Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 30.11.2016. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.111

Rīgā 2013.gada 26.februārī (prot. Nr.11 29.§)
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" īstenošanas kārtība
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmu "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" (turpmāk – programma);

1.2. programmas apsaimniekotāja un programmas donorvalsts partnera sadarbības kārtību;

1.3. programmas apsaimniekotāju un aģentūru, kompetences sadalījumu un sadarbības kārtību starp šīm institūcijām, kā arī programmas apsaimniekotāja un aģentūras funkcionālās padotības formu.

2. Programmas mērķis ir stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādēs, kas atbildīgas par reģionālo attīstību, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām iestādēm Norvēģijā.

3. Programmas mērķa grupas ir pašvaldības, plānošanas reģioni, ar programmas jomu saistītās valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas.

4. Programmu īsteno iepriekš noteiktu projektu (turpmāk – projekts) veidā.

5. Programmas sasniedzamie rezultāta rādītāji ir šādi:

5.1. uzlabota vietējo pašvaldību veiktspēja (bāzes vērtība 2012.gadā – 0; mērķis 2017.gadā – 10 %);

5.2. lietotāju apmierinātības pieaugums ar pašvaldību pakalpojumiem (bāzes vērtība 2012.gadā – 0; mērķis 2017.gadā – 10 %);

5.3. pieņemts vairāk stratēģisko lēmumu, pamatojoties uz koordinēto plānošanas sistēmu (daudzgadu un daudznozaru) (bāzes vērtība 2012.gadā – 0; mērķis 2017.gadā – 50 %).

6. Programmas sasniedzamie iznākuma rādītāji ir šādi:

6.1. izveidoti vietējo pašvaldību sadarbības un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas tīkli (bāzes vērtība 2012. gadā – 0; mērķis 2017. gadā – 4);

6.2. izveidota datubāze vietējo pašvaldību pakalpojumu izvērtēšanai (bāzes vērtība 2012. gadā – 0; mērķis 2017. gadā – 1);

6.3. izstrādāti vai pilnveidoti plānošanas dokumenti vietējā, reģionālā un valsts līmenī (bāzes vērtība 2012. gadā – 1, mērķis 2017. gadā – 60);

6.4. valsts, reģionālās un vietējās iestādes ieviesušas teritoriālo pieeju investīciju plānošanā (bāzes vērtība 2012. gadā – 0; mērķis 2017. gadā – 25);

6.5. organizēti pieredzes un zināšanu apmaiņas pasākumi starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm (bāzes vērtība 2012. gadā – 0; mērķis 2017. gadā – 15);

6.6. izveidotas stratēģiskās partnerattiecības starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm (bāzes vērtība 2012. gadā – 0; mērķis 2017. gadā – 16).

(MK 23.09.2014. noteikumu Nr. 566 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 740)

7. Programmas donorvalsts partneris ir Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija (turpmāk – donorvalsts partneris).

8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izveido sadarbības komiteju, kurā darbojas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (kā programmas apsaimniekotāja) un donorvalsts partnera pārstāvji. Sadarbības komitejas sanāksmēs novērotāja statusā var piedalīties Norvēģijas Ārlietu ministrijas pārstāvji un Finanšu ministrijas (kā vadošās iestādes) pārstāvji. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (kā programmas apsaimniekotāja) un donorvalsts partnera sadarbības kārtību nosaka sadarbības komitejas nolikums.

9. Kopējais programmai pieejamais finansējums ir 5 645 781 euro, tai skaitā Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums 4 992 000 euro un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 653 781 euro.

(MK 06.08.2013. noteikumu Nr.528 redakcijā)

10. Programmas finansējumu veido:

10.1. Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums 88,42 % apmērā no kopējā programmas finansējuma;

10.2. Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 11,58 % apmērā no kopējā programmas finansējuma.

2. Programmas apsaimniekotāja un aģentūras funkcijas

11. Programmas īstenošanu nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (kā programmas apsaimniekotājs) un Valsts reģionālās attīstības aģentūra (kā aģentūra).

12. Programmas apsaimniekotājs veic šādas funkcijas:

12.1. nodrošina programmas īstenošanu, uzraudzību un kontroli;

12.2. izstrādā projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

12.3. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju un apstiprina tās nolikumu;

12.4. nosūta projekta iesniedzējiem uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

12.5. nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanu un sniedz atzinumu par projekta novērtējumu;

12.6. sagatavo un iesniedz pārskatus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadību;

12.7. nodrošina, lai netiktu pārsniegts programmas īstenošanai pieejamais finansējums, un uzrauga minētā finansējuma apguvi;

12.8. iesniedz programmas Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļu pieprasījumu prognozes Valsts kasei – sertifikācijas iestādei;

12.9. sagatavo informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem;

12.10. nodrošina šo noteikumu 5. un 6.punktā minēto programmas rezultāta rādītāju un iznākuma rādītāju sasniegšanu;

12.11. izstrādā un aktualizē programmas komunikācijas plānu un nodrošina tā īstenošanu;

12.12. nodrošina divpusējās sadarbības fonda finansējuma piešķiršanu un kontroli.

13. Aģentūra veic šādas funkcijas:

13.1. izstrādā projekta līguma projektu;

13.2. slēdz projekta līgumu, izvērtē projekta līguma grozījumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadību, saskaņo projekta līguma grozījumus ar programmas apsaimniekotāju un pieņem lēmumu par projekta līguma grozījumiem;

13.3. sniedz programmas apsaimniekotājam un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadībā iesaistītajām institūcijām informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem;

13.4. uzrauga un kontrolē projektu īstenošanu, tai skaitā veic izlases pārbaudes projektu īstenošanas vietās un nodrošina informācijas un publicitātes pasākumu uzraudzību projektu līmenī;

13.5. pārbauda un iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā līdzfinansējuma saņēmēja iepirkumu plānu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadību;

13.6. uzkrāj datus par projektiem un sagatavo informāciju un analīzi programmas apsaimniekotājam par projektu īstenošanai pieejamā finansējuma apguvi, projektu rezultatīvo rādītāju izpildi un projektu mērķu sasniegšanu;

13.7. pārbauda līdzfinansējuma saņēmēja iesniegtos projekta pārskatus, uzrauga projekta progresu, apstiprina attiecināmo izdevumu summas, sagatavo maksājumu rīkojumu par attiecināmo izdevumu atmaksu līdzfinansējuma saņēmējam vai par pārskaitījumu valsts budžeta ieņēmumos vai sagatavo lēmumu par avansa maksājuma dzēšanu;

13.8. iesniedz programmas apsaimniekotājam programmas finanšu starpposma, gada un noslēguma pārskatu sagatavošanai nepieciešamo informāciju un pamatojošos dokumentus;

13.9. veic projektu neatbilstoši veikto izmaksu uzskaiti, pieņem lēmumu par neatbilstoši veiktām izmaksām un to atgūšanas procesu;

13.10. nodrošina izpildes kontroli attiecībā uz projekta līguma noslēguma nosacījumiem, kuri jāievēro pēc projekta pabeigšanas.

14. Projektam, kurā Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir projekta partneris, šo noteikumu 13.punktā minētās funkcijas veic Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

15. Aģentūra ir programmas apsaimniekotāja funkcionālā pārraudzībā.

3. Programmas izmaksas

16. Programmas ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:

16.1. programmas apsaimniekotāja un aģentūras administratīvās izmaksas saskaņā ar šo noteikumu 17. un 18.punktu;

16.2. programmas apsaimniekotāja un aģentūras papildu pasākumu izmaksas saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu, kas saistītas ar sadarbības stiprināšanu un programmas ieviešanas pieredzes apmaiņu ar līdzīgām institūcijām Norvēģijas finanšu instrumenta saņēmējvalstīs un Norvēģijā;

16.3. projektu izmaksas saskaņā ar noslēgto projekta līgumu un šo noteikumu IV nodaļu;

16.4. divpusējās sadarbības fonda izmaksas saskaņā ar šo noteikumu V nodaļu.

(Grozīts ar MK 23.09.2014. noteikumiem Nr.566)

17. Programmas apsaimniekotāja attiecināmās administratīvās izmaksas ir:

17.1. atlīdzība (darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi), kā arī obligāto veselības pārbaužu izmaksas, kas ir noteiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem par darba pienākumu veikšanu;

17.2. izmaksas, kas ir tieši saistītas ar programmas vadības nodrošināšanu:

17.2.1. programmas īstenošanai izmantojamo telpu nomas maksa;

17.2.2. telpu apsaimniekošanas izmaksas (piemēram, elektrība, apkure, ūdensapgāde, apsardze, apsaimniekošanas pakalpojumi);

17.2.3. kancelejas un biroja preču izmaksas;

17.2.4. sakaru pakalpojumu izmaksas (telekomunikācijas, internets, pasta pakalpojumi);

17.3. ārpakalpojumu izmaksas:

17.3.1. programmas īstenošanai nepieciešamo pakalpojumu izmaksas (audits, ekspertu pakalpojumi, tulkošana);

17.3.2. publicitātes un informācijas izmaksas (bukletu izdošana, publikācijas un informācijas sagatavošana plašsaziņas līdzekļiem, reklāmas, semināri, konferences);

17.3.3. ar sadarbības komitejas sanāksmju organizēšanu saistītās izmaksas;

17.3.4. citas ar programmas īstenošanu saistītās izmaksas, kas nav pretrunā ar šiem noteikumiem un nodrošina programmas mērķa un programmas rezultātu sasniegšanu;

17.4. programmas īstenošanā iesaistīto personu vietējo un ārvalstu komandējumu izmaksas saskaņā ar normatīvajos aktos par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, noteiktajām izdevumu normām (piemēram, dienas nauda, transporta pakalpojumu izmaksas, transporta nomas un degvielas izmaksas, viesnīcu (naktsmītņu) izmaksas, apdrošināšanas izmaksas);

17.5. programmas īstenošanas laikā izmantotā tehniskā aprīkojuma nomas izmaksas, ievērojot normatīvos aktus publisko iepirkumu jomā, un programmas īstenošanas laikā izmantotā tehniskā aprīkojuma amortizācijas izmaksas, kas aprēķinātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību;

17.6. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas ir tieši saistīti ar programmas administratīvajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 23.09.2014. noteikumiem Nr.566)

18. Aģentūras attiecināmās administratīvās izmaksas ir:

18.1. atlīdzība (darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi), kā arī obligāto veselības pārbaužu izmaksas, kas ir noteiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem par darba pienākumu veikšanu;

18.2. izmaksas, kas ir tieši saistītas ar šo noteikumu 13. punktā minēto aģentūras funkciju nodrošināšanu:

18.2.1. programmas īstenošanai izmantojamo telpu nomas maksa;

18.2.2. telpu apsaimniekošanas izmaksas (elektrība, apkure, ūdensapgāde, apsardze, apsaimniekošanas pakalpojumi);

18.2.3. kancelejas un biroja preču izmaksas;

18.2.4. sakaru pakalpojumu izmaksas (telekomunikācijas, internets, pasta pakalpojumi);

18.3. programmas īstenošanā iesaistīto personu vietējo un ārvalstu komandējumu izmaksas saskaņā ar normatīvajos aktos par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, noteiktajām izdevumu normām (piemēram, dienas nauda, transporta pakalpojumu izmaksas, transporta nomas un degvielas izmaksas, viesnīcu (naktsmītņu) izmaksas, apdrošināšanas izmaksas);

18.4. programmas īstenošanas laikā izmantotā tehniskā aprīkojuma nomas izmaksas, ievērojot normatīvos aktus publisko iepirkumu jomā, un programmas īstenošanas laikā izmantotā tehniskā aprīkojuma amortizācijas izmaksas, kas aprēķinātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību;

18.5. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas ir tieši saistīti ar programmas administratīvajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 23.09.2014. noteikumiem Nr.566)

19. Papildu pasākumu attiecināmās izmaksas ir:

19.1. programmas apsaimniekotāja un aģentūras pasākuma organizēšanas izmaksas:

19.1.1. telpu un tehniskā aprīkojuma nomas izmaksas;

19.1.2. tulkošanas pakalpojumu izmaksas;

19.1.3. programmas īstenošanā iesaistīto personu vietējo un ārvalstu komandējumu izmaksas saskaņā ar normatīvajos aktos par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, noteiktajām izdevumu normām (piemēram, dienas nauda, transporta pakalpojumu izmaksas, transporta nomas un degvielas izmaksas, viesnīcu (naktsmītņu) izmaksas, apdrošināšanas izmaksas);

19.1.4. ar pasākumu saistītās publicitātes izmaksas;

19.2. citas ar papildu pasākumu īstenošanu saistītās izmaksas, kas nav pretrunā ar šiem noteikumiem un nodrošina programmas mērķa un rezultātu sasniegšanu.

(MK 23.09.2014. noteikumu Nr.566 redakcijā)

4. Projektu īstenošanas kārtība

20. Programmas ietvaros īsteno četrus projektus.

21. Projektu īstenošanai pieejamais finansējums ir 5 061 563 euro.

(MK 06.08.2013. noteikumu Nr.528 redakcijā)

22. Projektus īsteno līdz 2017. gada 30. aprīlim.

(MK 22.11.2016. noteikumu Nr. 740 redakcijā)

4.1. Projekta atbilstības nosacījumi

23. Biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība" sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru un donorvalsts partneri īsteno projektu "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana". Projektu īsteno atbilstoši šādiem nosacījumiem:

23.1. projektam pieejamais finansējums ir 2 111 827 euro;

23.2. projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī;

23.3. projekta atbalstāmās aktivitātes:

23.3.1. sistēmas modeļa izveide vietējo pašvaldību veiktspējas analīzei, iekļaujot Polijas un Norvēģijas pieredzi;

23.3.2. vietējo pašvaldību sadarbības tīkla izveide;

23.3.3. vietējo pašvaldību deputātu un darbinieku apmācības;

23.3.4. datubāzes izveide vietējo pašvaldību veiktspējas analizēšanai, novērtēšanai un uzlabošanai;

23.3.5. vietējo pašvaldību tīkla stiprināšana;

23.3.6. projekta vadība un publicitātes pasākumi;

23.4. projekta sasniedzamie rezultāti:

23.4.1. izveidoti četri pašvaldību sadarbības un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas tīkli;

23.4.2. izveidota datubāze vietējo pašvaldību pakalpojumu izvērtēšanai;

23.4.3. organizēti trīs pieredzes un zināšanu apmaiņas pasākumi starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm;

23.4.4. izveidotas trīs stratēģiskās partnerattiecības starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm.

(Grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.528)

24. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Rīgas, Kurzemes, Vidzemes, Latgales un Zemgales plānošanas reģionu, biedrību "Urban Institute" (Rīga) un vismaz vienu Norvēģijas partneri īsteno projektu "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana". Projektu īsteno atbilstoši šādiem nosacījumiem:

24.1. projektam pieejamais finansējums ir 1 195 972 euro;

24.2. projekta mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus;

24.3. projekta atbalstāmās aktivitātes:

24.3.1. plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādei;

24.3.2. vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes uzlabošana;

24.3.3. sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī;

24.3.4. valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrāde Baltijas jūras piekrastei;

24.3.5. projekta vadība un publicitātes pasākumi;

24.4. projekta sasniedzamie rezultāti:

24.4.1. izstrādāti vai pilnveidoti 38 plānošanas dokumenti vietējā, reģionālā un valsts līmenī;

24.4.2. 25 valsts, reģionālās un vietējās iestādes ieviesušas teritoriālo pieeju investīciju plānošanā;

24.4.3. organizēti seši pieredzes un zināšanu apmaiņas pasākumi starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm;

24.4.4. izveidotas piecas stratēģiskās partnerattiecības starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm.

(Grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.528)

25. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Rīgas, Kurzemes, Vidzemes, Latgales un Zemgales plānošanas reģionu un vismaz vienu Norvēģijas partneri īsteno projektu "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde". Projektu īsteno atbilstoši šādiem nosacījumiem:

25.1. projektam pieejamais finansējums ir 1 199 401 euro;

25.2. projekta mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos;

25.3. projekta atbalstāmās aktivitātes:

25.3.1. reģionālās uzņēmējdarbības un inovāciju sistēmas attīstība;

25.3.2. vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā;

25.3.3. atbalsta pasākumu izstrāde attāliem un mazattīstītiem reģioniem kvalificēta darbaspēka un uzņēmēju piesaistei;

25.3.4. projekta vadība un publicitātes pasākumi;

25.4. šo noteikumu 25.3.apakšpunktā minētās aktivitātes netiek kvalificētas kā saimnieciskā darbība;

25.5. projekta sasniedzamie rezultāti:

25.5.1. pilnveidots viens plānošanas dokuments valsts līmenī;

25.5.2. organizēti četri pieredzes un zināšanu apmaiņas pasākumi starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm;

25.5.3. izveidotas sešas stratēģiskās partnerattiecības starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm.

(Grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr. 528; MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 740)

26. Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un vismaz vienu Norvēģijas partneri īsteno projektu "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā". Projektu īsteno atbilstoši šādiem nosacījumiem:

26.1. projektam pieejamais finansējums ir 554 363 euro;

26.2. projekta mērķis ir izstrādāt metodoloģiju īpaši aizsargājamām teritorijām noteikto ierobežojumu integrēšanai vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos, kā arī vienkāršot attīstības plānošanas sistēmu;

26.3. projekta atbalstāmās aktivitātes:

26.3.1. vietējās plānošanas sistēmas vienkāršošana;

26.3.2. projekta vadība un publicitātes pasākumi;

26.4. projekta sasniedzamie rezultāti:

26.4.1. izstrādāts vai pilnveidots 21 reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokuments;

26.4.2. organizēti pieci pieredzes un zināšanu apmaiņas pasākumi starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm;

26.4.3. izveidota viena stratēģiskā partnerattiecība starp Latvijas un Norvēģijas iestādēm.

(Grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr. 528; MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 740)

27. Projekta ietvaros atbalsta šādas darbības:

27.1. valsts, reģionālo un vietējo institūciju darbinieku apmācības;

27.2. analīzes, novērtēšanas un vietējo pašvaldību veiktspējas uzlabošanas sistēmas un datubāzes izstrāde;

27.3. vietējo pašvaldību un vietējo pašvaldību speciālistu sadarbības tīkla izveidošana un stiprināšana;

27.4. plānošanas dokumentu izstrāde un pilnveidošana, ziņojumu izstrāde;

27.5. semināru, konferenču un izstāžu organizēšana un dalība šāda veida pasākumos, kā arī publicitātes pasākumi;

27.6. ekspertu vizītes un apmācību braucieni;

27.7. pārskatu un pētījumu sagatavošana, pieredzes un labas prakses apmaiņa.

28. Projektā iekļauj šādus informatīvos un publicitātes pasākumus:

28.1. vismaz trīs galvenos informatīvos pasākumus (konferences vai seminārus) par sasniegumiem un rezultātiem projekta īstenošanā;

28.2. atsevišķas projektam veltītas sadaļas izveidošanu līdzfinansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē. Sadaļā ietver aktuālo informāciju (aktualizē reizi ceturksnī) latviešu un angļu valodā, norādot:

28.2.1. informāciju par projektu (mērķis, projekta partneri, projekta īstenošanas periods, galvenās aktivitātes un plānotie rezultāti, projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums);

28.2.2. informāciju par projekta īstenošanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem, tai skaitā ievieto fotogrāfijas par projekta īstenošanu;

28.2.3. informāciju par sadarbību ar Norvēģijas organizācijām;

28.2.4. līdzfinansējuma saņēmēja kontaktinformāciju;

28.2.5. Norvēģijas finanšu instrumenta logo un norādi uz finansētāju.

4.2. Projekta izmaksas

29. Projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir faktiski radušās līdzfinansējuma saņēmējam vai projekta partnerim un atbilst šādiem nosacījumiem:

29.1. tās ir radušās izmaksu attiecināmības periodā saskaņā ar noslēgto projekta līgumu;

29.2. tās ir saistītas ar projekta mērķi, nepieciešamas projekta rezultātu sasniegšanai un ir paredzētas apstiprinātā projekta budžetā;

29.3. tās ir samērīgas un nepieciešamas projekta īstenošanai;

29.4. tās ir izlietotas vienīgi projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai un ir veiktas, ievērojot izmaksu lietderības, ekonomiskuma, efektivitātes principus, kā arī publiskā iepirkuma tiesisko regulējumu;

29.5. tās ir iekļautas rēķinā un apmaksātas, un pakalpojumi ir sniegti vai preces ir piegādātas projekta līgumā noteiktajā izmaksu attiecināmības periodā. Izmaksas, par kurām rēķins izrakstīts izmaksu attiecināmības perioda pēdējā mēnesī, arī tiek uzskatītas par attiecināmajām izmaksām, ja maksājums par sniegtajiem pakalpojumiem vai piegādātajām precēm ir veikts 30 dienu laikā pēc attiecināmības perioda beigu datuma;

29.6. tās ir uzskaitītas līdzfinansējuma saņēmēja vai projekta partnera grāmatvedības un nodokļu uzskaites reģistros, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecina attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli.

30. Ievērojot šo noteikumu 29.punktā minētos nosacījumus, attiecināmas ir šādas izmaksas:

30.1. projekta administratīvās izmaksas, kas nepārsniedz 15 % no projekta attiecināmajām izmaksām;

30.2. projekta attiecināmās izmaksas, kas nepieciešamas projekta atbalstāmo aktivitāšu īstenošanai.

31. Projekta administratīvās izmaksas ir:

31.1. projekta administratīvā personāla atlīdzība (darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi), kā arī obligāto veselības pārbaužu izmaksas, kas ir noteiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem par darba pienākumu veikšanu;

31.2. atbalstošās izmaksas administratīvo funkciju nodrošināšanai:

31.2.1. projekta īstenošanas laikā izmantotā tehniskā aprīkojuma nomas izmaksas, ievērojot normatīvos aktus publisko iepirkumu jomā, un projekta īstenošanas laikā izmantotā tehniskā aprīkojuma amortizācijas izmaksas, kas aprēķinātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību;

31.2.2. sakaru pakalpojumu izmaksas (telekomunikācijas, internets, pasta pakalpojumi);

31.2.3. kancelejas un biroja preču izmaksas;

31.2.4. ar projekta administrēšanu saistīto telpu nomas izmaksas;

31.2.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (elektrība, apkure, ūdensapgāde, apsardze, apsaimniekošanas pakalpojumi);

31.2.6. projekta īstenošanā iesaistīto personu vietējo un ārvalstu komandējumu izmaksas saskaņā ar normatīvajos aktos par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, noteiktajām izdevumu normām (piemēram, dienas nauda, transporta pakalpojumu izmaksas, transporta nomas un degvielas izmaksas, viesnīcu (naktsmītņu) izmaksas, apdrošināšanas izmaksas).

(Grozīts ar MK 23.09.2014. noteikumiem Nr.566)

32. Projekta attiecināmās izmaksas, kas nepieciešamas projekta aktivitāšu īstenošanai, ir:

32.1. projekta īstenošanas personāla atlīdzība (darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi), kā arī obligāto veselības pārbaužu izmaksas, kas ir noteiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem par darba pienākumu veikšanu;

32.2. projekta īstenošanā iesaistīto personu vietējo un ārvalstu komandējumu izmaksas saskaņā ar normatīvajos aktos par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, noteiktajām izdevumu normām (piemēram, dienas nauda, transporta pakalpojumu izmaksas, transporta nomas un degvielas izmaksas, viesnīcu (naktsmītņu) izmaksas, apdrošināšanas izmaksas);

32.3. projekta īstenošanai nepieciešamo telpu nomas izmaksas, kā arī projekta īstenošanas laikā izmantotā tehniskā aprīkojuma nomas izmaksas, ievērojot normatīvos aktus publisko iepirkumu jomā, un projekta īstenošanas laikā izmantotā tehniskā aprīkojuma amortizācijas izmaksas, kas aprēķinātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību;

32.4. šo noteikumu 23.3.4. apakšpunktā minētās projekta aktivitātes īstenošanai nepieciešamās programmatūras izstrādes un iegādes izmaksas, ievērojot normatīvos aktus publisko iepirkumu jomā;

32.5. informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas;

32.6. citas ar projekta īstenošanu saistīto pakalpojumu izmaksas, kas nepieciešamas šo noteikumu 27.punktā minēto darbību izpildei.

(Grozīts ar MK 23.09.2014. noteikumiem Nr.566)

33. Ar projekta aktivitāšu īstenošanu saistītie nodokļi un nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli) ir attiecināmās izmaksas. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu, ir attiecināmās izmaksas, ja līdzfinansējuma saņēmējs vai projekta partneris tos nevar atgūt normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

34. Neattiecināmās izmaksas ir:

34.1. projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas;

34.2. personālam izmaksātās prēmijas, balvas un dāvanas vai jebkurš cits gūtais labums (tai skaitā apmaksātas ēdienreizes vai transporta izdevumu kompensācija nokļūšanai no dzīvesvietas līdz darbavietai), ja tas nav paredzēts ārējos normatīvos aktos;

34.3. aizdevuma pamatsummas un procentu maksājumu vai citu saistību segšanas izmaksas;

34.4. debeta procentu maksājumi par finanšu darījumiem;

34.5. valūtas maiņas komisijas maksas un valūtas kursu svārstību radītie zaudējumi;

34.6. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesvedības izdevumi;

34.7. zemes un nekustamā īpašuma iegādes izmaksas;

34.8. telpu vai ēku renovācijas, rekonstrukcijas vai būvniecības izmaksas;

34.9. motorizēto transportlīdzekļu iegādes izmaksas;

34.10. izmaksas, kas jau tiek finansētas no citiem finanšu avotiem;

34.11. pārmērīgi vai nepamatoti izdevumi;

34.12. citas izmaksas, kas neatbilst šo noteikumu 31., 32. un 33.punktā minētajiem nosacījumiem.

35. Izmaksas projekta budžetā plāno euro.

(MK 06.08.2013. noteikumu Nr.528 redakcijā)

4.3. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

36. Programmas apsaimniekotājs atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu elektroniski nosūta projekta iesniedzējam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu, norādot projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par diviem mēnešiem.

37. Projekta iesniedzējs aizpilda un iesniedz projekta iesnieguma veidlapu, kas ir elektroniski pieejama programmas apsaimniekotāja tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) (1.pielikums). Projekta iesnieguma veidlapai pievieno:

37.1. projekta partneru partnerības apliecinājumus (2.pielikums);

37.2. projekta detalizētu budžetu (3.pielikums);

37.3. projekta partnerības līguma projektu;

37.4. projekta administrēšanā iesaistītā personāla amatam noteiktos darba uzdevumus un to veikšanai nepieciešamās kvalifikācijas prasības, kā arī attiecīgo darbinieku dzīvesgaitas aprakstu (CV), ja darbinieki ir zināmi.

38. Projekta iesniedzējs saskaņā ar šo noteikumu 37.punktu sagatavo projekta partnerības līguma projektu ar Latvijas projekta partneriem latviešu valodā. Partnerības līguma projektu ar Norvēģijas projekta partneriem sagatavo angļu valodā. Partnerības līguma projektā iekļauj vismaz šādu informāciju:

38.1. pušu atbildību, pienākumus un tiesības;

38.2. finanšu nosacījumus, tai skaitā projekta partnerim paredzēto programmas līdzfinansējuma daļu un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

38.3. valūtas konvertācijas izdevumu un to kompensācijas kārtības nosacījumus;

38.4. pārbaužu un auditu veikšanas nosacījumus;

38.5. informāciju par projekta partnera īstenoto aktivitāšu detalizētu budžetu, norādot vienību skaitu un vienas vienības izmaksas, finanšu plūsmu;

38.6. strīdu risināšanas kārtību.

39. Projekta iesniedzējs pirms partnerības līguma projekta iesniegšanas programmas apsaimniekotājam saskaņo to ar projekta partneriem.

40. Projekta iesniegumu sagatavo datorrakstā latviešu valodā. Ja kāds no projekta iesnieguma pielikumiem nav latviešu valodā, tam pievieno projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas apliecinātu tulkojumu latviešu valodā (ja iesnieguma veidlapā nav noteikts citādi).

41. Projekta iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona iesniedz programmas apsaimniekotājam projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā.

42. Projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona paraksta projekta iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecina to ar laika zīmogu.

43. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu nosūta programmas apsaimniekotājam uz šo noteikumu 36.punktā minētajā uzaicinājumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

4.4. Projekta iesnieguma vērtēšana

44. Projekta iesniegumu vērtē programmas apsaimniekotāja izveidota projekta vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisija darbojas saskaņā ar programmas apsaimniekotāja apstiprinātu nolikumu.

45. Komisijas sastāvā ir trīs programmas apsaimniekotāja pārstāvji.

46. Komisijas darbā novērotāja statusā var piedalīties aģentūras, vadošās iestādes, Finanšu instrumenta biroja un Norvēģijas Karalistes vēstniecības Latvijā pārstāvji.

47. Komisija izvērtē projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem.

48. Ja nepieciešams precizēt projekta iesniegumu vai sniegt papildu skaidrojumu atbilstoši kādam no šo noteikumu 4.pielikumā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem, kas pieļauj projekta iesnieguma precizēšanu, programmas apsaimniekotājs elektroniski pieprasa projekta iesniedzējam 10 darbdienu laikā iesniegt nepieciešamo informāciju, nosūtot pieprasījumu uz projekta iesniegumā norādīto projekta iesniedzēja elektroniskā pasta adresi.

49. Projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja tas atbilst šo noteikumu 4.pielikumā norādītajiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem un šo noteikumu 4.pielikumā norādītajos kvalitātes vērtēšanas kritērijos iegūtais kopējais punktu skaits nav mazāks par deviņiem punktiem.

50. Pamatojoties uz komisijas vērtējumu, programmas apsaimniekotājs sagatavo atzinumu par projekta novērtējumu, iekļaujot tajā informāciju par projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikumā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem.

51. Atzinumu par projekta pozitīvu novērtējumu sniedz, ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 49.punktā minētajiem nosacījumiem.

52. Atzinumu par projekta negatīvu novērtējumu sniedz, ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 49.punktā minētajiem nosacījumiem.

53. Ja programmas apsaimniekotājs sniedz atzinumu par projekta negatīvu novērtējumu, projekta iesniedzējs izstrādā jaunu projekta iesniegumu un šo noteikumu 36.punktā minētajā kārtībā iesniedz to programmas apsaimniekotājam atkārtotai izvērtēšanai.

54. Programmas apsaimniekotājs informē vadošo iestādi par pozitīvu projekta novērtējumu un iesniedz projekta iesniegumu elektroniskā formā.

4.5. Projekta īstenošana un uzraudzība

55. Līdzfinansējuma saņēmējs pirms projekta līguma noslēgšanas iesniedz programmas apsaimniekotājam līdzfinansējuma saņēmēja un projekta partneru parakstīto partnerības līgumu kopijas.

56. Aģentūra ar līdzfinansējuma saņēmēju slēdz līgumu par projekta īstenošanu. Līgumu par šo noteikumu 23.punktā minētā projekta īstenošanu ar līdzfinansējuma saņēmēju slēdz programmas apsaimniekotājs.

57. Programmas apsaimniekotājs līdzfinansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde, veic šādus maksājumus:

57.1. 20 darbdienu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas – avansa maksājumu līdz 40 % no projektam piešķirtā programmas līdzfinansējuma summas;

57.2. piecu darbdienu laikā pēc projekta pārskata apstiprināšanas – starpposma priekšmaksājumus, pamatojoties uz prognozēto finanšu plūsmu nākamajā pārskata periodā, ar nosacījumu, ka projektā faktiski veiktās attiecināmās izmaksas ir vismaz 50 % no iepriekš veikto avansa un starpposma priekšmaksājumu kopējās summas, un to apliecina programmas apsaimniekotāja apstiprinātie projekta pārskati;

57.3. piecu darbdienu laikā pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas – noslēguma maksājumu, kas kopsummā ar līdzfinansējuma saņēmējam izmaksātajiem avansa un starpposma priekšmaksājumiem nepārsniedz projektam piešķirto programmas līdzfinansējuma summu.

(MK 23.09.2014. noteikumu Nr.566 redakcijā)

58. Programmas apsaimniekotājs, veicot avansa un starpposmu priekšmaksājumus, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 % no projektam piešķirtā programmas līdzfinansējuma.

(MK 23.09.2014. noteikumu Nr.566 redakcijā)

59. Līdzfinansējuma saņēmējs reizi četros mēnešos atbilstoši projekta līgumam iesniedz projekta pārskatu un tam pievienotos izdevumus apliecinošos dokumentus programmas apsaimniekotājam vai aģentūrai, ar kuru noslēgts projekta līgums.

60. Programmas apsaimniekotājs un aģentūra izvērtē projektu pārskatus un tiem pievienotos izdevumus apliecinošos dokumentus.

61. Programmas apsaimniekotājs vai aģentūra proporcionāli samazina projektam piešķirtā finansējuma apmēru, ja:

61.1. faktiskais finansējuma izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts līgumā;

61.2. nav īstenota kāda no projekta darbībām vai aktivitātēm;

61.3. nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinoši dokumenti;

61.4. izmaksas nav samērīgas un ekonomiski pamatotas;

61.5. finanšu līdzekļi nav izlietoti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām publisko iepirkumu jomā.

62. Līdzfinansējuma saņēmējs reizi ceturksnī – līdz 1.martam, 1.jūnijam, 1.septembrim un 1.decembrim – nosūta programmas apsaimniekotājam vai aģentūrai informāciju par nākamajā ceturksnī plānotajiem informatīvajiem un publicitātes pasākumiem saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu.

63. Programmas apsaimniekotājs veic šo noteikumu 23.punktā minētā projekta īstenošanas uzraudzību. Šo noteikumu 24., 25. un 26.punktā minēto projektu īstenošanas uzraudzību veic aģentūra.

64. Ja projekta īstenošanas gaitā rodas izmaiņas, programmas apsaimniekotājs vai aģentūra, kas ar līdzfinansējuma saņēmēju noslēgusi līgumu (turpmāk – līgumslēdzējs), un līdzfinansējuma saņēmējs projekta līguma grozījumus veic, ievērojot šādus nosacījumus:

64.1. visas nepieciešamās izmaiņas, kas saistītas ar projekta īstenošanu, līdzfinansējuma saņēmējs saskaņo ar līgumslēdzēju, iesniedzot līguma grozījumu pieprasījumu (izņemot šo noteikumu 64.2. apakšpunktā minētās izmaiņas);

64.2. ja izmaiņas notikušas vienas aktivitātes ietvaros un, pārceļot izmaksas no vienas projekta budžeta pozīcijas uz otru, katras budžeta pozīcijas izmaksas nemainās vairāk kā par 10 % no attiecīgajā budžeta pozīcijā plānotajām izmaksām, 15 darbdienas pirms šādu izmaiņu rašanās līdzfinansējuma saņēmējs informē līgumslēdzēju par nepieciešamajām izmaiņām projekta īstenošanā. Ja līgumslēdzējs 10 darbdienu laikā nav noraidījis vai lūdzis precizēt ierosinātās izmaiņas, tad uzskatāms, ka izmaiņas ir saskaņotas. Pirms katra projekta pārskata iesniegšanas līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz līgumslēdzējam līguma grozījumu pieprasījumu par visām izmaiņām, kas radušās attiecīgajā pārskata periodā.

(MK 23.09.2014. noteikumu Nr.566 redakcijā)

65. Ja šo noteikumu 64. punktā minētie līguma grozījumi ir saistīti ar projekta mērķi un sasniedzamajiem uzraudzības rādītājiem, līgumslēdzējs tos iesniedz izvērtēšanai programmas apsaimniekotājam. Programmas apsaimniekotājs 10 darbdienu laikā izvērtē iesniegtās izmaiņas, sagatavo atzinumu un iesniedz to saskaņošanai programmas sadarbības komitejā. Pēc saskaņošanas sadarbības komitejā programmas apsaimniekotājs sniedz atzinumu līgumslēdzējam.

(MK 23.09.2014. noteikumu Nr.566 redakcijā)

66. Līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina projekta ietvaros iegūto rezultātu uzturēšanu un izmantošanu projektā paredzētajiem mērķiem vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas.

67. Programmas apsaimniekotājs, aģentūra un līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālu uzglabāšanu piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas.

5. Divpusējās sadarbības fonda pasākumu īstenošanas kārtība

68. Divpusējās sadarbības fonda mērķis ir atbalstīt zināšanu un labas prakses nodošanu starp Norvēģijas un Latvijas institūcijām, veicinot šo noteikumu 2.punktā minētā programmas mērķa sasniegšanu.

69. Programmas divpusējās sadarbības pasākumi ir:

69.1. programmas projektu iesniegumu izstrādes un donorvalsts projektu partneru piesaistes veicināšanas aktivitātes;

69.2. sadarbības tīkla veidošana, pieredzes, zināšanu, labās prakses piemēru apmaiņa starp šo noteikumu 3. punktā minētajām programmas mērķa grupu institūcijām un donorvalsts institūcijām, kā arī starptautiskajām organizācijām.

(Grozīts ar MK 23.09.2014. noteikumiem Nr. 566; MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 740)

70. Programmas ietvaros divpusējās sadarbības veidošanai pieejamais finansējums ir 119 065 euro. Par finansējuma izlietojumu un divpusējās sadarbības pasākumiem lemj programmas sadarbības komiteja.

(MK 06.08.2013. noteikumu Nr. 528 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 740)

71. Programmas apsaimniekotājs veic divpusējās sadarbības pasākumu īstenošanas uzraudzību.

72. Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējumu var saņemt:

72.1. šo noteikumu 69.1. apakšpunktā minēto divpusējās sadarbības fonda pasākumu ietvaros – projekta iesniedzējs;

72.2. šo noteikumu 69.2. apakšpunktā minēto divpusējās sadarbības fonda pasākumu ietvaros – programmas apsaimniekotājs un līdzfinansējuma saņēmējs.

(MK 23.09.2014. noteikumu Nr.566 redakcijā)

73. Divpusējās sadarbības fonda pasākumu īstenošanā var piedalīties:

73.1. šo noteikumu 69.1. apakšpunktā minēto divpusējās sadarbības fonda pasākumu ietvaros – projekta iesniedzējs un donorvalsts institūcija vai eksperts;

73.2. šo noteikumu 69.2. apakšpunktā minēto divpusējās sadarbības fonda pasākumu ietvaros – programmas apsaimniekotājs, līdzfinansējuma saņēmējs, donorvalsts institūcija vai eksperts, starptautiska organizācija, kā arī šo noteikumu 3. punktā minēto programmas mērķa grupu institūcija.

(MK 23.09.2014. noteikumu Nr.566 redakcijā)

74. Īstenojot šo noteikumu 69.1.apakšpunktā minētos pasākumus līdz projekta līguma noslēgšanai, ir attiecināmas šādas izmaksas:

74.1. projekta iesniedzēja komandējuma izmaksas braucieniem pie donorvalsts projekta partnera;

74.2. projekta donorvalsts partnera komandējuma izmaksas braucieniem pie projekta iesniedzēja.

(Grozīts ar MK 23.09.2014. noteikumiem Nr.566)

75. Īstenojot šo noteikumu 69.2.apakšpunktā minētos pasākumus, ir attiecināmas šādas izmaksas:

75.1. komandējumu izmaksas mācību braucieniem un ekspertu vizītēm;

75.2. dalības maksa konferencēs, semināros un kursos;

75.3. konferenču, semināru, kursu un sanāksmju organizēšanas izmaksas;

75.4. datu vākšanas, ziņojumu, pētījumu un publikāciju sagatavošanas un publicēšanas izmaksas;

75.5. ārējo konsultantu un iesaistīto ekspertu pakalpojumu izmaksas, ja par pakalpojumu sniegšanu ir noslēgts uzņēmuma vai pakalpojuma līgums.

76. Atbalsts vienam divpusējās sadarbības fonda pasākumam ir ne vairāk kā 10 000 euro.

(MK 06.08.2013. noteikumu Nr.528 redakcijā)

77. Šo noteikumu 74. un 75.punktā minētās izmaksas atbalsta saņēmējiem finansē 100 % apmērā no divpusējās sadarbības fonda attiecināmajām izmaksām.

78. Projekta iesniedzējs līdz projekta līguma noslēgšanai sniedz programmas apsaimniekotājam priekšlikumus par šo noteikumu 69.1. apakšpunktā minētajiem pasākumiem un norāda divpusējās sadarbības pasākuma nepieciešamības pamatojumu, pasākuma aprakstu, norises laiku, plānotos izdevumus, kā arī pasākuma dalībniekus, kuri atbilst šo noteikumu 73.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 23.09.2014. noteikumu Nr.566 redakcijā)

79. Līdzfinansējuma saņēmējs pēc projekta līguma noslēgšanas sniedz programmas apsaimniekotājam priekšlikumus par šo noteikumu 69.2. apakšpunktā minētajiem pasākumiem, norādot divpusējās sadarbības pasākuma nepieciešamības pamatojumu, atbilstību divpusējās sadarbības mērķim, pasākuma aprakstu, norises laiku, plānotos izdevumus, kā arī pasākuma dalībniekus, kuri atbilst šo noteikumu 73.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 23.09.2014. noteikumu Nr.566 redakcijā)

80. Programmas apsaimniekotājs šo noteikumu 78. un 79. punktā minētos priekšlikumus, kā arī programmas apsaimniekotāja priekšlikumus par šo noteikumu 69.2. apakšpunktā minētajiem pasākumiem reizi ceturksnī – līdz 1. februārim, 1. maijam, 1. augustam un 1. novembrim – iesniedz izskatīšanai sadarbības komitejā.

(MK 23.09.2014. noteikumu Nr.566 redakcijā)

81. Sadarbības komiteja atbilstoši komitejas nolikumam ne retāk kā divas reizes gadā izskata un saskaņo plānotos programmas divpusējās sadarbības pasākumus.

82. Programmas apsaimniekotājs 10 darbdienu laikā pēc sadarbības komitejas sēdes, kurā ir saskaņoti programmas divpusējās sadarbības pasākumi, elektroniski informē šo noteikumu 78. un 79.punktā minētos priekšlikumu sniedzējus par divpusējās sadarbības pasākuma pieteikuma atbalstīšanu vai noraidīšanu.

(Grozīts ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 740)

83. Programmas apsaimniekotājs ne retāk kā divas reizes gadā publicē un aktualizē programmas apsaimniekotāja tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) atbalstītos programmas divpusējās sadarbības fonda pasākumus.

84. (Svītrots ar MK 22.11.2016. noteikumiem Nr. 740)

85. Ja divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma saņēmējs:

85.1. nav Latvijas valsts budžeta iestāde, izdevumus šo noteikumu 69. punktā minēto pasākumu īstenošanai sākotnēji sedz no iestādes līdzekļiem. Programmas apsaimniekotājs atmaksā šo noteikumu 72. punktā minētajai institūcijai, kas nav valsts budžeta iestāde, tās aktivitāšu īstenošanas gaitā radušos izdevumus 20 darbdienu laikā pēc attiecīgos izdevumus pamatojošo dokumentu oriģinālu iesniegšanas programmas apsaimniekotājam;

85.2. ir valsts budžeta iestāde, bet nav Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vai tās padotībā esoša iestāde, programmas apsaimniekotājs plāno transfertu izdevumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžetā citām nozaru ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm, kas iesaistītas minēto aktivitāšu īstenošanā. Centrālā valsts iestāde saņemamo transfertu izlietojumu savā budžetā plāno atbilstoši izdevumu ekonomiskajai būtībai. Centrālā valsts iestāde šo noteikumu 69. punktā minēto pasākumu īstenošanai veic iepirkumu atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā un 10 darbdienu laikā pēc izdevumu veikšanas iesniedz programmas apsaimniekotājam apstiprinātas izdevumus attaisnojošo dokumentu kopijas;

85.3. ir no valsts budžeta daļēji finansēta atvasināta publiska persona un ir iesaistīta šo noteikumu 69. punktā minēto pasākumu īstenošanā, programmas apsaimniekotājs plāno transfertus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts budžeta plānošanu. No valsts budžeta daļēji finansēta atvasināta publiska persona saņemamo transfertu izlietojumu savā budžetā plāno atbilstoši izdevumu ekonomiskajai būtībai. No valsts budžeta daļēji finansēta atvasināta publiska persona šo noteikumu 69. punktā minēto pasākumu īstenošanai veic iepirkumu atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā un 10 darbdienu laikā pēc izdevumu veikšanas iesniedz programmas apsaimniekotājam apstiprinātas izdevumus attaisnojošo dokumentu kopijas;

85.4. ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esoša valsts budžeta iestāde, šo noteikumu 69. punktā minēto pasākumu īstenošanai veic iepirkumu atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā un 10 darbdienu laikā pēc izdevumu veikšanas iesniedz programmas apsaimniekotājam apstiprinātas izdevumus attaisnojošo dokumentu kopijas.

(MK 22.11.2016. noteikumu Nr. 740 redakcijā)

86. Projekta iesniedzējs un līdzfinansējuma saņēmējs šo noteikumu 69.punktā minēto pasākumu īstenošanai veic iepirkumu atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā – ekonomikas ministrs D.Pavļuts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 26.februāra noteikumiem Nr.111

(Pielikums grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.528)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā – ekonomikas ministrs D.Pavļuts
2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 26.februāra noteikumiem Nr.111
PARTNERĪBAS APLIECINĀJUMS

(aizpilda Latvijas partneris)

Partnerības apliecinājums projektam 
 

(projekta nosaukums)

(aizpilda katrs projektā iesaistītais Latvijas partneris)
Es, projekta partnera 
 

(projekta partnera nosaukums)

atbildīgā amatpersona 
 

(vārds, uzvārds, amats)

  

,

ar parakstu apliecinu, ka:

1) esmu iepazinies ar projekta iesnieguma un projekta partnerības līguma saturu un izprotu savu lomu projekta īstenošanā;

2) esmu iepazinies ar visiem projekta finansējuma saņemšanas nosacījumiem un projekta īstenošanas gaitā apņemos tos ievērot;

3) projekta iesnieguma veidlapā un pievienotajos dokumentos sniegtā informācija par projekta partneri ir pareiza;

4) projekta partnera institūcijai ir nepieciešamā pieredze un zināšanas projekta īstenošanas jomā, lai veiktu projekta iesniegumā paredzētos uzdevumus;

5) projekta partnera institūcija nav pasludināta par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas tiesiskās aizsardzības vai likvidācijas procesā, tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par tās darbības izbeigšanu vai maksātnespēju (neattiecas uz valsts institūcijām);

6) projekta partnera institūcijai nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu (neattiecas uz valsts institūcijām);

7) projekta partnera institūcijas profesionālajā darbībā nav konstatēti pārkāpumi un tā nav atzīta par vainīgu nodarījumā saistībā ar profesionālo darbību ar spēkā esošu lēmumu (neattiecas uz valsts institūcijām);

8) neesmu veicis krāpšanas, korupcijas vai jebkādas citas pretlikumīgas darbības;

9) projekta partnera institūcijai nav neatbilstoši veikto izdevumu maksājumu parādu citos projektos, kas finansēti no Norvēģijas finanšu instrumenta vai citiem finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

10) apņemos nodrošināt programmas publicitātes prasību ievērošanu ar projekta īstenošanu saistītajās aktivitātēs un informatīvajos materiālos;

11) projekta partnera institūcija glabā visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas, kā arī piekrīt Latvijas vai donorvalsts institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem projekta īstenošanas laikā vai piecu gadu periodā pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas;

12) pilnvaroju projekta iesnieguma iesniedzēju uzņemties līgumsaistības ar programmas apsaimniekotāju vai aģentūru un pārstāvēt sevi visos ar projekta īstenošanu saistītajos jautājumos;

13) apņemos izpildīt projekta iesniegumā paredzētos uzdevumus un sniegt projekta iesnieguma iesniedzējam nepieciešamo informāciju.

Paraksts* 
Datums* 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

PARTNERĪBAS APLIECINĀJUMS

(aizpilda Norvēģijas partneris)

Partnerības apliecinājums projektam 
 

(projekta nosaukums)

Es, projekta partnera 
 

(projekta partnera nosaukums)

atbildīgā amatpersona 
 

(vārds, uzvārds, amats)

  

,

apliecinu, ka projekta partneris:

1) atbilst projekta partnera atbilstības nosacījumiem;

2) ir iepazinies ar projekta iesnieguma un projekta partnerības līguma saturu un izprot savu lomu projekta īstenošanā;

3) ir iepazinies ar projekta finansējuma saņemšanas nosacījumiem, kuri ir noteikti attiecīgajos normatīvajos aktos, un projekta īstenošanas gaitā apņemas tos ievērot;

4) apliecina, ka projekta iesnieguma veidlapā un pievienotajos dokumentos sniegtā informācija par projekta partneri ir pareiza;

5) ir ieguvis nepieciešamo pieredzi un zināšanas projekta īstenošanas jomā, lai veiktu projekta iesniegumā paredzētos uzdevumus;

6) apņemas nodrošināt programmas līdzfinansējuma publicitātes prasību ievērošanu ar projekta īstenošanu saistītajās aktivitātēs un informatīvajos materiālos;

7) apņemas saglabāt visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas, kā arī piekrīt Latvijas vai donorvalsts institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem projekta īstenošanas laikā vai piecu gadu periodā pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas;

8) pilnvaro projekta iesniedzēju uzņemties līgumsaistības ar programmas apsaimniekotāju vai aģentūru un pārstāvēt sevi visos ar projekta īstenošanu saistītajos jautājumos;

9) apņemas izpildīt visus projekta iesniegumā paredzētos uzdevumus un sniegt projekta iesnieguma iesniedzējam pēc tā pieprasījuma visu nepieciešamo informāciju.

Paraksts* 
Datums* 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Paraksts" un "Datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

(Partnerības apliecinājuma, kuru aizpilda Norvēģijas partneris, tulkojums angļu valodā)

PARTNERSHIP STATEMENT

(to be filled out by the Norwegian partner)

Partnership statement for the project 
 

(Title of the project)

I, as responsible official of the Project Partner 
 

(Title of the Project Partner,

  
 

first name, surname,

  

,

 

position)

 

confirm, that Project Partner:

1) corresponds to the eligibility provisions of Project Partners;

2) is familiar with the project application and is aware of its own role in the project implementation;

3) is familiar with the conditions for receiving grant, which are defined in the respective grant regulations, and undertakes to respect them during the implementation of the project;

4) confirms that all the information about the Project Partner organization provided in the project application and attached documents is correct;

5) has appropriate experience and knowledge to fulfill the tasks foreseen in the project application;

6) undertakes to follow the publicity requirements while implementing the project activities and publishing information materials;

7) undertakes to keep all documentation related to the project implementation five years after approval of the final project report, as well as consents to controls and audits of institutions of the donor countries during the project implementation or for a period of five years after approval of the final project report;

8) authorizes the Project Promoter to represent the Project Partner organization in communication with the Programme Operator regarding issues of the project implementation;

9) undertakes to fulfill all the tasks foreseen in the project application and provide all necessary information upon the request of the Project Promoter.

Signature* 
Date* 

Note. * Document properties "Signature" and "Date" shall not be filled out provided that the electronic document is drafted according to requirements set forth in normative acts on drafting electronic documents.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā – ekonomikas ministrs D.Pavļuts
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 26.februāra noteikumiem Nr.111
Projekta detalizēts budžets

(Pielikums MK 06.08.2013. noteikumu Nr.528 redakcijā)

Aktivitātes/
izmaksu
pozīcijas

Vienības

Vienību
skaits

Vienības
izmaksas,
EUR

Projekta
īstenotājs

Partneris 1

Partneris 2

Partneris 3

Partneris 4

Partneris 5

Partneris 6

Partneris 7

Kopā, EUR

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = 1 + .. + 8

10

Projekta
vadība
    

 

 

 

 

 

 

 

  
0.1.             
...             
Kopā             
1. Aktivitāte             
1.1.             
...             
Kopā             
2. Aktivitāte             
2.1.             
...             
Kopā             
3. Aktivitāte             
3.1.             
...             
Kopā             
Publicitāte             
              
              
Kopā             
              
Kopējās
izmaksas
            

 

4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 26.februāra noteikumiem Nr.111
Iepriekš noteiktā projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.528)

1. ATBILSTĪBAS VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Nr.
p.k

Kritērijs

Novērtējums

P/N**

NA*

1.Projekta atbilstības pamatkritēriji
1.1.projekta iesnieguma veidlapa iesniegta atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.111 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" īstenošanas kārtība" (turpmāk – noteikumi) 1.pielikumam, un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas

P

1.2.projekta iesniedzējs ir noteikts programmā kā projekta īstenotājs

N

1.3.projekta Latvijas partneri ir noteikti noteikumos kā iepriekš noteiktā projekta partneri

N

1.4.projektam ir vismaz viens donorvalsts partneris

N

1.5.projekta iesniegums ir iesniegts apsaimniekotāja uzaicinājumā noteiktajā termiņā

N

2.Projekta iesnieguma noformējuma atbilstības kritēriji
2.1.projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādes un noformēšanas kārtību

P

2.2.elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši noteikumos minētajām prasībām

P

2.3.projekta iesniegumam ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti (piemēram, personāla darba uzdevumu apraksti, detalizēts budžets, projekta partnerības līgumi)

P

2.4.projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā

P

2.5.projekta iesniegumā visos aprēķinos izmantota naudas vienība – euro

P

3.Projekta atbilstības kritēriji
3.1.projekta mērķis sniegs ieguldījumu programmas mērķa sasniegšanā

N

3.2.projekta iesniegumā ir sniegts detalizēts apraksts un pamatojums projekta aktivitāšu nepieciešamībai, lai nodrošinātu projekta mērķa sasniegšanu

P

3.3.

projekta iesniegumā ir skaidri definēta projekta partneru loma un veicamās aktivitātes projekta īstenošanā, projekta partnerības līgums atbilst noteikumu 38.punktā minētajām prasībām

P

3.4.projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to indikatori un rezultātu ietekme ir precīzi definēta un izmērāma, tie ir objektīvi pārbaudāmi (tai skaitā rezultātiem ir multiplikatīvs efekts)

P

3.5.projektā iekļautās darbības, aktivitātes un rezultatīvie rādītāji atbilst noteikumos un programmā noteiktajam

P

3.6.projekta iesniegumā ir pamatotas mērķa grupu vajadzības un norādīta projekta rezultātu ietekme uz mērķa grupām

P

3.7.projekta iesniegumā ir iekļauta informācija par projekta īstenošanā iesaistītā personāla veicamajiem uzdevumiem, un tie ir atbilstoši projekta vadības nodrošināšanai

P

3.8.projekta iesniegumā ir sniegts detalizēts apraksts, kā projekta īstenotājs veiks projekta īstenošanas uzraudzību

P

3.9.projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja (tai skaitā uzturēšana un tālākā izmantošana vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas)

P

3.10.projekta iesniegumā ir izvērtēti iespējamie projekta īstenošanas riski un analizēti preventīvie pasākumi risku novēršanai

P

3.11.projekta iesniedzējs plāno īstenot publicitātes pasākumu plānu atbilstoši finanšu instrumenta vadības dokumentos noteiktajām prasībām

P

3.12.projekta iesniegumā ietvertā informācija atbilst normatīvajiem aktiem nozares politikas jomā

P

3.13.projekta laika grafikā norādītās aktivitātes sakrīt ar aktivitāšu aprakstā iekļauto informāciju, aktivitātēm noteiktie termiņi ir reāli un nepārsniedz projekta īstenošanai noteikto termiņu

P

3.14.projekta iesniegumā projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas no Norvēģijas finanšu instrumenta vai citiem finanšu instrumentiem

P

3.15.projekta mērķa sasniegšanai plānotās projekta darbības ir efektīvas, plānotās izmaksas ir finansiāli izdevīgas noteiktajam problēmu risināšanas veidam un projekta mērķu sasniegšanai

P

3.16.finansējums
3.16.1.projekta iesniegumā ir iekļauts projekta detalizēts budžets, norādot projekta aktivitāšu izmaksas pa finansēšanas avotiem un partneriem

P

3.16.2.projektam pieprasītais finanšu instrumenta finansējums atbilst programmā noteiktajam finansējuma apjomam

P

3.16.3.projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst noteikumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām

P

3.16.4.projekta izmaksas projekta budžetā ir aprēķinātas aritmētiski pareizi

P

3.16.5.projekta izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst projekta īstenošanas laikposmam

P

Piezīmes.

1.* NA – nav attiecināms.

2. ** P – vērtēšanas kritēriji, kuri ir precizējami. Negatīva vērtējuma gadījumā programmas apsaimniekotājs nosūta projekta iesniedzējam komentārus. Projekta iesniedzējam jānodrošina atbilstība kritērijam, veicot precizējumus projekta iesniegumā, noteiktajā termiņā.

N – vērtēšanas kritēriji, kuri nav precizējami.

2. KVALITĀTES VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Nr.
p.k.

Kritērijs un tā rādītāji

Vērtēšanas sistēma –
punktu skala

1.

Projekta aktivitāšu ietvaros paredzēts stiprināt institucionālo kapacitāti un veicināt cilvēkresursu attīstību:

Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti

1.1. valsts, reģionālajā un vietējā līmenī

3

1.2. valsts vai reģionālajā līmenī un vietējā līmenī

2

1.3. nav izpildītas 1.1. un 1.2.apakšpunktā minētās prasības

0

2.

Projekta aktivitāšu ietvaros paredzēts īstenot zināšanu un pieredzes apmaiņas pasākumus, kuros iesaistīti Norvēģijas partneri:

Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti

2.1. projekts paredz zināšanu un pieredzes apmaiņas pasākumus, kuros piedalās projekta iesniedzējs, Latvijas un Norvēģijas projekta partneri, mērķa grupas

3

2.2. projekts paredz zināšanu un pieredzes apmaiņas pasākumus, kuros piedalās projekta iesniedzējs un Latvijas un Norvēģijas projekta partneri

2

2.3. nav izpildītas 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētās prasības

0

3.

Projekta aktivitāšu ietvaros paredzēts veicināt efektīvas publiskās pārvaldes izveidi, pilnveidojot publisko pakalpojumu sniegšanas vai stratēģiskās plānošanas sistēmas:

Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti

3.1. valsts, reģionālajā un vietējā līmenī

3

3.2. valsts vai reģionālajā līmenī un vietējā līmenī

2

3.3. nav izpildītas 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētās prasības

0

4.

Projekta ietvaros paredzēts attīstīt stratēģiskās partnerattiecības starp Latvijas un Norvēģijas institūcijām:

Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti

4.1. paredzēts noslēgt sadarbības līgumus ar vairāk nekā divām Norvēģijas institūcijām

3

4.2. paredzēts noslēgt sadarbības līgumus ar divām Norvēģijas institūcijām

2

4.3. nav izpildītas 4.1. un 4.2.apakšpunktā minētās prasības

0

5.

Projektā paredzētās aktivitātes sekmē horizontālo prioritāšu ievērošanu (laba pārvaldība, ilgtspēja (vides apsvērumi, sociālā un ekonomiskā ilgtspēja), dzimumu līdztiesība):

Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts

5.1. sekmē visu triju pamatprincipu ievērošanu

3

5.2. sekmē divu pamatprincipu ievērošanu

2

5.3. sekmē viena pamatprincipa ievērošanu

1

5.4. nesekmē horizontālo prioritāšu pamatprincipu ievērošanu

0

Kopā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā – ekonomikas ministrs D.Pavļuts
5.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 26.februāra noteikumiem Nr.111
20_____.gada ________ ceturksnī plānotie

_______________________________________________________________________________________________________
(projekta nosaukums)

informatīvie un publicitātes pasākumi

Nr.
p.k.

Informatīvais pasākums

Datums

Temats

Mērķa grupa(-as)

Vieta

Organizētājs

Partneri

Kontaktinformācija

         
         
         
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā – ekonomikas ministrs D.Pavļuts
30.11.2016