Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.CND/SN/2012/23

Carnikavā 2012.gada 19.decembrī
Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Carnikavas novada administratīvajā teritorijā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2012.gada 23.decembra lēmumu (prot. Nr.23, 27.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 13.punktu, Meža likuma 8.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas un atļaujas izsniegšanas kārtību, publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanas kārtību Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

2. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā cērt saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumiem Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža".

3. Šie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai, kura Carnikavas novada administratīvajā teritorijā veic koku ciršanu ārpus meža.

II. Koku ciršanas ārpus meža atļaujas saņemšanas noteikumi

4. Carnikavas novada administratīvajā teritorijā koku novērtēšanu veic un lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža pieņem Carnikavas novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" (turpmāk – Aģentūra).

5. Koku ciršanas ārpus meža atļaujas saņemšanai zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai tā pilnvarota persona (turpmāk arī – iesniedzējs) iesniedz rakstisku iesniegumu Aģentūrā. Iesnieguma pielikumā iesniedzējs pievieno īpašuma vai valdījuma tiesību apliecinošo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), zemesgabala robežu plāna kopiju, shēmu ar norādītu cērtamo koku atrašanās vietu.

6. Aģentūras amatpersona, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, izvērtē iesnieguma pamatotību, koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem, koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, veic koku apsekošanu dabā un pieņem lēmumu par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju:

6.1. 20 darba dienu laikā – ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi;

6.2. 10 darba dienu laikā – pārējos gadījumos.

7. Aģentūras amatpersonas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Carnikavas novada domē. Carnikavas novada domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

III. Publiskās apspriešanas kārtība

8. Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja Carnikavas novada administratīvajā teritorijā ārpus meža plānots izcirst kokus publiskajos objektos – visai sabiedrībai brīvi pieejamos apstādījumos, kas sevī ietver parkus, skvērus, alejas, kapsētas, piemiņas vietas, dzīvojamo un rūpniecisko teritoriju apstādījumus u.c. platības.

9. Publisko apspriešanu rīko pēc Aģentūras ierosinājuma un to nodrošina pašvaldība. Paziņojumu par publisko apspriešanu publicē Carnikavas novada informatīvajā izdevumā "Carnikavas novada vēstis" un Carnikavas novada domes mājaslapā internetā www.carnikava.lv.

10. Publiskās apspriešanas ilgums nevar būt īsāks par trim nedēļām. Publiskās apspriešanas rezultātus apstiprina Carnikavas novada dome.

IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība

11. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu Carnikavas novada ciemu teritorijās (turpmāk – zaudējumu atlīdzība).

12. Zaudējumu atlīdzību aprēķina pēc formulas:

V = D x K1 x K2 x K3 x K4 x K5, kur

V – Zaudējumu atlīdzības vērtība (euro),

D – koka diametra koeficients, kas vienāds ar attiecīga koka caurmēru 1,3 m augstumā no sakņu kakla (cm),

K1 – koka sugas koeficients, kuru nosaka atkarībā no koka sugas,

K2 – koka nociršanas iemesla koeficients,

K3 – apdzīvotas vietas koeficients,

K4 – koka atrašanās vietas koeficients,

K5 – pašvaldības koeficients – 1.
(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/27)

13. Koeficienti ir noteikti saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 3.pielikumu.

14. Ja konstatēta koku patvaļīga izciršana, Aģentūras amatpersona nosūta attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam rakstisku uzaicinājumu uz koku ciršanas vietas apskati un akta par koku patvaļīgu izciršanu sastādīšanu. Ja attiecīgās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pēc Aģentūras amatpersonas uzaicinājuma neierodas, akts tiek sastādīts bez attiecīgās zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja klātbūtnes. Personām, kuras veikušas patvaļīgu koku ciršanu, jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu.

15. Zaudējumu atlīdzību iemaksā Carnikavas novada pašvaldības budžetā, saskaņā ar izrakstīto rēķinu. Kvīts par zaudējumu atlīdzības samaksu jāiesniedz Aģentūrā.

V. Noslēguma jautājums

16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Carnikavas novada informatīvajā izdevumā "Carnikavas novada vēstis".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica
01.01.2014