Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 31.07.2010. - 31.08.2012. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2008/23

Carnikavā 2008. gada 19. novembrī
Kārtība, kādā Carnikavas novada dome līdzfinansē bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
19.11.2008. lēmumu (prot. Nr. 23, 22. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta 3. daļu un 15. panta 1. daļas 4. punktu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Carnikavas novada dome (turpmāk – Dome) līdzfinansē bērnu pilnu pirmskolas izglītības programmas (izņemot piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmu) apguvi privātā izglītības iestādē, atbilstoši šiem Noteikumiem, ja:

1.1. bērna deklarētā dzīvesvieta ir Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;

1.2. bērns ir reģistrēts Carnikavas novada pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš" ( turpmāk – PII "Riekstiņš") rindā.

2. Carnikavas novada dome nepiešķir līdzfinansējumu to bērnu pirmskolas izglītības programmas apguvei privātā izglītības iestādē, kuru vecāki (aizbildņi) atteikušies slēgt līgumu ar PII "Riekstiņš" par pakalpojuma sniegšanu bērnam.

3. Šo noteikumu 1. punktā noteikto līdzfinansējumu var saņemt privāta izglītības iestāde:

3.1. kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu;

3.2. ja par tās sniegtajiem pakalpojumiem Dome un pašvaldība, kuras teritorijā atrodas izglītības iestāde, nav noslēgušas līgumu par savstarpējiem norēķiniem atbilstoši Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumiem Nr. 250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem";

3.3. kura noslēgusi līgumu ar Domi par līdzfinansējuma nodrošināšanu.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 21.07.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.2010/20)

II. Līdzfinansējuma apmērs

4. Viena audzēkņa līdzfinansējuma apmērs no 2009. gada 1. janvāra ir Ls 100,00 (viens simts lati 00 santīmi) mēnesī.

4.1 Ja iesniegums par līdzfinansējuma piešķiršanu iesniegts domē 3 mēnešu laikā no dienas, kad bērns uzsācis apgūt pirmsskolas izglītības programmu privātā izglītības iestādē, tad līdzfinansējums tiek piešķirts no šīs dienas. Pārējos gadījumos līdzfinansējums tiek piešķirts no iesnieguma par līdzfinansējuma piešķiršanu iesniegšanas dienas domē. Ja līdzfinansējums tiek maksāts par nepilnu mēnesi, tad to aprēķina proporcionāli mēneša dienu skaitam.

(Carnikavas novada domes 21.07.2010. saistošo noteikumu Nr.2010/20 redakcijā)

III. Līdzfinansējuma saņemšanas kārtība

5. Lai saņemtu līdzfinansējumu, privātā izglītības iestāde iesniedz:

5.1. rakstisku iesniegumu, kurā apliecina, ka par izglītības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem nav noslēgts līgums atbilstoši Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumiem Nr. 250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem";

5.2. iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

5.2.1. viena audzēkņa uzturēšanās izmaksu tāmi mēnesī, tāmes izstrādāšanai piemērojot Ministru kabineta 1999. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" 20.2 punkta nosacījumus;

5.2.2. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu, kuru deklarētā dzīvesvieta Carnikavas novads, sarakstu;

5.2.3. izglītības iestādes reģistrācijas apliecības kopiju;

5.2.4. izglītības iestādes dibinātāja – juridiskās personas reģistrācijas apliecības kopiju;

5.2.5. pirmsskolas izglītības programmas licences kopija.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 21.07.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.2010/20)

6. Lēmumu par līguma slēgšanu ar privāto izglītības iestādi 10 dienu laikā no iesnieguma un šo noteikumu 5.2. punktā noteikto dokumentu saņemšanas pieņem Carnikavas novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības metodiķis.

(Carnikavas novada domes 21.07.2010. saistošo noteikumu Nr.2010/20 redakcijā)

IV. Norēķinu kārtība

7. Pēc līguma noslēgšanas Dome reizi mēnesī līdzfinansējumu pārskaita privātās izglītības iestādes kontā, atbilstoši privātās izglītības iestādes iesniegtajam audzēkņu sarakstam un rēķinam.

(Carnikavas novada domes 21.07.2010. saistošo noteikumu Nr.2010/20 redakcijā)

8. Privātās izglītības iestāde katru mēnesi samazina audzēknim sniegtā pakalpojuma izmaksas atbilstoši līdzfinansējuma apmēram. Ja līdz līguma noslēgšanai ar privāto izglītības iestādi par audzēkni ir nomaksāta pilna pakalpojuma maksa, tad privātā izglītības iestāde 10 dienu laikā atmaksā (veic pārrēķinu) iemaksas veicējam to naudas summu, kas pārsniedz samaksu par pakalpojumu pēc līdzfinansējuma saņemšanas.

(Carnikavas novada domes 21.07.2010. saistošo noteikumu Nr.2010/20 redakcijā)

9. Līgums tiek noslēgts līdz kārtējā gada beigām un tiek pārslēgts, ja privātā izglītības iestāde ir iesniegusi Noteikumu 5.1., 5.2.1. un 5.2.2. punktā paredzētos dokumentus un citus 5.2. punktā minētos dokumentus, ja kādā no tiem ir izmaiņas, līdz 31. janvārim.

10. Līdzfinansējumu piešķir no Domes budžeta sadaļas "Norēķini par izglītības pakalpojumiem".

V. Nobeiguma noteikumi

11. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Domes bezmaksas informatīvajā izdevumā "Apkārtraksts".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja E. Sloceniece
31.07.2010