Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 30.05.2012. - 04.07.2013. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/14

Carnikavā 2011. gada 25. maijā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2011. gada 25. maija sēdes lēmumu (prot. Nr.10, 2.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi par Carnikavas novada (turpmāk – novads) pašvaldības nolikumu (turpmāk – nolikums) nosaka Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) darba organizāciju.

2. Novadam ir šāds teritoriālais iedalījums ciemos:

2.1. Carnikava – novada administratīvais centrs;

2.2. Eimuri;

2.3. Garciems;

2.4. Garupe;

2.5. Gauja;

2.6. Kalngale;

2.7. Laveri;

2.8. Lilaste;

2.9. Mežgarciems;

2.10. Mežciems;

2.11. Siguļi.

3. Novada iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības lēmējinstitūcija – Carnikavas novada dome (turpmāk – dome), kas sastāv no 15 (piecpadsmit) deputātiem un:

3.1. pieņem lēmumus pašvaldības vārdā;

3.2. nosaka pašvaldības institucionālo struktūru;

3.3. lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi;

3.4. atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu lietderīgu izlietojumu.

4. Dome savas funkcijas pilda, pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām", šo nolikumu, domes lēmumiem un citiem tiesību aktiem.

II. PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA

5. Pašvaldības administrācija ir pašvaldības domes izveidotu iestāžu kopums, kas sastāv no centrālās administrācijas un pārējām pašvaldības domes izveidotām iestādēm, kas nodrošina pašvaldības kompetences īstenošanu. Dome ir izveidojusi šādas pašvaldības iestādes, kas atrodas novadā un darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem:

5.1. Carnikavas novada bāriņtiesa;

5.2. Carnikavas novada bibliotēka;

5.3. Carnikavas pamatskola;

5.4. Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš";

5.5. Carnikavas speciālā internātpamatskola;

5.6. "Carnikavas novada dome" (turpmāk – centrālā administrācija);

5.7. pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss";

5.8. Sociālais dienests (apakšstruktūrvienība – Carnikavas novada alternatīvās aprūpes centrs "Pīlādzis");

5.9. Carnikavas Sporta centrs.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 20.07.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/18; 29.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/10)

6. Centrālā administrācija ir pašvaldības iestāde "CARNIKAVAS NOVADA DOME" (juridiskā adrese – Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV–2163), kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī domes darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Centrālā administrācija darbojas pašvaldības vārdā saskaņā ar domes apstiprinātu nolikumu, tai ir savs personāls un finanšu līdzekļi. Centrālai administrācijai ir šāda struktūra:

6.1. Administratīvā nodaļa (apakšstruktūrvienība Klientu apkalpošanas centrs);

6.2. Attīstības un plānošanas nodaļa (apakšstruktūrvienība Tūrisma informācijas un uzņēmējdarbības atbalsts centrs);

6.3. Būvvalde;

6.4. Dzimtsarakstu nodaļa;

6.5. Finanšu vadības nodaļa;

6.6. Izglītības un kultūras nodaļa (apakšstruktūrvienības:

6.6.1. Tautas nams "Ozolaine";

6.6.2. Tūrisma informācijas centrs;

6.6.3. Carnikavas novadpētniecības centrs);

6.7. Juridiskā nodaļa;

6.8. Pašvaldības policija.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 20.07.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/18; 29.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/10; 6.6.3. punkts stājas spēkā vienlaicīgi ar domes lēmumu par Izglītības un kultūras nodaļas apakšstruktūrvienības "Carnikavas novadpētniecības centrs" izveidošanu, sk. grozījumu 2.punktu)

7. Pašvaldības amatpersonas, pašvaldības iestādes vai centrālās administrācijas struktūrvienības atbilstoši kompetencei un saskaņā ar iestādes un/vai struktūrvienības nolikumā noteikto kompetenci izskata privātpersonu iesniegumus un domes vārdā pieņem normatīvajos aktos noteiktos pārvaldes lēmumus (administratīvos aktus).

8. Pašvaldības iestādes, izņemot pašvaldības centrālo administrāciju, ir pašvaldības izpilddirektora pakļautībā. Pašvaldības centrālā administrācija ir domes priekšsēdētāja pakļautībā.

9. Pašvaldības iestāžu vadītājus un amatpersonas likumā noteiktajos gadījumos ieceļ amatā un atbrīvo no amata dome.

10. Pašvaldība ir biedrs vai dibinātājs šādās biedrībās:

10.1. Latvijas Pašvaldību savienība un tās struktūrvienība "Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācija";

10.2. LATVIJAS NACIONĀLĀ PROJEKTU VADĪŠANAS ASOCIĀCIJA;

10.3. Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon";

10.4. Vidzemes Tūrisma asociācija;

10.5. LATVIJAS SPORTA VETERĀNU (SENIORU) SAVIENĪBA;

10.6. Latvijas Kūrortpilsētu asociācija.

11. Pašvaldībai ir oficiālais informatīvais izdevums (turpmāk – oficiālais izdevums), kas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātu nolikumu.

12. Pašvaldības oficiālā mājaslapa internetā ir www.carnikava.lv (turpmāk – mājaslapa internetā). Informācijas aktualizācijas un ievietošanas kārtību mājaslapā internetā nosaka domes apstiprināts nolikums.

13. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, novada iedzīvotājiem var izveidot komisijas un darba grupas. Dome var izveidot pastāvīgās komisijas un komisijas konkrētu uzdevumu izpildei.

14. Dome ir izveidojusi šādas pastāvīgās komisijas, kuru sastāvā ir iekļauti deputāti, novada iedzīvotāji un pašvaldības administrācijas darbinieki:

14.1. Administratīvā komisija no 5 (pieciem) locekļiem;

14.2. Iepirkuma komisija no 7 (septiņiem) locekļiem;

14.3. Vēlēšanu komisija no 9 (deviņiem) locekļiem;

14.4. Nekustamā īpašuma lietu komisija no 5 (pieciem) locekļiem;

14.5. Izsoles komisija no 4 (četriem) locekļiem;

14.6. Pedagoģiski medicīniskā komisija no 4 (četriem) locekļiem;

14.7. Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija no 6 (sešiem) locekļiem;

14.8. Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas komisija no 5 (pieciem) locekļiem;

14.9. Interešu izglītības programmu vērtēšanas komisija no 5 (pieciem) locekļiem;

14.10. Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādē "Riekstiņš" komisija no 5 (pieciem) locekļiem;

14.11. Ētikas komisija no 5 (pieciem) locekļiem;

14.12. Carnikavas novada civilās aizsardzības komisija, kuras sastāvu apstiprina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;

14.13. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija no 5 (pieciem) locekļiem;

14.14. Carnikavas novada pašvaldības konkursa "Sakopta vide Carnikavas novadā" komisija no 5 (pieciem) locekļiem;

14.15. Pedagogu stipendiju un mērķstipendiju saņēmēju atlases komisija no 8 (astoņiem) locekļiem;

14.16. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija no 4 (četriem) locekļiem;

14.17. Atlīdzības noteikšanas komisija no 5 (pieciem) locekļiem.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 20.07.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/18; 29.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/10)

15. Komisijas un darba grupas darbību reglamentē domes apstiprināts nolikums, izņemot gadījumus, ja to darbību reglamentē likumi vai Ministru kabineta noteikumi, vai komisija vai darba grupa izveidota noteikta uzdevuma izpildei. Nolikumā norāda komisijas vai darba grupas:

15.1. izveidošanas kārtību un pamatojumu;

15.2. priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku (ja nepieciešams);

15.3. kompetenci;

15.4. organizatoriskās un tehniskās apkalpošanas kārtību;

15.5. komiteju, amatpersonu vai citu institūciju, kuras padotībā atrodas izveidotā komisija, darba grupa;

15.6. citus jautājumus, kurus dome uzskata par svarīgiem.

16. Atlīdzību par darbu komisijās un darba grupās nosaka dome, ievērojot normatīvo aktu regulējumu.

17. Pašvaldības institūciju amatpersonu un iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzību nosaka dome, ievērojot normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto.

18. Finanšu gadam noslēdzoties, pašvaldības iestādes un aģentūra likumā noteiktā kārtībā sagatavo un iesniedz pašvaldības centrālās administrācijai saimnieciskā gada pārskatu.

III. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, VIŅA VIETNIEKA, PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORA UN VIŅA VIETNIEKA PILNVARAS

19. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs, kura amats ir algots.

20. Domes priekšsēdētājs papildus likumā "Par pašvaldībām" noteiktajam:

20.1. ir politiski atbildīgs par domes darbu;

20.2. koordinē deputātu, pašvaldības administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju savstarpēju sadarbību;

20.3. rīkojas ar pašvaldības mantu domes lēmumā noteiktā kārtībā un ietvaros, ar finanšu resursiem domes apstiprinātā budžeta ietvaros, atver un slēdz kontus bankā, rīkojas ar naudas līdzekļiem tajos;

20.4. slēdz visa veida saimnieciskos darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām, kā arī paraksta šādus līgumus un ar tiem saistītos dokumentus:

20.4.1. sadarbības, deleģēšanas un pilnvarojuma līgumus, nodomu protokolus, vienošanās par sadarbību;

20.4.2. līgumus par aizņēmumiem un saistībām;

20.4.3. līgumus par investīciju piesaisti;

20.4.4. par preču piegādi un pakalpojumu saņemšanu / sniegšanu;

20.4.5. nekustamā īpašuma atsavināšanas līgumus;

20.4.6. izlīgumus;

20.4.7. administratīvos līgumus;

20.5. organizē fizisku un juridisku personu iesniegumu apriti domē;

20.6. ierosina jautājumu izskatīšanu un komisiju un darba grupu izveidošanu;

20.7. ar rīkojumu apstiprina administrācijas iestāžu un institūciju veidlapas un zīmogus, ja vien tie nav iekļauti attiecīgo iestāžu un institūciju nolikumos un apstiprināti ar domes lēmumu;

20.8. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izdod rīkojumus attiecībā uz domes priekšsēdētāja vietnieku, deputātiem, pašvaldības izpilddirektoru, iestāžu vadītājiem;

20.9. izdod rīkojumus par naudas līdzekļu noguldīšanu kredītiestādēs;

20.10. vada novada civilās aizsardzības komisijas darbu;

20.11. saskaņo pašvaldības izpilddirektora lēmumus par pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku pieņemšanu darbā vai atlaišanu no darba;

20.12. ir atbildīgs par novada attīstības stratēģisko vadību;

20.13. veic citus pienākumus, kas paredzēti tiesību aktos, šajā nolikumā un domes lēmumos.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 29.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/10)

21. Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks, kurš:

21.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā;

21.2. pilda ar domes lēmumiem noteiktos uzdevumus;

21.3. ja domes priekšsēdētājs ir atbrīvots vai atkāpies no amata pienākumu pildīšanas, domes priekšsēdētāja vietnieks pilda domes priekšsēdētāja pienākumus līdz jauna domes priekšsēdētāja ievēlēšanai.

22. Pašvaldības izpilddirektors nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu darbu.

23. Pašvaldības izpilddirektors papildus likumā "Par pašvaldībām" noteiktajam:

23.1. kā iestādes vadītājs vada pašvaldības centrālo administrāciju, tostarp:

23.1.1. domes apstiprinātā budžeta ietvaros pārvalda un rīkojas ar pašvaldības centrālās administrācijas finanšu, personāla un citiem resursiem;

23.1.2. paraksta līgumus par preču piegādi un pakalpojumu saņemšanu/sniegšanu centrālās administrācijas darbības nodrošināšanai, par summu līdz Ls 50 000,- (bez PVN);

23.1.3. saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, pieņem darbā un atlaiž no tā pašvaldības centrālās administrācijas darbiniekus, paraksta darba līgumus;

23.1.4. nosaka pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku pienākumus, apstiprina pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku amata aprakstus;

23.1.5. apstiprina pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienību nolikumus;

23.1.6. nosaka centrālās administrācijas dokumentu aprites kārtību, apmeklētāju pieņemšanas laiku un kārtību, nosaka informācijas ierobežotas pieejamības statusu iestādē;

23.1.7. atbild par personas datu apstrādi saskaņā ar tiesību aktiem likumu;

23.1.8. atbild par centrālās administrācijas publisko dokumentu un arhīva pārvaldības kārtības ievērošanu saskaņā ar tiesību aktiem;

23.1.9. izskata jautājumus saistībā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" normu ievērošanu centrālajā administrācijā;

23.2. organizē domes lēmumu, normatīvo aktu, domes priekšsēdētāja vai domes priekšsēdētāja vietnieka rīkojumu izpildi;

23.3. organizē un atbild par pašvaldības administratīvo funkciju pildīšanu, vada administratīvo darbu, nodrošinot darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;

23.4. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus un citas amatpersonas nolikumā paredzētajos gadījumos. Saskaņā ar domes lēmumu pieņem darbā un atlaiž no darba pašvaldības iestāžu vadītājus, paraksta darba līgumus, apstiprina pašvaldības iestāžu vadītāju amata aprakstus;

23.5. iesniedz domē apstiprināšanai pašvaldības iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgu sarakstus;

23.6. izveido pašvaldības iestāžu iekšējās kontroles sistēmu, nodrošina tās izpildi, nosaka pārvaldes lēmumu iepriekšpārbaudes un pēcpārbaudes kārtību;

23.7. nolikumā noteiktā kārtībā izskata jautājumus par pašvaldības iestāžu vadītāju, darbinieku nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu, ir tiesīgs saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilnīgi vai daļēji pārņemt administrācijas lietvedībā esošu lietu savā kompetencē;

23.8. ar rīkojumu izveido komisijas un darba grupas terminētu un noteiktu uzdevumu veikšanai;

23.9. iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu, aģentūru vai kapitālsabiedrību izveidošanu;

23.10. organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai domei;

23.11. domes kārtējā sēdē ziņo domei par domes lēmumu izpildi, pašvaldības iestāžu darbu, kā arī pēc domes vai domes priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus par izpilddirektora kompetencē esošiem jautājumiem;

23.12. piedalās domes un komiteju sēdēs, kā arī citās sanāksmēs izpilddirektora kompetencē esošo jautājumu apspriešanā, ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus domes pastāvīgajās komitejās;

23.13. pēc kārtējām domes vēlēšanām un priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam. Divu nedēļu laikā tiek sagatavots dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanas-pieņemšanas akts, ko paraksta pilnvaras zaudējušais domes priekšsēdētājs, jaunais domes priekšsēdētājs, pašvaldības izpilddirektors un Finanšu vadības nodaļas vadītājs;

23.14. veic citus domes lēmumos noteiktos pienākumus, kā arī izpilda citus domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka rīkojumus, ir tiesīgs parakstīt šādus līgumus un ar tiem saistītus dokumentus, kas nepieciešami pašvaldības darbības nodrošināšanai, izņemot, ja tiesības slēgt attiecīgo līgumu paredzētas iestāžu vadītājam iestāžu nolikumos vai normatīvajos aktos:

a) preču piegādes un pakalpojumu līgumus līdz Ls 50 000,00 (bez PVN);

b) kustamas un nekustamas mantas nomas un īres līgumus;

c) līgumus par detālplānojuma izstrādi;

d) līgumus par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem;

e) autoratlīdzības līgumus;

f) ziedojuma (dāvinājuma) līgumus;

g) arī citus līgumus un dokumentus noteiktās kompetences ietvaros.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 29.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/10)

24. Gadījumos, kad Pašvaldības izpilddirektors nepilda pienākumus un neveic darbības, kuras viņam saskaņā ar likumu, šo nolikumu vai rīkojumu jāveic, vai veic tādu darbību, kas pārsniedz ar likumu, šo nolikumu vai ar rīkojumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas, dome var atbrīvot viņu no amata atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Lēmumu par pašvaldības izpilddirektora atbrīvošanu no amata pieņem dome.

25. Pašvaldības izpilddirektors var atkāpties no ieņemamā amata, rakstiski paziņojot par to domei atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

26. Pašvaldības izpilddirektoram ir viens vietnieks, kurš veic šādus pienākumus:

26.1. izstrādā politiku un stratēģiskos dokumentus pašvaldības administratīvās teritorijas un iestāžu drošības jomā (izņemot darba drošību), kā arī preventīvo pasākumu plānu drošības uzlabošanai;

26.2. piedalās pašvaldības civilās aizsardzības pasākumu plānošanā un koordinēšanā;

26.3. pārrauga pašvaldības policijas darbību, apkopo informāciju par problēmām normatīvo aktu izpildes kontroles gaitā, savas kompetences ietvaros izstrādā priekšlikumus par grozījumiem normatīvajos aktos;

26.4. sadarbībā ar pašvaldības policijas priekšnieku izstrādā policijas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas un mācību plānu, kā arī plāno un koordinē pieredzes apmaiņas braucienus;

26.5. pārrauga pašvaldības saistošo noteikumu, citu normatīvo aktu un domes lēmumu izpildi pašvaldības policijas kompetences jomā;

26.6. pēc pašvaldības policijas priekšnieka priekšlikuma sagatavo un iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības policijas darba uzlabošanu;

26.7. sniedz norādījumus, paskaidrojumus un konsultācijas pašvaldības drošības jautājumos, atbild uz iedzīvotāju iesniegumiem vai sūdzībām, atbild uz valsts iestāžu vai pašvaldību iesniegumiem vai pieprasījumiem;

26.8. apstiprina iekšējos normatīvos aktus un citus pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai nepieciešamos dokumentus;

26.9. piedalās domes un komiteju sēdēs un citās sanāksmēs izpilddirektora vietnieka kompetencē esošo jautājumu apspriešanā;

26.10. veic citus domes lēmumos noteiktos pienākumus, kā arī citus domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumus;

26.11. aizvieto pašvaldības izpilddirektoru viņa prombūtnes laikā vai uzdevumā.

27. Pašvaldības administrācijas iestāžu un aģentūru vadītāju tiesības un kompetence noteikta šo iestāžu un aģentūru nolikumā.

IV. LĒMUMU PROJEKTU SAGATAVOŠANA UN IZPILDES KONTROLE

28. Saņemot iesniegumu vai jautājumu, kas ir domes kompetencē, domes priekšsēdētājs nosaka atbildīgo amatpersonu (darbinieku), kam lēmuma projekts jāsagatavo, kā arī nosaka lēmuma projekta sagatavošanas termiņu. Ja jautājums ir skatāms domē, nosaka domes pastāvīgo komiteju un datumu, kurā jautājums skatāms, kā arī, nepieciešamības gadījumā nosaka, ka jautājums ir skatāms slēgtā domes sēdē.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 29.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/10)

29. Domes lēmuma projektu iesniedz elektroniski pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā (turpmāk – Administratīvā nodaļa) atbilstoši nolikumā noteiktajam komiteju kompetenču sadalījumam. Lēmuma projektu noformē atbilstoši lietvedības un juridiskās tehnikas noteikumiem. Lēmuma projektam pievieno visus ar lēmuma projekta sagatavošanu saistītos dokumentus, pielikumus, kā arī to personu sarakstu, kas uzaicināmas uz domes sēdi (ja nepieciešams), kā arī sarakstu ar personām, kam jāizsūta pieņemtais lēmums.

30. Sagatavoto lēmuma projektu, ko paredzēts skatīt domes ārkārtas sēdē, iesniedz domes priekšsēdētājam un elektroniski nosūta Administratīvās nodaļas attiecīgajam darbiniekam nolikuma iepriekšēja punktā noteiktā kārtībā.

31. Lēmuma projektā norāda šādu informāciju:

31.1. konstatējošā daļā:

31.1.1. lēmuma ierosinātāju (iesniegumu, uz kā pamata tiek lēmums pieņemts, iesniegšanas datumu un reģistrācijas numuru);

31.1.2. esošo situāciju par lēmumā regulējamo jautājumu;

31.1.3. lēmuma nepieciešamību pamatojošo informāciju un lietderības apsvērumus;

31.1.4. tiesisko pamatojumu;

31.1.5. informāciju par komiteju vai citu institūciju, kurā lēmuma projekts skatīts;

31.2. lemjošajā daļā:

31.2.1. lēmuma būtību (lēmumā norāda tikai fizisko personu vārdu, uzvārdu, bet nenorāda citus personu identificējošos datus, proti, personas kodu vai dzīvesvietu. Personu identificē pēc lēmumā norādītā iesnieguma un tajā norādītajiem personas datiem);

31.2.2. par lēmuma izpildi atbildīgo amatpersonu vai institūciju;

31.2.3. par lēmuma izpildes kontroli atbildīgo amatpersonu vai institūciju (ja nepieciešams);

31.2.4. lēmuma izpildes termiņu (ja tādu var noteikt);

31.2.5. pašvaldības administrācijas finanšu avotu lēmuma izpildei (ja nepieciešams);

31.2.6. lēmuma pielikumus (ja tādi ir);

31.2.7. lēmuma pārsūdzības kārtību (ja nepieciešams);

31.3. zemteksta daļā:

31.3.1. dokumenta izstrādātāja vārdu, uzvārdu, dokumenta izstrādes datumu;

31.3.2. institūcijas, kas dokumentu saskaņojušas, saskaņošanas datumu.

32. Komitejas un domes sēdes darba kārtībā iekļauj lēmumprojektus, kuri ir sagatavoti atbilstoši tiesību aktiem un saskaņoti ar:

32.1. pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu nodaļas vadītāju (ja saistīts ar finanšu līdzekļu izlietojumu);

32.2. pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāju;

32.3. pašvaldības izpilddirektoru;

32.4. citām amatpersonām (ja noteikts tiesību aktos vai objektīvi nepieciešams).

33. Lēmuma projektus nolikuma iepriekšējā punktā noteiktajām amatpersonām saskaņošanai iesniedz ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms komitejas vai domes sēdes. Izņēmums ir ārkārtas situācijas, kad tiesību aktos ir noteikts īsāks dokumentu izskatīšanas termiņš, vai pamatojoties uz domes priekšsēdētāja saskaņojumu.

34. Ja lēmuma projekts nav saskaņots nolikumā noteiktā kārtībā un termiņā, komitejas vai domes priekšsēdētājam ir tiesības sagatavoto lēmumprojektu neiekļaut komitejas vai domes sēdes darba kārtībā.

34.1 Pašvaldības normatīvo aktu grozījumu projekta izstrādātājs sagatavo un pievieno grozījumu projektam normatīvo aktu, kurā konsolidēti attiecīgie grozījumi.

(Carnikavas novada domes 29.05.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/10 redakcijā)

35. Kontroli par komitejās izskatīto vai neizskatīto un atlikto jautājumu virzību veic tā pašvaldības institūcijas amatpersona (darbinieks), kurš sagatavojis attiecīgo lēmuma projektu.

36. Komitejās bez grozījumiem akceptētos lēmuma projektus domes priekšsēdētājs iekļauj nākamās domes sēdes darba kārtībā bez papildu saskaņošanas ar 32. punktā minētām amatpersonām.

37. Ja komitejā ir pieņemts lēmums veikt grozījumus iesniegtajā lēmuma projektā, tad pašvaldības institūcijas amatpersona (darbinieks), kurš sagatavojis attiecīgo lēmuma projektu, veic komitejas atzinumā minētos grozījumus un iesniedz lēmuma projektu izskatīšanai citas komitejas vai domes sēdē, ja vien komitejas priekšsēdētājs nenoteic citu atbildīgo amatpersonu.

38. Ja komiteja pieņem lēmumu jautājumu nevirzīt izskatīšanai domes sēdē, bet sniegt atbildi ieinteresētajai personai, tad atbildi sagatavo tā amatpersona (darbinieks), kas sagatavoja komitejas noraidīto lēmumprojektu.

39. Domes lēmumu izpildi un kontroli par lēmuma izpildi nodrošina domes lēmumā norādītā institūcija vai amatpersona.

V. DOMES KOMITEJU KOMPETENCE, DARBA ORGANIZĀCIJA UN NODROŠINĀJUMS

40. Lai nodrošinātu savu darbību, sniegtu atzinumus par sagatavotajiem lēmumu projektiem un virzītu tos izskatīšanai domes sēdēs, dome ir izveidojusi šādas pastāvīgās komitejas (turpmāk – komitejas):

40.1. Finanšu un budžeta komiteju no 9 (deviņiem) deputātiem;

40.2. Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteju no 7 (septiņiem) deputātiem;

40.3. Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komiteju no 7 (septiņiem) deputātiem.

41. Nepieciešamības gadījumā dome izveido citas pastāvīgās komitejas.

42. Finanšu un budžeta komiteja dod priekšlikumus un sniedz atzinumus par:

42.1. pašvaldības budžeta projektu, budžeta grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā;

42.2. projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietojumu, kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;

42.3. par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu un iznomāšanu;

42.4. pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu, ieķīlāšanu, kā arī nekustamās mantas iegūšanu īpašumā;

42.5. pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu;

42.6. pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu noteikšanu un to apmēru;

42.7. nepieciešamajiem grozījumiem pašvaldības nolikumā un pārvaldes struktūrā;

42.8. ilgtermiņa saistību apstiprināšanu;

42.9. investīciju projektu sagatavošanu un ieviešanu un tiem nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu;

42.10. sadarbību ar valsts, pašvaldības institūcijām, biedrībām, fondiem un nodibinājumiem, ja tas saistīts ar pašvaldības līdzekļu izlietošanu;

42.11. domes lēmumu projektiem ārkārtas situācijās sabiedriskās kārtības nodrošināšanai;

42.12. budžeta izlietošanu atbilstoši mērķim;

42.13. pašvaldības institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzību;

42.14. iesniedz izskatīšanai domē saimnieciskā gada pārskata un publiskā pārskata projektu.

43. Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja dod priekšlikumus un sniedz atzinumus par:

43.1. izglītības, kultūras un sporta attīstības stratēģijas izstrādi;

43.2. izglītības, profesionālās interešu izglītības un interešu izglītības, kultūras iestāžu dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju, kā arī izglītības, kultūras un sporta iestāžu vadības ikgadējo atskaiti par iestādes darbību;

43.3. izglītības programmām, izglītības iestāžu nolikumu un izglītības iestāžu attīstības plāniem;

43.4. interešu izglītības programmu, izglītības, kultūras un sporta pasākumu organizēšanu;

43.5. kompetences ietvaros sagatavotajiem un realizējamajiem investīciju projektiem;

43.6. jautājumiem, kas saistīti ar bērniem un jauniešiem;

43.7. jautājumiem, kas saistīti ar brīvā laika nodarbībām;

43.8. sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanu;

43.9. sociālās jomas nodrošināšanas perspektīviem virzieniem un sociālo programmu izstrādi;

43.10. savas kompetences ietvaros sagatavotajiem un realizējamajiem investīciju projektiem;

43.11. sadarbību ar valsts, pašvaldības institūcijām, veselības aizsardzības iestādēm, biedrībām, fondiem un nodibinājumiem, ja tas saistīts ar izglītību, kultūru, sportu un sociālās palīdzības organizēšanu;

43.12. palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;

43.13. veselības aprūpi un aizsardzību;

43.14. ārvalstnieku un bezvalstnieku lietām;

43.15. izglītību, kultūru, sportu un brīvā laika nodarbībām;

43.16. budžeta līdzekļu pieprasījumiem un izlietojumu, ja tas saistīts ar izglītību, kultūru, sportu un sociālo jomu.

44. Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komiteja dod priekšlikumus un sniedz atzinumus par:

44.1. teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem, to izstrādi, izmaiņām tajos un īstenošanu;

44.2. teritorijas attīstību, pašvaldības īpašuma un teritorijas izmantošanu, labiekārtošanu un apsaimniekošanu;

44.3. novada attīstības programmu un tās īstenošanu;

44.4. vides aizsardzības un pārvaldības jautājumiem;

44.5. siltumapgādes jautājumiem, kā arī citu komunālo pakalpojumu sniegšanu un izcenojumiem;

44.6. autoceļu fonda līdzekļu izlietošanas mērķiem;

44.7. investīciju projektu sagatavošanu un īstenošanu;

44.8. sadarbību ar valsts, pašvaldības institūcijām, biedrībām, fondiem un nodibinājumiem, ja tas saistīts ar komitejas kompetencē esošajiem jautājumiem;

44.9. starptautisko sadarbību un tūrismu;

44.10. publiskajām un sabiedriskajām apspriešanām;

44.11. būvniecības jautājumiem;

44.12. satiksmes organizāciju;

44.13. adresācijas jautājumiem;

44.14. uzņēmējdarbības attīstības jautājumiem;

44.15. tiem jautājumiem, kas nav iekļauti Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas kompetencē.

45. Vēlot komiteju locekļus, priekšroka tiek dota principam, ka deputāts izvēlas komiteju atbilstoši interesēm un vēlmēm. Domstarpību gadījumā, kad šo principu nav iespējams ievērot, komitejās deputātus ievēlē pēc proporcionalitātes principa.

46. Komitejas locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē komitejas priekšsēdētāju un viņa vietnieku.

47. Komitejas priekšsēdētājs:

47.1. vada komitejas darbu, ir atbildīgs par komitejas lēmumu un uzdevumu izpildi;

47.2. saskaņojot ar domes priekšsēdētāju un paziņojot Administratīvajai nodaļai, nosaka komitejas sēdes norises laiku un vietu;

47.3. sagatavo komitejas sēdes kārtību, izlemj par attiecīgo jautājumu iekļaušanu sēdes kārtībā;

47.4. saskaņo, paraksta un iesniedz ar komitejas darbu saistītos dokumentus, kā arī ziņo par iesniegtajiem jautājumiem domes sēdē, pārstāv komitejas viedokli domes sēdēs, komitejās, komisijās un citās institūcijās;

47.5. veic citus pienākumus saskaņā ar domes lēmumu, šo nolikumu un citiem tiesību aktiem.

48. Komitejas priekšsēdētāja vietnieks veic priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā.

49. Komitejas īsteno kontroli pār šādām Pašvaldības iestādēm:

49.1. Finanšu un budžeta komiteja – centrālā administrācija;

49.2. Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komiteja – Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss";

49.3. Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komiteja – Sociālais dienests, Carnikavas novada bibliotēka, Carnikavas pamatskola, Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš", Carnikavas speciālā internātpamatskola, Carnikavas novada bāriņtiesa.

50. Komitejas locekļiem, pildot savus pienākumus, ir tiesības:

50.1. iepazīties ar pašvaldības iestāžu dokumentiem, saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai komiteju sēdēs;

50.2. saņemt no domes un pašvaldības institūciju amatpersonām un iestāžu darbiniekiem nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus;

50.3. uz komitejas sēdi aicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja tiesības.

51. Komitejai ir kārtējās un ārkārtas sēdes.

52. Komitejas kārtējā sēde notiek vienu reizi mēnesī, katra mēneša pirmajā nedēļā. Komitejas priekšsēdētājs var noteikt citu sēdes laiku, 3 (trīs) darba dienas iepriekš par to informējot komitejas locekļus. Informācija par citu sēdes laiku tiek publiskota nolikuma 77. punktā noteiktajā kārtībā. Komitejas sēde nedrīkst būt vienlaikus ar domes sēdi.

(Carnikavas novada domes 29.05.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/10 redakcijā)

53. Komitejas ārkārtas sēdi var sasaukt komitejas priekšsēdētājs, par to ne vēlāk kā 3 (trīs) stundas iepriekš paziņojot komitejas deputātiem.

54. Par nākamās komitejas sēdes vietu un laiku domes priekšsēdētājs informē deputātus kārtējās domes sēdes laikā.

55. Komitejas var noturēt kopīgas (apvienotās) sēdes, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku komiteju kompetenci. Kopīgo sēdi vada tās komitejas priekšsēdētājs, kurš ierosinājis noturēt kopīgu sēdi.

56. Pēc komitejas vai domes priekšsēdētāja, vai vienas trešdaļas komitejas locekļu pieprasījuma tiek sasaukta komitejas ārkārtas sēde.

57. Domstarpību gadījumus starp komitejām, deputātiem, pašvaldības institūciju amatpersonām (darbiniekiem) un iestādēm izskata domes priekšsēdētājs vai dome. Domes priekšsēdētājs izvērtē, kādos gadījumos domstarpības izskata dome.

58. Administratīvā nodaļa nodrošina komiteju darba tehnisko apkalpošanu:

58.1. elektroniski paziņo komitejas locekļiem par komitejas kārtējām un ārkārtas sēdēm, nosūtot sēdes darba kārtību un izskatāmos dokumentus ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās sēdes un ne vēlāk kā divas stundas pirms ārkārtas sēdes;

58.2. tehniski sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai komiteju sēdēs;

58.3. nodrošina komiteju sēžu protokolēšanu un ierakstu, izmantojot tehniskos līdzekļus, un piecu dienu laikā sagatavo komitejas sēžu protokolus;

58.4. kārto pastāvīgo komiteju lietvedību, veic dokumentu uzskaiti un nodrošina to saglabāšanu atbilstoši lietvedības noteikumiem;

58.5. nodrošina komiteju sēžu protokolu izrakstu izsniegšanu;

58.6. organizē pieņemto lēmumu izpildes kontroli;

58.7. veic citus uzdevumus komitejas darba tehniskai nodrošināšanai komitejas priekšsēdētāja vai vietnieka uzdevumā.

59. Komitejas sēdes darba kārtībā iekļauj lēmumprojektus, kuri ir sagatavoti un saskaņoti atbilstoši tiesību aktiem un šim nolikumam.

60. Komiteju sēdes ir atklātas, izņemot nolikuma 79. punktā noteiktos gadījumus.

(Carnikavas novada domes 29.05.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/10 redakcijā)

60.1 Visi labojumi un priekšlikumi par lēmuma projekta būtību ir jāiesniedz centrālās administrācijas Administratīvajā nodaļā elektroniski un parakstīti vismaz trīs stundas līdz komitejas sēdes sākumam.

(Carnikavas novada domes 29.05.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/10 redakcijā)

60.2 Komitejas priekšsēdētājs, ja tas nepieciešams lietas virzībai, var izlemt par mutisku labojumu, priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu par tiem.

(Carnikavas novada domes 29.05.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/10 redakcijā)

60.3 Ja tiek iesniegti labojumi, priekšlikumi lēmuma projektam, tad vispirms balso par iesniegtajiem labojumiem to iesniegšanas secībā.

(Carnikavas novada domes 29.05.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/10 redakcijā)

61. Komitejas sēdes norise tiek ierakstīta, izmantojot tehniskos palīglīdzekļus. Audio vai video ieraksts ir neatņemama sēdes protokola sastāvdaļa.

62. Komitejas sēdē iekļauto jautājumu ziņo pašvaldības administrācijas amatpersona (darbinieks), kurš sagatavojis / iesniedz lēmuma projektu izskatīšanai komitejas sēdē.

63. Komitejā ar padomdevēja tiesībām piedalās pašvaldības izpilddirektors, Finanšu vadības nodaļas darbinieks un jurists.

64. Komitejas sēdes darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšana notiek nolikuma 85. punktā noteiktā kārtībā.

65. Komitejas atzinumu par lēmuma projektu ieraksta komitejas sēdes protokolā, nosakot lēmuma projekta virzīšanu izskatīšanai citā komitejā vai domes sēdē.

66. Komiteja var izskatīt jautājumus, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komitejas locekļiem. Komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo komitejas locekļu balsu vairākumu. Balsojot par lēmumu, balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss. Komitejas sēdes protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs, visi klātesošie komitejas locekļi un protokolists.

67. Deputāts ir tiesīgs nepiedalīties balsošanā komitejas sēdē tikai likumā "Par interešu konflikta ierobežošanu valsts amatpersonu darbībā" paredzētajos gadījumos, par rīcības motīviem informējot sēdes vadītāju pirms balsošanas sākuma. Motīvus, kāpēc deputāts nepiedalās balsošanā, ieraksta komitejas sēdes protokolā.

68. Komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne agrāk kā pēc 3 (trim) un ne vēlāk kā pēc 7 (septiņām) darba dienām, ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums.

69. Komitejas priekšsēdētājs paziņo domes priekšsēdētājam, ja uz atkārtotu komitejas sēdi nav ieradies komitejas locekļu vairākums.

70. Nepieciešamības gadījumā domes priekšsēdētājs par to ziņo domei un piedāvā risinājumu, kā nodrošināt komitejas darbību.

71. Komitejas loceklis un priekšsēdētājs var tikt izslēgts no komitejas sastāva ar domes lēmumu, kā arī gadījumos, ja komitejas loceklis trīs reizes pēc kārtas neattaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz komiteju.

72. Izskatot komitejā administratīvā akta projektu, kas personai liedz tiesības vai uzliek pienākumus, komitejas priekšsēdētājs organizē personas uzaicināšanu viedokļa un argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu, ja personas viedoklis saskaņā ar Administratīvā procesa likuma noteikumiem nav iepriekš noskaidrots. Personas viedokļa vai argumentu noskaidrošana nav nepieciešama, ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā procesa likumā noteiktie iemesli, kad personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama. Ieinteresētās personas uz komitejas sēdi uzaicina tas pašvaldības vai iestādes darbinieks vai institūcijas amatpersona, kura sagatavojusi lēmuma projektu.

VI. DOMES DARBA REGLAMENTS

73. Domes sēdes ir kārtējas un ārkārtas.

74. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša trešās nedēļas trešdienā plkst.14:00. Domes priekšsēdētājs var noteikt citu sēdes laiku, vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš par to paziņojot deputātiem un, ievērojot nolikuma 77. punkta prasības.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 29.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/10)

75. Domes sēdes darba kārtību nosaka domes priekšsēdētājs. Domes sēdes darba kārtībā tiek iekļauti jautājumi, kas iepriekš izskatīti vismaz vienā komitejā. Par komitejā neskatītu jautājumu iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā pirms darba kārtības paziņošanas deputātiem lemj domes priekšsēdētājs. Par jautājumu iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā citos gadījumos lemj dome.

76. Domes sēdē izskata lēmumu projektus, kurus iesniedz:

76.1. domes priekšsēdētājs,

76.2. komitejas,

76.3. domes deputāti,

76.4. ārkārtas sēdes ierosinātājs.

77. Komiteju un domes sēdes darba kārtība, pēc tās apstiprināšanas, tiek ievietota pašvaldības interneta mājaslapā www.carnikava.lv un redzamā vietā pašvaldības administrācijas ēkā.

78. Deputātiem nodrošina piekļuvi domes sēdes darba kārtībai, lēmumu projektiem, atzinumiem par tiem, izziņas materiāliem, deputātu iesniegumiem, priekšlikumiem un jautājumiem datoros domes sēžu zālē un pēc iespējas nosūta elektroniski uz deputātu norādītajām elektroniskā pasta adresēm ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms domes kārtējās sēdes un ne vēlāk kā 3 (trīs) stundas pirms domes ārkārtas sēdes.

79. Domes sēdes ir atklātas, izņemot, ja domes sēdē izskatāmais jautājums saskaņā ar normatīvajiem aktiem jāizskata slēgtā sēdē (vai izsludinot slēgto sēdes daļu). Audio vai video ieraksts ir neatņemama sēdes protokola sastāvdaļa. Administratīvā nodaļa audio ierakstu par domes sēdi saglabā informācijas nesējos un nodrošina to glabāšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 29.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/10)

79.1 Slēgtās komiteju vai domes sēdēs piedalās deputāti un persona, kas nodrošina sēdes gaitas protokolēšanu. Citas personas, kuras piedalās attiecīgajā komitejas vai domes sēdē, nosaka domes priekšsēdētājs.

(Carnikavas novada domes 29.05.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/10 redakcijā)

80. Administratīvās nodaļas darbinieks protokolē domes sēdes gaitu. Domes sēdē piedalās pašvaldības izpilddirektors un Juridiskās nodaļas vadītājs, un Finanšu vadības nodaļas vadītājs. Pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku piedalīšanos jautājuma izskatīšanā nepieciešamības gadījumā nodrošina Administratīvā nodaļa.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 29.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/10)

81. Personām, kuras uzaicinātas piedalīties domes sēdē, kā arī citām ieinteresētajām personām, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas klausīties domes sēdi, pirms domes sēdes jāreģistrējas pie pašvaldības administrācijas darbinieka, kurš protokolē domes sēdi.

82. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras piedalās domes sēdē, ir tiesības izteikt viedokli, ja ir saņemta sēdes vadītāja atļauja. Personām, kuras piedalās domes sēdē, nav tiesību traucēt sēdes gaitu.

83. Personām, kuras piedalās domes sēdē un kurām ir nepieciešams tulks, centrālā administrācija nodrošina tulka pakalpojumus tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, ja persona, par tulka nepieciešamību brīdinājusi vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

84. Domes sēdē izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts valodā. Ja tiek iesniegti lēmumu projekti un izziņas materiāli citā valodā, tad domes sēdē tos izskata, ja ir pievienots tiesību aktos noteiktā kārtībā apliecināts dokumenta tulkojums valsts valodā.

85. Domes priekšsēdētājs:

85.1. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz sēdi;

85.2. dod vārdu ziņotājam;

85.3. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem un izteikt viedokli;

85.4. ierosina balsojumu;

85.5. izsludina pārtraukumu sēdē un piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde jāturpina citā dienā;

85.6. nodod sēdes vadīšanu par atsevišķu jautājumu domes priekšsēdētāja vietniekam, ja nepieciešams.

86. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība:

86.1. ziņojums – ne ilgāk par 5 minūtēm; ar domes priekšsēdētāja atļauju ziņojuma laiks var tikt pagarināts;

86.2. ieinteresēto personu paskaidrojumi, ja nepieciešams un ir lietderīgi;

86.3. deputātu jautājumi;

86.4. deputātu viedoklis – ne ilgāk par 2 minūtēm un ne vairāk par 2 reizēm katram deputātam;

86.5. ziņotāja galavārds, ja nepieciešams;

86.6. priekšsēdētāja viedoklis, ja nepieciešams;

86.7. balsošana;

86.8. balsošanas rezultātu paziņošana.

87. Pašvaldības izpilddirektors kārtējās domes sēdes sākumā sniedz īsu pārskatu par veikto darbu un par iepriekšējās domes sēdēs pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Pēc pārskata deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus un saņemt atbildes iepriekšējā punktā noteiktā kārtībā.

88. Par iepriekš pieņemtajiem domes lēmumiem, kuri nav izpildīti noteiktajā termiņā, pašvaldības izpilddirektors sniedz skaidrojumu, norādot iemeslus, kāpēc lēmums nav izpildīts.

89. Par komitejās izskatītajiem lēmuma projektiem domes sēdē ziņo attiecīgās komitejas priekšsēdētājs, vai pēc domes vai komitejas priekšsēdētāja uzaicinājuma kāds no komitejas locekļiem vai pašvaldības institūcijas amatpersona (darbinieks), kas lēmuma projektu sagatavojis vai iesniedzis.

90. Gadījumā, ja komitejas sēdē, skatot jautājumu, lēmuma pieņemšanas procesā ir radušās domstarpības, proti, ja lēmums nav pieņemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētājam vai viņa pilnvarotam komitejas loceklim ir jāziņo domes sēdē par visiem atšķirīgajiem viedokļiem. Ja viedokļi netiek izteikti, deputāti uzreiz pēc ziņojuma balso par lēmuma projektu.

91. Par domes sēdes darba kārtībā iekļautiem jautājumiem, kuri nav skatīti komitejā, ziņo pašvaldības institūcijas amatpersona (darbinieks), kas attiecīgo lēmuma projektu sagatavojis.

92. Izskatot domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, ziņotājs informē domi par lēmuma projekta izskatīšanas secību un saņemtajiem atzinumiem. Ja nepieciešams, ziņotājs var lūgt domes priekšsēdētāju aicināt citas personas sniegt papildu vai precizējošu informāciju.

93. Visi labojumi un priekšlikumi par lēmuma projekta būtību ir jāiesniedz centrālās administrācijas Administratīvajā nodaļā elektroniski un parakstīti vismaz trīs stundas līdz domes sēdes sākumam.

(Carnikavas novada domes 29.05.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/10 redakcijā)

94. Domes priekšsēdētājs, ja tas nepieciešams lietas virzībai, var izlemt par mutisku labojumu, priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu par tiem.

95. Ja tiek iesniegti labojumi, priekšlikumi lēmuma projektam, tad vispirms balso par iesniegtajiem labojumiem to iesniegšanas secībā. Šaubu gadījumā domes priekšsēdētājs konsultējas ar tās komitejas priekšsēdētāju, kura komiteja skatīja lēmuma projektu.

96. Balsojot par vairākiem lēmuma projekta variantiem, lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošiem deputātiem.

97. Nevienam no lēmuma projektiem nesaņemot pietiekamu balsu skaitu, tiek rīkota atkārtota balsošana par tiem diviem lēmuma projektiem, kuri pirmajā balsošanā saņēmuši visvairāk balsu. Lēmuma projekts ir noraidīts, ja nav saņemts nepieciešamais balsu skaits.

98. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, ja vārdu ir devis domes priekšsēdētājs. Priekšroka izteikt viedokli ir tam deputātam, kurš rakstiski iesniedzis vai mutiski lūdzis domes priekšsēdētājam atļauju.

99. Domes priekšsēdētājam ir pienākums nodrošināt domes sēdēs kārtību. Deputāta atkārtota kārtību traucējoša uzvedība tiek fiksēta protokolā. Domes priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt jebkuru personu no domes sēdes norises telpas, ja viņa atkārtoti traucē domes sēdes kārtību.

100. Domes priekšsēdētājs var pārtraukt deputāta uzstāšanos, ja, izsakot viedokli, deputāts neievēro domes sēdes kārtību vai pārkāpj ētikas normas, un turpmāk, apspriežot konkrēto jautājumu, deputātam netiek dots vārds.

101. Atklātā balsojumā, ja deputāts ir kļūdījies, viņam par to ir jāpaziņo sēdes vadītājam pirms balsojuma rezultātu paziņošanas, pretējā gadījumā balsojuma izmaiņas neņem vērā.

102. Balsošanas rezultātus paziņo domes priekšsēdētājs.

103. Aizklāta balsojuma nodrošināšanai no deputātiem ievēlē balsu skaitīšanas komisiju 3 (trīs) cilvēku sastāvā. Šajā gadījumā balsu skaitīšanas komisija balsu skaitīšanas rezultātus iesniedz sēdes vadītājam, kurš paziņo balsojuma rezultātus.

104. Deputātam, kurš ir piedalījies lēmuma pieņemšanā un ir izteicis pretēju priekšlikumu vai balsojis pret priekšlikumu, vai atturējies, ir tiesības lūgt ierakstīt viņa atšķirīgo viedokli sēdes protokolā. Rakstiski viedokļi, kuri saņemti pirms protokola parakstīšanas, ir pievienojami protokolam. Deputāti, kuri ir balsojuši pret priekšlikumu, nav atbildīgi par pieņemto lēmumu.

105. Deputāts ir tiesīgs nepiedalīties balsošanā domes sēdē tikai likumā "Par interešu konflikta ierobežošanu valsts amatpersonu darbībā" paredzētajos gadījumos, par nepiedalīšanās motīviem informējot sēdes vadītāju pirms balsošanas sākuma. Motīvus, kāpēc deputāts nepiedalās balsošanā, ieraksta domes sēdes protokolā.

106. Domes sēdi var pārtraukt un turpināt nākamajā darba dienā vai dienā, par kuru vienojas deputāti, ja domes sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi netiek izskatīti vienā sēdes dienā pašvaldības centrālās administrācijas noteiktajā darba laikā.

107. Domes priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotas sēdes norises vietu un laiku, ja domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt deputātu kvoruma trūkuma dēļ. Atkārtotā domes sēde tiek sasaukta ne agrāk kā pēc 7 (septiņām) un ne vēlāk kā pēc 14 (četrpadsmit) dienām.

108. Administratīvā nodaļa 5 (piecu) dienu laikā pēc domes sēdes sagatavo un nodrošina deputātiem elektroniski pieejamas sēžu protokola un tam pievienoto lēmumu kopijas (apliecinātas kopijas sagatavo, tikai pamatojoties uz deputāta pieprasījumu). Deputātiem ir tiesības iepazīties ar domes sēdes protokolu un 5 (piecu) darbdienu laikā pēc domes sēdes izteikt iebildumus par to.

109. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi un protokoli ir brīvi pieejami. Informācijas pieejamību nodrošina Administratīvā nodaļa. Domes sēdē pieņemtie lēmumi un domes sēdes protokols 3 (trīs) darba dienu laikā pēc protokola parakstīšanas tiek publicēts pašvaldības mājalapā internetā.

110. Saistošo noteikumu apstiprināšana un publiskošana notiek likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

111. Lēmumi stājas spēkā lēmumā norādītajā datumā vai, ja lēmumā datums nav norādīts, nākamajā dienā pēc tam, kad domes priekšsēdētājs tos ir parakstījis. Saistošo noteikumu spēkā stāšanās kārtība noteikta likumā "Par pašvaldībām", bet administratīvo aktu spēkā stāšanās kārtība noteikta Administratīvā procesa likumā.

VII. LĪGUMU NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA

112. Publisko tiesību jomā pašvaldība slēdz līgumus ar citām personām. Līgums tiek slēgts, tikai pamatojoties uz domes lēmumu. To paraksta domes priekšsēdētājs vai ar viņa pilnvarojumu – cita pašvaldības amatpersona.

113. Privāto tiesību jomā, ievērojot apstiprināto budžetu, Publiskā iepirkuma likuma prasības un kompetenci, līgumu slēdz pašvaldība vai pašvaldības iestāde / aģentūra. Šādos gadījumos pašvaldības iestādei / aģentūrai ir pastāvīgas prasījuma tiesības.

114. Domes apstiprinātā budžeta ietvaros, ievērojot Publiskā iepirkuma likuma noteikumus un šo nolikumu, domes priekšsēdētājs, pašvaldības izpilddirektors un iestāžu vadītāji šajā, iestādes nolikumā vai citos tiesību aktos noteiktā kārtībā ir tiesīgi slēgt līgumus bez domes saskaņojuma.

115. Pamatojoties uz domes lēmumu un domes apstiprinātā budžeta ietvaros domes priekšsēdētājs ir tiesīgs parakstīt līgumus un līdzfinansējuma apliecinājumus saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārējo finanšu avotu līdzfinansēto projektu realizāciju.

116. Slēdzot privāttiesiskus līgumus par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu vai ieķīlāšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, obligāts ir domes lēmums par šo darījumu. Līgumu paraksta domes priekšsēdētājs vai ar domes lēmumu pilnvarota domes vai pašvaldības amatpersona.

117. Visus līgumu projektus, ņemot vērā pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas saskaņotos līgumu paraugus, sagatavo un nodrošina saskaņošanu tas darbinieks, kas ir atbildīgs par attiecīgo jautājumu.

118. Pirms līguma nodošanas parakstīšanai, līguma projektu iesniedz saskaņošanai pašvaldības amatpersonām iekšējos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Ja līgumu paraksta domes priekšsēdētājs, līguma projektu papildus saskaņo pašvaldības izpilddirektors. Katru līgumu un tam pievienoto tāmi, tehnisko specifikāciju un citus pielikumus saskaņo arī atbildīgais darbinieks par līguma saistību izpildi. Ja līguma projekts apstiprināts ar domes lēmumu, pašvaldības administrācijas amatpersonu (darbinieku) saskaņojums uz līguma pirms parakstīšanas nav nepieciešams.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 29.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/10)

119. Vienošanos par grozījumiem publisko iepirkumu līgumā atbilstoši tiesību aktiem sagatavo par attiecīgo līgumu atbildīgā pašvaldības institūcijas amatpersona (darbinieks), bet paraksta tā amatpersona, kura parakstījusi līgumu. Šāda vienošanās jāsaskaņo nolikuma iepriekšējā punktā noteiktā kārtībā.

VIII. Konsultēšanās ar privātpersonām saistošo noteikumu izstrādē

120. Pašvaldība publicē mājaslapā internetā saistošo noteikumu projektu un paskaidrojuma rakstu divu darbdienu laikā pēc attiecīgās komitejas sēdes, kurā šie saistošie noteikumi ir izskatīti un tiek virzīti apstiprināšanai domes sēdē.

121. Privātpersonas rakstiski iesniedz priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu 5 (piecu) darbdienu laikā pēc to publikācijas mājaslapā internetā, nosūtot uz paskaidrojuma rakstā minēto e-pasta adresi vai iesniedzot personīgi pašvaldības centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas Klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas nov. (1. stāvā).

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 29.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/10)

122. Ja ir iesniegti priekšlikumi, tiek sasaukta attiecīgās komitejas sēde saņemto priekšlikumu un saistošo noteikumu projekta gala redakcijas caurlūkošanai.

123. Ja nav iesniegti priekšlikumi, tad saistošo noteikumu projekts kopā ar paskaidrojuma rakstu tiek sagatavots izskatīšanai un apstiprināšanai domes sēdē.

124. Pašvaldības centrālā administrācija apkopo saņemtos priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu un divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas domes sēdē publicē kopsavilkumu mājaslapā internetā, norādot, kuri priekšlikumi ir ņemti vērā un pamatojumu.

IX. INFORMĀCIJAS ATKLĀTĪBAS NODROŠINĀŠANA

125. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar domes pieņemtajiem lēmumiem, izņemot, ja tie satur informāciju, kura nav izpaužama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Informācijas pieejamību nodrošina Administratīvā nodaļa.

126. Ar pašvaldības dokumentiem var iepazīties Administratīvās nodaļas Klientu apkalpošanas centrā darba laikā. Atbildes uz iesniegumiem tiek sniegtas, ievērojot Informācijas atklātības likuma, Iesniegumu likuma, Administratīvā procesa likuma un citos normatīvajos aktos noteikto saturu, termiņus un kārtību. Iesniegumu izskatīšanas kārtību un ierobežotas pieejamības informācijas sniegšanas kārtību nosaka domes priekšsēdētājs.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 29.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/10)

127. Ar domes pieņemtajiem lēmumiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem var iepazīties Administratīvās nodaļas Klientu apkalpošanas centrā darba laikā, pašvaldības interneta mājaslapā www.carnikava.lv un oficiālajā izdevumā.

128. Pašvaldība nav tiesīga atteikt sniegt informāciju par pašvaldības budžeta izlietojumu un noslēgtajiem līgumiem, pieņemtajiem lēmumiem, izņemot, ja informācija saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem noteikta par ierobežotas pieejamības informāciju.

129. Komiteju un domes sēžu protokoli, lēmumi un informācija par noslēgtajiem līgumiem ir pieejami:

129.1. sēžu protokoli – ne agrāk kā 5 (piecas) darba dienas no sēdes protokola parakstīšanas dienas;

129.2. domes pieņemtie lēmumi – ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas no to pieņemšanas;

129.3. nākamajā dienā pēc konkrētā līguma noslēgšanas.

129.1 Pašvaldības saistošie noteikumi tiek sistematizēti un publicēti tiesību aktu vortālā www.likumi.lv.

(Carnikavas novada domes 29.05.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/10 redakcijā)

130. Par pašvaldības oficiālo dokumentu vai apliecinātu to kopiju izsniegšanu pašvaldība iekasē nodevu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām". Nodevas lielumu apstiprina dome.

X. APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS UN IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

131. Domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks, pašvaldības izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks un pašvaldības centrālās administrācijas darbinieki 2 (divas) reizes nedēļā pieņem apmeklētājus šādos laikos:

pirmdienās no plkst. 800 līdz 1730

ceturtdienās no plkst.1000 līdz 1730

(pusdienas pārtraukums no plkst. 1200 līdz 1230).

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 29.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/10)

132. Deputāti pieņem apmeklētājus ne retāk kā reizi mēnesī. Informāciju par apmeklētāju pieņemšanas laikiem izvieto uz informācijas stenda domes ēkā un publicē pašvaldības mājaslapā internetā.

133. Pašvaldības iestāžu amatpersonas un darbinieki apmeklētājus pieņem iestādes vadītāja noteiktā laikā. Informāciju par apmeklētāju pieņemšanas laikiem izvieto uz informācijas stenda iestādē / aģentūrā un publicē pašvaldības mājaslapā internetā.

134. Iesniegumu reģistrēšanu organizē centrālās administrācijas Administratīvās nodaļas vai iestādes/aģentūras lietvedis. Aizliegta dokumentu nodošana tālāk jebkuram pašvaldības administrācijas darbiniekam vai pašvaldības institūcijai bez reģistrācijas. Kārtību, kādā notiek iesniegumu virzība pašvaldības administrācijā, nosaka domes apstiprināti iekšējie normatīvie akti.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 29.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/10)

135. Mutiski izteiktos iesniegumus, ja uz tiem nav iespējams sniegt atbildi tūlīt, pašvaldības amatpersona vai administrācijas darbinieks, kas tos pieņem, noformē rakstiski (norādot iesniedzēja vārdu un uzvārdu, dzīves vai uzturēšanās vietas adresi un tālruņa numuru) un ievēro tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi attiecas uz rakstiskiem iesniegumiem.

136. Saņemot anonīmu iesniegumu, vai iesniegumu, kura noformējums neatbilst normatīvo aktu prasībām, darbiniekam ir pienākums to noteiktajā kārtībā virzīt reģistrēšanai. Pēc iesnieguma reģistrēšanas domes priekšsēdētājs izvērtē iesnieguma tālāku virzību. Ja domei ir pienākums atbilstoši kompetencei reaģēt uz iesniegumā norādīto informāciju, tad darbinieks, kurš izskata attiecīgo iesniegumu, uzraksta dienesta ziņojumu.

137. Izskatot personas iesniegumu, attiecīgās domes institūcijas vai pašvaldības institūcijas amatpersonas (darbinieka) pienākums ir iegūt informāciju, izņemot normatīvos aktos noteiktos gadījumus, kad informācijas iegūšana ir personas pienākums. Persona pēc iespējas piedalās informācijas iegūšanā un izvērtēšanā.

138. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par tās iesnieguma virzību domes institūcijās un tiesības iesniegt iesniegumam papildinājumus un precizējumus.

XI. KĀRTĪBA, KĀDĀ PAŠVALDĪBAS AMATPERSONAS RĪKOJAS AR PAŠVALDĪBAS MANTU UN FINANŠU RESURSIEM

139. Rīcība ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem pieļaujama tikai spēkā esošo tiesību aktu, domes apstiprinātā budžeta ietvaros un domes lēmumā noteiktā kārtībā.

140. Pasākumus, kuru izpildei dome nav piešķīrusi līdzekļus, nedrīkst īstenot, kamēr dome nav piešķīrusi nepieciešamos finanšu līdzekļus un veikusi attiecīgus grozījumus pašvaldības budžetā. Slēgt līgumu vai sākt īstenot pasākumus drīkst bez iepriekšējas domes atļaujas, ja šādi pasākumi ir paredzēti likumā vai citā ārējā normatīvajā aktā, pēc tam, ne vēlāk kā nākamajā kārtējā domes sēdē, šāda atļauja jāsaņem.

XII. KĀRTĪBA, KĀDĀ RĪKO PUBLISKO APSPRIEŠANU

141. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos, ar domes lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, tiek organizētas publiskās apspriešanas. Publiskā apspriešana jārīko:

141.1. par pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu. Šīs apspriešanas īpašo kārtību nosaka Teritorijas plānošanas likums un Būvniecības likums;

141.2. par pašvaldības administratīvās teritorijas robežas grozīšanu;

141.3. par projektiem, kas būtiski ietekmē pašvaldības iedzīvotājus;

141.4. ja tiek celta sabiedriski nozīmīga būve;

141.5. (svītrots ar Carnikavas novada domes 29.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/10);

141.6. ja apbūve paredzēta publiskā lietošanā esošā teritorijā;

141.7. par citiem normatīvos aktos noteiktajiem jautājumiem.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 29.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2012/10)

142. Par publiskās apspriešanas rīkošanu citos, normatīvajos aktos un nolikuma 141. punktā neminētajos gadījumos, ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma saņemšanas pašvaldības dome lemj:

142.1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu iniciatīvas;

142.2. pēc ne mazāk kā 5 % (piecu procentu) novada teritorijas iedzīvotāju iniciatīvas;

142.3. pēc domes priekšsēdētāja iniciatīvas.

(Carnikavas novada domes 29.05.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/10 redakcijā)

143. Nolikumā noteikto publiskās apspriešanas kārtību nepiemēro attiecībā uz publisko apspriešanu, ko organizē Būvniecības likumā paredzētajos gadījumos.

144. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs.

145. Iesniedzot ierosinājumu publiskai apspriešanai, norāda:

145.1. publiskajai apspriešanai nododamo jautājumu un iespējamās atbildes uz to;

145.2. publiskās apspriešanas lapas (atbildes) formu;

145.3. publiskās apspriešanas ilgumu (publiskā apspriešana nedrīkst ilgt mazāk par trim nedēļām).

146. Dome pieņem lēmumu par publiskās apspriešanas rīkošanu, norādot:

146.1. publiskajai apspriešanai nododamo jautājumu un iespējamās atbildes uz to;

146.2. kādu pašvaldības teritorijas daļu un kādas privātpersonas apspriežamais jautājums skar vispirms;

146.3. publiskās apspriešanas lapas (atbildes) formu;

146.4. publiskās apspriešanas ilgumu;

146.5. vietu un laiku, kad publiskās apspriešanas dalībnieki var paust viedokli (iesniegt atbildes);

146.6. vietu un laiku, kad notiks atbildīgo pašvaldības amatpersonu, administrācijas darbinieku tikšanās ar iedzīvotājiem, lai noskaidrotu jautājuma būtību un problēmas;

146.7. kārtību, kādā var iepazīties ar apspriežamā dokumenta projektu, kā arī ar šo dokumentu saistītiem lēmumiem;

146.8. minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā apspriešana, lai to uzskatītu par notikušu;

146.9. publiskās apspriešanas rezultātu apkopšanas kārtību;

146.10. publiskās apspriešanas informatīvā ziņojuma (kopsavilkuma) publicēšanas kārtību.

147. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu atbildīgs ir pašvaldības izpilddirektors, kura pienākums ir nodrošināt pausto viedokļu apkopošanu, publicēt informatīvu ziņojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem un domes pieņemto lēmumu, kurā izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti, pašvaldības oficiālajā izdevumā un pašvaldības mājaslapā internetā.

XIII. ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRBAUDES KĀRTĪBA

148. Pašvaldības iestāžu un institūciju amatpersonas un darbinieki var izdot administratīvos aktus pašvaldības autonomās kompetences jautājumos, ja administratīvā akta izdošanas tiesības izriet no likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem vai šādas tiesības atbilstoši likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos.

149. Pašvaldības (izņemot pašvaldības policijas) amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram, ja normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība.

150. Pašvaldības policijas amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldības policijas priekšniekam.

151. Pašvaldības izpilddirektora un pašvaldības policijas priekšnieka lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

XIV. SADARBĪBA AR PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM

152. Plašsaziņas līdzekļu pieprasītā informācija tiek sniegta rakstiski ar preses sekretāra starpniecību vai mutiski, ja to akceptējis domes priekšsēdētājs vai pašvaldības izpilddirektors.

153. Izvērtējot pieprasīto informāciju, preses sekretārs var to nosūtīt konkrētai pašvaldības amatpersonai vai darbiniekam atbildes vai pieprasītās informācijas sagatavošanai.

XV. ĢERBOŅZĪMOGA LIETOŠANA

154. Domei ir zīmogs ar Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un domes pilnu nosaukumu valsts valodā.

155. Domes ģerboņzīmogu lieto dokumentiem, kuriem ģerboņzīmoga nospieduma lietošanu paredz normatīvie akti, kā arī uz dokumentiem, ievērojot to satura svarīgumu, un ja tos parakstījuši domes priekšsēdētājs, pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības iestāžu vadītāji un pašvaldības policijas priekšnieks.

156. Ievērojot normatīvo aktu noteikumus, Administratīvās nodaļas vadītājam ir tiesības lietot domes ģerboņzīmogu, noformējot nolikuma iepriekšējā punktā norādītos dokumentus un dokumentu atvasinājumus.

157. Administratīvās nodaļas vadītājs nodrošina domes ģerboņzīmoga lietošanu un glabāšanu ugunsdrošā seifā, un atbild par ģerboņzīmoga bojāšanu vai nozaudēšanu.

XVI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

158. Ar nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada domes 21.04.2010. saistošie noteikumi Nr. 2010/8 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums", izņemot: nolikuma 24. punktā minētās komisijas, kuras darbojas līdz 2011. gada 1. jūlijam.

159. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas, izņemot, nolikuma 14. punktu, kas stājas spēkā 2011. gada 1. jūlijā.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
Carnikavā 2011. gada 27. maijā
Pielikums
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN2011/14
"Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nolikumu"

(Pielikums Carnikavas novada domes 29.05.2012. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2012/10 redakcijā)

Carnikavas novada pašvaldības struktūra

30.05.2012