Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.11

Jēkabpilī 2013.gada 14.martā
Saistošie noteikumi par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jēkabpils pilsētā
Apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes
14.03.2013. lēmumu Nr.102 (prot. Nr.6, 15.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 7.punktu,
Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu
" 45.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanas, ekspluatācijas, grafiskā dizaina maiņas saskaņošanas kārtību, demontāžas kārtību, atļaujas izsniegšanu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, kā arī atbildību par šo noteikumu neievērošanu Jēkabpils pilsētā.

2. Tiesības izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, kā arī priekšvēlēšanu aģitāciju materiālus Jēkabpilī ir visām fiziskām un juridiskām personām (turpmāk tekstā – reklāmas devējs) šo noteikumu noteiktajā kārtībā, kuriem Jēkabpils pilsētas vecākais ainavu arhitekts ir saskaņojis reklāmas projektu un izdevis izvietošanas atļauju.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 20.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

3. Jēkabpils pilsētā aizliegta patvaļīga reklāmas vai reklāmas objektu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana.

II. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipi

4. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu, jānodrošina Jēkabpilij raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, jāsaglabā konkrētās pilsētvides zonas apbūves raksturs un mērogs. Katrai apbūves teritorijai Jēkabpils pilsētas pašvaldība var izvirzīt atšķirīgas prasības atbilstoši normatīvajiem aktiem.

5. Reklāmu vai reklāmas objektu atļauts izvietot tikai uz sakoptas ēkas fasādes.

6. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu bez piesaistes zemei:

6.1. jārespektē ēkas proporcijas;

6.2. jārespektē fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm;

6.3. reklāma nedrīkst aizsegt arhitektoniskas detaļas (logus, karnīzes, fasādes dekorus u.c.);

6.4. jāievēro reklāmā pielietojamo materiālu atbilstība fasādes apdares materiāliem un ēkas arhitektoniskajam risinājumam;

6.5. stiprinājuma veids nedrīkst bojāt nesošās konstrukcijas;

6.6. maksimāli pieļaujamais reklāmas izvirzījums no būvlaides ir 1,3 m, ja reklāmas ārējās malas attālums līdz brauktuvei nav mazāks par 0,7 m un netiek aizsegta ielas perspektīve;

6.7. perpendikulāri fasādei izvietotas reklāmas apakšējā mala neatkarīgi no tās platuma nedrīkst atrasties zemāk par 2,2 m no zemes. Brīvajam ietves platumam jāsaglabājas ne mazāk par 1,5 m;

6.8. fasādēs nedrīkst būt redzami reklāmas konstrukcijas elektroapgādes pieslēguma kabeļi.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

7. Izvietojot reklāmas objektus ar vai bez piesaistes zemei, tie nedrīkst aizsegt skatu uz pilsētas panorāmu, valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, baznīcām un ielu perspektīvi.

8. Minimālais attālums starp diviem stacionāri izvietotiem reklāmas objektiem, vai bloķētām reklāmas stendu grupām ir 30 m.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

9. Projektējot stacionāru reklāmu objektu uz gājēju ietves, tas nedrīkst apgrūtināt gājēju plūsmu. To izvietojot jāievēro vismaz 0,5 m attālums no brauktuves, gājēju plūsmai atstājot vismaz 1,5 m, veicot plūsmas aprēķinu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem.

10. Projektējot stacionāru reklāmas objektu ielu sarkanajās līnijās, ja to pieļauj esošās apakšzemes inženierkomunikācijas, atdalošajā zaļajā zonā starp brauktuvi un gājēju ietvi, jāievēro vismaz 0,5 m attālums līdz brauktuvei.

11. Aizliegti reklāmas objekti ar betona pamatiem, kuru izmēri plānā ir lielāki par 0,7 x 0,5 m un ieguldīšanas dziļums vairāk par 1 m, izvietošana ielu sarkanajās līnijās.

12. Aizliegts uzstādīt reklāmu vai reklāmas objektu uz ūdens, arī izmantojot dažādus peldlīdzekļus (pontonus, plostus, kuģus, laivas u.tml.) un dažādus reklāmas izvietošanas palīglīdzekļus.

13. Aizliegts izvietot reklāmu un reklāmas objektu uz tiltiem pār Daugavu (uz to konstrukcijām, balstiem, apgaismes stabiem, kā arī uz tiem projektēt speciālas konstrukcijas lielformāta reklāmas laukumu uzstādīšanai) posmos, kas projicējas pret ūdeni.

14. Aizliegta reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana uz žogiem un sētām valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr.7432 "Jēkabpils vēsturiskais centrs" teritorijā. Pārējā pilsētas teritorijā izvietot reklāmu vai reklāmas objektu uz žogiem un sētām atļauts ne ilgāk par vienu kalendāro mēnesi. Aizliegums par izvietošanu neattiecas uz būvobjektiem.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

15. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

16. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, nepārveido saglabājamā kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu.

17. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības zonā pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri un nemazina tā kultūrvēsturisko vērtību.

18. Aizliegts izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, izņemot izkārtni, uz valsts aizsargājama kultūras pieminekļa. Aizliegums neattiecas uz uguns mūriem.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

19. Uz valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizliegtas izkārtnes, izmantojot gaismas kastes, gaismas un skaņas efektus (izņēmums ir telpiskie gaismas burti).

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

20. Ja pie būves ir paredzēts izvietot vairāk nekā divas izkārtnes, vecākajam ainavu arhitektam ir tiesības pieprasīt būves īpašniekam izstrādāt izkārtņu vizuālo koncepciju, kurā vizualizējams izvietojamo izkārtņu izmērs un atrašanās vietas.

(Jēkabpils pilsētas domes 19.04.2018. saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)

21. Slietņu izvietošana pieļaujama tikai tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot izkārtni saistībā ar būvi (objekts, kurā tieši tiek veikta saimnieciskā darbība atrodas pagrabstāvā, pagalmā, augstāk par 1.stāva līmeni). Slietņi jāizvieto ne tālāk kā 2 m no objekta ieejas, kurā tieši tiek veikta saimnieciskā darbība. Izvietojot slieteņus uz gājēju ietvēm, jāatstāj 1,5 m brīvais platums gājējiem.

22. Piekrišanu par reklāmas vai reklāmas objektu, tostarp priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu izvietošanu uz pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma dod Jēkabpils pilsētas vecākais ainavu arhitekts.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 20.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

23. No jauna projektējamos parkos reklāmas objektu vietas jāparedz parku projektā, saistībā ar parku plānojuma struktūru un atrašanos pilsētvidē.

24. Pret parku fasādēm atļauts eksponēt afišu stabus.

25. Uz afišu stabiem un stendiem atļauts izvietot afišas, plakātus, paziņojumus par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu, kā arī priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus ne lielākus par A1 izmēru.

III. Reklāmas vai reklāmas objektu projektu izskatīšanas un saskaņošanas kārtība

26. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, mainīt saskaņoto reklāmas vai reklāmas objekta grafisko dizainu, iesniedz Jēkabpils pilsētas vecākajam ainavu arhitektam saskaņošanai reklāmas vai reklāmas objekta projektu un normatīvajos aktos noteiktos dokumentus.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 20.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

27. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

28. Jēkabpils pilsētas vecākais ainavu arhitekts ir tiesīgs pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju, ja reklāmas izvietošana neatbilst konkrētās pilsētvides zonas apbūves raksturam un mērogam, ēkas arhitektoniskajam risinājumam, pielietotie materiāli neatbilst fasādes apdares materiāliem, reklāmas vai reklāmas objekta projektā nav ievērotas šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos ietvertās prasības vai arī nav iesniegti normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 20.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

29. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

IV. Reklāmas vai reklāmas objektu ekspluatācijas un demontāžas kārtība

30. Reklāmas devējs ir tiesīgs izvietot reklāmu vai reklāmas objektu tikai pēc pašvaldības atļaujas saņemšanas, atļaujā noteikto nosacījumu izpildes, nodevas samaksas, un uz atļaujā noteikto termiņu.

31. Reklāmas devējs ir atbildīgs par reklāmas objektu konstrukciju drošību un elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību pastāvošajām normām, tās uzturēšanu tehniski un vizuāli labā stāvoklī.

32. Reklāmas devējam pēc reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas termiņa beigām pašam jāveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu 5 dienu laikā, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.). Ja reklāmas devējs neveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu un nav atrodams, tad par demontāžu ir atbildīgs ēkas, būves īpašnieks vai apsaimniekotājs, zemes īpašnieks, ja tas devis rakstisku piekrišanu reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai.

33. Par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu personai 5 dienu laikā rakstiski jāpaziņo Jēkabpils pilsētas vecākajam ainavu arhitektam.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 20.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

34. Jēkabpils pilsētas vecākais ainavu arhitekts izskata jautājumu par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu, kas veicama sekojošos gadījumos:

34.1. ja reklāma vai reklāmas objekts netiek uzturēts labā tehniskā un vizuālā stāvoklī;

34.2. ja beidzies reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas termiņš un nav izpildīta šo noteikumu 33.punktā noteiktā prasība;

34.3. ja reklāma vai reklāmas objekts uzstādīts bez saskaņota projekta vai neatbilstoši saskaņotajam projektam;

34.4. ja izvietota reklāma vai reklāmas objekts un izsniegtās atļaujas noteiktajā termiņā nav novērsti norādītie trūkumi;

34.5. ja par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu noteiktā termiņā nav samaksāta nodeva;

34.6. (svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 19).

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 20.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

35. Jēkabpils pilsētas vecākais ainavu arhitekts nosūta reklāmas devējam brīdinājumu ierakstītā vēstulē par nepieciešamību demontēt reklāmu vai reklāmas objektu.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 20.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

36. Ja viena mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas reklāma vai reklāmas objekts netiek demontēts, tad Jēkabpils pilsētas vecākais ainavu arhitekts ir tiesīgs veikt pasākumus reklāmas vai reklāmas objekta demontāžai.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 20.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

37. Pirms demontāžas darbu uzsākšanas Jēkabpils pilsētas vecākais ainavu arhitekts sastāda aktu par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu, fiksējot reklāmas vai reklāmas objekta tehnisko, vizuālo stāvokli, un nosūta informatīvu vēstuli par demontāžas darbu uzsākšanu reklāmas devējam.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 20.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem nr. 19)

38. Reklāmas devējam tiek nosūtīta kvīts par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžas un uzglabāšanas izdevumiem, kas jāapmaksā 10 dienu laikā.

39. Ja 10 dienu laikā ar demontāžu saistītos izdevumus reklāmas devējs nav apmaksājis, tad Jēkabpils pilsētas pašvaldība vēršas ar prasību tiesā atlīdzināt demontāžas un objekta uzglabāšanas izdevumus.

40. Demontētie reklāmas objekti tiek uzglabāti 1 mēnesi un pēc tam tiek likvidēti.

V. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana

41. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai piemērojami šo noteikumu noteiktie reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanas pamatprincipi, ekspluatācijas un demontāžas kārtības noteikumi, un paredzēta atbilstoša administratīvā atbildība.

42. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus izvieto pēc nodevas ieskaitīšanas pašvaldības budžetā.

VI. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

43. Par saistošo noteikumu 2., 3.punktā, 2.nodaļas visos punktos, 30., 31., 32., 33.punktā minētajiem pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no trīs līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.

(Jēkabpils pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 37 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

44. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu 2., 3.punktā, 2.nodaļas punktos, 30., 31., 32. un 33.punktā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jēkabpils pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Jēkabpils pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 37 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

VII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

45. Jēkabpils pilsētas vecākā ainavu arhitekta izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var apstrīdēt Jēkabpils pilsētas domē.

(Jēkabpils pilsētas domes 19.04.2018. saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)

46. Jēkabpils pilsētas domes izdoto administratīvo aktu persona normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

(Jēkabpils pilsētas domes 19.04.2018. saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)

47. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 19.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 19)

VIII. Noslēguma jautājums

48. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 07.09.2005. saistošos noteikumus Nr.17 "Reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtība Jēkabpils pilsētā".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs
01.07.2020