Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 02.08.2020. - ... / Spēkā esošā
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2010/11

Carnikavā 2010. gada 2. jūnijā
Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2010. gada 2. jūnija lēmumu (prot. Nr. 11, 5. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 3. punktu un Alkoholisko dzērienu
aprites likuma
8. panta trešo un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi Nr. 2010/11 "Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Carnikavas novadā" (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā komersantam tiek izsniegta atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs (turpmāk – atļauja);

1.2. laika periodu kalendārajā gadā, uz kādu atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs;

1.3. kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes (turpmāk – novietne) vieta;

1.4. maksimāli pieļaujamo absolūtā spirta daudzumu alkoholiskajos dzērienos, kuru mazumtirdzniecība atļauta novietnēs;

1.5. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības laika ierobežojumus novietnēs, kas iekārtotas jūras piekrastē,

Carnikavas novada (turpmāk – novads) administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 21.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/31)

2. Saskaņā ar saistošo noteikumu prasībām atļauju izsniedz komersantam, kurš papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs.

3. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs atļauta no kalendārā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.

(Carnikavas novada domes 17.09.2014. saistošo noteikumu Nr.SN/2014/20 redakcijā)

3.1 Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs, kas iekārtotas jūras piekrastē, ir atļauta no plkst. 8.00 līdz plkst. 23.00.

(Carnikavas novada domes 21.12.2011. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/31 redakcijā)

4. Atļauju izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāku kā vienu gadu.

5. Maksimāli pieļaujamais absolūtā spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos, kuru mazumtirdzniecība atļauta novietnēs – 15 %.

6. Pašvaldības domes Carnikavas novada pašvaldības amatpersona, kurai šāds pienākums deleģēts ar domes lēmumu (tā prombūtnē – Tūrisma informācijas centra tūrisma informācijas konsultants), pieņem lēmumu un izsniedz atļauju (1. pielikums). Atļauju izsniedz pēc maksas par atļaujas izsniegšanu samaksas.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/6; 17.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2020/16)

7. Atļaujas saņemšanai komersants pašvaldības domes Administratīvajā nodaļā (turpmāk – Administratīvā nodaļa) iesniedz iesniegumu (2. pielikums), norādot tajā šādu informāciju un pievienojot tam šādus dokumentus, uzrādot oriģinālus:

7.1. plānotais laika periods kalendārajā gadā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē un vēlamais atļaujas derīguma termiņš;

7.2. novietnes atrašanās vieta (adrese);

7.3. alkoholisko dzērienu veidi un absolūtā spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos;

7.4. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

7.5. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licences kopija;

7.6. plānotās novietnes atrašanās vietas (izņemot, ja novietnes atrašanās vieta tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) īpašuma vai nomas tiesības apliecinoša dokumenta kopija;

7.7. ar novada pašvaldības būvvaldi saskaņota novietnes vizuālā noformējuma skice;

7.8. komersanta vai citas pilnvarotas amatpersonas tālruņa numurs, e-pasta adrese un citi saziņas līdzekļi, ja tādi ir.

8. Carnikavas novada pašvaldības amatpersona, kurai šāds pienākums deleģēts ar domes lēmumu (tā prombūtnē – Tūrisma informācijas centra tūrisma informācijas konsultants), atsaka izsniegt atļauju, ja plānotā novietnes atrašanās vietas atvēršana varētu traucēt tuvumā esošo kultūras un izglītības iestāžu darbību, dzīvojamo māju iedzīvotāju mieru, kā arī apgrūtināt bērnu rotaļlaukumu izmantošanu.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/6; 17.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2020/16)

9. Carnikavas novada pašvaldības amatpersona, kurai šāds pienākums deleģēts ar domes lēmumu (tā prombūtnē – Tūrisma informācijas centra tūrisma informācijas konsultants), izskata iesniegumu ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas dienas, ja nav citos normatīvajos aktos noteiktu ierobežojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, izsniedz atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, par ko rakstiski informē komersantu.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/6; 17.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2020/16)

10. Carnikavas novada pašvaldības amatpersona, kurai šāds pienākums deleģēts ar domes lēmumu (tā prombūtnē – Tūrisma informācijas centra tūrisma informācijas konsultants), lēmumu ieinteresētā persona var apstrīdēt viena mēneša laikā pie pašvaldības izpilddirektora, iesniegumu iesniedzot Administratīvajā nodaļā. Pašvaldības izpilddirektora pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/6; 17.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2020/16)

11. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem, atbildība par kuriem nav paredzēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos, var piemērot šādus administratīvos sodus:

11.1. brīdinājums;

11.2. naudas sods fiziskajām personām no 2 līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – no 2 līdz 280 naudas soda vienībām.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2013/19; 20.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/6; 11.2. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Apkārtraksts".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
1. pielikums
Carnikavas novada domes
02.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 2010/11

(Pielikums Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/6 redakcijā)

LATVIJAS REPUBLIKAS
CARNIKAVAS NOVADA DOME

 

Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV – 2163, tālr. 67993814
fakss 67992326, e-pasts: dome@carnikava.lv

CENTRĀLĀ ADMINISTRĀCIJA

ATĻAUJA
ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAI NOVIETNĒS

Carnikavā, Carnikavas novadā

____.____.__________________.Nr. _________

Carnikavas novada pašvaldības domes Centrāla administrācija atļauj alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs:

Komersantam 
 komersanta nosaukums
 
juridiskā adrese, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
 
Novietnes atrašanās vieta (adrese) 

Alkoholisko dzērienu veidi un absolūtā spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos

 
 
 
Laika periods kalendārajā gadā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs
 no ____.____.__________________. līdz ____.____.__________________.
 no ____.____.__________________. līdz ____.____.__________________.
Atļauja derīgano ____.____.__________________. līdz ____.____.__________________.

Atļauja izsniegta saskaņā ar Carnikavas novada pašvaldības domes 02.06.2010. saistošo noteikumu Nr. 2010/11 "Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Carnikavas novadā" 6. punktu.

Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par Latvijas Republikas normatīvo aktu ievērošanu.

  
/amats, vārds, uzvārds/Z.v.
2. pielikums
Carnikavas novada domes
02.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 2010/11

KOMERSANTA IESNIEGUMS

ATĻAUJAS
ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAI NOVIETNĒS
SAŅEMŠANAI

___________________________
(vieta)

___.___._______. 
(datums) 

Carnikavas novada domei

Lūdzu izsniegt atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs. Iesniedzu Carnikavas novada pašvaldības domes Administratīvajā nodaļā šo iesniegumu, norādot sekojošu informāciju un pievienojot tam šādus dokumentus, uzrādot to oriģinālus:
(atzīmēt ar "X")

 komersanta nosaukums (firma), juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas
 numurs 
  
  
komersanta reģistrācijas apliecības kopija 
plānotās novietnes atrašanās vieta (adrese) 
   
   
  
mazumtirdzniecībai paredzēto alkoholisko dzērienu veidi un absolūtā spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos (ja nepieciešams plašāks uzskaitījums, pievienot sarakstu):
  
  
  
  
  
plānotais laika periods kalendārajā gadā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai
 novietnē 
   
vēlamais atļaujas derīguma termiņš 
   
  
komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licences kopija
  
plānotās novietnes atrašanās vietas (izņemot, ja novietnes atrašanās vieta tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) īpašuma vai nomas tiesības apliecinoša dokumenta (zemesgrāmatu akts vai zemesgrāmatu apliecība, zemes nomas līgums u.tml.) kopija
  
ar novada pašvaldības būvvaldi saskaņota novietnes vizuālā noformējuma skice
komersanta un/vai komersanta pilnvarotas amatpersonas tālruņa numurs,
 e-pasta adrese un citi saziņas līdzekļi, ja tādi ir 
   
dokumenti un/vai informācija, kuru komersants vēlas sniegt papildus 
   
   
   

Apliecinu, ka visi uzrādītie dokumenti ir autentiski, iesniegumā norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas, par ko uzņemos normatīvajos aktos paredzēto atbildību.

Komersants  
 (vārds, uzvārds) 
Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
02.08.2020