēm rada priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu. Minētās norādes finansējuma saņēmējs ir tiesīgs ietvert iepirkuma priekšmeta aprakstā, ja citādi nav iespējams definēt iepirkuma priekšmetu. Tādā gadījumā attiecīgo norādi lieto kopā ar vārdiem "vai ekvivalents".

23. Finansējuma saņēmējs, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus iepirkuma paziņojuma un citu iepirkuma dokumentu iesniegšanai un publicēšanai, publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru. Paziņojumā ietver šo noteikumu 2.pielikumā minēto informāciju un tam pievieno saskaņā ar šo noteikumu 21.punktu sagatavoto iepirkuma priekšmeta aprakstu, kā arī, ja nepieciešams, citus dokumentus. Ja tehnisku iemeslu (piemēram, datnes apjoma) dēļ nepieciešamos dokumentus nav iespējams publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, finansējuma saņēmējs paziņojumā par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru (sadaļā "cita informācija") norāda laiku un vietu, kur piegādātāji var iepazīties ar minētajiem dokumentiem un saņemt to kopijas.

24. Finansējuma saņēmējs paziņojumā par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru nosaka tādu sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas ir pietiekams sākotnējo piedāvājumu sagatavošanai, bet ne īsāku par 10 darbdienām preču vai pakalpojumu iepirkumam un ne īsāku par 15 darbdienām būvdarbu iepirkumam, skaitot no nākamās darbdienas pēc šā paziņojuma publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

25. Sarunās ar piegādātājiem, kas paziņojumā par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru noteiktajā sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņā iesnieguši savu sākotnējo piedāvājumu, finansējuma saņēmējs saskaņo piegādātāju iespējas ar savām vajadzībām. Sarunas nav nepieciešamas, ja attiecīgais piegādātājs ir iesniedzis finansējuma saņēmēja prasībām atbilstošu piedāvājumu, kurā norādīts, ka piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts, vai no kura secināms, ka piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts (piemēram, ja tiek piedāvāta prece, kas nav izgatavojama vai pielāgojama finansējuma saņēmēja vajadzībām, un piegādātājs ir norādījis visus lēmuma pieņemšanai būtiskos preces parametrus un līguma noteikumus, kā arī nav ietvēris norādi par sarunu iespēju).

26. Finansējuma saņēmējs jebkurā brīdī līdz galīgā lēmuma pieņemšanai par piegādātāja izvēli, ar kuru noslēgt piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu, ir tiesīgs uzaicināt citus piegādātājus iesniegt sākotnējos piedāvājumus, kā arī uzaicināt viņus uz sarunām.

27. Sarunu gaitā finansējuma saņēmējs ir tiesīgs lūgt izskaidrot, papildināt un uzlabot piedāvājumus.

28. Finansējuma saņēmējs pirms sarunu uzsākšanas vai sarunu gaitā ir tiesīgs nolemt tās organizēt secīgos posmos, tai skaitā uz nākamo posmu uzaicinot tikai tos piegādātājus, kuru aktuālie piedāvājumi finansējuma saņēmējam tehniski vai finansiāli ir potenciāli visizdevīgākie. Šādā gadījumā finansējuma saņēmējs katram piegādātājam, kas netiek uzaicināts uz nākamo sarunu posmu, sagatavo pamatojumu, kādēļ salīdzinājumā ar citiem piedāvājumiem tā iesniegtais piedāvājums ir mazāk izdevīgs. Ja sarunu gaitā finansējuma saņēmējs to atzīst par nepieciešamu, tas var atsākt sarunas ar piegādātāju, kas kādā no iepriekšējiem sarunu posmiem nav uzaicināts uz nākamo sarunu posmu.

29. Finansējuma saņēmējs sarunu gaitā neatzīst par neatbilstošu un nenoraida piegādātāja piedāvājumu tikai tādēļ, ka piedāvājums neatbilst noteiktajiem standartiem, ja iespējamais piegādātājs, iesniedzot sākotnējo piedāvājumu vai sarunu gaitā to precizējot, ar ražotāja tehnisko dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina finansējuma saņēmēja prasības.

30. Finansējuma saņēmējs līdz galīgā lēmuma pieņemšanai par piegādātāja izvēli, ar kuru noslēgt piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu, neatklāj piegādātājiem informāciju par citiem piegādātājiem un to piedāvājumiem.

31. Ja finansējuma saņēmējs uzskata, ka ir iegūts tā vajadzībām atbilstošs piedāvājums, tas lūdz piegādātājus, ar kuriem notikušas sarunas, apstiprināt savu galīgo piedāvājumu. Apstiprinājuma sniegšanai nosaka termiņu, kas nav īsāks par trijām darbdienām. Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs nepieprasīt atkārtoti apstiprināt savu galīgo piedāvājumu piegādātājiem, kuri iesniegtajā piedāvājumā norādījuši, ka piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts, vai no kuriem saskaņā ar šo noteikumu 25.punktu finansējuma saņēmējs secināja, ka piedāvājums ir galīgs un netiks pārskatīts.

32. Finansējuma saņēmējs no piedāvājumiem izvēlas tā piegādātāja piedāvājumu, kas finansējuma saņēmējam ir ekonomiski visizdevīgākais un vislabāk apmierina tā vajadzības, kā arī nodrošina pasūtītāja piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu.

33. Finansējuma saņēmējs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā minētā lēmuma pieņemšanas par to informē visus piegādātājus, kas iesnieguši sākotnējos piedāvājumus, informāciju nododot personiski vai nosūtot pa pastu, faksu vai elektronisko pastu.

34. Finansējuma saņēmējs dokumentē iepirkuma procedūras norisi. Iepirkuma procedūras norises dokumentācijā finansējuma saņēmējs ietver vismaz informāciju par saņemtajiem sākotnējiem piedāvājumiem un piegādātājiem, ar kuriem notikušas sarunas, kā arī saņemto galīgo piedāvājumu salīdzinājumu, kurā norāda izraudzītā piedāvājuma priekšrocības attiecībā pret katru iesniegto galīgo piedāvājumu. Finansējuma saņēmējs ievēro arī citas atbildīgās institūcijas noteiktās prasības attiecībā uz iepirkuma procedūras dokumentācijas saturu un formu. Iepirkuma procedūras norises dokumentāciju finansējuma saņēmējs glabā atbilstoši tiesību aktos par finansējuma piešķiršanu noteiktajam termiņam, bet ne mazāk kā piecus gadus pēc līguma noslēgšanas, ja minētajos tiesību aktos šāds termiņš nav noteikts.

35. Finansējuma saņēmējs pēc atbildīgās institūcijas vai citas institūcijas pieprasījuma, kurai normatīvajos aktos paredzētas kontroles un revīzijas tiesības, sniedz pamatojumu iepirkuma procedūrā izraudzītā piegādātāja līgumcenai un tās atbilstībai attiecīgo preču, pakalpojumu vai būvdarbu tirgus cenai.

36. Ja iepirkuma procedūra veicama vai ir veikta pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, finansējuma saņēmējs, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus iepirkuma paziņojuma un citu iepirkuma dokumentu iesniegšanai un publicēšanai, pirms atbildīgajā institūcijā tiek iesniegts projekta iesniegums, publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem, kurā ietver šo noteikumu 3.pielikumā minēto informāciju.

37. Šo noteikumu 36.punktā minētajā gadījumā, ja noslēgtā līguma noteikumi atšķiras no paziņojumā par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem sākotnēji ietvertās informācijas, finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus iepirkuma paziņojuma un citu iepirkuma dokumentu iesniegšanai un publicēšanai, aktualizē šajā paziņojumā ietverto informāciju.

38. Ja iepirkuma procedūra veikta pēc atbildīgās institūcijas lēmuma pieņemšanas (līguma noslēgšanas) par finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta īstenošanai, finansējuma saņēmējs, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus iepirkuma paziņojuma un citu iepirkuma dokumentu iesniegšanai un publicēšanai, piecu darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem, kurā ietver šo noteikumu 3.pielikumā minēto informāciju.

39. Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru. Šādā gadījumā finansējuma saņēmējs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras pārtraukšanu par to informē visus piegādātājus, kas uzaicināti uz sarunām, un visus piegādātājus, kas iesnieguši sākotnējos piedāvājumus, informāciju nododot personiski vai nosūtot pa pastu, faksu vai elektronisko pastu, kā arī, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus iepirkuma paziņojuma un citu iepirkuma dokumentu iesniegšanai un publicēšanai, publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu, kurā ietver šo noteikumu 4.pielikumā minēto informāciju.

V. Līguma grozījumi

40. Finansējuma saņēmējs, vienojoties ar piegādātāju, ir tiesīgs veikt grozījumus noslēgtajā līgumā, ja vien tiesību aktos par finansējuma piešķiršanu nav noteikts citādi un ir ievēroti šādi nosacījumi:

40.1. netiek mainīts līguma priekšmets un tā puses;

40.2. netiek būtiski mainīti tie līguma noteikumi, kas ir bijuši pamatā konkrētā piedāvājuma izvēlei iepirkuma procedūrā un uz kuriem finansējuma saņēmējs atsaucies kā uz izraudzītā piedāvājuma priekšrocībām (piemēram, piedāvāto preču, pakalpojumu vai būvdarbu kvalitātes līmenis, līguma izpildes termiņi un samaksas noteikumi), lai pamatotu piedāvājuma ekonomisko izdevīgumu. Būtiskas līguma noteikumu izmaiņas ir tādas izmaiņas, kas varētu ietekmēt piedāvājuma izvēli iepirkuma procedūrā.

41. Iepirkuma procedūrā izraudzīto piegādātāju (līgumslēdzēju pusi) finansējuma saņēmējs ir tiesīgs aizstāt ar citu tikai tādā gadījumā, ja atbilstoši komerctiesību jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju notiek piegādātāja (līgumslēdzējas puses) reorganizācija.

42. Finansējuma saņēmējs pirms grozījumu izdarīšanas līgumā saņem attiecīgās atbildīgās institūcijas saskaņojumu grozījumu veikšanai, ja tas paredzēts normatīvajos aktos par finansējuma piešķiršanu. Šāds saskaņojums neietekmē šo noteikumu 40. un 41.punktā minēto nosacījumu piemērošanu.

43. Ja grozījumi izdarīti pēc atbildīgās institūcijas lēmuma pieņemšanas (līguma noslēgšanas) par finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta īstenošanai vai konkrētā līguma izpildei un pēc grozījumu izdarīšanas līgumcena palielinās, tad summu, par kādu palielinās līgumcena, sedz finansējuma saņēmējs no saviem līdzekļiem, ja vien tiesību aktos par finansējuma piešķiršanu nav noteikts citādi.

44. Šo noteikumu V nodaļā minētās prasības nepiemēro piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu grozījumiem, ja grozījumi izdarīti pirms atbildīgās institūcijas lēmuma pieņemšanas (līguma noslēgšanas) par finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta īstenošanai vai konkrētā līguma izpildei un līgumcena pēc grozījumu izdarīšanas nepārsniedz noteiktās līgumcenu robežas.

VI. Līgumcenas pamatotības izvērtēšana

45. Atbildīgā institūcija saskaņā ar normatīvajos aktos par finansējuma piešķiršanu noteikto līgumcenas pamatotības izvērtēšanas kārtību (tai skaitā noteiktajām standartizētajām iepirkuma priekšmeta specifikācijām un monetāriem vai citu veidu ierobežojumiem piešķirtā finansējuma izmantošanai, ja tādi paredzēti) izvērtē finansējuma saņēmēja izraudzītā piedāvājuma (ja līgums nav noslēgts) vai līgumā noteiktās līgumcenas pamatotību un atbilstību attiecīgo preču, pakalpojumu vai būvdarbu tirgus cenai.

46. Ja atbildīgā institūcija vai cita institūcija, kurai normatīvajos aktos paredzētas kontroles un revīzijas tiesības, nevar pārliecināties par piedāvājuma vai noslēgtajā līgumā norādītās līgumcenas pamatotību atbilstoši šo noteikumu 45.punktam, tā rīkojas šādi:

46.1. ja ir saņemts projekta iesniegums, bet nav pieņemts lēmums (noslēgts līgums) par finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta īstenošanai, informē finansējuma saņēmēju, ka pēc līguma noslēgšanas par finansējuma saņēmēja izvēlēto piedāvājumu atbildīgā institūcija lems par to izdevumu pilnīgu vai daļēju neattiecināšanu, kas saistīti ar attiecīgo līgumu;

46.2. ja ir pieņemts lēmums (noslēgts līgums) par finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta īstenošanai, lemj par to izdevumu pilnīgu vai daļēju neattiecināšanu, kas saistīti ar attiecīgo līgumu.

47. Lai noskaidrotu attiecīgo preču, pakalpojumu vai būvdarbu tirgus cenu, atbildīgā institūcija un citas institūcijas, kurām normatīvajos aktos paredzētas kontroles un revīzijas tiesības, ir tiesīgas iegūt informāciju no tirgus dalībniekiem (arī neatklājot pieprasītāju), kā arī pieprasīt citu institūciju rīcībā esošu informāciju.

VII. Noslēguma jautājumi

48. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumus Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 22.nr.).

49. Iepirkuma procedūras, par kurām finansējuma saņēmējs pirms šo noteikumu stāšanās spēkā ir publicējis Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu, pabeidz atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem".

49.1 Iepirkuma procedūras, kas izsludinātas līdz 2013.gada 31.decembrim, publicējot paziņojumu par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru, pabeidz saskaņā ar noteikumiem, kas bija spēkā iepirkuma procedūras izsludināšanas dienā, kā arī ievērojot šo noteikumu 49.2 punktā minēto nosacījumu.

(MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1068 redakcijā)

49.2 Ja piedāvājumā, uz kura pamata pēc 2013.gada 31.decembra tiek slēgts līgums, naudas summas norādītas latos, finansējuma saņēmējs atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktajiem noapaļošanas principiem attiecīgās summas pārrēķina euro un šo informāciju norāda līgumā.

(MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1068 redakcijā)

49.3 Publicējot paziņojumu pēc 2013.gada 31.decembra, finansējuma saņēmējs latos norādīto summu atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktajiem noapaļošanas principiem pārrēķina euro un attiecīgo informāciju norāda paziņojumā.

(MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1068 redakcijā)

49.4 Ja finansējuma saņēmējs groza iepirkuma līgumu, lai latos norādītās summas pārrēķinātu euro, tas ievēro Euro ieviešanas kārtības likuma 4.panta otro daļu.

(MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1068 redakcijā)

50. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.septembrī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Finanšu ministrs Andris Vilks
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.299
Apliecinājums par interešu konflikta neesību
Es, finansējuma saņēmēja ,
 

(nosaukums vai vārds, uzvārds)

 

reģistrācijas numurs/personas kods ,

paraksttiesīgā amatpersona   ,
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

ar parakstu apliecinu, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumu Nr.299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" (turpmāk – noteikumi) 13. un 14.punktu finansējuma saņēmējs _________________________________ interešu konfliktā
 

(atrodas, neatrodas)

 

ar izvēlēto piegādātāju ,
 

(nosaukums vai vārds, uzvārds)

 

reģistrācijas numurs/personas kods .

1. Ja finansējuma saņēmējs atrodas interešu konfliktā saskaņā ar noteikumu 13.punktu, bet pastāv kāds no noteikumu 14.punktā minētajiem gadījumiem, pamato atbilstību noteikumu 14.punktam:

 
 

(norāda attiecīgo noteikumu 14.punkta apakšpunktu, piegādātāju vai apakšuzņēmēju, tās personas vārdu, uzvārdu un amatu, ar kuru ir interešu konflikts)

2. Ja finansējuma saņēmējs piemēro noteikumu 16.punktu, pamato atbilstību noteikumu 16.punktam:

 
 

(norāda attiecīgo noteikumu 16.punkta apakšpunktu un pamatojumu)

3. Citi apstākļi, kas var radīt interešu konfliktu (ja piemērojams):

 
 

(norāda informāciju, piemēram, par finansējuma saņēmēja un piegādātāja kopīgu saimniecību, kopīgu politisko piederību)

Esmu informēts(-a) un piekrītu, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu atbildīgā institūcija var pieņemt lēmumu par finansējuma daļēju vai pilnīgu neizmaksāšanu vai piešķirtā finansējuma atgūšanu.

Datums 
Vieta 
Vārds, uzvārds 
Amats 
Paraksts 
Finanšu ministrs Andris Vilks
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.299
Paziņojumā par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru ietveramā informācija

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs), adrese, valstspiederība, tālruņa numurs, faksa numurs, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese).

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts.

3. Norāde par līguma veidu (piegāde, pakalpojumi vai būvdarbi).

4. Paredzamā līguma izpildes vieta un termiņš.

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena.

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks un vieta.

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu.

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams).

9. Cita informācija.

Finanšu ministrs Andris Vilks
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.299
Paziņojumā par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem ietveramā informācija

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs), adrese, valstspiederība, tālruņa numurs, faksa numurs, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese).

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts.

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā.

4. Lēmuma pieņemšanas datums un līguma noslēgšanas datums, ja līgums noslēgts.

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs), adrese un valstspiederība).

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs), adrese un valstspiederība).

7. Informācija par uzvarētāju (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs), adrese un valstspiederība).

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena.

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu.

10. Cita informācija.

Finanšu ministrs Andris Vilks
4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.299
Paziņojumā par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu ietveramā informācija

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs), adrese, valstspiederība, tālruņa numurs, faksa numurs, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese).

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts.

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā.

4. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs), adrese un valstspiederība), ja tādi ir.

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem.

6. Cita informācija.

Finanšu ministrs Andris Vilks
15.01.2016