Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2015. - 31.12.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12-26

Jelgavā 2012.gada 29.novembrī
Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2012.gada 29.novembra lēmumu Nr.15/2

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības pabalstu veidus Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, pabalstu apmēru, pabalsta piešķiršanas kritērijus, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos minētos pabalstus.

2. Noteikumu izpratnē pašvaldības pabalsti ir pabalsti, kurus piešķir, lai nodrošinātu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

3. Noteikumu 10.6. – 10.8. un 10.10.apakšpunktā minētos pašvaldības pabalstus piešķir ģimenei (personai), kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus uz pabalsta pieprasīšanas dienu, un dzīvo deklarētajā dzīvesvietā.

4. Noteikumu 10.1. – 10.5., 10.9., 10.11., 10.12.1 un 10.13.apakšpunktā minētos pašvaldības pabalstus piešķir ģimenei (personai), kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un dzīvo deklarētajā dzīvesvietā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 20.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-23)

5. Lēmumu par pašvaldības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, izņemot 10.12. un 10.14.apakšpunktā minētos pašvaldības pabalstus, pieņem Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP) Pabalstu piešķiršanas darba grupa, kas izveidota ar JSLP vadītāja rīkojumu.

(Jelgavas pilsētas domes 24.04.2014. saistošo noteikumu Nr.14-13 redakcijā)

5.1 JSLP izmaksā pabalstus divas reizes mēnesī pēc JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 15. un 30.datumam.

(Jelgavas pilsētas domes 24.04.2014. saistošo noteikumu Nr.14-13 redakcijā)

II. Noteikumos lietotie termini

6. Pabalsta pieprasītājs – atsevišķi dzīvojoša persona vai vienā mājsaimniecībā dzīvojošas ģimenes pilnvarota persona, kura vēršas JSLP un pieprasa pašvaldības pabalstu.

7. Ģimene – šo noteikumu izpratnē vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas ar vai bez radnieciskām saitēm, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un mājokli.

8. Daudzbērnu ģimene – šo noteikumu izpratnē vienā mājsaimniecībā dzīvojošie vecāki, viens no vecākiem vai likumiskais pārstāvis ar 3 (trim) un vairāk nepilngadīgiem bērniem vai ar pilngadību sasniegušiem bērniem līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam, kuri iegūst izglītību klātienē kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē un kuriem dzīvesvieta deklarēta vienā mājoklī, un kuriem ir kopēji izdevumi par uzturu un mājokli.

(Jelgavas pilsētas domes 24.04.2014. saistošo noteikumu Nr.14-13 redakcijā)

8.1 Darbspējīga persona – šo noteikumu izpratnē persona no 15 (piecpadsmit) gadu vecuma līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam, izņemot personas, kurām noteikta invaliditāte, un personas līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam, kuras iegūst izglītību klātienē kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē.

(Jelgavas pilsētas domes 24.04.2014. saistošo noteikumu Nr.14-13 redakcijā)

9. Apliecinošie dokumenti un izziņas – rakstiska informācija, kas apliecina personas ienākumus un materiālo stāvokli, kā arī pabalsta izlietošanu atbilstoši paredzētajam mērķim (kvīts, čeks, bankas konta izdruka un citi).

III. Pašvaldības pabalstu veidi un piešķiršanas vispārīgie nosacījumi

10. Pašvaldības pabalstu veidi:

10.1. pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē;

10.2. pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai;

10.3. pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei;

10.4. pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai;

10.5. pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai;

10.6. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai;

10.7. pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti;

10.8. pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;

10.9. pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni;

10.10. pabalsts bērna invalīda ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei;

10.11. pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai daudzbērnu ģimenei;

10.12. vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes;

10.12.1 ikgadējs pabalsts rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam;

10.13. ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu;

10.14. apbedīšanas pabalsts.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 24.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-13; 20.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-23)

11. Lai saņemtu šajos noteikumos minētos pašvaldības pabalstus, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas JSLP ar rakstveida iesniegumu un citiem dokumentiem, kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai atbilstoši attiecīgā pašvaldības pabalsta veidam.

(Jelgavas pilsētas domes 24.04.2014. saistošo noteikumu Nr.14-13 redakcijā)

12. Lai saņemtu noteikumu 10.1. – 10.7.apakšpunktā minēto pašvaldības pabalstu, kurus piešķir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, izņemot daudzbērnu ģimenēm noteikumu 10.1., 10.2., 10.4. un 10.5.apakšpunktā minēto pašvaldības pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz:

12.1. noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija);

12.2. dokumentus, kas apliecina deklarācijā sniegtās ziņas;

12.3. lēmuma pieņemšanai nepieciešamos JSLP pieprasītos apliecinošos dokumentus un izziņas.

13. Noteikumu 10.8.– 10.14. un daudzbērnu ģimenēm noteikumu 10.1., 10.2., 10.4. un 10.5.apakšpunktā minētos pašvaldības pabalstus piešķir, neizvērtējot pabalsta pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli.

14. Pabalsta pieprasītājs un pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi ar savu parakstu apliecina, ka:

14.1. ir snieguši patiesas un pilnīgas ziņas;

14.2. dod atļauju apsekot dzīvesvietu un lēmuma pieņemšanai izmantot nepieciešamo informāciju pieejamajos valsts un pašvaldības datu reģistros;

14.3. apņemas saņemto pabalstu izmantot atbilstoši paredzētajam mērķim;

14.4. apņemas noslēgt vienošanos par līdzdarbību;

14.5. nekavējoties ziņos par pārmaiņām apstākļos, kuri bija par pamatu pašvaldības pabalstu saņemšanai.

15. Darbspējīgu personu, kura saņem sociālo palīdzību vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības likuma 37.panta pirmajā daļā minētās personas, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem var iesaistīt darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos līdz divpadsmit stundām nedēļā, sadalot tās pa vairākām nedēļas dienām.

16. JSLP sociālā darba speciālisti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem:

16.1. pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegtās ziņas, izskatot deklarāciju un iesniegtos dokumentus, kā arī izmantojot pieejamos valsts un pašvaldības datu reģistrus;

16.2. nepieciešamības gadījumā novērtē pabalsta pieprasītāja dzīves apstākļus un sagatavo dzīvesvietas apsekošanas aktu.

17. JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu par pašvaldības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, izņemot 10.12. un 10.14.apakšpunktā minētos pašvaldības pabalstus, pieņem ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā, kad saņemti visi saistošajos noteikumos minētie un JSLP pieprasītie dokumenti.

(Jelgavas pilsētas domes 24.04.2014. saistošo noteikumu Nr.14-13 redakcijā)

18. JSLP informē pabalsta pieprasītāju par pieņemto lēmumu par pašvaldības pabalsta piešķiršanu. Atteikuma gadījumā par pieņemto lēmumu informē rakstiski Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

19. Ja pabalsta pieprasītājs informē JSLP par izmaiņām ģimenes sastāvā, materiālajā vai sociālajā situācijā, tiek veikta atkārtota ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšana.

20. Pašvaldības pabalstu nepiešķir vai samazina par personai piešķirto daļu, ievērojot katra bērna tiesības un intereses, ja pabalsta pieprasītājs:

20.1. sniedzis nepatiesas ziņas vai atteicies sniegt ziņas par ienākumiem un materiālo stāvokli;

20.2. atteicies no vienošanās par līdzdarbību un līguma par darba un sociālo prasmju saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu parakstīšanas;

20.3. izvairās no līdzdarbības pienākumu un līguma par darba un sociālo prasmju saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu nosacījumu pildīšanas;

20.4. neļauj apsekot dzīvesvietu.

IV. Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē

21. Pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē mācību gada laikā piešķir Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas apmērā vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam, tajā skaitā pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajam:

21.1. no ģimenes, kurā ir darbspējīgas personas un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro;

21.2. no ģimenes, kurā nav darbspējīgu personu un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 205,00 euro;

21.3. kurš dzīvo aizbildņa ģimenē un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 235,00 euro;

21.4. no daudzbērnu ģimenes.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18; 24.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-13)

21.1 Pabalstu piešķir uz kārtējo mācību gadu.

(Jelgavas pilsētas domes 24.04.2014. saistošo noteikumu Nr.14-13 redakcijā)

21.2 Lai saņemtu pabalstu no nākamā mēneša 1.datuma, pabalsta pieprasītājs JSLP iesniedz iesniegumu līdz kārtējā mēneša 15.datumam.

(Jelgavas pilsētas domes 24.04.2014. saistošo noteikumu Nr.14-13 redakcijā)

22. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 24.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-13)

22.1 Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksas segšanai 20% (divdesmit procentu) apmērā no ēdināšanas pakalpojuma cenas izglītības iestādē, bet ne vairāk kā 0,28 euro dienā, piešķir Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes 4. – 6.klases izglītojamajam mācību gadā, kurš norēķiniem par ēdināšanas pakalpojumu izmanto Jelgavas pilsētas skolēna apliecību.

(Jelgavas pilsētas domes 24.04.2014. saistošo noteikumu Nr.14-13 redakcijā)

22.2 Noteikumu 22.1 apakšpunktā minēto pabalstu piešķir, neizvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli.

(Jelgavas pilsētas domes 24.04.2014. saistošo noteikumu Nr.14-13 redakcijā)

22.3 Jelgavas pilsētas skolēna apliecības saņemšanai izglītojamais vēršas attiecīgajā Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē.

(Jelgavas pilsētas domes 24.04.2014. saistošo noteikumu Nr.14-13 redakcijā)

23. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)

23.1 Pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestāde izglītojamais saņem, uzrādot un izmantojot norēķiniem Jelgavas pilsētas skolēna apliecību.

(Jelgavas pilsētas domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.13-47 redakcijā)

V. Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai

(Nodaļa Jelgavas pilsētas domes 24.04.2014. saistošo noteikumu Nr.14-13 redakcijā)

24. Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu ne vairāk kā 43,00 euro mēnesī piešķir izglītojamajam:

24.1. no ģimenes, kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro;

24.2. no daudzbērnu ģimenes.

25. Lai saņemtu pabalstu no nākamā mēneša 1.datuma, pabalsta pieprasītājs JSLP iesniedz iesniegumu līdz kārtējā mēneša 15.datumam.

25.1 Izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes pabalstu piešķir saskaņā ar saistošo noteikumu 25.punktā noteikto līdz kārtējā mācību gada beigām, un, lai saņemtu pabalstu vasaras mēnešos (jūnijs – augusts), pabalsta pieprasītājs iesniedz JSLP iesniegumu līdz 15.maijam.

25.2 Pabalstu piešķir ne vairāk kā 11 (vienpadsmit) mēnešus kalendārajā gadā.

25.3 Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.

VI. Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei

(Nodaļa Jelgavas pilsētas domes 24.04.2014. saistošo noteikumu Nr.14-13 redakcijā)

26. Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei, sākoties mācību gadam, ja pabalsts ir pieprasīts laika periodā no kārtējā gada 1.jūlija līdz 30.septembrim, piešķir:

26.1. 57,00 euro apmērā vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam:

26.1.1. no ģimenes, kurā ir darbspējīgas personas un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro;

26.1.2. no ģimenes, kurā nav darbspējīgu personu un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 205,00 euro;

26.1.3. kurš dzīvo aizbildņa ģimenē un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 235,00 euro.

26.2. 29,00 euro apmērā bērnam 5 (piecu) – 6 (sešu) gadu vecumā, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei):

26.2.1. no ģimenes, kurā ir darbspējīga vecuma personas un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro;

26.2.2. no ģimenes, kurā nav darbspējīgu personu un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 205,00 euro;

26.2.3. kurš dzīvo aizbildņa ģimenē un ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 235,00 euro.

26.1 Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.

VII. Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai

27. Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 20% (divdesmit procentu) apmērā no braukšanas maksas, kas ir noteikta ar Jelgavas pilsētas domes lēmumu, mācību gada laikā un vasaras brīvdienās, saskaņā ar izglītības iestādes sarakstu par piedalīšanos skolas pasākumos, uzrādot un izmantojot norēķiniem Jelgavas pilsētas skolēna apliecību, piešķir Jelgavas pilsētas un citu pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādes klātienes izglītojamajam:

27.1. no ģimenes, kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro;

27.2. no daudzbērnu ģimenes.

(Jelgavas pilsētas domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.13-47 redakcijā)

28. Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 50% (piecdesmit procentu) apmērā, nepārsniedzot 16 (sešpadsmit) braucienus mēnesī, piešķir pensionāram vai politiski represētai personai, uzrādot un izmantojot norēķiniem Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti.

(Jelgavas pilsētas domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.13-47 redakcijā)

28.1. Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 100% (viens simts procentu) apmērā, nepārsniedzot 5 (piecus) braucienus dienā, piešķir bērniem-bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī pilngadību sasniegušajiem bērniem-bāreņiem, kuri mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības mācību iestādē, uzrādot un izmantojot norēķiniem:

28.11. Jelgavas pilsētas skolēna apliecību, ja izglītojamais klātienē mācās Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās un/vai profesionālās izglītības iestādē;

28.12. Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, ja izglītojamais mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

(Jelgavas pilsētas domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.13-47 redakcijā)

28.2 Jelgavas pilsētas skolēna apliecības saņemšanai izglītojamais vēršas attiecīgajā Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē, Jelgavas pilsētas iedzīvotāja kartes saņemšanai persona vēršas JSLP.

(Jelgavas pilsētas domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.13-47 redakcijā)

29. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 28.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-5)

VIII. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai

30. Pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai un pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai piešķir personai, kura nav iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs un uz kuru neattiecas Latvijas Republikas normatīvie akti par attaisnoto izdevumu par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem kompensāciju.

31. Pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai līdz 157,00 euro kalendārajā gadā piešķir personai, lai pēc šo izdevumu apmaksas ienākumi mēnesī uz katru personu ģimenē paliktu ne mazāki kā 143,00 euro.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18; 24.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-13)

32. Pabalstu medikamentu iegādei līdz 114,00 euro kalendārajā gadā vienai personai piešķir akūtu (pēkšņu) slimību vai hronisku (atkārtotu) slimību paasinājumu gadījumos, ja šie medikamenti nav iekļauti valsts kompensējamo medikamentu sarakstā vai tos kompensē līdz 75% (septiņdesmit pieciem procentiem) no to pilnas vērtības:

32.1. personai, kuras ģimenē ir darbspējīgas personas un ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro;

32.2. atsevišķi dzīvojošam pensionāram un atsevišķi dzīvojošam invalīdam, kura vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 228,00 euro;

32.3. pensionāram un invalīdam, kura ģimenē nav darbspējīgu personu un ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 200,00 euro.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18; 24.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-13)

33. Pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai piešķir:

33.1. zobu protezēšanas izdevumu segšanai 50% (piecdesmit procentu) apmērā, bet ne vairāk kā 100,00 euro apmērā vienai personai kalendārajā gadā:

33.1.1. pensionāram un invalīdam, kura ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 228,00 euro;

33.1.2. darbspējīgai personai, kuras ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro;

33.2. zobu ārstēšanas izdevumu apmaksai līdz 57,00 euro kalendārajā gadā:

33.2.1. personai, kuras ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro;

33.2.2. bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas līdz 21 (divdesmit viena) gada vecumam, ja viņš turpina mācības;

33.2.3. pensionāram un invalīdam, kura ģimenē nav darbspējīgu personu un kura ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 200,00 euro.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18; 24.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-13)

34. Pabalstu higiēnas preču iegādei un aprūpei līdz 171,00 euro kalendārajā gadā piešķir guļošam pensionāram un invalīdam, kuram ir ģimenes ārsta atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību un kura ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 200,00 euro.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18; 24.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-13)

35. Pabalstu briļļu iegādei līdz 57,00 euro apmērā kalendārajā gadā piešķir:

35.1. bērnam, kura ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro.

35.2. bērnam no ģimenes, kurā nav darbspējīgu personu un ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 200,00 euro;

35.3. pensionāram un invalīdam, kura ģimenē nav darbspējīgu personu un ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 200,00 euro.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18; 24.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-13)

36. Lai saņemtu pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai, pabalstu briļļu iegādei un pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai, JSLP papildus jāiesniedz izdevumu apmaksu apliecinošs dokuments (kvīts vai čeks), kas noformēts uz pabalsta pieprasītāja vārda, par izdevumiem kalendārajā gadā, izņemot par decembra mēnesi, kad kvīti vai čeku var iesniegt līdz nākamā kalendārā gada 31.janvārim.

37. Pabalsta medikamentu iegādei un pabalsta higiēnas preču iegādei un aprūpei JSLP papildus jāiesniedz:

37.1. izraksts no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par personas veselības stāvokli;

37.2. attaisnojoši dokumenti, kuri apliecina iepriekš saņemtā pabalsta izlietojumu atbilstoši paredzētajam mērķim.

38. Pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai nepiešķir:

38.1. par ārstēšanos ar netradicionālām metodēm (akupunktūru, adatu terapiju, aromaterapiju un citiem);

38.2. par redzes korekcijas operāciju ar lāzeru;

38.3. par masāžu;

38.4. par ārstniecības pakalpojumiem, kuri saņemti Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselības inspekcijas ārstniecības iestāžu un sertifikāciju reģistrā nereģistrētās iestādēs;

38.5. par sociālās rehabilitācijas institūcijas saņemtajiem pakalpojumiem.

39. Pabalstu medikamentu iegādei nepiešķir Latvijas Republikas Zāļu reģistrā nereģistrētu medikamentu, vitamīnu, svaru regulējošu līdzekļu iegādei, kā arī, ja nav nozīmēts konkrēts ārstēšanās kurss akūtas (pēkšņas) slimības vai hroniskas (atkārtotas) slimības paasinājuma gadījumā.

40. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas vai pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.

IX. Pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti

41. Pabalstu līdz 65,00 euro apmērā pārtikas iegādei vienu reizi trijos mēnešos kalendārajā gadā piešķir atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai nav likumīgo apgādnieku un kuras vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 100,00 euro.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18; 24.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-13)

42. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.

X. Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

43. Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā (turpmāk – piedzimšanas pabalsts) 72,00 euro apmērā par katru bērnu piešķir vienam no vecākiem (aizbildnim), kurš savu pamata dzīvesvietu ne mazāk kā 12 mēnešus uz pabalsta pieprasīšanas dienu deklarējis Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, un bērns ir deklarēts Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18; 24.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-13)

44. Ja ģimenē vienās dzemdībās piedzimst vairāki bērni, neizmaksājot noteikumu 43.punktā minēto piedzimšanas pabalstu, piešķir vienreizēju pabalstu:

44.1. 1423,00 euro apmērā, ja piedzimst divi bērni vienās dzemdībās;

44.2. 2846,00 euro apmērā, ja piedzimst trīs un vairāk bērnu vienās dzemdībās.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18; 24.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-13)

45. Piedzimšanas pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

46. Piedzimšanas pabalstu nepiešķir:

46.1. ja bērns ievietots valsts vai pašvaldības bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

46.2. ja vecākiem atņemtas bērna aprūpes tiesības.

47. Piedzimšanas pabalsta saņemšanai viens no vecākiem (aizbildņiem), uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas JSLP vai Jelgavas pilsētas domes administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā.

48. Piedzimšanas pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.

XI. Pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni

49. Pabalstu 43,00 euro apmērā mēnesī vienam bērnam vecumā no 1 (viena) līdz 3 (trim) gadiem transporta izdevumu segšanai piešķir ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši 3 (trīs) un vairāk bērni.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18; 24.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-13)

50. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.

XII. Pabalsts bērna invalīda ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei

51. Pabalstu 143,00 euro mēnesī bērnam ar invaliditāti ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei piešķir bērnam:

51.1. kurš saņem valsts bērna invalīda kopšanas pabalstu;

51.2. kuram ir smaga garīga saslimšana, dziļa vai smaga garīga atpalicība un izteikti pārvietošanās traucējumi, kuru dēļ bērns nespēj sevi aprūpēt, un veselības stāvoklis bērnam liedz apmeklēt izglītības iestādi;

51.3. kurš nesaņem valsts un/vai pašvaldības īslaicīgas un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18; 24.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-13; 20.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-23)

52. Pabalstu saņemšanai viens no bērna vecākam (aizbildnim) iesniedz JSLP:

52.1. veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinuma par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem – personai līdz 18 gadiem kopiju (uzrādot oriģinālu);

52.2. sertificēta bērnu psihiatra atzinumu par to, ka bērnam ir smaga garīga saslimšana, dziļa vai smaga garīga atpalicība (izraksts no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par personas veselības stāvokli).

52.3. ārstējoša ārsta atzinumu par to, ka bērnam ir izteikti pārvietošanās traucējumi (izraksts no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par personas veselības stāvokli);

53. Pabalstu piešķir līdz kalendārā gada beigām. Turpmākai pabalsta saņemšanai pabalsta pieprasītājam atkārtoti jāvēršas JSLP ar iesniegumu un noteikumu 52.punktā minētajiem dokumentiem.

54. Pabalsta izmaksu bērnam ar invaliditāti pārtrauc, ja:

54.1. beidzas termiņš, uz kuru noteikta invaliditāte un īpašas kopšanas nepieciešamība;

54.2. sasniedzis pilngadību.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 20.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-23)

55. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.

XIII. Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas mācību maksas segšanai

56. Pabalstu līdz 14,23 euro apmērā mēnesī izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai piešķir izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, izņemot izglītojamos, kuri atbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem:

56.1. no ģimenes, kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro;

56.2. no daudzbērnu ģimenes;

56.3. no aizbildņu ģimenes.

(Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.13-18 redakcijā, kas grozīta ar 24.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-13)

56.1 Pabalsta izmaksu pārtrauc uz 3 (trijiem) mēnešiem no lēmuma par pabalsta izmaksas pārtraukšanu pieņemšanas brīža, ja JSLP ir saņemta rakstiska informācija no profesionālās ievirzes izglītības iestādes par izglītojamo neattaisnotiem kavējumiem:

56.11. vairāk par 4 (četrām) mācību stundām mēnesī 1. – 4.klasē;

56.12. vairāk par 6 (sešām) mācību stundām mēnesī 5. – 8.klasē.

(Jelgavas pilsētas domes 24.04.2014. saistošo noteikumu Nr.14-13 redakcijā)

57. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.

XIV. Pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai daudzbērnu ģimenei

58. Pabalstu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai piešķir daudzbērnu ģimenei, kura deklarēta un dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā neatkarīgi no īpašuma piederības, pamatojoties uz mājas apsaimniekotāja vai institūcijas, kurai ir licence ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai, rēķinu par sniegto pakalpojumu.

59. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.

XV. Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes

60. Pabalstu 43,00 euro apmērā piešķir personai, kura ir atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes un kuras pamata dzīvesvieta pirms apcietināšanas bija deklarēta Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18; 24.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-13)

61. Pabalstu piešķir, ja iesniegums JSLP saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes.

62. Pabalsta pieprasītājs JSLP uzrāda Ieslodzījuma vietu pārvaldes izziņu par atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes.

62.1 Lēmumu par vienreizēja pabalsta personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes, piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem JSLP vadītājs.

(Jelgavas pilsētas domes 24.04.2014. saistošo noteikumu Nr.14-13 redakcijā)

63. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā vai izmaksā kasē.

XV.1 Ikgadējs pabalsts rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam

(Nodaļa Jelgavas pilsētas domes 20.11.2014. saistošo noteikumu Nr.14-23 redakcijā)

63.1 Ikgadējo pabalstu rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam 25,00 euro apmērā piešķir kārtējā gadā no 15.aprīļa līdz 15.decembrim.

63.2 Pabalsta pieprasītājs iesniedz JSLP iesniegumu, uzrādot personas apliecinošu dokumentu un Ministru kabineta noteikta parauga apliecību par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka personas statusu.

63.3 Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.

XVI. Ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu

64. Ikgadējo pabalstu veselības uzlabošanai 143,00 euro apmērā piešķir personai, kurai ir 100 (viens simts) un vairāk gadu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18; 24.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-13)

65. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā vai izmaksā kasē.

XVII. Apbedīšanas pabalsts

66. Apbedīšanas pabalstu 271,00 euro apmērā piešķir apbedīšanas izdevumu segšanai.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18; 24.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.14-13)

67. Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja:

67.1. mirušais nav atpazīts;

67.2. mirušais bijis deklarēts Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA):

67.2.1. nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu;

67.2.2. piešķīrusi pabalstu, kas ir mazāks par pašvaldībā noteikto pabalsta apmēru.

68. Ja VSAA piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu, tad tiek izmaksāts pabalsts, lai segtu starpību starp pašvaldības un VSAA noteikto pabalstu.

69. Tiesības pieprasīt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņemas apbedīšanu.

69.1 Lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem JSLP vadītājs.

(Jelgavas pilsētas domes 24.04.2014. saistošo noteikumu Nr.14-13 redakcijā)

70. Apbedīšanas pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.

XVIII. Noslēguma jautājumi

71. Daudzbērnu ģimenēm noteikumu 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.9. un 10.11.apakšpunktā minētos pašvaldības pabalstus, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli piešķir, sākot ar 2013.gada 1.janvāri.

72. Noteikumu 10.4. un 10.7.apakšpunktā minētos pašvaldības pabalstus, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli piešķir, sākot ar 2013.gada 1.janvāri.

72.1 Noteikumu 28.punktā minēto pašvaldības pabalstu neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, piešķir, sākot ar 2013.gada 1.maiju.

(Jelgavas pilsētas domes 28.02.2013. saistošo noteikumu Nr.13-5 redakcijā)

73. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jelgavas pilsētas pašvaldības 2005.gada 17.februāra saistošie noteikumi Nr.89 "Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
01.01.2015