Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2010/5

Carnikavā 2010. gada 21.aprīlī
Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu Carnikavas novadā izvietošanas un noformēšanas saistošie noteikumi

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Carnikavas novada domes 18.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.2010/23)

APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes 2010. gada 21. aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr. 7, 22. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 2. punktu un 43. panta pirmās daļas 5. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Carnikavas novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Carnikavas novads) noformējamas un izvietojamas ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, vienģimeņu, divģimeņu mājas, rindu mājas, daudzdzīvokļu dzīvojamie nami, dārza mājas (turpmāk – ēkas) numuru vai nosaukumu plāksnes un dzīvokļu numuru plāksnes.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.2010/23)

2. Nekustamo īpašumu nosaukumu vai numerācijas plāksnes jāizvieto pie visiem nekustamajiem īpašumiem Carnikavas novadā (neatkarīgi no tā, vai uz tā atrodas ēkas vai nē, un vai šīs ēkas ir vai nav nodotas ekspluatācijā).

3. Noteikumu mērķis ir:

3.1. veidot un uzturēt vienotu Carnikavas novada vizuālo tēlu;

3.2. izveidot un uzturēt ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plāksnes un dzīvokļu numuru plāksnes Carnikavas novadā, saskaņā ar Noteikumu pielikumos paredzēto noformējumu;

3.3. nodrošināt nekustamā īpašuma atrašanās vietas noteikšanu Carnikavas novadā.

II. Ielu nosaukumu plāksnes

4. Ielu nosaukumu plāksnes tiek izgatavotas, ievērojot šādus noteikumus:

4.1. plāksnes izmēri ir: platums 600 mm, augstums 170 mm;

4.2. plāksnes fona krāsa ir melna vai zila, bet teksts uz plāksnes rakstīts baltiem, gaismu atstarojošiem burtiem (1. pielikums, 2. pielikums).

5. Plāksnes izvietojamas ielu krustojumos, lai neatkarīgi no braukšanas virziena būtu iespējams izlasīt šķērsojamās ielas nosaukumu. Plāksnes izvietojamas ne zemāk kā 1,7 m augstumā no zemes un ne augstāk kā 2,5 m no zemes.

6. Vietās, kur pret ielu vērstās ēkas siena vai žogs ir piemēroti ielu nosaukuma plāksnes uzstādīšanai, plāksnes piestiprināmas, iepriekš saskaņojot ar nekustamā īpašuma īpašnieku, ēkas sienai vai žogam 30 cm attālumā no ēkas vai žoga stūra.

7. Vietās, kur pret ielu vērstās ēkas siena vai žogs nav piemēroti ielu nosaukuma plāksnes uzstādīšanai, plāksnes piestiprināmas speciāli izgatavotiem stabiem, kas tiek izvietoti ceļu aizsargjoslā.

8. Ielu nosaukumu plāksnes izvietojamas visās ielās Carnikavas novada teritorijā.

9. Ielu nosaukumu plāksnes izgatavoto, izvieto un uztur Carnikavas novada pašvaldība par budžeta līdzekļiem.

III. Nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plāksnes

10. Nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plāksnes (turpmāk – plāksne) tiek izgatavotas, ievērojot šādus noteikumus:

10.1. Ēkas numura plāksnes izmēri ir: platums 200 mm, augstums 300 mm.

10.2. Plāksnes fona krāsa ir melna vai zila, teksts uz plāksnes rakstīts baltiem, gaismu atstarojošiem burtiem.

10.3. Uz ēkas numura plāksnes norāda ielas nosaukumu un mājas numuru. Uz ēkas numura plāksnes ir pieļaujams norādīt nekustamā īpašuma īpašnieka vārda iniciāli un uzvārdu, juridiskās personas nosaukumu vai aizvietot ar uzrakstu "Privātīpašums" (1. pielikums, 2. pielikums).

10.4. Nekustamā īpašuma un ēkas nosaukuma plāksnes izmēri ir: platums 600 mm, augstums 170 mm. Izmērs var tikt mainīts, saskaņojot ar Carnikavas novada Būvvaldi, ja nosaukums ir garš un to nevar ietilpināt noteikto izmēru plāksnē.

10.5. Plāksnes fona krāsa ir melna vai zila, teksts uz plāksnes rakstīts baltiem, gaismu atstarojošiem burtiem.

10.6. Uz nekustamā īpašuma un mājas nosaukuma plāksnes tiek rakstīts nekustamā īpašuma vai mājas nosaukums (1. pielikums, 2. pielikums).

11. Plāksne novietojama pie ēkas fasādes vai žoga ielas pusē tā, lai uzraksts uz tās būtu labi saskatāms. Uz ēkas fasādes plāksne izvietojama ne zemāk kā 2,0 m augstumā no zemes un ne augstāk kā 2,5 m no zemes, uz žoga ne zemāk kā 1,7 m augstumā no zemes.

12. Vietās, kur ēkas fasāde vai žogs nav piemēroti (redzamību apgrūtina koki vai krūmi, ēka vai žogs atrodas tālāk par 15 m no braucamās daļas u.tml. gadījumi) plāksnes izvietošanai, plāksne piestiprināma šim nolūkam piemērotam stabam, kas izvietots nekustamā īpašuma robežās pie nobrauktuves no ielas vai no ceļa. Staba novietošana jāsaskaņo ar Carnikavas novada Būvvaldi, ja plāksne izvietojama ārpus īpašuma robežām.

13. Plākšņu un Noteikumu 12. punktā minēto stabu izgatavošanu un izvietošanu apmaksā nekustamā īpašuma īpašnieks, ja Noteikumu 27.1 punktā nav paredzēts citādi.

(Carnikavas novada domes 31.01.2014. saistošo noteikumu Nr.SN/2014/2 redakcijā)

14. Papildus ir atļauts izvietot mākslinieciski noformētas māju nosaukumu zīmes, iepriekš saskaņojot tās ar Carnikavas novada Būvvaldi.

15. Aizliegts stiprināt plāksnes pie žoga kustīgajām daļām – vērtnēm.

16. Par nekustamā īpašuma nosaukuma, ēkas numura vai nosaukuma plāksnes izvietošanu, atbilstoši noteikumiem, ir atbildīgs attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

IV. Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu dzīvokļu numuru plāksnes

17. Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu dzīvokļu numuru plāksnes izvieto:

17.1. ēkas ārpusē virs ieejas kāpņu telpā – plāksne, uz kuras norādīti dzīvokļu numuri attiecīgajā kāpņu telpā. Plāksnes izmēri ir: platums 200 mm, augstums 100 mm;

17.2. uz katra dzīvokļa ārdurvīm – individuālais dzīvokļa numurs.

18. Dzīvokļu numuru plāksnes ēkas ārpusē fona krāsa ir melna vai zila, bet numuri rakstīti ar baltiem arābu cipariem (1. pielikums, 2. pielikums).

19. Ja ēkai ir divas vai vairākas ieejas, dzīvokļu numuru plāksnes ārpusē tiek izvietotas pie visām ieejām kāpņu telpās.

20. Par dzīvokļu numuru plāksnes izvietošanu ēkas ārpusē ir atbildīgs nama apsaimniekotājs.

21. Par individuālo dzīvokļa numura izvietošanu uz dzīvokļa ārdurvīm, atbilstoši noteikumiem, ir atbildīgs dzīvokļa īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

IV1. Publisko ēku un būvju numuru plāksnes

(Nodaļa Carnikavas novada domes 20.10.2010. saistošo noteikumu Nr.2010/34 redakcijā)

21.1 Publisko ēku un būvju (publiska ēka vai būve – ēka vai būve, kurā vairāk nekā 50% ēkas vai būves kopējās platības ir publiskas telpas) numuru plākšņu izmēri ir: platums 350 mm, augstums 500 mm.

21.2 Publisko ēku un būvju numuru plāksnes fona krāsa ir melna vai zila, teksts uz plāksnes rakstīts baltiem, gaismu atstarojošiem burtiem, lai nodrošinātu spēju orientēties vidē un iegūt informāciju personām ar redzes traucējumiem.

21.3 Uz publisko ēku un būvju numura plāksnes norāda ielas nosaukumu un mājas numuru (3. pielikums).

V. Karoga turētāja izvietošana

(Nodaļa svītrota ar Carnikavas novada domes 18.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.2010/23)

VI. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu

25. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 20.11.2019. saistošajiem noteikumu Nr. SN/2019/33)

26. Par noteikumu prasībām neatbilstošas plāksnes izvietošanu un uzturēšanu vai plāksnes neesību uz adresācijas objekta nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam tiek izteikts rakstisks brīdinājums vai naudas sods no 2 līdz 14 naudas soda vienībām.

(Carnikavas novada domes 20.11.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/33 redakcijā)

26.1 (Svītrots ar Carnikavas novada domes 20.11.2019. saistošajiem noteikumu Nr. SN/2019/33)

27. Ja nekustamā īpašuma, kā adresācijas objekta, nosaukums ir oficiāli pārdēvēts vai numurs mainīts, precizētās plāksnes jānomaina divu mēnešu laikā. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam tiek izteikts brīdinājums. Atkārtota pārkāpuma gadījumā tiek piemērots naudas sods – no 2 līdz 3 naudas soda vienībām.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/17; 31.01.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2014/2; 20.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/33)

27.1 Ielas nosaukuma maiņas gadījumā jaunu ēkas numurzīmju plākšņu izgatavošanu un piegādi finansē Carnikavas novada dome un organizē Carnikavas novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss". Jaunās plāksnes nekustamā īpašuma īpašniekam jānomaina mēneša laikā, skaitot no to saņemšanas brīža. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam tiek izteikts brīdinājums. Atkārtota pārkāpuma gadījumā tiek piemērots naudas sods – no 2 līdz 3 naudas soda vienībām.

(Carnikavas novada domes 31.01.2014. saistošo noteikumu Nr.SN/2014/2 redakcijā, kas grozīta ar 20.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/33)

28. (Svītrots ar Carnikavas novada domes 18.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.2010/23)

29. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Carnikavas novada pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem Carnikavas novada domes Administratīvā komisija.

(Carnikavas novada domes 20.11.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/33 redakcijā)

30. Administratīvais sods noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no Noteikumu pildīšanas un ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

VII. Noslēguma jautājumi

31. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā "Apkārtraksts".

32. Carnikavas novada ielu un māju nosaukumu, kā arī māju numerācijas sistēmas sakārtošanai atbilstoši šiem noteikumiem tiek noteikts divi (2) gadi ilgs pārejas periods. Pārejas periods attiecas tikai uz noteikumiem neatbilstošām plāksnēm, kas ir izvietotas pie nekustamajiem īpašumiem. Pēc pārejas perioda beigām pilnvarotās amatpersonas ir tiesīgas saukt vainīgās personas pie administratīvās atbildības par Noteikumu neievērošanu.

33. Publisko ēku un būvju numuru plākšņu noformēšanai atbilstoši Noteikumu IV1 nodaļas prasībām tiek noteikts divu (2) gadu ilgs pārejas periods.

(Carnikavas novada domes 20.10.2010. saistošo noteikumu Nr.2010/34 redakcijā)

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
1. pielikums
Carnikavas novada domes
2010. gada 21. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 2010/5

2. pielikums
Carnikavas novada domes
2010. gada 21. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 2010/5

3. pielikums
Carnikavas novada domes 2010. gada 20. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2010/34

(Pielikums Carnikavas novada domes 20.10.2010. saistošo noteikumu Nr.2010/34 redakcijā)

PUBLISKO ĒKU UN BŪVJU NUMERĀCIJAS PLĀKSNE

Pamatne - 350x500 mm, kompozītmateriāls, stūros 4 urb. Ø 4 mm stiprinājumiem;

Fons - tumši zils, RAL 5013 pulverkrāsa, Pantone 648C;

Teksts, apmale - plotergrieztas baltas atstarojošas uzlīmes, apmales platums 5 mm;

Virsma - lakota;

Šrifts - ielas nosaukums un piederība: Futura Extra Black TL compr. 50-70%, ēkas Nr. - Zurich Black BT;

Burtu augstums - ielas nosaukums 55 mm, privātīpašums 45 mm,

Ciparu augstums - 205 mm

01.07.2020