Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 15.11.2016. - 21.06.2017. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.17

Rēzeknē 2012.gada 22.jūnijā (prot. Nr.14, 5.p.)
Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējošā rakstura pasākuma rīkošanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 2. un 4.punktu un Ministru kabineta
2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas
" 3.punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas (turpmāk – nodeva) likmi par tirdzniecību publiskās vietās, par publiskā pasākuma rīkošanu un iekasēšanas kārtību Rēzeknē.

1.2. Pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir juridiskās un fiziskās personas, kuras saskaņā ar statūtiem, patentiem, reģistrācijas apliecībām vai izziņām par zemes lietošanas tiesībām realizē preces vai savus ražojumus publiskajās vietās Rēzeknes pilsētas teritorijā.

1.3. Pašvaldības nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu maksātāji ir pasākumu organizatori (fiziskās personas un juridiskās personas, kas nav valsts vai pašvaldību iestādes), kuri rīko izklaidējoša rakstura pasākumus publiskās vietās pilsētas teritorijā.

2. Nodevas likmes par tirdzniecību vienas tirdzniecības vietas izmantošanai

2.1. Īslaicīgai (1–6 dienas) ielu tirdzniecībai (pasākuma laikā, gadatirgu, Ziemassvētku vai amatnieku tirdziņa darbības laikā) pasākuma norises laikā par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu (maksa dienā):

2.1.1. ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem

8,00 euro

2.1.2. ar alkoholiskiem dzērieniem izlejamā veidā (t.sk. ar alu), tabakas izstrādājumiem un pārtikas precēm

25,00 euro

2.1.3. ar nepārtikas precēm (rūpnieciski ražotām)

8,00 euro

2.1.4. Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus

2,50 euro

2.1.5. fiziskai personai, kurai nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, tirgojot pašu ražoto lauksaimniecības un pārtikas produkciju, pašu izgatavotus mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus

1,42 euro

2.1.6. ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju un/vai amatniecības precēm5,00 euro
2.1.7. par atrakciju rīkošanu publiskā vietā pasākuma laikā (par vienu atrakciju)7,00 euro 
2.1.8. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšana bez alkoholiskiem dzērieniem20,00 euro 
2.1.9. par tirdzniecības vietu bez produkcijas realizēšanas (prezentācijas, degustācijas)2,00 euro 
(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.36; 13.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

2.2. Pastāvīgas (līdz 1 gadam, ar iespēju pagarināt) ielu tirdzniecības vietas izmantošanas maksa mēnesī, tirgojot:

2.2.1. pašu audzētos ziedus, uzrādot izziņu par zemes lietošanas tiesībām

2,85 euro

2.2.2. pašu izaudzētos augļus, dārzeņus, ogas, stādus un dēstus, uzrādot izziņu par zemes lietošanas tiesībām

2,85 euro

2.2.3. savvaļas augus, ogas, sēnes un riekstus

2,85 euro

2.2.4. pašu izgatavotus mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus

2,85 euro

2.2.5. iepirktus ziedus

28,46 euro

2.2.6. pašu ražotu lauksaimniecības produkciju un/vai amatniecības preces

2,85 EUR

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 36; 27.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

2.3. Sezonas tirdzniecības (līdz 6 mēnešiem gadā) veikšanai (maksa mēnesī):

2.3.1. sabiedriskās ēdināšanas organizēšana

14,23 euro

2.3.2. tirdzniecībai ar alkoholiskiem dzērieniem (t.sk. ar alu), tabakas izstrādājumiem

2.3.3. tikai ar alu

71,14 euro

28,46 euro

2.3.4. ar atspirdzinošiem dzērieniem, saldējumu no speciālajām iekārtām

14,23 euro

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.36)

2.4. Ja persona veic izbraukuma tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar vairākām 2.2. vai 2.3.apakšpunktā minētajām preču grupām, nodevas maksas apmērs tiek noteikts pēc lielākās nodevu maksas likmes.

3. No nodevu samaksas atbrīvo šādas personas:

3.1. nestrādājošie pensionāri, I un II grupas invalīdi, maznodrošinātas personas, kuras tirgo 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3, 2.2.4. un 2.2.6. apakšpunktā minēto produkciju, kā arī personas, kuras reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā patentmaksas maksātāji;

3.2. ja tirdzniecība notiek uz šo personu īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās zemes;

3.3. kas nodarbojas ar tirdzniecību Rēzeknes pašvaldības organizētajos pasākumos, un no tirdzniecības dalībniekiem tiek iekasēta maksa par ielu tirdzniecības organizēšanu.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

4. Nodevas likme par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

4.1. Pasākuma organizators pirms publiska pasākuma rīkošanas maksā pašvaldības nodevu par atļauju rīkot publisku pasākumu 71,14 euro apmērā.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 27.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.36)

4.2. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 13.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

5. Nodevas maksāšanas kārtība

5.1. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms attiecīgas ielu tirdzniecības vai publiskā pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas.

5.2. Nodeva ieskaitāma Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes pamatbudžetā ieņēmumu kontā bankā.

6. Noslēguma jautājumi

6.1. Līdz ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku 2007.gada 14.septembra saistošie noteikumi Nr.14 "Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un publiska pasākuma rīkošanai".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
15.11.2016