Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 21.12.2013. - 28.04.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2012/12

Carnikavā 2012. gada 20. jūnijā
Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Carnikavas novada pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2012. gada 20. jūnija lēmumu (prot. Nr. 13, 20. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Vispārējās izglītības likuma 21. pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek pieprasīti un piešķirti finanšu līdzekļi par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumiem no pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības apguvei LR Izglītības un zinātnes ministrijā reģistrētās privātās pirmsskolas izglītības iestādēs, kuras realizē licencētas vispārējās vai speciālās pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk tekstā – līdzfinansējums).

2. Noteikumi neattiecas uz bērniem no piecu gadu vecuma, kuri apgūst obligāto sagatavošanas programmu pamatizglītības ieguvei.

II. Līdzfinansējuma apmērs un tiesības to saņemt

3. Līdzfinansējums vienam izglītojamam mēnesī tiek noteikts apmērā, kas atbilst vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamajām vidējām izmaksām pašvaldības iestādē "Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"". Ja līdzfinansējums tiek maksāts par nepilnu mēnesi, tad to aprēķina proporcionāli mēneša dienu skaitam.

(Carnikavas novada domes 20.11.2013. saistošo noteikumu Nr.SN/2013/44 redakcijā)

4. Līdzfinansējums pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai tiek nodrošināts bērniem no pusotra gada vecuma.

5. Noteikumu 3. punktā minētais līdzfinansējums tiek piešķirts, ja bērna un viena no bērna vecākiem (aizbildņa) dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā un ja bērns ir reģistrēts Carnikavas novada pašvaldības iestādes "Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš" ( turpmāk – Iestāde) rindā.

6. Gadījumos, ja pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu maksa privātā pirmsskolas izglītības iestādē ir zemāka, kā noteikumu 3.punktā minētais līdzfinansējums, līdzfinansējums tiek piešķirts atbilstoši maksai, kas noteikta līgumā starp attiecīgo privāto pirmsskolas izglītības iestādi un izglītojamā vecākiem (aizbildni).

7. Līdzfinansējums netiek piešķirts to bērnu pirmsskolas programmas apguvei privātā izglītības iestādē, kuru vecāki (aizbildnis) atteikušies slēgt līgumu ar Iestādi par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu.

III. Līdzfinansējuma piešķiršanas un izmaksas kārtība

8. Līdzfinansējums tiek nodrošināts, noslēdzot līgumu starp pašvaldību un privāto pirmsskolas izglītības iestādi. Līgums tiek slēgts uz periodu, kādā attiecībā uz izglītojamo tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma vienā kalendārajā gadā, un tas var tikt pagarināts, noslēdzot vienošanos.

9. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts attiecīgās privāto pirmsskolas izglītības iestādes norēķinu kontā.

10. Lai pieteiktos līdzfinansējumam, bērna vecāki (aizbildnis) vēršas Carnikavas novada pašvaldības iestādes "Carnikavas novada dome" Administratīvajā nodaļā ar iesniegumu, kurš noformēts atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajām prasībām un kurā papildus norādīta informācija par privāto izglītības iestādi – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, konta numurs. Iesniegumam jāpievieno bērna dzimšanas apliecības kopija un līguma kopija starp attiecīgo privāto pirmsskolas izglītības iestādi un izglītojamā vecākiem (aizbildni) par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu.

11. Iesniegtos dokumentus pārbauda un lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu noteikumos noteiktā kārtībā pieņem Carnikavas novada pašvaldības iestādes "Carnikavas novada dome" Izglītības un kultūras nodaļas izglītības metodiķis.

12. Izglītības metodiķa pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt viena mēneša laikā Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektoram. Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

III. Līdzfinansējuma pārtraukšana

13. Līdzfinansējuma nodrošināšana no pašvaldības budžeta tiek pārtraukta, ja:

13.1. izglītojamā dzīvesvieta un viena no izglītojamā vecākiem vai aizbildņa dzīvesvieta nav deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;

13.2. tiek pārtraukts līgums starp privāto pirmsskolas izglītības iestādi un izglītojamā vecākiem (aizbildni) par pirmsskolas izglītības programmas apguves īstenošanu attiecīgajā iestādē.

IV. Noslēguma jautājums

14. Noteikumi stājas spēkā 2012. gada 1. septembrī.

15. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Rīgas rajona Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2008/23 "Kārtība, kādā Carnikavas novada dome līdzfinansē bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē" (apstiprināti ar Carnikavas novada domes 19.11.2008. lēmumu (protokols Nr. 23, 22. §).

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
21.12.2013