Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.22

Jēkabpilī 2012.gada 13.septembrī
Saistošie noteikumi par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Jēkabpils pilsētā
Apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes
13.09.2012. lēmumu Nr.334
(prot. Nr.21, 2.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 19.12.2006.
noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi"
43.punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Ministru kabineta noteikumos paredzēto pabalstu apmērus, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (turpmāk – pilngadību sasniedzis bērns) pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās un audžuģimenēm.

2. Pilngadību sasniegušajam bērnam izmaksājamo pabalstu veidi:

2.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

2.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

2.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem.

3. Audžuģimenei izmaksājamo pabalstu veidi:

3.1. pabalsts bērna uzturam;

3.2. pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei.

4. Pabalstu saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns Jēkabpils Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) iesniedz iesniegumu.

5. Tiesības uz šajos noteikumos noteiktajiem pabalstiem pilngadību sasniegušajam bērnam saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

6. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Dienests desmit darbdienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas vai no dienas, kad noslēgts līgums ar audžuģimeni.

2. Pabalsti pilngadību sasniegušajiem bērniem
2.1. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

7. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu ir pilngadību sasniegušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē, pie aizbildņa vai internātskolā, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jēkabpils pilsētas pašvaldības bāriņtiesa.

8. Pabalstu piešķir divu valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā.

2.2. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

9. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu ir pilngadību sasniegušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jēkabpils pilsētas pašvaldības bāriņtiesa.

10. Pabalsta apmērs ir viens simts septiņdesmit pieci lati.

2.3. Pabalsts ikmēneša izdevumiem

11. Tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem ir pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus vai turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar izglītības jomu vai ar studiju procesu regulējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības vai studiju programmu.

12. Pabalstu izmaksas apturēšanu un atjaunošanu veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

13. Pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Dienestu par studiju procesa pārtraukšanu.

14. Pabalstu piešķir viena valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā ar mēnesi, kurā saņemti visi nepieciešamie dokumenti lēmuma pieņemšanai. Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam.

3. Pabalsti audžuģimenei

15. Tiesības saņemt pabalstus ir audžuģimenei par bērniem, kuri ar Jēkabpils pilsētas bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē un kura noslēgusi ar Dienestu līgumu.

16. Pabalstu izmaksas un pārtraukšanas kārtību veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

17. Pabalsta apmērs, ko Dienests izmaksā audžuģimenei ik mēnesi, ir:

17.1. bērna uzturam – astoņdesmit lati;

17.2. apģērba un mīkstā inventāra iegādei – divdesmit lati.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Raščevskis
Jēkabpils pilsētas domes 13.09.2012. saistošo noteikumu Nr.22
"Saistošie noteikumi par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Jēkabpils pilsētā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 19.12.20006. noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43.punktu.
Patlaban pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumos Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" paredzēto izmaksājamo pabalstu apmēru Jēkabpils pilsētā nosaka Jēkabpils pilsētas domes 24.07.2008. saistošie noteikumi Nr.8 "Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtība Jēkabpils pilsētā", lai gan tie nav pielīdzināmi sociālajai palīdzībai Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma izpratnē.
Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43.punktā paredzēto audžuģimenei izmaksājamo pabalstu maksimālo kopējo apmēru nosaka Jēkabpils Sociālā dienesta nolikuma (apstiprināts ar Jēkabpils pilsētas domes 18.02.2010. lēmumu Nr.89 (protokols Nr.4, 9.§)) 15.10.apakšpunkts un tas ir viens simts lati par katru bērnu, neparedzot pabalsta apmēru katram pabalsta veidam (pabalsts bērna uzturam un pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei).
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās un audžuģimenēm izmaksājamo pabalstu apmērus un izmaksāšanas kārtību, ja lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpes iestādē vai audžuģimenē pieņēmusi Jēkabpils pilsētas bāriņtiesa.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuBudžeta izdevumu sadaļu būtiski neietekmēs.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmJaunas institūcijas netiks radītas, un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.
Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā internetā un Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Raščevskis
31.10.2012